Postup : 2017/2598(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0183/2017

Předložené texty :

B8-0183/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/03/2017 - 6.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0089

NÁVRH USNESENÍ
PDF 313kWORD 59k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0183/2017
13.3.2017
PE598.536v01-00
 
B8-0183/2017

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 (2017/2598(RSP))


Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, László Tőkés, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu, Ivan Štefanec, Ádám Kósa, Michaela Šojdrová za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 (2017/2598(RSP))  
B8-0183/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na Chartu Organizace spojených národů,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a úmluvy OSN o lidských právech a jejich opční protokoly,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN 60/251 o zřízení Rady pro lidská práva (UNHRC),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o zasedáních Rady pro lidská práva OSN,

–  s ohledem na své doporučení Radě ze dne 7. července 2016 k 71. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů(1),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o porušování lidských práv, včetně usnesení o naléhavých záležitostech v této oblasti za rok 2016,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. prosince 2016 o výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2015 a o politice Evropské unie v této oblasti(2),

–  s ohledem na článek 2, čl. 3 odst. 5 a články 18, 21, 27 a 47 Smlouvy o Evropské unii,

–  s ohledem na výroční zprávu UNHRC za rok 2015 předloženou Valnému shromáždění OSN,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že prosazování a ochrana univerzálního charakteru lidských práv je součástí etického a právního acquis Evropské unie a jedním ze základních kamenů evropské jednoty a integrity; vzhledem k tomu, že dodržování lidských práv by mělo být začleněno do všech politických oblastí;

B.  vzhledem k tomu, že EU se jednoznačně zavázala podporovat mnohostrannost a orgány OSN při prosazování a ochraně lidských práv;

C.  vzhledem k tomu, že k mezinárodnímu úsilí o prosazování a dodržování lidských práv, demokracie a právního státu přispívají pravidelná zasedání Rady OSN pro lidská práva (UNHRC), jmenování zvláštních zpravodajů, mechanismus všeobecného pravidelného přezkumu a zvláštní postupy pro specifické situace jednotlivých zemí nebo pro určitá témata;

Rada OSN pro lidská práva

1.  vítá práci, kterou odvedl Vysoký komisař OSN pro lidská práva Zaíd Raád Zaíd Husajn a jeho úřad (OHCHR); připomíná závazek EU nadále podporovat a chránit integritu, nezávislost a fungování úřadu; vítá úlohu, kterou úřad sehrál při posilování spolupráce mezi mezinárodními a regionálními mechanismy pro lidská práva a při hledání cest ke zvýšení úlohy „regionálních ujednání“ v souvislosti s všeobecně platnými normami v oblasti lidských práv;

2.  domnívá se, že efektivita a důvěryhodnost Rady OSN pro lidská práva závisejí na skutečném odhodlání jejích členů chránit všechny osoby ve všech zemích před porušováním lidských práv v souladu s mezinárodními úmluvami o lidských právech, které prosazují univerzální povahu lidských práv, nestrannost, objektivitu, neselektivnost, konstruktivní dialog a spolupráci; naléhavě žádá, aby bylo vynaloženo úsilí na předcházení polarizace diskuzí v Radě OSN pro lidská práva, a vybízí ke konstruktivnímu dialogu;

3.  vyzývá státy, aby zajistily přístup nezávislým odborníkům Rady OSN pro lidská práva, zvláštním zpravodajům a odborníkům OHCHR a umožnily jim vyšetřit případy údajného porušování lidských práv, aby se v zájmu nápravy situace konstruktivně podílely na jejich činnosti, aby dodržovaly své závazky obsažené v úmluvách o lidských právech a aby plně spolupracovaly v rámci zvláštních postupů Rady OSN pro lidská práva (včetně všeobecného pravidelného přezkumu); vybízí všechny státy, aby přijaly konkrétní opatření na základě doporučení všeobecného pravidelného přezkumu a aby překonaly nedostatky zavedením prováděcích mechanismů a mechanismu dohledu, včetně stanovení národních akčních plánů a národních koordinačních mechanismů;

4.  připomíná, že Valné shromáždění má povinnost při volbě členů Rady OSN pro lidská práva přihlížet k tomu, jak kandidáti plní svou povinnost prosazovat a chránit lidská práva, právní stát a demokracii; vítá rozhodnutí Rady OSN pro lidská práva požadovat, aby poradní výbor Rady pro lidská práva připravil hodnotící zprávu o pokroku dosaženém při vypracování ujednání na úrovni regionů a na nižší úrovni v oblasti prosazování a ochrany lidských práv; vyzývá EU a její členské státy, aby zohlednily stejný význam práv a schémat hlasování a aby zlepšily koordinaci unijních postojů v tomto ohledu; důrazně požaduje, aby EU vystupovala jednotně a dosáhla společného postoje EU při hlasování v Radě OSN pro lidská práva;

5.  opakuje, že je důležité zajistit, aby se EU aktivně a důsledně zapojovala do mechanismů OSN na podporu lidských práv, zejména v rámci Třetího výboru, Valného shromáždění a Rady OSN pro lidská práva (UNHRC); podporuje snahu ESVČ, delegací EU v New Yorku a Ženevě a členských států o důslednější postup v otázkách dodržování lidských práv na úrovni OSN;

Tematické priority

6.  zdůrazňuje význam úlohy, kterou při prosazování a ochraně lidských práv hrají nevládní organizace působící v této oblasti a obránci lidských práv; zdůrazňuje skutečnost, že lidská práva a základní svobody je potřeba chránit ve všech podobách, ve kterých se projevují, a to i v souvislosti s novými technologiemi;

7.  vyjadřuje své vážné znepokojení nad četnými a stále intenzívnějšími snahami o omezení prostoru občanské společnosti a obránců lidských práv; odsuzuje všechny projevy násilí, obtěžování, zastrašování a pronásledování, kterým jsou na internetu nebo mimo něj vystaveni obránci lidských práv, oznamovatelé, novináři nebo bloggeři; vyzývá všechny státy, aby podporovaly a zajistily bezpečné a příznivé prostředí umožňující nevládním organizacím, občanské společnosti, novinářům a obráncům lidských práv působit nezávisle a bez vnějších zásahů a aby věnovaly zvláštní pozornost všem zranitelným skupinám; opakovaně vyzývá státy, které přijaly omezující zákony proti nezávislým organizacím na ochranu lidských práv, aby je zrušily;

8.  domnívá se, že svobodné, nezávislé a nestranné sdělovací prostředky jsou jedním ze základních stavebních kamenů demokratické společnosti, pro kterou mají otevřené diskuze zásadní význam; podporuje výzvu na jmenování zvláštního zástupce generálního tajemníka OSN pro bezpečnost novinářů; vyzývá k tomu, aby se otázkami svobody vyjadřování na internetu, digitální svobody a významu svobodného a otevřeného internetu zabývala všechna mezinárodní fóra;

9.  připomíná, že svoboda shromažďování a sdružování představuje i nadále jednu z hlavních výzev; vřele vítá práci zvláštního zpravodaje OSN pro právo na svobodu pokojného shromažďování a sdružování Maina Kiai; vyzývá členské státy EU, aby zprávy náležitým způsobem zohlednily;

10.  naléhavě vyzývá všechny členské státy, aby urychleně ratifikovaly opční protokoly k mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech (ICCPR) a mezinárodní úmluvě o hospodářských, sociálních a kulturních právech (ICESCR), které stanoví mechanismy pro podávání stížností a vyšetřování;

11.  odmítá všechny formy diskriminace a pronásledování na základě rasy, barvy pleti, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, sociálního původu, kasty, narození, věku, zdravotního postižení nebo postavení; podporuje zapojení EU do příslušných zvláštních postupů; vyzývá EU, aby nadále aktivně podporovala rovnost a nediskriminaci a bojovala proti násilí a diskriminaci namířeným proti kterékoli osobě;

12.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že mnoho osob, a zejména křesťané, čelí individuálnímu nebo hromadnému porušování svých práv na svobodu náboženského vyznání či přesvědčení, kterého se dopouštějí státy a nestátní subjekty, což vede k diskriminaci, nerovnosti a stigmatizaci; připomíná, že je třeba bojovat proti netoleranci a diskriminaci na základě náboženského vyznání či přesvědčení s cílem zajistit dodržování dalších souvisejících lidských práv, jako je svoboda projevu;

13.  vyzývá EU, aby usilovala o větší ochranu náboženských menšin před pronásledováním a násilím a o zrušení zákonů postihujících rouhání nebo odpadlictví, které jsou záminkou pro pronásledování náboženských menšin a nevěřících osob; vyzývá k podpoře činnosti zvláštního zpravodaje OSN pro svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení;

14.  důrazně vybízí EU, aby nadále podporovala přístup nulové tolerance k trestu smrti, a vyzývá ji, aby dále usilovala o větší podporu příští rezoluce Valného shromáždění OSN o moratoriu na trest smrti napříč regiony;

15.  naléhavě vyzývá EU, aby otevřeně podpořila úsilí OSN o odstranění mučení a jiného krutého, nelidského a ponižujícího zacházení nebo trestání, hromadných poprav a poprav mimo jiné za drogové zločiny, a požaduje, aby ESVČ na všech úrovních dialogu a v rámci všech fór zintenzivnila úsilí EU v boji proti popravám bez řádného soudu, mučení a jinému špatnému zacházení v souladu s obecnými zásadami politiky EU vůči třetím zemím týkající se mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání; vyzývá k všeobecné ratifikaci a účinnému uplatňování Úmluvy OSN proti mučení a opčního protokolu k této úmluvě;

16.  vytrvale podporuje Mezinárodní trestní soud jakožto klíčový orgán, který volá pachatele k odpovědnosti a pomáhá obětem domoci se spravedlnosti na základě zásady doplňkovosti v souvislosti s válečnými zločiny, genocidou a zločiny proti lidskosti; vyzývá všechny strany, aby politicky, diplomaticky, finančně a logisticky podporovaly běžné fungování Mezinárodního trestního soudu;

17.  požaduje, aby EU nadále podporovala činnost Mezinárodního trestního soudu; vybízí k posílení dialogu a spolupráce mezi Mezinárodním trestním soudem, OSN a jejími agenturami a Radou bezpečnosti OSN; vyjadřuje politování nad rozhodnutím některých afrických zemí opustit Mezinárodní trestní soud a vyzývá je k přehodnocení tohoto rozhodnutí; vyzývá všechny členské státy OSN, aby se zapojily do práce soudu tím, že ratifikují Římský statut, a vybízí je k ratifikaci změn přijatých v Kampale;

18.  co nejdůrazněji odsuzuje pokračující závažné porušování lidských práv, zejména ze strany ISIS/Dá‘iš, a útoky skupiny Boko Haram, jejichž cílem jsou děti, a další útoky teroristických a paravojenských organizací proti civilnímu obyvatelstvu, zejména ženám a dětem; odsuzuje četnost a rozsah ničení kulturního dědictví a vyzývá k podpoře úsilí, které je v této oblasti vyvíjeno na různých fórech OSN;

19.  vyzývá EU, aby aktivně podporovala iniciativu usilující o to, aby OSN uznala genocidu páchanou na náboženských menšinách ze strany tzv. ISIS/Dá‘iš a aby byla Mezinárodnímu trestnímu soudu předána podezření ze zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a genocidy; vybízí k posílení dialogu a spolupráce mezi Mezinárodním trestním soudem, OSN a jejími agenturami a Radou bezpečnosti OSN;

20.  požaduje, aby EU vyzvala všechny státy k tomu, aby učinily lidská práva ústředním prvkem svých rozvojových politik a aby přijaly Deklaraci OSN o právu na rozvoj z roku 1986; vítá nedávné jmenování zvláštního zpravodaje UNHCR pro právo na rozvoj, který má v rámci svého mandátu přispět k prosazování, ochraně a plnění práva na rozvoj v kontextu Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a dalších mezinárodních dohod o rozvojové spolupráci; zdůrazňuje, že lidská práva pro všechny musí být průřezovým prvkem při plnění všech cílů Agendy pro udržitelný rozvoj 2030;

21.  vyzývá EU, aby nadále prosazovala rovnost žen a mužů a aktivně podporovala práci agentury UN Women a činnost a programy iniciativ pro začleňování hlediska rovnosti žen a mužů; vyzývá k tomu, aby byla i nadále vytvářena podpůrná opatření upevňující postavení žen a dívek a přispívající k úplnému vymýcení jejich diskriminace a na nich páchaného násilí včetně genderově podmíněného násilí; důrazně žádá EU, aby pokračovala v meziregionálních iniciativách na prosazování, ochranu a plnění práv žen;

22.  připomíná závazek EU prosazovat hledisko lidských práv a aspekty týkající se rovnosti žen a mužů v souladu se stěžejními rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1325 z roku 2000 a č. 1820 z roku 2008 o ženách, míru a bezpečnosti; vyzývá EU, aby na mezinárodní úrovni podporovala uznání přínosu, který má zapojení žen při předcházení konfliktům a jejich řešení, ale i jejich zapojení do mírových operací, humanitární pomoci, procesů obnovy po skončení konfliktu a procesu trvalého usmíření;

23.  žádá EU, aby nadále podporovala práva dětí, zejména aby přispívala k tomu, aby děti měly přístup k vodě, hygienickým zařízením, zdravotní péči a vzdělání, a to i v oblastech konfliktů a v uprchlických táborech, a usilovala o odstranění dětské práce, najímání dětských vojáků, omezování osobní svobody, mučení, obchodování s dětmi, dětských, předčasných a vynucených sňatků, sexuálního vykořisťování a poškozujících praktik, jako je mrzačení ženských pohlavních orgánů; vyzývá k přijetí opatření na podporu a posílení mezinárodních snah v rámci OSN, jejichž cílem je ukončit využívání dětí v ozbrojených konfliktech a účinněji řešit dopady konfliktů a situací po ukončení konfliktu na ženy a dívky; vyzývá všechny členské země OSN, aby dodržovaly své smluvní závazky podle Úmluvy o právech dítěte z roku 1989 a aby ve svých jurisdikcích dbaly na dodržování práv dětí bez ohledu na jejich právní status a bez jakékoli diskriminace;

24.  vyzývá státy, aby podporovaly práva osob se zdravotním postižením, a to včetně jejich rovného zapojení do společnosti a sociálního začlenění; vyzývá státy k ratifikaci a provedení Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením;

25.  vyzývá EU, aby spolupracovala s partnery na provádění obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv a aby mimo jiné podněcovala více států k tomu, aby přijaly národní akční plány;

26.  vítá Newyorskou deklaraci OSN o uprchlících a migrantech, která se věnuje otázce rozsáhlých pohybů uprchlíků a migrantů a která vedla k přijetí celosvětové úmluvy o rámci pro komplexní reakci na uprchlíky (comprehensive refugee response, CRR), a rovněž vítá přijaté závazky týkající se migrantů a uprchlíků, jejichž cílem zachraňovat lidské životy, uspokojovat specifické potřeby, potírat rasismus a xenofobii, bojovat proti obchodování s lidmi, zajišťovat rovnost před zákonem a stejnou zákonnou ochranu pro všechny a usilovat o začlenění této problematiky do národních plánů rozvoje; vyzývá všechny zúčastněné strany, aby Newyorskou deklaraci o uprchlících a migrantech podpořily jak svou politickou angažovaností, tak i finančně a konkrétní činností, jíž projeví potřebnou solidaritu, a připomíná, že otázku migrace je nezbytné i nadále řešit na celosvětové úrovni, nejen na úrovni evropské; vyzývá EU a její členské státy, aby se postavily do čela tohoto mezinárodního úsilí a aby v souladu s povinnostmi plynoucími z mezinárodního práva dostály svým závazkům týkajícím se ochrany lidských práv žadatelů o azyl, uprchlíků, migrantů a všech vysídlených osob, zejména žen, dětí a zranitelných skupin, včetně osob se zdravotním postižením;

27.  zdůrazňuje, že v souladu s článkem 21 Smlouvy o fungování Evropské unie a s obecnými ustanoveními o vnější činnosti Unie je důležité prosazovat univerzálnost a nedělitelnost lidských práv, včetně občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních práv;

28.  připomíná, že pro důvěryhodnost lidskoprávní politiky EU v jejích vnějších vztazích se třetími zeměmi má zásadní význam soudržnost vnitřní a vnější politiky v oblasti lidských práv, a vyzývá EU, aby v tomto ohledu plnila své závazky;

Priority pro jednotlivé země

29.  Ukrajina

vyjadřuje politování nad tím, že pokračující ruská agrese způsobuje v Donbasu katastrofální humanitární situaci a že ukrajinským a mezinárodním humanitárním organizacím je odpírán přístup na okupovaná území; vyjadřuje vážné znepokojení nad náročnými humanitárními podmínkami, s nimiž se potýká více než 1,5 milionu vnitřně vysídlených osob; je rovněž vážně znepokojen porušováním lidských práv na Ruskem okupovaném Krymu, zejména těžkou situací Krymských Tatarů, a zdůrazňuje, že je třeba, aby EU poskytla Ukrajině další finanční pomoc; opakuje, že plně podporuje svrchovanost, nezávislost, jednotu a územní celistvost Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic a její svobodnou a svrchovanou volbu jít evropskou cestou; vyzývá všechny strany, aby neprodleně začaly usilovat o mírové znovuzačlenění okupovaného Krymského poloostrova do ukrajinského právního systému prostřednictvím politického dialogu a v plném souladu s mezinárodním právem; vyslovuje se pro prodloužení sankcí vůči Rusku až do úplného uplatnění minské dohody a do navrácení Krymu; vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost a Radu, aby zesílily tlak na Ruskou federaci, která by měla umožnit mezinárodním organizacím přístup na Krym za účelem monitorování stavu lidských práv s ohledem na to, že na poloostrově stále dochází k závažnému porušování základních svobod a lidských práv, a za účelem zřízení stálého mezinárodního mechanismu monitorování založeného na mezinárodních úmluvách;

30.  Sýrie

co nejdůrazněji odsuzuje brutalitu a masivní porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, jichž se dopouštějí jednotky syrského režimu za podpory Ruska a Íránu, jako i porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva ze strany nestátních ozbrojených teroristických skupin, zejména organizace ISIS/Dá’iš, která se dopouští zločinů, jež jsou v podstatě genocidou, Džabhat Fatah aš-Šám/ Džabhat an-Nusra a dalších džihádistických skupin; trvá na tom, že je nutné pokračovat ve vyšetřování ohledně používání a likvidace chemických zbraní všemi stranami konfliktu v Sýrii a vyjadřuje politování nad rozhodnutím Ruska a Číny vetovat novou rezoluci Rady bezpečnosti OSN o používání chemických zbraní; opětovně vyzývá k zajištění úplného neomezeného přístupu k humanitární pomoci a k tomu, aby se osoby odpovědné za páchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti se musely ze svých činů zodpovídat a nesly patřičné následky; podporuje iniciativu EU usilující o to, aby se situací v Sýrii zabýval Mezinárodní trestní soud, a vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby v tomto směru podnikla nezbytné kroky;

31.  Korejská lidově demokratická republika (KLDR)

je vážně znepokojen neustálým zhoršováním stavu lidských práv v KLDR; vyzývá vládu KLDR, aby plnila své povinnosti vyplývající z lidskoprávních nástrojů, k nimž přistoupila, a aby humanitárním organizacím, nezávislým subjektům monitorujícím lidská práva a zvláštnímu zpravodaji OSN pro lidská práva v KLDR zajistila přístup do země a potřebnou spolupráci; vyzývá KLDR, aby severokorejským i mezinárodním sdělovacím prostředkům umožnila svobodu projevu a tisku a svým občanům povolila necenzurovaný přístup k internetu; ostře odsuzuje, že se v KLDR systematicky a ve velkém rozsahu používá trest smrti; vyzývá vládu KLDR, aby vyhlásila moratorium na vykonávání všech poprav s cílem trest smrti v blízké budoucnosti zcela zrušit; požaduje, aby osoby odpovědné za zločiny proti lidskosti spáchané v KLDR byly pohnány k odpovědnosti, předvedeny před Mezinárodní trestní soud a aby na ně byly uvaleny cílené sankce; ostře odsuzuje jaderné zkoušky coby zbytečnou a nebezpečnou provokaci, která je v rozporu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN a představuje závažnou hrozbu míru a stabilitě na Korejském poloostrově a v severovýchodní Asii;

32.  Gruzínské regiony Abcházie a Cchinvali / Jižní Osetie

vyjadřuje vážně znepokojení nad zneužíváním justice a nad tím, že na členy ústavního soudu je vykonávat politický nátlak; je i nadále znepokojen stavem svobody projevu a svobody sdělovacích prostředků a nedostatečným přístupem do okupovaných oblastí Abcházie a do oblasti Cchinvali / Jižní Osetie, v nichž jsou stále ve velké míře porušována lidská práva; naléhavě vyzývá k posílení mezilidského kontaktu mezi územím pod kontrolou Tbilisi a dvěma okupovanými regiony; vybízí k plnému respektování svrchovanosti a územní celistvosti Gruzie a rovněž k nedotknutelnosti jejích mezinárodně uznávaných hranic; zdůrazňuje, že je nutné zajistit bezpečný a důstojný návrat uprchlíků a vnitřně vysídlených osob do místa jejich trvalého bydliště; vyzývá gruzínskou vládu, aby přijala vhodná opatření v návaznosti na doporučení vydaná v rámci procesu všeobecného pravidelného přezkumu;

33.  Bělorusko

vyjadřuje hluboké znepokojení nad neustálým omezováním svobody projevu a svobody sdružování a pokojného shromažďování; odsuzuje útoky na nezávislé a opoziční novináře a lidskoprávní aktivisty a jejich zadržování; odsuzuje skutečnost, že se stále používá trest smrti; požaduje, aby byl na 35. zasedání Rady pro lidská práva prodloužen mandát zvláštního zpravodaje OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Bělorusku, a vyzývá vládu, aby se zvláštním zpravodajem plně spolupracovala a zavázala se k reformám na ochranu lidských práv, které měly proběhnout již dávno, a aby za tím účelem rovněž provedla doporučení zvláštního zpravodaje a ostatních lidskoprávních mechanismů;

34.  Evropská politika sousedství

je přesvědčen, že původně stanovené cíle evropské politiky sousedství si zachovaly svou hodnotu; těmito cíli je vytvoření prostoru prosperity a stability, který se bude opírat o společné hodnoty a zásady Unie, prostřednictvím pomoci a pobídek k rozsáhlým strukturálním reformám v sousedních zemích, prováděným na jejich vlastní odpovědnost a s jejich souhlasem, které umožní posílit spolupráci s EU; domnívá se, že ústředním prvkem evropské politiky sousedství je podpora demokracie, právního státu, řádné veřejné správy, budování státu a lidských práv a základních svobod; zdůrazňuje, že v rámci procesu transformace a demokratizace je důležité rozvíjet úspěšnou a aktivní občanskou společnost, do níž jsou zapojeny i podnikatelské subjekty; vybízí k další podpoře občanské společnosti, místních malých a středních podniků, které jsou hybnou silou reformního procesu, a k angažovanějšímu dialogu mezi různými subjekty občanské společnosti a odvětvími v EU a sousedními zeměmi v rámci evropské politiky sousedství a k partnerství s nimi; podtrhuje význam evropských podniků a jejich úlohu při prosazování a šíření mezinárodních podnikatelských norem;

35.  Írán

vybízí Írán, aby plně spolupracoval se všemi mechanismy OSN pro lidská práva a snažil se uplatňovat doporučení vydaných v tomto kontextu, včetně všeobecného pravidelného přezkumu, a to tím, že mezinárodním organizacím na ochranu lidských práv umožní vykonávat jejich činnost; vyzývá íránskou vládu, aby se zabývala jak závažnými připomínkami ke stavu lidských práv v Íránu, o nichž hovoří zprávy zvláštního zpravodaje OSN a generálního tajemníka OSN, tak i konkrétními výzvami k přijetí opatření, jež jsou obsaženy v rezolucích Valného shromáždění OSN; se znepokojením konstatuje, že Írán je zemí s nejvyšší mírou vykonaných trestů smrti na obyvatele na světě; vyzývá Írán, aby vyhlásil moratorium na trest smrti; vyzývá k propuštění všech politických vězňů; podotýká, že ústava Íránské islámské republiky formálně chrání některé náboženské menšiny a jejich základní náboženské svobody; je však znepokojen zvyšováním počtu uvězněných osob, které patří k náboženským menšinám, nebo osob uvězněných na základě jejich přesvědčení; vyzývá íránské orgány, aby zajistily plné dodržování a zákonnou ochranu náboženských a národnostních menšin a rozšíření náboženské svobody;

36.  Burundi

je vážně znepokojen neustále se zhoršující politickou a bezpečnostní situací v Burundi; odsuzuje násilí, k němuž v Burundi dochází od roku 2015 a které vedlo k úmrtí mnohých osob, k mučení, cílenému násilí na ženách, včetně hromadného znásilňování a zastrašování; odsuzuje uvěznění tisíců lidí a násilné vysídlení statisíců Burunďanů, porušování svobody tisku a projevu a také to, že většina těchto činů není potrestána; vyzývá k důkladnému a nezávislému vyšetření případů násilné smrti a případů porušení práv a k postavení pachatelů těchto činů před soud; v této souvislosti podporuje rozhodnutí Rady EU – přijaté po neúspěchu rozhovorů zahájených podle článku 96 dohody z Cotonou – podle něhož byla pozastavena přímá finanční podpora poskytovaná burundským orgánům, včetně podpory rozpočtu, zatímco finanční podpora určená občanům a humanitární pomoc poskytovaná přímou cestou zůstala plně zachována;

o

o    o

37.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, Radě bezpečnosti OSN, generálnímu tajemníkovi OSN, předsedovi 71. zasedání Valného shromáždění OSN, předsedovi Rady OSN pro lidská práva, vysokému komisaři OSN pro lidská práva a generálnímu tajemníkovi Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0317.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0502.

Právní upozornění - Ochrana soukromí