PROJEKT REZOLUCJI
PDF 315kWORD 47k
1.3.2017
PE598.512v01-00
 
B8-0176/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie wprowadzenia na terenie UE zakazu trzymania delfinów w niewoli


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia na terenie UE zakazu trzymania delfinów w niewoli  
B8-0176/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając strategię UE na rzecz ochrony i dobrostanu zwierząt,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że wyniki badań naukowych przedstawione w licznych sprawozdaniach wskazują, że delfiny żyją w niewoli krócej niż na wolności;

B.  mając na uwadze, że u delfinów trzymanych w niewoli często występują negatywne skutki zdrowotne, stres i niepokojące wzorce zachowań;

C.  mając na uwadze, że liczba zwierząt urodzonych w niewoli nie wystarcza na potrzeby delfinariów; mając na uwadze, że w rezultacie delfinaria w UE są powiązane z grupami zajmującymi się chwytaniem dziko żyjących delfinów, co odbywa się w sposób okrutny i brutalny;

D.  mając na uwadze, że w kilku państwach członkowskich, w tym w Zjednoczonym Królestwie, w Austrii, w Chorwacji i na Słowenii, zabroniono trzymania delfinów do celów komercyjnych;

1.  wzywa Radę i Komisję, aby rozważyły wprowadzenie środków, dzięki którym UE stałaby się strefą wolną od delfinariów.

2.  wzywa Komisję, aby zachęcała państwa członkowskie do wprowadzenia w życie rygorystycznych przepisów regulujących trzymanie delfinów w niewoli i przewidujących stopniowe zamykanie krajowych delfinariów, a także do niewydawania pozwoleń na budowę nowych delfinariów;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

Informacja prawna