ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 448kWORD 47k
6.3.2017
PE598.524v01-00
 
B8-0178/2017

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την ανάπτυξη μακροπεριφερειακών στρατηγικών στη Μεσόγειο


Nicola Caputo

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάπτυξη μακροπεριφερειακών στρατηγικών στη Μεσόγειο  
B8-0178/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεσή του, της 27ης Ιουνίου 2012, σχετικά με την εξέλιξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της EE: τρέχουσες πρακτικές και προοπτικές για το μέλλον, κυρίως στη Μεσόγειο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές διαδραματίζουν ολοένα σημαντικότερο ρόλο στις πολιτικές της συνοχής της ΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μεσογειακός χώρος αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο, συγκροτώντας μια ενιαία πολιτισμική και περιβαλλοντική ζώνη με πολυάριθμα κοινά χαρακτηριστικά και κοινές προτεραιότητες: ίδια γεωργικά προϊόντα, αφθονία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σημασία του τουρισμού, ίδιοι κίνδυνοι φυσικών καταστροφών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μακροπεριφερειακή στρατηγική για τη Μεσόγειο θα επέτρεπε τη βελτιστοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που δαπανώνται για την περιοχή και την επίλυση προβλημάτων κοινών σε όλα τα κράτη μέλη που αποτελούν μέρος της ίδιας ζώνης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη της πρόσφατης στρατηγικής για τη μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (Κεντρική Μεσόγειος) και ότι είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η ανάπτυξη μακροπεριφερειακών στρατηγικών, δεδομένης της τεράστιας έκτασης της εν λόγω περιοχής·

1.  ζητεί από την Επιτροπή την ανάπτυξη δύο μακροπεριφερειακών στρατηγικών: μία για τη Δυτική Μεσόγειο και μία για την Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες θα μπορούν να αλληλεπιδρούν τόσο μεταξύ τους όσο και με τη στρατηγική για την Κεντρική Μεσόγειο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου