Procedură : 2016/2908(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0177/2017

Texte depuse :

B8-0177/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/04/2017 - 7.5
CRE 04/04/2017 - 7.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0100

PROIECT DE RECOMANDARE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ADRESATĂ CONSILIULUI ȘI COMISIEI
PDF 539kWORD 66k
2.3.2017
PE598.513v01-00
 
B8-0177/2017

depus în conformitate cu articolul 198 alineatul (12) din Regulamentul de procedură


în urma anchetei privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (2016/2908(RSP))


Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy în numele Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor

 

 

 


Proiect de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului și Comisiei în urma anchetei privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor  (2016/2908(RSP))  
B8-0177/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 226 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere Decizia 95/167/CE, Euratom, CECO a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei din 19 aprilie 1995 privind modalitățile de exercitare a dreptului de anchetă al Parlamentului European(1),

–  având în vedere Decizia sa (UE) 2016/34 din 17 decembrie 2015 privind constituirea, atribuțiile, componența numerică și durata mandatului Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor(2),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor(3),

–  având în vedere Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective(4),

–  având în vedere Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 27 octombrie 2015 referitoare la măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor(6),

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 septembrie 2016 referitoare la ancheta privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (raport interimar)(7),

–  având în vedere raportul final al Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (A8-XXXX/2016),

–  având în vedere proiectul de recomandare a Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor,

–  având în vedere articolul 198 alineatul (12) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât articolul 226 din TFUE reprezintă temeiul juridic pentru crearea de către Parlamentul European a unei comisii temporare de anchetă pentru a examina pretinsa încălcare a normelor de drept sau administrare defectuoasă în aplicarea dreptului Uniunii, fără a se aduce atingere jurisdicției instanțelor naționale sau celor ale Uniunii și întrucât acest lucru reprezintă un element important al competențelor de supraveghere ale Parlamentului;

B.  întrucât, la 17 decembrie 2015, pe baza unei propuneri din partea Conferinței președinților, Parlamentul a decis să constituie o comisie care să ancheteze presupusele lacune în aplicarea dreptului Uniunii în ceea ce privește măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor, această comisie urmând să prezinte eventuale recomandări, pe care le consideră necesare, în această chestiune;

C.  întrucât Comisia de anchetă și-a început activitatea la 2 martie 2016 și a adoptat raportul final la 28 februarie 2017, care stabilește metodologia și concluziile acestei anchete;

D.  întrucât cota de piață a autoturismelor cu motor diesel a crescut în Uniunea Europeană în cursul ultimelor decenii până la un nivel la care acestea reprezintă în prezent mai mult de jumătate din autoturismele noi vândute în aproape fiecare stat membru; întrucât această creștere susținută a cotei de piață a vehiculelor diesel a fost determinată și de politica UE privind schimbările climatice, deoarece tehnologia diesel are un avantaj semnificativ față de motoarele pe benzină în ceea ce privește emisiile de CO2; întrucât, în etapa de combustie, motoarele diesel produc mult mai mulți poluanți, în afară de CO2, care sunt în mod semnificativ și în mod direct dăunători sănătății publice, cum ar fi NOx, SOx și particulele în suspensie, decât o fac motoarele pe benzină; întrucât tehnologiile de atenuare pentru acești poluanți există și sunt introduse pe piață;

E.  întrucât în prezent există tehnologia capabilă să îndeplinească standardele Euro 6 privind NOx pentru vehiculele diesel, inclusiv în ceea ce privește condițiile reale de conducere și fără a avea un impact negativ asupra emisiilor de CO2;

F.  întrucât cele mai bune practici din SUA, implicând norme mai stricte de emisii care se aplică deopotrivă vehiculelor pe benzină și diesel, precum și politicile mai stricte de aplicare oferă un standard la care UE ar trebui să aspire;

G.  întrucât protecția sănătății publice și a mediului ar trebui să fie o preocupare și o responsabilitate comună a societății, în care toate părțile interesate, inclusiv sectorul automobilelor, joacă un rol important,

1.  încredințează Președintelui sarcina de a lua măsurile necesare de publicare a raportului final al Comisiei de anchetă, în conformitate cu articolul 198 alineatul (11) din Regulamentul său de procedură și cu articolul 4 alineatul (2) din Decizia 95/167/CE;

2.  invită Consiliul și Comisia să se asigure că concluziile și recomandările care decurg din ancheta sunt transpuse în practică, în conformitate cu Decizia 95/167/CE;

3.  invită Comisia să prezinte Parlamentului, în termen de 18 luni de la adoptarea prezentei recomandări și ulterior în mod regulat, un raport cuprinzător privind acțiunile întreprinse de Comisie și statele membre cu privire la concluziile și recomandările Comisiei de anchetă;

4.  îl invită pe Președintele său să încredințeze Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și Comisiei pentru transport și turism monitorizarea acțiunilor întreprinse în urma concluziilor și recomandărilor Comisiei de anchetă, în conformitate cu articolul 198 alineatul (13) din Regulamentul său de procedură;

5.  îl invită pe Președintele său să încredințeze Comisiei pentru afaceri constituționale să dea curs recomandărilor Comisiei de anchetă în ceea ce privește limitările dreptului de anchetă al Parlamentului European;

Încercările în laborator și emisiile generate în condiții reale de conducere

6.  invită Comisia să își modifice structura internă astfel încât, în conformitate cu principiul responsabilității colective, portofoliul unui singur comisar (și al Direcției Generale corespunzătoare) să includă atât responsabilitatea pentru legislația privind calitatea aerului, cât și responsabilitatea pentru politicile care vizează sursele de emisii poluante; solicită o creștere a resurselor umane și tehnice dedicate vehiculelor, sistemelor pentru vehicule și tehnologiilor de control al emisiilor în cadrul Comisiei și îmbunătățirea în continuare a expertizei tehnice interne în cadrul Centrului Comun de Cercetare (JRC);

7.  în acest scop, invită Comisia să își modifice structura internă și modul de repartizare a responsabilităților, astfel încât toate responsabilitățile legislative deținute în prezent de Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri (DG GROW) în domeniul emisiilor vehiculelor să fie transferate în responsabilitatea Direcției Generale Mediu (DG ENV);

8.  invită Comisia să se asigure că există resurse umane și de expertiză tehnică adecvate, precum și un nivel corespunzător de autonomie în cadrul JRC, inclusiv măsuri pentru a păstra în cadrul organizației experiența relevantă în ceea ce privește tehnologiile în materie de vehicule și emisii și testarea vehiculelor; constată că JRC poate avea responsabilități suplimentare de verificare pentru cerințele în contextul propunerii privind un nou regulament în materie de omologare de tip și de supraveghere a pieței;

9.  solicită ca toate rezultatele complete ale încercărilor JRC să fie puse la dispoziția publicului într-un format neanonimizat printr-o bază de date; solicită, în plus, ca Laboratorul pentru măsurarea emisiilor autovehiculelor (VELA) al JRC să raporteze unui consiliu de supraveghere, care include reprezentanți ai statelor membre și ai organizațiilor de protecție a mediului și a sănătății;

10.  invită colegislatorii, în contextul revizuirii în curs a Regulamentului (CE) nr. 715/2007, să se asigure că măsurile în temeiul articolului 5 alineatul (3) și articolului 14, care sunt destinate să completeze sau să modifice anumite elemente neesențiale ale actului legislativ, sunt adoptate prin acte delegate, pentru a se garanta un nivel corespunzător de control din partea Parlamentului și a Consiliului, reducând, în același timp, posibilitatea unor întârzieri nejustificate în adoptarea acestor măsuri; se opune ferm opțiunii de a adopta măsurile respective prin acte de punere în aplicare;

11.  solicită adoptarea rapidă a celui de-al 3-lea și al 4-lea pachet legislativ privind emisiile generate în condiții reale de conducere (RDE) pentru a completa cadrul de reglementare pentru noua procedură de omologare de tip, precum și punerea rapidă în aplicare a acestui cadru; reamintește că, pentru ca încercările privind RDE să fie eficace în reducerea discrepanțelor dintre emisiile măsurate în laborator și pe drum, specificațiile încercării și procedurile de evaluare ar trebui să fie stabilite cu mare atenție și ar trebui să acopere o gamă largă de condiții de conducere, inclusiv temperatura, sarcina motorului, viteza vehiculului, altitudinea, tipul drumului și alți parametri care pot fi întâlniți în mod normal atunci când se circulă în Uniune;

12.  ia act de acțiunea în anulare împotriva celui de al 2-lea pachet RDE inițiată de mai multe orașe din UE, care invocă faptul că, prin introducerea unor noi praguri crescute pentru emisiile de NOx, regulamentul Comisiei modifică un element esențial al unui act de bază, încălcând astfel o cerință procedurală fundamentală, precum și dispozițiile Directivei 2008/50/CE privind calitatea aerului în ceea ce privește limitarea nivelurilor maxime de emisii de azot pentru vehiculele diesel;

13.  îndeamnă Comisia să revizuiască în 2017 factorul de conformitate pentru încercările RDE pentru emisiile de NOx, în conformitate cu cel de-al 2-lea pachet RDE; invită Comisia să revizuiască, în plus, anual factorul de conformitate, conform evoluțiilor tehnologice, pentru a-l aduce cât mai aproape posibil de 1, cu prima ocazie, ținând cont numai de incertitudinea de măsurare a echipamentului sistemului portabil de măsurare a emisiilor (PEMS);

14.  invită Comisia să revizuiască legislația aplicabilă a Uniunii pentru a stabili dacă introducerea pe piață a altor sisteme ale vehiculului sau a altor produse ar putea să depindă de proceduri de testare inadecvate, ca în cazul emisiilor provenind de la vehicule sau în alte domenii în care eforturile de supraveghere a pieței sunt insuficiente și să prezinte propuneri legislative corespunzătoare pentru a asigura punerea în aplicare a standardelor pieței interne;

15.  invită Comisia să prezinte propuneri pentru introducerea inspecțiilor de mediu la nivelul UE cu scopul de a monitoriza respectarea standardelor de mediu ale produselor, a limitelor de emisie prevăzute în permisele de funcționare, precum și a legislației UE în domeniul mediului, în general;

16.  invită Comisia să își continue activitatea de îmbunătățire a performanței PEMS pentru a ameliora precizia acestora și a reduce marja lor de eroare; consideră că pentru particulele în suspensie tehnologia PEMS ar trebui să poată măsura particule a căror dimensiune este mai mică de 23 de nanometri, acestea fiind cele mai periculoase pentru sănătatea publică;

17.  consideră că regulile orizontale referitoare la crearea și funcționarea grupurilor de experți ale Comisiei adoptate de Comisie la 30 mai 2016 reprezintă un progres față de vechile norme, de exemplu, în ceea ce privește cerința existenței proceselor-verbale adecvate și complete ale reuniunilor; invită Comisia să revizuiască respectivele reguli pentru a consolida dispozițiile privind componența echilibrată a grupurilor de experți; invită Comisia să asigure respectarea strictă și imediată a regulilor orizontale (actualizate) și să elaboreze un raport către Parlamentul European și Consiliu în care să evalueze punerea în aplicare a acestora;

18.  solicită ca listele de participanți și procesele-verbale ale comitetelor de comitologie, cum ar fi Comitetul tehnic – autovehicule (CTAV) și grupurile de experți ale Comisiei, precum Grupul de lucru pentru autovehicule sau Grupul - emisii în condiții reale de conducere – vehicule ușoare (RDE-LDV), să fie puse la dispoziția publicului;

19.  îndeamnă statele membre să asigure, pentru parlamentele lor naționale, mai multă transparență în privința accesului la documentele legate de reuniunile CTAV;

20.  invită Comisia să modifice în mod substanțial politicile existente de arhivare și stocare a informațiilor, precum și să se asigure că notele, comunicarea între servicii, proiectele și schimburile neoficiale din Comisie, statele membre, Consiliu și reprezentanții acestora vor fi arhivate în mod implicit; regretă lacunele din registrele publice care au fost cauzate de un domeniu de aplicare prea restrâns destinat documentelor pregătite pentru arhivare, acesta fiind un proces care necesită o intervenție activă;

Dispozitivele de manipulare

21.  consideră că, deși procedura RDE va reduce la minimum riscul utilizării dispozitivelor de manipulare, aceasta nu va împiedica în totalitate recurgerea potențială la practici ilegale; recomandă, prin urmare, ca, în conformitate cu abordarea autorităților SUA, să fie integrat un grad de impredictibilitate în încercările pentru omologarea de tip și pentru verificarea conformității în circulație pentru a preveni exploatarea oricăror lacune existente și a asigura conformitatea de-a lungul întregului ciclu de viață al unui vehicul; salută, în această privință, Protocolul de testare privind dispozitivele de manipulare inclus în „Orientările privind evaluarea strategiilor auxiliare de control al emisiilor și prezența dispozitivelor de manipulare”, adoptate de către Comisie la 26 ianuarie 2017 și aplicabile vehiculelor aflate deja pe piață; se așteaptă ca autoritățile naționale ale statelor membre să aplice rapid prezentul protocol în activitățile lor de supraveghere a pieței și să efectueze încercările recomandate ale vehiculelor cu variații imprevizibile ale condițiilor standard de încercare, cum ar fi temperatura ambientală, modelul de viteză, sarcina vehiculului și durata încercării, care pot include și „încercări surpriză”;

22.  observă cu îngrijorare că încercările oficiale pentru emisiile de CO2 și consumul de combustibil al vehiculelor vor fi în continuare limitate la o procedură de încercare în laborator (WLTP), ceea ce înseamnă că utilizarea ilegală a dispozitivelor de manipulare este posibilă în continuare și poate rămâne nedetectată; îndeamnă Comisia și statele membre să instituie sisteme de monitorizare la distanță a flotei prin utilizarea echipamentelor de teledetecție de pe marginea drumului și/sau a senzorilor la bord, pentru a verifica performanța de mediu a flotei în circulație și a detecta posibilele practici ilegale care ar putea duce la discrepanțe constante între performanța teoretică și cea practică;

23.  invită Comisia să analizeze în continuare motivele pentru care dispozițiile mai stricte privind dispozitivele de manipulare existente în legislația referitoare la vehiculele grele nu au fost incluse în legislația privind vehiculele ușoare;

24.  invită Comisia să efectueze o analiză internă pentru a verifica afirmația potrivit căreia rezultatele activităților de cercetare ale JRC și preocupările discutate la nivelul serviciilor Comisiei cu privire la posibilele practici ilegale din partea producătorilor nu au ajuns niciodată la nivelurile superioare al ierarhiei; solicită Comisiei să prezinte Parlamentului un raport privind concluziile sale;

25.  consideră că ar trebui instituit un mecanism clar de raportare în cadrul Comisiei pentru a se asigura faptul că, atunci când JRC identifică neconformități, acestea sunt raportate la toate nivelurile relevante din ierarhia Comisiei;

26.  invită Comisia să mandateze JRC să investigheze în continuare, împreună cu autoritățile naționale și institutele de cercetare independente, comportamentul suspect al vehiculelor în materie de emisii, observat la mai multe autoturisme în august 2016;

27.  invită statele membre să impună producătorilor de autoturisme, în contextul recent introdusei obligații a producătorilor de autoturisme de a face publice strategiile de bază și auxiliare de control al emisiilor, să explice orice comportament irațional al vehiculelor în materie de emisii observat în timpul încercărilor și să demonstreze necesitatea aplicării excepțiilor prevăzute la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007; invită statele membre să comunice Comisiei și Parlamentului rezultatele investigațiilor lor și datele testelor tehnice;

28.  invită Comisia să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare de către statele membre a derogărilor pentru utilizarea dispozitivelor de manipulare; salută, în acest sens, metodologia pentru evaluarea tehnică a strategiilor auxiliare de control al emisiilor incluse în Orientările Comisiei din 26 ianuarie 2017; invită Comisia să lanseze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, dacă sunt necesare;

Omologarea de tip și conformitatea în circulație

29.  solicită, în interesul consumatorilor și al protecției mediului, adoptarea rapidă a propunerii de regulament privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și a remorcilor acestora (2016/0014 (COD)), care înlocuiește actuala directivă-cadru privind omologarea de tip și intrarea sa în vigoare nu mai târziu de 2020; consideră că menținerea nivelului de ambiție din propunerea inițială a Comisiei, în special în ceea ce privește introducerea supravegherii sistemului de către UE, este obiectivul minim necesar pentru a îmbunătăți sistemul UE; consideră, de asemenea, că un sistem mai cuprinzător și coordonat de omologare de tip și de supraveghere a pieței, implicând supravegherea de către UE, auditurile comune și cooperarea cu și între autoritățile naționale ar trebui să fie obiectivul de atins în cadrul negocierilor interinstituționale cu privire la acest dosar;

30.   consideră că doar o supraveghere mai strictă la nivelul UE poate garanta că legislația UE privind vehiculele este pusă în aplicare în mod corespunzător și că activitățile de supraveghere a pieței în UE sunt realizate în mod eficient și eficace; invită Comisia să asigure punerea în aplicare deplină și omogenă a noului cadru privind omologarea de tip și supravegherea pieței și să coordoneze activitatea autorităților naționale de omologare de tip și de supraveghere a pieței și să arbitreze în caz de dezacord;

31.  solicită o consolidare semnificativă a supravegherii pieței, pe baza unor reguli clar definite și a repartizării mai clare a responsabilităților în noul cadru de omologare UE de tip, pentru a institui un sistem îmbunătățit, eficient și funcțional;

32.  consideră că supravegherea de către UE în noul cadru pentru omologarea UE de tip ar trebui includă repetarea încercărilor, la o scară adecvată, pentru vehiculele, sistemele, componentele și unitățile tehnice separate deja puse la dispoziție pe piață, pentru a verifica dacă acestea sunt conforme cu omologările de tip și cu legislația aplicabilă, utilizând o gamă largă de încercări pe baza unor eșantioane relevante din punct de vedere statistic și introducând măsuri corective, inclusiv rechemările vehiculelor retragerea omologărilor și amenzile administrative; consideră că un rol esențial în îndeplinirea acestei sarcini îl au competențele JRC;

33.  solicită, în această privință, instituirea Agenției europene pentru supravegherea stării vehiculelor;

34.  invită Comisia și statele membre să evalueze practica SUA privind încercările aleatorii în afara liniei de producție și în circulație și să tragă concluziile care se impun cu privire la îmbunătățirea activităților de supraveghere a pieței;

35.  sugerează că, în cazul vehiculelor de pasageri, ar trebui efectuate teste de supraveghere a pieței aleatorii, inclusiv cu protocoale de încercări nespecificate, pe cel puțin 20 % din noile modele introduse pe piața Uniunii în fiecare an, precum și pe o cantitate reprezentativă de modele mai vechi, pentru a verifica dacă vehiculele respectă legislația Uniunii în materie de siguranță și de mediu aplicabilă transportului rutier; consideră că, atunci când se aleg vehiculele care urmează să fie testate la nivelul Uniunii, ar trebui să existe o verificare a plângerilor întemeiate și ar trebui luate în considerare testele efectuate de părți terțe, datele obținute prin teledetecție, rapoartele de la inspecțiile tehnice periodice și alte informații;

36.  subliniază necesitatea asigurării respectării sistematice a conformității producției și a conformității în funcționare a vehiculelor de către autoritățile naționale responsabile, mai bine coordonate și supervizate la nivelul UE; consideră că verificarea conformității producției și încercarea conformității în circulație ar trebui să fie realizate de un serviciu tehnic diferit de cel responsabil pentru omologarea de tip a autoturismului în cauză și că serviciile tehnice interne ar trebui să fie excluse de la efectuarea încercării pentru emisii în scopul omologării de tip; îndeamnă statele membre să clarifice o dată pentru totdeauna care este autoritatea responsabilă pentru supravegherea pieței pe teritoriul lor, să se asigure că autoritatea în cauză își cunoaște responsabilitățile și să informeze Comisia, în mod corespunzător; consideră că o cooperare mult mai strânsă și schimbul de informații între autoritățile de supraveghere a pieței din statele membre și Comisie, inclusiv cu privire la planurile naționale de supraveghere a pieței, vor îmbunătăți calitatea generală a supravegherii pieței în UE și vor permite Comisiei să identifice deficiențele din sistemele naționale de supraveghere a pieței;

37.  consideră că o mai bună coordonare și discuții mai aprofundate între autoritățile de omologare de tip și Comisie, sub forma unui forum prezidat de Comisie, va contribui la promovarea bunelor practici menite să asigure punerea în aplicare eficientă și armonizată a omologării de tip și a reglementării supravegherii pieței;

38.  consideră că posibilitatea unei revizuiri independente complete a rezultatelor de omologare de tip, inclusiv a datelor provenite din încercările de rulare liberă, va îmbunătăți eficacitatea cadrului, și că datele relevante ar trebui să fie accesibile părților relevante;

39.  solicită crearea unei structuri a taxelor pentru a asigura o finanțare adecvată și independentă a omologării de tip, a supravegherii pieței și a activităților serviciilor tehnice; consideră că autoritățile competente pentru omologarea de tip ar trebui să fie responsabile pentru verificarea relațiilor comerciale și economice dintre producătorii de autoturisme și furnizori, pe de o parte, și serviciile tehnice, pe de altă parte, pentru a preveni conflictele de interese;

40.  atrage atenția asupra sistemului de omologare de tip din SUA, prin care taxele percepute de la producători pentru a acoperi costurile de certificare și programele de conformitate sunt trimise către Trezoreria SUA, iar Congresul SUA, la rândul său, alocă fonduri Agenției pentru Protecția Mediului (EPA) în vederea punerii în aplicare a programelor sale, ca o paradigmă care poate fi utilă pentru îmbunătățirea independenței sistemului UE;

41.  invită Comisia și colegislatorii să ia în considerare, de asemenea, introducerea de teste prin PEMS sau verificări ale conformității în circulație, cel puțin ca un instrument de filtrare și să acorde un mandat pentru ca JRC să efectueze verificări ale conformității în circulație prin PEMS în contextul noului cadru de omologare de tip;

42.  invită colegiuitorii să creeze prin viitorul Regulament privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu motor o rețea de teledetecție la nivelul UE pentru a monitoriza emisiile reale ale flotei auto și a identifica vehiculele excesiv de poluante, cu scopul de a orienta verificările conformității în circulație și de a identifica autoturismele care ar putea fi modificate în mod ilegal la nivel de hardware [de exemplu, comutator de dezactivare a sistemului de recirculare a gazelor de eșapament (EGR) sau eliminarea filtrului de particule diesel (DPF) sau a reducerii catalitice selective (RCS)] sau de software (reglajul ilegal al cipului);

43.  invită Comisia să facă uz de competențele delegate prevăzute la articolul 17 din Directiva 2014/45/UE privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și a remorcilor acestora, pentru a actualiza metodele de testare pentru inspecția tehnică periodică a autoturismelor, cu scopul de a măsura emisiile de NOx ale autoturismelor;

44.  consideră că autoritățile de omologare de tip, autoritățile de supraveghere a pieței și serviciile tehnice ar trebui să își îndeplinească sarcinile; consideră că acestea ar trebui, prin urmare, să își îmbunătățească nivelul de competență în mod semnificativ și continuu și, în acest scop, solicită auditarea periodică și independentă a capacităților acestora;

45.  invită Comisia să analizeze posibilitatea ca alegerea serviciului tehnic de către producător să fie notificată în mod obligatoriu Comisiei, pentru a facilita cunoașterea deplină a situației;

46.  invită statele membre să le solicite producătorilor de autovehicule să își prezinte și să justifice strategiile de control al emisiilor autorităților de omologare de tip, astfel cum se întâmplă în cazul vehiculelor grele;

47.  invită statele membre să analizeze dacă soluțiile „standard” propuse de către producător pentru a repara vehiculele echipate cu sisteme frauduloase respectă în mod efectiv reglementările în materie de emisii și solicită realizarea controalelor aleatorii ale noilor autoturisme care au fost reparate;

Aplicare și sancțiuni

48.  solicită aplicarea mai eficientă și mai strictă a normelor privind emisiile vehiculelor în UE; propune reformarea fără întârziere a structurii de guvernanță privind emisiile autoturismelor și alinierea acesteia la standardele din alte sectoare de transport;

49.  reamintește că normele de măsurare a emisiilor sunt stabilite pentru a obține o mai bună calitate a aerului, care nu a fost obținută anterior ca urmare, în parte, a aplicării deficiente a legii și, în parte, a manipulării de către anumiți producători de automobile; consideră că autoritățile competente ar trebui să ia în considerare emisiile autovehiculelor și datele privind evoluția calității aerului, pentru a evalua dacă s-a atins scopul propus;

50.  sugerează stabilirea unui cadru permanent de cooperare internațională cu Statele Unite (EPA) privind emisiile în vederea realizării schimburilor de informații și desfășurării de acțiuni de supraveghere comune; astfel de acțiuni deja s-au pus în practică pentru alte produse în UE;

51.  îndeamnă Comisia să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva statelor membre care nu au pus în aplicare supravegherea eficientă a pieței și un sistem național de sancțiuni pentru încălcarea dreptului UE, astfel cum prevede legislația în vigoare;

52.  sugerează faptul că Comisia ar trebui să aibă competența de a impune amenzi administrative eficace, proporționale și disuasive producătorilor de vehicule și să solicite acțiuni de remediere și corective în cazul în care este dovedită neconformitatea vehiculelor acestora; consideră că posibilele sancțiuni ar trebui să includă retragerea omologării de tip și stabilirea unor programe de rechemare la nivelul întregii UE;

53.  consideră că fondurile colectate prin aceste amenzi ar trebui să fie deținute de statele membre pentru despăgubirea persoanelor afectate negativ de încălcare și alte astfel de activități în beneficiul consumatorilor sau, după caz, pentru protecția mediului în statele membre;

54.  invită statele membre să se asigure că dispozițiile privind sancțiunile aplicabile pentru încălcarea de către constructori a dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 715/2007 sunt eficace, proporționale și disuasive și sunt comunicate rapid Comisiei;

55.  invită statele membre să aplice măsuri mai energice în urma scandalului legat de fraudele privind emisiile; solicită statelor membre și autorităților de omologare de tip să analizeze informațiile referitoare la strategiile de bază și auxiliare de control al emisiilor, care urmează să fie prezentate de producătorii de autovehicule, pentru autoturismele care au primit deja omologarea de tip Euro 5 și Euro 6 și care prezintă un comportament irațional în materie de emisii în timpul programelor de testare, precum și să verifice conformitatea acestora cu orientările Comisiei privind interpretarea dispozițiilor referitoare la dispozitivele de manipulare; solicită statelor membre să aplice sancțiunile disponibile în caz de neconformitate, inclusiv programele de rechemare obligatorie și retragerea omologărilor de tip; invită Comisia să asigure o abordare coordonată cu privire la programelor de rechemare în întreaga UE;

56.  invită statele membre și Comisia să clarifice pentru proprietarii vehiculelor vizate dacă repararea acestora este sau nu este obligatorie și care sunt consecințele juridice ale reparațiilor în ceea ce privește conformitatea cu reglementările privind emisiile, obligațiile în materie de inspecție tehnică auto, fiscalitate și consecințele unei eventuale reclasificări a vehiculului, etc.;

57.  constată că este dificil să se colecteze informații privind sancțiunile în statele membre din cauza lipsei statisticilor la nivel național; invită Comisia și statele membre să colecteze statistici periodice cu privire la acest subiect;

58.  invită statele membre și Comisia să consolideze mecanismele de punere în aplicare la nivel european, cum ar fi Rețeaua Uniunii Europene pentru punerea în aplicare și respectarea legislației din domeniul mediului (IMPEL);

Drepturile consumatorilor

59.   invită statele membre să se asigure că se oferă consumatorilor informații detaliate și ușor de înțeles privind modificărilor aduse în timpul programelor de rechemare și al controalelor de întreținere în vederea îmbunătățirii transparenței pentru consumatori și a încrederii în piața autoturismelor;

60.  subliniază că, după rechemări, vehicule trebuie să fie în conformitate cu cerințele legale prevăzute în legislația UE; subliniază, de asemenea, ar trebui să fie luate în considerare alte forme de despăgubire pe lângă programele de rechemare; în acest scop, invită Comisia să evalueze normele UE în vigoare privind protecția consumatorului și să înainteze propunerile corespunzătoare;

61.  subliniază că este important să li se ofere consumatorilor informații realiste, precise și fiabile privind consumul de combustibil și emisiile de poluanți atmosferici, cu scopul de a sensibiliza consumatorii și a-i sprijini pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză atunci când cumpără un autoturism; solicită acțiuni din partea UE pentru a furniza consumatorilor informații cu privire la emisiile de poluanți precum NOx și particulele în suspensie;

Vehicule nepoluante

62.  invită Comisia și autoritățile competente din statele membre să își asume și să pună în aplicare pe deplin o strategie de mobilitate cu emisii reduse;

63.  invită Comisia și statele membre să evalueze eficiența actualelor zone cu un nivel scăzut de emisii în orașe, având în vedere eșecul standardelor euro pentru vehiculele ușoare de a reflecta emisiile reale, și să examineze beneficiul introducerii unei etichete sau a unui standard pentru vehiculele cu emisii deosebit de scăzute (ULEV) care respectă valorile limită de emisii în condiții reale de conducere;

64.  invită Comisia și colegiuitorii să urmeze o abordare mai integrată în politicile lor de îmbunătățire a performanțelor de mediu ale automobilelor, pentru a asigura un progres în ceea ce privește obiectivele de decarbonizare și calitatea aerului, printre altele prin stimularea electrificării sau tranziția la motorizări alternative ale flotei auto;

65.  în acest scop, invită Comisia să revizuiască Directiva privind energia curată pentru transporturi și să prezinte un proiect de regulament privind normele de emisii de CO2 pentru flotele auto care ajung pe piață după 2025, cu includerea mandatelor pentru vehicule cu emisii zero (ZEV) și vehicule cu emisii deosebit de scăzute care impun o pondere progresivă tot mai mare a vehiculelor cu emisii zero și a vehiculelor cu emisii deosebit de scăzute din flota totală, cu scopul de a elimina treptat autoturismele noi cu emisii de CO2 până în 2035;

66.  invită Comisia și statele membre să promoveze politici de achiziții publice ecologice, prin achiziționarea de către autoritățile publice de vehicule cu emisii zero și vehicule cu emisii deosebit de scăzute pentru propriile flote sau pentru programele (semi)publice de utilizare în comun a autoturismelor;

67.  invită Comisia să reexamineze limitele de emisii stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 715/2007, în vederea îmbunătățirii calității aerului din Uniune și a respectării limitelor de calitate a aerului înconjurător în UE, precum și a nivelurilor recomandate de OMS, și să prezinte propuneri, după caz, până cel târziu în 2025, pentru noile limite de emisii Euro 7 neutre din punct de vedere tehnologic pentru toate vehiculele M1 și N1 introduse pe piața Uniunii;

68.  solicită Comisiei să ia în considerare revizuirea Directivei 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător pentru a include daunele aduse mediului prin poluarea aerului ca urmare a încălcării legislației UE privind emisiile autoturismelor de către producătorii de autovehicule; consideră că, dacă producătorii de autovehicule ar răspunde financiar pentru remedierea daunelor asupra mediului pe care le-au cauzat, ar putea fi de așteptat un nivel sporit de prevenire și de precauție;

Competențele și limitările comisiei de anchetă

69.  îndeamnă Consiliul și Comisia să se angajeze în încheierea la timp a negocierilor referitoare la propunerea Parlamentului de regulament al Parlamentului European privind modalitățile detaliate de exercitare a dreptului de anchetă al Parlamentului European și de abrogare a Deciziei 95/167/CE;

70.  consideră că, pentru exercitarea controlului democratic asupra executivului, este esențial ca Parlamentului să i se confere competențe de anchetă similare celor ale parlamentelor naționale din Uniunea Europeană; este de părere că, pentru a-și exercita acest rol de control democratic, Parlamentul trebuie să aibă puterea de a cita și a obliga martorii să se prezinte și să furnizeze documente; consideră că, pentru ca aceste drepturi să fie exercitate, statele membre trebuie să convină asupra aplicării de sancțiuni persoanelor care nu se prezintă sau nu furnizează documente, în conformitate cu legislația națională care reglementează anchetele parlamentare la nivel național; reiterează sprijinul Parlamentului pentru poziția prezentată în raportul din 2012 cu privire la această chestiune;

71.  consideră că ar trebui să fie mai bine coordonate competențele comisiilor de anchetă ale Parlamentului cu cele ale parlamentelor naționale, în special pentru a asigura citarea și participarea efectivă a persoanelor și aplicarea sancțiunilor în cazul refuzului de a coopera; invită Comisia și statele membre să sprijine dispozițiile aferente din prezenta propunere a Parlamentului;

72.  invită Comisia să revizuiască de urgență Codul de conduită pentru comisari pentru a include dispozițiile referitoare la răspunderea foștilor comisari care intră în domeniul de aplicare al unei investigații realizate de către o comisie de anchetă în legătură cu procesul de elaborare a politicilor și a legislației, care a avut loc în timpul mandatului lor;

73.  solicită Comisiei să se folosească de intervalul de timp dintre decizia luată în plen de a crea o comisie de anchetă și începerea efectivă a lucrărilor sale pentru a pregăti un prim set de documente care au legătură cu mandatul Comisiei de anchetă, astfel încât furnizarea de informații să fie mai rapidă, facilitând astfel activitatea Comisiei de anchetă de la început; consideră, în acest sens, că normele privind arhivarea și transmiterea documentelor în cadrul Comisiei ar trebui să fie revizuite și îmbunătățite pentru a facilita viitoarele cereri de informații;

74.  recomandă instituirea, în cadrul Comisiei, a unui punct de contact unic pentru relațiile cu comisiile de anchetă ale Parlamentului, în special atunci când sunt implicate mai multe direcții generale, cu scopul de a facilita fluxul de informații, pe de o parte, și dezvoltarea bunelor practici create până în prezent, pe de altă parte;

75.  constată că, în mai multe comisii recente de anchetă și comisii speciale, Comisia și Consiliul nu au furnizat, în unele cazuri, documentele solicitate, iar în alte cazuri au furnizat documentele solicitate numai după întârzieri prelungite; consideră că trebuie introdus un mecanism de responsabilitate pentru a asigura transferul imediat și garantat către Parlament al documentelor pe care comisia de anchetă sau comisia specială le solicită și are dreptul să le acceseze;

76.  invită Comisia să își îmbunătățească capacitatea de a gestiona în timp util și cu o calitate acceptabilă cererile de documente din partea comisiilor de anchetă, a jurnaliștilor și a cetățenilor în temeiul normelor aplicabile privind accesul la documente; îndeamnă Comisia să elibereze aceste documente în formatul lor original și să se abțină de la modificări și conversii de format care necesită timp și care pot altera conținutul; solicită, de asemenea, Comisiei să se asigure că informațiile stocate într-un format prelucrabil automat, de exemplu, o bază de date, sunt, de asemenea, eliberate într-un format care poate fi prelucrat automat;

77.  constată că este responsabilitatea comisiei de anchetă să determine dacă informațiile care fac obiectul unei cereri sunt relevante pentru activitatea comisiei; constată că această sarcină nu ar trebui să fie preluată de destinatarul unei astfel de cereri de documente; solicită Comisiei să analizeze în mod corespunzător această responsabilitate în orientările sale privind cererile de acces la documente;

78.  îndeamnă statele membre să își respecte obligațiile juridice față de comisiile de anchetă, în conformitate cu Decizia 95/167/CE, în special articolul 3 din aceasta; de asemenea, le solicită acestora, având în vedere întârzierile semnificative în ratele de răspuns, să sprijine comisiile de anchetă într-o manieră care respectă principiul cooperării loiale, în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din TFUE;

79.  invită statele membre care au desfășurat anchetele naționale privind emisiile poluante produse de autoturisme să transmită Comisiei și Parlamentului fără întârziere toate datele și rezultatele investigațiilor lor;

80.  consideră că prima parte a mandatului Comisiei ar trebui să fie dedicată colectării și analizei probelor scrise înainte de începerea audierilor publice; consideră că este util să se introducă o „perioadă de reflecție” între sfârșitul audierilor și redactarea raportului final, astfel încât colectarea probelor să poată fi finalizată, iar probele să fie analizate în mod corespunzător și pe deplin incluse în raport;

81.  consideră că termenul de 12 luni pentru comisiile de anchetă este arbitrar și adesea insuficient; consideră că membrii comisiei de anchetă sunt cei mai în măsură să stabilească dacă o anchetă ar trebui extinsă și, în caz afirmativ, pentru ce perioadă;

82.  menționează că articolul 198 din Regulamentul de procedură al Parlamentului ar trebui să definească mai clar când ar trebui să înceapă durata unei comisii de anchetă; recomandă existența unui grad suficient de flexibilitate, pentru a garanta că este destul timp pentru investigații; solicită ca activitatea comisiei de anchetă să înceapă numai după ce documentele solicitate au fost primite de la instituțiile UE;

83.  consideră că nu ar trebui inclus în mod obligatoriu un raport interimar în mandatele viitoare pentru a nu anticipa concluziile finale ale anchetei;

84.  consideră că, în viitor, comisiile de anchetă ar trebui să fie organizate în mod diferit, pentru a asigura un nivel sporit de eficacitate și eficiență în organizarea și desfășurarea activității comisiilor, în special în cursul audierilor publice;

85.  subliniază că normele administrative interne ale Parlamentului sunt aliniate la practica consacrată a comisiilor permanente și, ca atare, adeseori nu sunt adaptate caracterului ad-hoc și temporar al unei comisii de anchetă, care funcționează în circumstanțe mai neobișnuite, cu un domeniu de aplicare foarte specific și într-o perioadă limitată de timp; consideră, prin urmare, că eficiența ar fi sporită prin elaborarea unui set definit de norme referitoare la funcționarea eficientă a comisiilor de anchetă în ceea ce privește desfășurarea audierilor și a misiunilor, de exemplu, într-un mod care să garanteze o reprezentare politică echitabilă; consideră că există riscul ca limitările financiare să împiedice comisiile de anchetă să audieze toți experții considerați necesari pentru îndeplinirea misiunii comisiei; consideră că autorizarea internă a termenelor pentru audieri și misiuni ar trebui să devină mai flexibilă;

86.  consideră că comisiile de anchetă ar trebui să aibă acces prioritar și resurse specifice în cadrul serviciilor relevante ale Parlamentului pentru a permite acestora din urmă să soluționeze, în special, cererile de studii, briefinguri etc., în intervalul de timp permis de normele în vigoare;

87.  ia act de faptul că normele în vigoare privind accesul la informații clasificate și alte informații confidențiale puse la dispoziția Parlamentului European de Consiliu, Comisie sau de statele membre în cadrul unei anchete nu oferă o claritate juridică deplină, dar sunt, în general, interpretate ca excluzând asistenții parlamentari acreditați de la consultarea și analizarea „altor informații confidențiale” neclasificate într-o sală de lectură securizată; ia act de faptul că o serie de membri au considerat că această normă zădărnicește consultarea efectivă și aprofundată a acestor documente în timpul limitat de care dispun comisiile de anchetă, iar comisia TAX2, în cursul căreia asistenților parlamentari acreditați li s-a acordat accesul temporar și în mod excepțional, a fost în măsură să utilizeze aceste resurse într-o manieră mai cuprinzătoare și eficace; solicită, prin urmare, introducerea într-un acord interinstituțional renegociat a unei dispoziții clar formulate care să garanteze dreptul de acces la documente al asistenților parlamentari acreditați, pentru a-și îndeplini rolul de sprijin pentru deputați pe baza principiului „necesității de a cunoaște”; îndeamnă organismele de resort să accelereze renegocierea acestui punct, astfel încât să nu afecteze eficiența și eficacitatea anchetelor parlamentare în curs de desfășurare și viitoare;

°

°  °

88.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare și raportul final al Comisiei de anchetă Consiliului, Comisiei, precum și parlamentelor statelor membre.

(1)

JO L 113, 19.5.1995, p. 1.

(2)

JO L 10, 15.1.2016, p.13.

(3)

JO L 171, 29.6.2007, p. 1.

(4)

JO L 263, 9.10.2007, p. 1.

(5)

JO L 152, 11.6.2008, p. 1.

(6)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0375.

(7)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0322.

Notă juridică