REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 450kWORD 47k
1.3.2017
PE598.512v01-00
 
B8-0176/2017

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par to, lai padarītu ES par zonu bez delfīniem nebrīvē


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par to, lai padarītu ES par zonu bez delfīniem nebrīvē  
B8-0176/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ES dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģiju,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā dažādos ziņojumos ir sniegtas vairākas zinātniskas liecības tam, ka delfīnu izdzīvošanas rādītāji nebrīvē ir zemāki nekā savvaļā;

B.  tā kā nebrīvē turētiem delfīniem bieži vien ir veselības problēmas, stress un uzvedības traucējumi;

C.  tā kā nebrīvē dzimušo dzīvnieku nepietiek, lai apmierinātu delfināriju vajadzības; tā kā šā iemesla dēļ ES delfināriji ir saistīti ar grupējumiem, kas nodarbojas ar savvaļas delfīnu sagūstīšanu nežēlīgā un brutālā veidā;

D.  tā kā vairākas dalībvalstis, tostarp Apvienotā Karaliste, Austrija, Horvātija un Slovēnija, ir aizliegušas delfīnu turēšanu komerciālos nolūkos;

1.  aicina Padomi un Komisiju nekavējoties rīkoties, lai padarītu ES par zonu bez delfinārijiem;

2.  aicina Komisiju mudināt dalībvalstis piemērot stingrus tiesību aktus attiecībā uz delfīnu turēšanu nebrīvē un īstenot plānus, lai izbeigtu valstīs esošo delfināriju darbību, kā arī neatļautu neviena jauna delfinārija būvniecību;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 

Juridisks paziņojums