ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 451kWORD 47k
1.3.2017
PE598.512v01-00
 
B8-0176/2017

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη μετατροπή της ΕΕ σε ζώνη όπου δεν θα υπάρχουν δελφίνια σε αιχμαλωσία


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μετατροπή της ΕΕ σε ζώνη όπου δεν θα υπάρχουν δελφίνια σε αιχμαλωσία  
B8-0176/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Στρατηγική της ΕΕ για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα επιστημονικά στοιχεία που περιέχονται σε διάφορες εκθέσεις προκύπτει ότι τα ποσοστά επιβίωσης των δελφινιών σε αιχμαλωσία είναι χαμηλότερα από αυτά των δελφινιών σε άγρια κατάσταση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρνητικές συνέπειες για την υγεία, το άγχος και οι διαταραχές συμπεριφοράς αποτελούν συνήθη φαινόμενα για δελφίνια σε αιχμαλωσία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ζώων που γεννούνται σε αιχμαλωσία δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των δελφιναρίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, τα δελφινάρια στην ΕΕ έχουν δεσμούς με ομάδες που συμμετέχουν στην αλίευση άγριων δελφινιών με απάνθρωπο και βίαιο τρόπο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αυστρίας, της Κροατίας και της Σλοβενίας, έχουν απαγορεύσει τη διατήρηση δελφινιών για εμπορικούς σκοπούς·

1.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν επείγοντα μέτρα για να καταστεί η ΕΕ μια ζώνη στην οποία δεν θα υπάρχουν δελφινάρια·

2.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αυστηρούς νόμους για τη διατήρηση δελφινιών σε αιχμαλωσία, να εκπονήσουν σχέδια για την προοδευτική κατάργηση των εθνικών δελφιναρίων και να μην χορηγούν άδειες για την κατασκευή οποιουδήποτε νέου δελφιναρίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου