ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 381kWORD 47k
16.2.2017
PE598.510v01-00
 
B8-0174/2017

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την οδηγία για τους αποσπασμένους εργαζόμενους και την απώλεια των δεξιοτήτων


Dominique Martin

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την οδηγία για τους αποσπασμένους εργαζόμενους και την απώλεια των δεξιοτήτων  
B8-0174/2017

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

 

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεώρηση της οδηγίας για τους αποσπασμένους εργαζόμενος έχει ως στόχο να διευκολύνει την διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, αλλά προσκρούει συνεχώς στο πρόβλημα της πραγματικής προστασίας των εν λόγω εργαζομένων·

 

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προβάλλει τη σημασία της εν λόγω νομοθετικής διάταξης, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις προσφεύγουν στην απόσπαση προς αντιμετώπιση των ελλείψεων δεξιοτήτων·

 

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πράξη, η οδηγία αυτή έχει ως συνέπεια μια σημαντική απώλεια δεξιοτήτων σε ορισμένους τομείς όπως ο οικοδομικός ή ο τομέας των μεταφορών·

 

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές νομοθετικές διατάξεις τείνουν να εξασθενίζουν την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων·

 

1.  ζητεί από την Επιτροπή να αναγνωρίσει ότι ο αθέμιτος ανταγωνισμός βασίζεται στο κόστος του εργατικού δυναμικού και όχι στις δεξιότητες·

 

2.  καλεί την Επιτροπή να καταργήσει την οδηγία, ως μόνη λύση για να τεθεί τέρμα στην ευρωπαϊκή κρίση, έχοντας υπόψη τον σημαντικό αριθμό κοινοβουλίων και εθνικών συνελεύσεων που αντιτάσσονται στην αναθεώρησή της.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου