ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 459kWORD 47k
1.3.2017
PE598.512v01-00
 
B8-0176/2017

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно превръщането на ЕС в зона, в която не се отглеждат делфини в плен


Иван Яковчич, Йозо Радош

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно превръщането на ЕС в зона, в която не се отглеждат делфини в плен  
B8-0176/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид Стратегията на ЕС за защита и хуманно отношение към животните,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че научните доказателства от множество доклади показват, че степента на оцеляване на делфините в плен е по-ниска, отколкото в природата;

Б.  като има предвид, че делфините в плен често страдат от здравословни проблеми, стрес и обезпокоително поведение;

В.  като има предвид, че броят на животните, родени в плен, не е достатъчен за нуждите на делфинариумите; като има предвид, че поради това делфинариумите в ЕС имат връзки с групи, занимаващи се със залавяне на делфини по жесток и брутален начин;

Г.  като има предвид, че няколко държави членки, включително Обединеното кралство, Австрия, Хърватия и Словения, вече са забранили държането на делфини в плен с търговски цели;

1.  призовава Съвета и Комисията да предприемат спешни мерки, за да може ЕС да се превърне в зона, свободна от делфинариуми;

2.  призовава Комисията да насърчава държавите членки да приемат строго законодателство относно държането на делфини в плен и планове за постепенно закриване на националните делфинариуми и да не издават разрешения за изграждане на нови делфинариуми;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

Правна информация