Postopek : 2017/2525(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0146/2017

Predložena besedila :

B8-0146/2017

Razprave :

PV 15/02/2017 - 4
CRE 15/02/2017 - 4

Glasovanja :

PV 15/02/2017 - 7.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 336kWORD 50k
8.2.2017
PE598.472v01-00
 
B8-0146/2017

ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o sprejetju sporazuma CETA med EU in Kanado (2017/2525(RSP))


Manfred Weber, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jarosław Wałęsa, Hermann Winkler v imenu skupine PPE
David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Sander Loones, Jan Zahradil, Joachim Starbatty, Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR
Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Sylvie Goulard, Morten Løkkegaard, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Nils Torvalds, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Gesine Meissner, Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš v imenu skupine ALDE

Resolucija Evropskega parlamenta o sprejetju sporazuma CETA med EU in Kanado (2017/2525(RSP))  
B8-0146/2017

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju pogajalskih smernic z dne 24. aprila 2009, ki jih je izdal Svet Evropske unije, ter priporočila Komisije Svetu z dne 20. decembra 2010 o spremembi pogajalskih smernic in naknadni spremembi Sveta z dne 14. julija 2011,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. junija 2011 o trgovinskih odnosih med EU in Kanado(1),

–  ob upoštevanju pravnega mnenja 259/19 Pravne službe Evropskega parlamenta z dne 1. junija 2016 o tem, ali so določbe glede reševanja investicijskih sporov v sporazumih s tretjimi državami, zlasti sporazumih CETA, skladne s Pogodbama,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu z dne 5. julija 2016 o podpisu in sklenitvi sporazuma CETA kot „mešanega“ sporazuma,

–  ob upoštevanju sklepa Sveta z dne 5. oktobra 2016 o začasni uporabi sporazuma CETA,

–  ob upoštevanju skupnega razlagalnega instrumenta med EU in Kanado o sporazumu CETA, ki ga je Svet odobril ob podpisu 28. oktobra 2016, s katerim bi zagotovili zavezujočo razlago sporazuma CETA v skladu s členom 31 Dunajske konvencije o pravu mednarodnih pogodb,

–  ob upoštevanju 38 izjav, vključenih v zapisnik Sveta ob sprejetju sklepa Sveta o odobritvi podpisa sporazuma CETA,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker trgovinski sporazumi o blagu, ki določajo jasna pravila za trgovino in naložbene tokove, morajo oblikovati globalne standarde, da bi državljanom zagotavljali koristi z ustvarjanjem delovnih mest in gospodarske rasti ter prispevali k ohranjanju blaginje v prihodnosti;

B.  ker so dvostranski sporazumi v času, ko je težko doseči večstranske trgovinske sporazume, pomembni za ustvarjanje gospodarske rasti in delovnih mest;

C.  ker si mora EU skupaj z istomislečimi državami prizadevati za okrepitev sistema, ki ga urejajo svetovna pravila, zlasti zato, ker je večstranski sistem pod čedalje večjim pritiskom;

D.  ker sta Kanada in EU ključni partnerici in zaveznici, ki imata skupne vrednote in prepričanje v odprto, demokratično in svobodno družbo ter pomembnost trgovino, ki jo urejajo pravila, in sta obe izrazili pripravljenost za okrepitev večstranskega in dvostranskega sodelovanja na področju zunanje politike;

E.  ker je sporazum CETA najbolj sodoben in napreden trgovinski sporazum, o katerem se je EU doslej pogajala;

F.  ker izid pogajanj izraža prednostne naloge iz njegove resolucije z dne 8. junija 2011;

G.  ker so se pogajanja o sporazumu CETA začela leta 2009 na podlagi mandata, ki so ga soglasno podelile vse države članice;

H.  ker sporazum CETA omogoča dostop do novih trgov, večjo potrošniško izbiro in naložbene priložnosti, obenem pa ohranja visoke standarde v Kanadi in EU ter odpravlja nepotrebne ovire za trgovino in zagotavlja pravico do zakonskega urejanja v skladu z doseganjem legitimnih ciljev javne politike;

I.  ker sporazum CETA med drugim odpravlja tarife, evropskim podjetjem omogoča dostop do kanadskega trga javnih naročil, ščiti 145 evropskih geografskih označb ter zagotavlja večjo preglednost upravnih in carinskih postopkov;

J.  ker lahko sporazum CETA prispeva k nadaljnjemu razvoju mednarodnih delovnih in okoljskih standardov, zlasti z opredelitvijo pravil za trajnostni razvoj in varstvo podnebja;

K.  ker sta se pogodbenici zaradi vprašanj v zvezi z instrumentom za reševanje sporov med vlagatelji in državami, na katere sta opozorila civilna družba in Evropski parlament, sporazumno odločili, da ta instrument umakneta iz besedila ter ga nadomestita z novim mehanizmom za reševanje tovrstnih sporov, namreč s sistemom sodišč za naložbe;

L.  ker so pogajanja o sporazumu CETA bistveno prispevala k liberalizaciji vizumskega režima za državljane Romunije in Bolgarije;

M.  ker so pogajanja o sporazumu CETA pokazala, da je mogoče z bolj vključujočim procesom doseči boljše rezultate, ki lahko privedejo do pomembnih zaključkov glede nujnosti večje preglednosti pri vseh trgovinskih pogajanjih;

1.  pozdravlja celoviti gospodarski in trgovinski sporazum s Kanado kot doslej najbolj sodoben, obširen in ambiciozno zastavljen trgovinski sporazum EU s tretjo državo, ki lahko prinese bistvene koristi za državljane in podjetja, zlasti mala in srednja podjetja;

2.  poziva nacionalne in regionalne parlamente držav članic, naj hitro izvedejo postopek ratifikacije, da bi imeli evropski in kanadski državljani čim prej koristi od sporazuma;

3.  poudarja, da je ta sporazum priložnost za določitev pravil in standardov za svetovno trgovino s skupaj z našo najmočnejšo partnerico, s čimer bi zagotovili, da bodo pri opredelitvi pogojev za rast in delovna mesta upoštevani socialni, delovni in okoljski standardi;

4.  meni, da sporazum CETA pošilja pomembno sporočilo drugim trgovinskim partnerjem, da želi EU določiti svetovna pravila in standarde ter da si še naprej prizadeva za odprte trge in trgovino, ki jo urejajo pravila, zlasti v teh časih negotovosti na področju trgovinske politike;

5.  poudarja, da bi morali vsi prihodnji trgovinski sporazumi tako kot sporazum CETA zajemati ustrezne ukrepe za občutljive proizvode, vključno s kmetijskim blagom, ter zaščitne klavzule, ki jih je treba aktivirati v primeru motenj na trgu;

6.  želi opomniti, da sporazum CETA od vlad ne zahteva privatizacije javnih storitev ter ne onemogoča, da bi predhodno privatizirane storitve ponovno prešle v javno lastništvo, upravo ali drugo obliko nadzora;

7.  pozdravlja novi model Komisije za reševanje sporov (ICS), ki se bistveno razlikuje od instrumenta za reševanje sporov med vlagateljem in državo (ISDS), saj določa ustanovitev stalnega sodišča s sistemom dodelitve javnih sodnikov za vsak posamezni primer, in stalnega prizivnega sodišča ter vzpostavitev strogih pravil o navzkrižju interesov, kodeksa ravnanja, ki ga izvršuje predsednik Mednarodnega sodišča, in okrepljenih določb za preglednost, da se spori ne bi več reševali „za zaprtimi vrati“;

8.  pozdravlja ozaveščanje javnosti, angažiranost in druge dejavnosti za pojasnitev vsebine sporazuma, s čimer sta se Evropska unija in Kanada odzvali na pomisleke v zvezi s sporazumom CETA, denimo z uvedbo skupnega razlagalnega instrumenta;

9.  poudarja pomen trgovine in trajnostnega razvoja v sporazumu CETA ter ustreznih obveznosti, ki sta jih pogodbenici sprejeli v skupnem razlagalnem instrumentu, da bi okrepili določbe tega sporazuma;

10.  poziva k polni vključitvi Parlamenta v izvajanje sporazuma CETA, Komisijo pa poziva, naj ga redno obvešča o začasnem izvajanju tega sporazuma;

11.  poziva Komisijo, naj poveča preglednost sedanjih in prihodnjih trgovinskih pogajanj, da bi vanje vključila državljane in deležnike;

12.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu Evropske unije, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Kanade.

 

(1)

UL C 380E, 11.12.2012, str. 20.

Pravno obvestilo