Postup : 2017/2598(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0186/2017

Předložené texty :

B8-0186/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/03/2017 - 6.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0089

NÁVRH USNESENÍ
PDF 395kWORD 60k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0183/2017
13.3.2017
PE598.539v01-00
 
B8-0186/2017

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 (2017/2598(RSP))


Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017 (2017/2598(RSP))  
B8-0186/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na Chartu Organizace spojených národů,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a úmluvy OSN o lidských právech společně s jejich opčními protokoly,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 60/251 o zřízení Rady pro lidská práva (UNHRC),

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech, Evropskou sociální chartu a Listinu základních práv EU,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o zasedáních Rady pro lidská práva OSN,

–  s ohledem na své doporučení Radě ze dne 7. července 2016 k 71. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů(1),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o porušování lidských práv, včetně svých naléhavých usnesení z roku 2016 o Etiopii, Severní Koreji, Indii, Krymu, Hongkongu, Kazachstánu, Egyptu, Demokratické republice Kongo, Pákistánu, Hondurasu, Nigérii, Gambii, Džibuti, Kambodži, Tádžikistánu, Vietnamu, Malawi, Bahrajnu, Myanmaru, Filipínách, Somálsku, Zimbabwe, Rwandě, Súdánu, Thajsku, Číně, Brazílii, Rusku, Tibetu, Iráku, Indonésii, Středoafrické republice, Burundi, Nikaragui, Kuvajtu a Guatemale,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. prosince 2016 o výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2015 a o politice Evropské unie v této oblasti(2),

–  s ohledem na článek 2, čl. 3 odst. 5 a na články 18, 21, 27 a 47 Smlouvy o Evropské unii,

–  s ohledem na výroční zprávu UNHRC za rok 2015 předloženou Valnému shromáždění OSN,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že prosazování a ochrana univerzálnosti lidských práv je součástí etického a právního acquis Evropské unie a jedním ze základních kamenů evropské jednoty a integrity; vzhledem k tomu, že dodržování lidských práv by mělo být začleněno do všech oblastí politiky EU;

B.  vzhledem k tomu, že EU je pevně odhodlána podporovat mnohostrannost a orgány OSN při prosazování a ochraně lidských práv;

C.  vzhledem k tomu, že k prosazování a dodržování lidských práv, demokracie a právního státu přispívají pravidelná zasedání Rady OSN pro lidská práva (UNHRC), jmenování zvláštních zpravodajů, mechanismus všeobecného pravidelného přezkumu a zvláštní postupy pro specifické situace jednotlivých zemí nebo pro určitá témata;

Rada OSN pro lidská práva

1.  vítá práci, kterou odvedl vysoký komisař OSN pro lidská práva Zaíd Raád Zaíd Husajn a jeho úřad (OHCHR); připomíná závazek EU nadále podporovat a chránit integritu, nezávislost a fungování úřadu; vítá úlohu, kterou úřad sehrál při posilování spolupráce mezi mezinárodními a regionálními mechanismy pro lidská práva a při hledání cest k posílení úlohy „regionálních ujednání“ v souvislosti s všeobecně platnými normami v oblasti lidských práv;

2.  domnívá se, že efektivita a důvěryhodnost Rady OSN pro lidská práva závisejí na skutečném odhodlání jejích členů chránit všechny osoby ve všech zemích před porušováním lidských práv v souladu s mezinárodními úmluvami o lidských právech, které prosazují univerzální povahu lidských práv, nestrannost, objektivitu, neselektivnost, konstruktivní dialog a spolupráci; naléhavě upozorňuje, že je třeba zabránit polarizaci diskuse v Radě OSN pro lidská práva, a vybízí ke konstruktivnímu dialogu;

3.  vyzývá státy, aby zajistily přístup nezávislým odborníkům Rady OSN pro lidská práva, zvláštním zpravodajům a odborníkům OHCHR pro vyšetřování případů údajného porušení lidských práv a aby konstruktivně usilovaly o nápravu situace, splnění svých závazků obsažených v úmluvách o lidských právech a aby jednaly v souladu se zvláštními postupy Rady OSN pro lidská práva; vybízí všechny státy, aby přijaly konkrétní opatření na základě doporučení všeobecného pravidelného přezkumu a aby překonaly nedostatky zavedením prováděcích mechanismů a mechanismu dohledu, včetně stanovení národních akčních plánů a národních koordinačních mechanismů;

4.  připomíná, že Valné shromáždění má povinnost při volbě členů Rady OSN pro lidská práva přihlížet k tomu, jak kandidáti plní svou povinnost prosazovat a chránit lidská práva, právní stát a demokracii; vítá rozhodnutí Rady OSN pro lidská práva požadovat, aby poradní výbor Rady OSN pro lidská práva připravil hodnotící zprávu o pokroku dosaženém při vypracování ujednání na úrovni regionů a na nižší úrovni týkajících se prosazování a ochrany lidských práv; vyzývá EU a její členské státy, aby zohlednily rovnocenný význam práv a schémat hlasování a aby zlepšily koordinaci unijních postojů v tomto ohledu; důrazně požaduje, aby EU vystupovala jednotně a zaujala společný postoj ohledně hlasování v Radě OSN pro lidská práva;

5.  znovu poukazuje na to, že je důležité zajistit, aby se EU s cílem zvýšit svou důvěryhodnost aktivně a důsledně zapojovala do mechanismů OSN na podporu lidských práv, zejména v rámci Třetího výboru, Valného shromáždění a Rady OSN pro lidská práva (UNHRC); podporuje snahu ESVČ, delegací EU v New Yorku a Ženevě a členských států o důslednější postup v otázkách dodržování lidských práv na úrovni OSN;

Tematické priority

6.  zdůrazňuje úlohu, kterou při prosazování a ochraně lidských práv hrají nevládní organizace působící v této oblasti a obránci lidských práv; zdůrazňuje skutečnost, že lidská práva a základní svobody je potřeba chránit ve všech podobách, ve kterých se projevují, a to i v souvislosti s novými technologiemi; sdílí obavy Rady OSN pro lidská práva, pokud jde o zprávy o hrozbách a represích namířených proti členům organizací občanské společnosti a nevládních organizací, které spolupracovaly s Radou OSN pro lidská práva v procesu všeobecného pravidelného přezkumu;

7.  vyjadřuje vážné znepokojení nad četnými a stále častějšími pokusy zúžit prostor občanské společnosti a obhájců lidských práv, včetně zavádění protiteroristických právních předpisů; odsuzuje všechny projevy násilí, obtěžování, zastrašování a pronásledování, kterým jsou na internetu nebo mimo něj vystaveni obránci lidských práv, oznamovatelé, novináři nebo blogeři; vyzývá všechny státy, aby podporovaly a zajistily bezpečné a příznivé prostředí umožňující nevládním organizacím, občanské společnosti, novinářům, obráncům lidských práv, ženám a dětem a ohroženým skupinám, jako je komunita LGBTI, působit nezávisle a bez vnějších zásahů; znovu vyzývá státy, které přijaly omezující právní předpisy proti nezávislým organizacím na ochranu lidských práv, aby je zrušily;

8.  domnívá se, že svobodné, nezávislé a nestranné sdělovací prostředky jsou jedním ze základních stavebních kamenů demokratické společnosti, pro kterou mají otevřené diskuse zásadní význam; podporuje výzvu ke jmenování zvláštního zástupce generálního tajemníka OSN pro bezpečnost novinářů; vyzývá k tomu, aby se otázkami svobody vyjadřování na internetu, digitální svobody a významu svobodného a otevřeného internetu zabývala všechna mezinárodní fóra; vyzývá k překonání digitální propasti a k zajištění neomezeného přístupu k informacím a komunikaci a necenzurovaného přístupu k internetu;

9.  připomíná, že svoboda shromažďování a sdružování představuje i nadále jednu z hlavních výzev; vřele vítá práci zvláštního zpravodaje OSN pro právo na svobodu pokojného shromažďování a sdružování Mainy Kiaie; vyzývá všechny státy, aby řádně zohlednily jeho zprávy;

10.  naléhavě vyzývá všechny státy, aby urychleně ratifikovaly opční protokoly k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech (ICCPR) a Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech (ICESCR), které stanoví mechanismy pro podávání stížností a vyšetřování;

11.  vyjadřuje nesouhlas s veškerými formami diskriminace a pronásledování založených zejména na rase, barvě pleti, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, genderové identitě a sexuální orientaci, sociálním původu, kastě, narození, věku nebo zdravotním postižení; podporuje zapojení EU do příslušných zvláštních postupů, včetně nového nezávislého odborníka na otázky ochrany před násilím a diskriminací založenými na sexuální orientaci a genderové identitě; vyzývá EU, aby nadále aktivně podporovala rovnost a nediskriminaci a bojovala proti násilí a diskriminaci namířeným proti kterékoli osobě;

12.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že mnoho osob čelí individuálnímu nebo hromadnému porušování svých práv na svobodu náboženského vyznání či přesvědčení, kterého se dopouštějí státy a nestátní subjekty, což vede k diskriminaci, nerovnosti a stigmatizaci; připomíná, že je třeba bojovat proti netoleranci a diskriminaci na základě náboženského vyznání či přesvědčení s cílem zajistit dodržování dalších souvisejících lidských práv, jako je svoboda projevu;

13.  vyzývá EU, aby usilovala o zajištění větší ochrany náboženských a etnických menšin před pronásledováním a násilím a o zrušení právních předpisů, které kriminalizují rouhání a odpadlictví od víry a jsou záminkou pro pronásledování náboženských a etnických menšin a nevěřících; vyzývá k podpoře činnosti zvláštního zpravodaje OSN pro svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení;

14.  důrazně vybízí EU, aby nadále prosazovala nulovou toleranci k trestu smrti, a vyzývá ji, aby dále usilovala o větší podporu příští rezoluce Valného shromáždění OSN o moratoriu na trest smrti napříč regiony; vítá rozhodnutí Madagaskaru, Fidži, Surinamu a Konžské republiky z roku 2015 o zrušení trestu smrti; vyjadřuje politování nad obnovením poprav v řadě zemí, například v Bahrajnu, Kuvajtu, Bělorusku, Bangladéši, Indii, Ománu, Jižním Súdánu, Indonésii a Čadu; vyjadřuje politování rovněž nad údajným zvýšením počtu případů, kdy byl uložen trest smrti, zejména v Číně, Egyptě, Íránu, Nigérii, Pákistánu a Saúdské Arábii; připomíná orgánům těchto zemí, že jsou smluvními stranami Úmluvy o právech dítěte, která přísně zakazuje trest smrti za trestné činy spáchané osobou mladší 18 let;

15.  vyzývá EU, aby otevřeně podpořila úsilí OSN o odstranění mučení a jiného krutého, nelidského a ponižujícího zacházení nebo trestání, hromadných poprav a poprav mimo jiné za drogové zločiny, a vyzývá ESVČ, aby na všech úrovních dialogu a v rámci všech fór zintenzivnila úsilí EU v boji proti popravám bez řádného soudu, mučení a jinému špatnému zacházení, v souladu s obecnými zásadami politiky EU vůči třetím zemím týkající se mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání; vyzývá k všeobecné ratifikaci a účinnému uplatňování Úmluvy OSN proti mučení a opčního protokolu k této úmluvě;

16.  je vážně znepokojen přetrvávajícím závažným porušováním a nedodržováním lidských práv po celém světě; vytrvale podporuje Mezinárodní trestní soud jakožto klíčový orgán, který volá pachatele k odpovědnosti a pomáhá obětem domoci se spravedlnosti na základě zásady doplňkovosti v souvislosti s válečnými zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidou; žádá všechny strany, aby politicky, diplomaticky, finančně a logisticky podporovaly běžné fungování Mezinárodního trestního soudu;

17.  vyzývá EU, aby nadále podporovala činnost Mezinárodního trestního soudu; vybízí k posílení dialogu a spolupráce mezi Mezinárodním trestním soudem, OSN a jejími agenturami a Radou bezpečnosti OSN; vyjadřuje politování nad rozhodnutím některých afrických zemí opustit Mezinárodní trestní soud a vyzývá je k přehodnocení tohoto rozhodnutí; vyzývá všechny členské státy OSN, aby se zapojily do práce soudu tím, že ratifikují Římský statut, a vybízí je k ratifikaci změn přijatých v Kampale;

18.  odsuzuje nedodržování mezinárodního humanitárního práva a vyjadřuje hluboké znepokojení nad rostoucím počtem civilních obětí ozbrojených konfliktů ve světě a nad smrtícími útoky na nemocnice, školy, humanitární konvoje a další civilní cíle; trvá na tom, aby Rada OSN pro lidská práva přistupovala k jednotlivým zemím se zřetelem na tyto násilnosti a aby těmto násilnostem byla věnována pozornost při příslušných přezkumech v rámci mechanismu všeobecného pravidelného přezkumu;

19.  co nejdůrazněji odsuzuje pokračující závažné porušování lidských práv, zejména ze strany ISIS/Dá‘iš, a útoky skupiny Boko Haram, jejichž cílem jsou děti, a další útoky teroristických a paravojenských organizací proti civilnímu obyvatelstvu, zejména ženám a dětem; odsuzuje četnost a rozsah ničení kulturního dědictví a vyzývá k podpoře úsilí, které je v této oblasti vyvíjeno na různých fórech OSN;

20.  vyzývá EU, aby aktivně podporovala iniciativu usilující o to, aby OSN uznala genocidu páchanou na etnických a náboženských menšinách ze strany tzv. ISIS/Dá‘iš a aby byla podezření ze zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a genocidy předána Mezinárodnímu trestnímu soudu; vybízí k posílení dialogu a spolupráce mezi Mezinárodním trestním soudem, OSN a jejími agenturami a Radou bezpečnosti OSN;

21.  vyzývá EU k prosazování toho, aby všechny státy učinily lidská práva ústředním prvkem svých rozvojových politik a aby přijaly Deklaraci OSN o právu na rozvoj z roku 1986; vítá nedávné jmenování zvláštního zpravodaje UNHCR pro právo na rozvoj, který má v rámci svého mandátu přispět k prosazování, ochraně a plnění práva na rozvoj v kontextu Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a dalších mezinárodních dohod o rozvojové spolupráci; zdůrazňuje, že průřezovým prvkem při plnění všech cílů Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 musí být lidská práva pro všechny;

22.  vyzývá EU, aby nadále prosazovala rovnost žen a mužů a aktivně podporovala práci agentury UN Women a činnost a programy iniciativ pro začleňování hlediska rovnosti žen a mužů; vyzývá k tomu, aby byla i nadále vytvářena podpůrná opatření upevňující postavení žen a dívek a přispívající k úplnému vymýcení jejich diskriminace a na nich páchaného násilí včetně genderově podmíněného násilí; důrazně žádá EU, aby prosazovala meziregionální iniciativy pro prosazování, ochranu a naplňování práv žen, přispívala k úplnému a účinnému provádění Pekingské akční platformy a akčního programu Mezinárodní konference o populaci a rozvoji a aby v této souvislosti i nadále podporovala sexuální a reprodukční práva;

23.  připomíná závazek EU prosazovat hledisko lidských práv a aspekty týkající se rovnosti žen a mužů v souladu se stěžejními rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1325 z roku 2000 a č. 1820 z roku 2008 o ženách, míru a bezpečnosti; vyzývá EU, aby na mezinárodní úrovni podporovala uznání přínosu, který má zapojení žen při předcházení konfliktům a jejich řešení, ale i jejich zapojení do mírových operací, humanitární pomoci, procesů obnovy po skončení konfliktu a procesu trvalého usmíření;

24.  žádá EU, aby nadále podporovala práva dětí, zejména aby přispívala k tomu, aby děti měly přístup k vodě, hygienickým zařízením, zdravotní péči a vzdělání, a to i v oblastech konfliktů a v uprchlických táborech, a usilovala o odstranění dětské práce, najímání dětských vojáků, omezování osobní svobody, mučení, obchodování s dětmi, dětských, předčasných a vynucených sňatků, sexuálního vykořisťování a poškozujících praktik, jako je mrzačení ženských pohlavních orgánů; vyzývá k přijetí opatření na podporu a posílení mezinárodních snah v rámci OSN, jejichž cílem je ukončit využívání dětí v ozbrojených konfliktech a účinněji řešit dopady konfliktů a situací po ukončení konfliktu na ženy a dívky; vyzývá všechny členské země OSN, aby dodržovaly své smluvní závazky podle Úmluvy o právech dítěte z roku 1989 a aby ve svých jurisdikcích dbaly na dodržování práv dětí bez ohledu na jejich právní status a bez jakékoli diskriminace;

25.  vyzývá státy, aby podporovaly práva osob se zdravotním postižením, a to včetně jejich rovného zapojení do společnosti a sociálního začlenění; vyzývá státy k ratifikaci a provedení Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením;

26.  vyzývá EU, aby společně se svými partnery prosazovala obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv mimo jiné tím, že učiní kroky, kterými motivuje více států k přijetí vnitrostátních akčních plánů, a aby se zapojovala do činnosti pracovních skupin OSN a Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva; znovu vyzývá všechny státy a EU, aby se do tohoto procesu aktivně a konstruktivně zapojily s cílem vytvořit právně závazný nástroj za účelem předcházení porušování lidských práv, vyšetřování a nápravy případů jejich porušování a zajištění přístupu ke spravedlnosti;

27.  vítá Newyorskou deklaraci OSN pro uprchlíky a migranty, která se zabývala otázkou masívních pohybů uprchlíků a migrantů a vedla k přijetí globální úmluvy o komplexním rámci pro reakci na uprchlickou krizi a závazku, který se týká migrantů a uprchlíků, a jejímž cílem je zachraňovat životy, řešit specifické potřeby, bojovat proti rasismu, xenofobii a obchodu s lidmi, zajistit rovnost před zákonem v otázkách uznávání a ochrany a zahrnutí do vnitrostátních plánů rozvoje; vyzývá všechny zúčastněné strany, aby Newyorskou deklaraci pro uprchlíky a migranty podpořily svou politickou angažovaností, poskytováním finančních prostředků a konkrétními činy, jimiž projeví solidaritu, a připomíná, že otázku migrace je nezbytné i nadále řešit na celosvětové úrovni, a nikoli pouze na úrovni evropské; vyzývá EU a její členské státy, aby se postavily do čela tohoto mezinárodního úsilí a aby v souladu s povinnostmi plynoucími z mezinárodního práva dostály svým závazkům týkajícím se ochrany lidských práv žadatelů o azyl, uprchlíků, migrantů a všech vysídlených osob, zejména žen, dětí a zranitelných skupin, včetně osob se zdravotním postižením;

28.  opětovně připomíná, že navracení migrantů by mělo probíhat pouze při plném dodržování jejich práv a pouze tehdy, pokud je v jejich zemi zaručena ochrana jejich práv; vyzývá vlády, aby ukončily svévolné zatýkání a zadržování migrantů, včetně nezletilých osob; vyzývá všechny státy, aby přijaly konkrétní opatření v nejlepším zájmu dětí z řad uprchlíků a migrantů na základě Úmluvy o právech dítěte a aby zavedly opatření na posílení systémů ochrany dětí, včetně vzdělávání sociálních pracovníků a dalších profesních skupin, a koordinovaly svou činnost s nevládními organizacemi; vyzývá všechny státy k ratifikaci a provedení Mezinárodní úmluvy o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin;

29.  zdůrazňuje, že je důležité podporovat v souladu s článkem 21 Lisabonské smlouvy a s obecnými ustanoveními o vnější činnosti Unie univerzálnost a nedělitelnost lidských práv, včetně občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních práv;

30.  zdůrazňuje, že je nezbytné, aby EU uplatňovala přístup založený na právech a začlenila otázku dodržování lidských práv do všech svých politik, včetně politiky v oblasti obchodu, investic, veřejných služeb, rozvojové spolupráce a migrace a do společné bezpečnostní a obranné politiky;

31.  připomíná, že soudržnost vnitřní a vnější politiky v oblasti lidských práv má zásadní význam pro důvěryhodnost lidskoprávní politiky EU v jejích vnějších vztazích se třetími zeměmi, a vyzývá EU, aby v tomto ohledu splnila své závazky;

Priority pro jednotlivé země

Bělorusko

32.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad neustálým omezováním svobody projevu a svobody sdružování a pokojného shromažďování; odsuzuje útoky na nezávislé a opoziční novináře a zastrašování a zadržování lidskoprávních aktivistů a odsuzuje, že se nadále používá trest smrti; požaduje, aby byl na 35. zasedání Rady prodloužen mandát zvláštního zpravodaje OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Bělorusku, a vyzývá vládu, aby se zvláštním zpravodajem plně spolupracovala a zavázala se k provedení dlouho odkládaných reforem na ochranu lidských práv, a aby za tím účelem rovněž provedla doporučení zvláštního zpravodaje a ostatních lidskoprávních mechanismů;

Burundi

33.  je vážně znepokojen neustále se zhoršující politickou a bezpečnostní situací v Burundi a rostoucím počtem lidí, kteří tuto zemi opouštějí; odsuzuje násilí, k němuž v Burundi dochází od roku 2015 a které vedlo k úmrtí a mučení žen a cílenému násilí vůči nim, včetně hromadného znásilňování a zastrašování; kritizuje uvěznění tisíců lidí a násilné vysídlení statisíců Burunďanů, porušování svobody tisku a projevu a také skutečnost, že většina těchto činů není potrestána; vyzývá k důkladnému a nezávislému vyšetření případů zabití a případů porušení práv a k postavení pachatelů těchto činů před soud; v této souvislosti podporuje rozhodnutí Rady EU, které bylo přijato po nezdařených rozhovorech zahájených podle článku 96 dohody z Cotonou a podle něhož byla pozastavena přímá finanční podpora poskytovaná burundským orgánům, včetně podpory rozpočtu, zatímco finanční podpora určená občanům a humanitární pomoc poskytovaná přímými kanály zůstala plně zachována; vyzývá EU a její členské státy, aby podporovaly společné prohlášení o Burundi, v němž jsou vyjádřeny pochybnosti o setrvání této země mezi členy Rady OSN pro lidská práva, pokud nezačne plně spolupracovat s vyšetřovací komisí a s Radou a jejími mechanismy, pokud se konstruktivně nezapojí do činnosti vyšetřovací komise a nebude řešit závažné problémy v oblasti lidských práv;

Demokratická republika Kongo

34.  je hluboce znepokojen závažným porušováním lidských práv, jehož se naprosto beztrestně dopouštějí bezpečnostní složky, a vyzývá, aby viníci byli pohnáni k odpovědnosti; vyzývá Radu, aby v souladu s dohodou z Cotonou v případě vypuknutí dalšího násilí zvážila rozšíření stávajících omezujících opatření, jako jsou cílené sankce EU zahrnující i zákaz cestování a zmrazení aktiv, na osoby odpovědné za násilné zákroky a maření demokratického procesu v Demokratické republice Kongo; naléhavě vyzývá orgány Demokratické republiky Kongo, aby uplatňovaly dohodu, jež byla uzavřena v prosinci 2016, a aby nejpozději v prosinci letošního roku uspořádaly volby, při nichž se jim dostane podpory mezinárodních subjektů; v této souvislosti vyzývá Radu OSN pro lidská práva (UNHRC), aby situaci sledovala až do konání voleb a přechodu této země k demokracii; připomíná význam stability v oblasti Velkých jezer, a zejména situace v oblasti lidských práv ve východní části Demokratické republiky Kongo, která zahrnuje páchání sexuálního násilí a vzbuzuje značné obavy;

Gruzínské regiony Abcházie a Cchinvali / Jižní Osetie

35.  je i nadále znepokojen stavem svobody projevu a svobody sdělovacích prostředků a nedostatečným přístupem do Ruskem okupovaných gruzínských regionů Abcházie a Cchinvali / Jižní Osetie, v nichž jsou stále ve velké míře porušována lidská práva; naléhavě vyzývá k posílení mezilidského kontaktu mezi územím pod kontrolou Tbilisi a dvěma okupovanými regiony; vybízí k plnému respektování svrchovanosti a územní celistvosti Gruzie a rovněž k nedotknutelnosti jejích mezinárodně uznávaných hranic; zdůrazňuje, že je nutné zajistit bezpečný a důstojný návrat uprchlíků a vnitřně vysídlených osob do místa jejich trvalého bydliště; vyzývá gruzínskou vládu, aby přijala vhodná opatření v návaznosti na doporučení vydaná v rámci procesu všeobecného pravidelného přezkumu;

Írán

36.  vybízí Írán, aby plně spolupracoval se všemi mechanismy OSN pro lidská práva a snažil se uplatňovat doporučení vydaná v tomto kontextu, včetně všeobecného pravidelného přezkumu, a to tím, že mezinárodním organizacím na ochranu lidských práv umožní vykonávat jejich činnost; vyzývá íránskou vládu, aby se zabývala jak závažnými připomínkami ke stavu lidských práv v Íránu, o nichž hovoří zprávy zvláštního zpravodaje OSN a generálního tajemníka OSN, tak i konkrétními výzvami k přijetí opatření, jež jsou obsaženy v rezolucích Valného shromáždění OSN; se znepokojením konstatuje, že Írán je zemí s nejvyšší mírou vykonaných trestů smrti na obyvatele na světě; vyzývá Írán, aby vyhlásil moratorium na trest smrti; vyzývá k propuštění všech politických vězňů;

Myanmar/Barma

37.  je mimořádně znepokojen zprávami o násilných střetech v severní části Arakanského státu a vyslovuje politování nad ztrátou lidských životů, obživy a přístřeší a nad údajnými nepřiměřenými násilnými zákroky ozbrojených sil Myanmaru; naléhavě vyzývá vojenské a bezpečnostní síly, aby neprodleně zastavily zabíjení, zastrašování a znásilňování Rohingyů a vypalování jejich domů; žádá, aby vláda a veřejné orgány Myanmaru neprodleně ukončily diskriminaci a segregaci rohingyjské menšiny; žádá, aby byla chráněna práva Rohingyů a aby byla zaručena ochrana, bezpečnost a rovnost všech občanů Myanmaru;

38.  vítá rozhodnutí myanmarské vlády, která stanovila mír a národní usmíření jako klíčové priority; vítá sdělení vlády Myanmaru o zřízení vyšetřovací komise, která se bude zabývat nedávným násilím v Arakanském státu; zdůrazňuje, že je třeba patřičně stíhat ty osoby, jež jsou za tyto činy zodpovědné, a zajistit odpovídající odškodnění pro oběti; vyzývá vládu Myanmaru, aby pokračovala v procesu demokratizace a dodržovala zásady právního státu, svobodu projevu a základní lidská práva; vyzývá EU a členské státy, aby podpořily obnovený mandát zvláštního zpravodaje pro Myanmar;

Saúdská Arábie

39.  znovu opakuje, že je znepokojen systematickým porušováním lidských práv v této zemi; vyjadřuje politování nad znepokojivě vysokou četností, s jakou se v Saúdské Arábii nařizuje provedení trestu smrti, včetně hromadných poprav, a vyzývá Saudskou Arábii, aby vyhlásila moratorium na trest smrti; naléhavě vyzývá orgány Saudské Arábie, aby propustily všechny vězně svědomí, včetně držitele Sacharovovy ceny za rok 2015 Ráifa Badawího; vyzývá EU, aby tento konkrétní případ bedlivě sledovala; znovu opakuje, že členové UNHRC by měli být voleni mezi státy, které dodržují lidská práva, zásady právního státu a demokracie; vyzývá saúdské orgány, aby plně spolupracovaly se zvláštními procedurami UNHCR a s Úřadem vysokého komisaře OSN pro lidská práva;

Sýrie

40.  co nejostřeji odsuzuje zvěrstva a masivní porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, jichž se dopouštějí Asadovy jednotky za podpory Ruska a Íránu, i porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva ze strany nestátních ozbrojených teroristických skupin, zejména ISIS/Dá‘iš, Džabhat Fatah aš-Šám/ Džabhat an-Nusra a dalších džihádistických skupin; zdůrazňuje, že je nutné i nadále vyšetřovat používání a likvidaci chemických zbraní všemi stranami konfliktu v Sýrii, a vyjadřuje politování nad rozhodnutím Ruska a Číny vetovat novou rezoluci Rady bezpečnosti OSN o používání chemických zbraní; opětovně vyzývá k zajištění úplného neomezeného přístupu k humanitární pomoci a k tomu, aby se osoby odpovědné za páchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti musely ze svých činů zodpovídat a nesly patřičné následky; podporuje iniciativu EU usilující o to, aby se situací v Sýrii zabýval Mezinárodní trestní soud, a vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby v tomto směru podnikla nezbytné kroky;

41.  vítá skutečnost, že na základě rezoluce přijaté na 33. zasedání UNHCR byl zřízen panel na vysoké úrovni, který bude ve spolupráci s nezávislou mezinárodní vyšetřovací komisí šetřit případy násilných zmizení a svévolného zadržování a řešit nezbytnost odpovědnosti za související provinění a který bude při své práci zohledňovat svědecké výpovědi a hlasy Syřanů; podporuje mandát vyšetřovací komise, který ji opravňuje ke zvláštnímu vyšetřování v Aleppu, o němž by měla předložit zprávu nejpozději na 34. zasedání UNHCR v březnu, a žádá, aby tato zpráva byla předložena Valnému shromáždění a Radě bezpečnosti; podporuje prodloužení mandátu vyšetřovací komise;

Jižní Súdán

42.  vyzývá všechny strany, aby se zdržely jednání, při němž porušují lidská práva a mezinárodní humanitární právo, ani se nedopouštěly mezinárodních trestných činů, jako jsou mimosoudní popravy, násilí namířené proti etnickým skupinám, sexuální násilí spojené s konfliktem, včetně znásilnění, jakož i násilí na základě pohlaví, nábor a zneužívání dětí, násilná zmizení, svévolné zatýkání a zadržování osob; bere na vědomí, že vláda Súdánu dne 16. března 2016 podepsala dohodu o plánu a následně vyjasnila své závazky týkající se začlenění dalších příslušných zainteresovaných stran do národního dialogu a pokračování v prosazování všech rozhodnutí přijatých opozičními signatáři a mechanismem 7+7, řídícím výborem pro národní dialog; trvá na tom, že je třeba, aby všechny strany dodržovaly své závazky, a vyzývá k pokračování v dialogu za účelem dosažení konečného příměří; vyzývá EU a její členské státy, aby dostály svému závazku a podpořily úsilí Africké unie o dosažení míru v Súdánu a súdánský lid při jeho přechodu k vnitřně reformované demokracii;

43.  vyzývá EU a její členské státy, aby prodloužily mandát Komise pro lidská práva v Jižním Súdánu, posílily její úlohu spočívající ve vyšetřování případů porušení lidských práv a zjistily fakta ohledně případů sexuálního násilí; vyslovuje se pro to, aby doporučení této komise byla zahrnuta do zprávy, která má být předána Valnému shromáždění OSN a Radě bezpečnosti;

Ukrajina

44.  vyjadřuje politování nad tím, že pokračující ruská agrese vedla v Donbasu ke katastrofální humanitární situaci a že ukrajinským a mezinárodním humanitárním organizacím je odpírán přístup na okupovaná území; vyjadřuje vážné znepokojení nad náročnými humanitárními podmínkami, s nimiž se potýká více než 1,5 milionu vnitřně vysídlených osob; je vážně znepokojen porušováním lidských práv na Ruskem okupovaném Krymu, zejména těžkou situací Krymských Tatarů, a zdůrazňuje, že je třeba, aby EU poskytla Ukrajině další finanční pomoc; opakuje, že plně podporuje svrchovanost, politickou nezávislost, jednotu a územní celistvost Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic a její svobodnou a svrchovanou volbu vydat se na cestu do Evropy; vyzývá všechny strany, aby neprodleně začaly usilovat o mírové znovuzačlenění okupovaného Krymského poloostrova do ukrajinského právního systému prostřednictvím politického dialogu a v plném souladu s mezinárodním právem; vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost a Radu, aby zesílily tlak na Ruskou federaci, která by měla umožnit mezinárodním organizacím přístup na Krym za účelem monitorování stavu lidských práv s ohledem na pokračující závažné porušování základních svobod a lidských práv na poloostrově a za účelem zřízení stálého mezinárodního mechanismu monitorování založeného na mezinárodních úmluvách;

Jemen

45.  je mimořádně znepokojen katastrofální humanitární situací v Jemenu; odsuzuje stav, kdy se terčem stává civilní obyvatelstvo, které se ocitlo v neúnosné situaci, a to ve středu sporu válčících stran, které vydávají protichůdné pokyny, což je v rozporu s mezinárodním humanitárním právem a mezinárodním právem v oblasti lidských práv; zdůrazňuje, že mezinárodní právo týkající se lidských práv a mezinárodní humanitární právo přísně zakazuje nábor a využívání dětí v ozbrojených konfliktech, což může v případě dětí mladších patnácti let představovat i válečný zločin; vyzývá všechny strany, aby tyto děti okamžitě propustily a upustily od provádění náboru dětí; naléhavě vyzývá všechny strany, aby uvolnily napětí a nastolily okamžité a trvalé příměří, které povede k politickému a inkluzivnímu řešení konfliktu založenému na jednáních; v této souvislosti plně podporuje úsilí zvláštního vyslance OSN pro Jemen Ismaíla Uld Šajcha Ahmada a provedení rezoluce Rady pro lidská práva č. 33/16 z října 2016, v níž se požadovalo, aby OSN spolupracovala s vnitrostátní nezávislou vyšetřovací komisí, a podporuje veškeré úsilí o nezávislé mezinárodní vyšetřování, které by v Jemenu zrušilo atmosféru beztrestnosti;

o

o  o

46.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, Radě bezpečnosti OSN, generálnímu tajemníkovi OSN, předsedovi 71. zasedání Valného shromáždění OSN, předsedovi Rady OSN pro lidská práva, vysokému komisaři OSN pro lidská práva a generálnímu tajemníkovi Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0317.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0502.

Právní upozornění - Ochrana soukromí