NÁVRH UZNESENIA
PDF 256kWORD 47k
21.3.2017
PE570.946v01-00
 
B8-0230/2017

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


s cieľom definitívne zastaviť rokovania o pristúpení Turecka k Európskej únii


Steeve Briois, Louis Aliot

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu s cieľom definitívne zastaviť rokovania o pristúpení Turecka k Európskej únii  
B8-0230/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 49 Zmluvy o Európskej únii, v ktorom sú stanovené podmienky žiadosti o pristúpenie(1),

–  so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu o správe o Turecku za rok 2015(2),

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan sa nedávno dvom členským štátom Európskej únie, Nemecku a Holandsku, vyhrážal diplomatickými odvetnými opatreniami;

B.  keďže turecká vláda použila ako zámienku neúspešný pokus o štátny prevrat, aby umlčala médiá a postavila svojich odporcov pred súd;

C.  keďže tieto diplomatické incidenty, ktoré sprevádza čoraz častejšie porušovanie ľudských práv, sú dôkazom toho, že Turecko nemá čo robiť medzi členskými štátmi Európskej únie;

1.  žiada Európsku komisiu o definitívne zastavenie rokovaní o pristúpení Turecka k EÚ;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a členským štátom.

(1)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=SK.

(2)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0133+0+DOC+PDF+V0//SK.

Právne oznámenie