Διαδικασία : 2017/2624(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0236/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0236/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/04/2017 - 9.21

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0123

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 603kWORD 57k
29.3.2017
PE598.576v01-00
 
B8-0236/2017

σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού


σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο, τριών ή τεσσάρων σειρών από τις Bt11, 59122, MIR604, 1507 και GA21, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D049280 – 2017/2624(RSP))


 

Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο, τριών ή τεσσάρων σειρών από τις Bt11, 59122, MIR604, 1507 και GA21, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D049280 – 2017/2624(RSP))  
B8-0236/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο, τριών ή τεσσάρων σειρών από τις Bt11, 59122, MIR604, 1507 και GA21, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D049280),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές(1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3, το άρθρο 9 παράγραφος 2 και το άρθρο 21 παράγραφος 2,

–  έχοντας υπόψη την ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, στις 27 Ιανουαρίου 2017, όπου δεν εκδόθηκε γνωμοδότηση, και την ψηφοφορία στην επιτροπή προσφυγών στις 27 Μαρτίου 2017 που κατέληξε επίσης σε μη έκδοση γνωμοδότησης·

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη την επιστημονική γνωμοδότηση που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στις 15 Ιουλίου 2016(3), η οποία περιλαμβάνει μια άποψη της μειοψηφίας, και την προηγούμενη γνωμοδότηση της EFSA σχετικά με τον αραβόσιτο που περιέχει τις μεμονωμένες σειρές Bt11 (εκφράζει τις πρωτεΐνες Cry1Ab και PAT), 59122 (εκφράζει τις πρωτεΐνες Cry34Ab1, Cry35Ab1 και PAT), MIR604 (εκφράζει τις πρωτεΐνες mCry3A και PMI), 1507 (παράγει τις πρωτεΐνες Cry1F και PAT) και GA21 (εκφράζει την πρωτεΐνη mEPSPS),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του που εξέφραζαν αντίθεση στην έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Η αίτηση

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την 1η Ιουλίου 2011 η εταιρεία Syngenta υπέβαλε στην εθνική αρμόδια αρχή της Γερμανίας αίτηση για τη διάθεση στην αγορά τροφίμων, συστατικών τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από αραβόσιτο Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω αίτηση κάλυπτε επίσης τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 σε προϊόντα που αποτελούνται από αυτόν ή τον περιέχουν για άλλες χρήσεις εκτός από τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, όπως για κάθε άλλον αραβόσιτο, εξαιρουμένης της καλλιέργειας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 21 Φεβρουαρίου 2014 η Syngenta διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής της αίτησης για να συμπεριλάβει όλους τους επιμέρους συνδυασμούς μεμονωμένων σειρών γενετικής τροποποίησης που συνιστούν τον αραβόσιτο Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, εκτός από τον επιμέρους συνδυασμό 1507 × 59122, ο οποίος είχε ήδη εγκριθεί με την απόφαση 2010/432/ΕΕ της Επιτροπής(5)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 31 Μαρτίου 2016 η Syngenta επικαιροποίησε το πεδίο εφαρμογής της αίτησης για να εξαιρέσει τους εξής τέσσερις επιμέρους συνδυασμούς, οι οποίοι εντάσσονταν στο πεδίο εφαρμογής άλλης αίτησης: αραβόσιτος Bt11 × GA21, αραβόσιτος MIR604 × GA21, αραβόσιτος Bt11 × MIR604, και αραβόσιτος Bt11 × MIR604 × GA21(6)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αιτών δεν έχει υποβάλει συγκεκριμένα δεδομένα όσον αφορά οποιονδήποτε από τους 20 επιμέρους συνδυασμούς(7)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σκοπούμενες χρήσεις των συσσωρευμένων πέντε συμβάντων είναι ο έλεγχος των επιβλαβών για τον αραβόσιτο λεπιδόπτερων και κολεόπτερων και η εξασφάλιση αντοχής σε ζιζανιοκτόνα που περιέχουν γλυφοσινικό αμμώνιο ή glyphosate(8)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σκοπούμενες χρήσεις των διαφορετικών επιμέρους συνδυασμών είναι παρόμοιες, ανάλογα με τους συνδυασμούς·

Η γνώμη της EFSA

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Αυγούστου 2016, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) διατύπωσε ευνοϊκή γνώμη, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, όσον αφορά τον γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 και όλους τους επιμέρους συνδυασμών που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της αίτησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη γνωμοδότηση της EFSA περιλαμβάνεται μια άποψη της μειοψηφίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπό ότι η EFSA αναγνωρίζει ότι δεν έχουν υποβληθεί συγκεκριμένα δεδομένα για κανέναν από τους 20 υποσυνδυασμούς, ότι πολλοί από αυτούς δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμη και ότι από μια βιβλιογραφική έρευνα δεν προέκυψαν επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τους υποσυνδυασμούς αυτούς, αλλά συνάγει, εντούτοις, το συμπέρασμα ότι αναμένεται ότι όλοι οι 20 υποσυνδυασμοί θα είναι εξίσου ασφαλείς όπως ο αραβόσιτος που προέρχεται από τη σώρευση πέντε συμβάντων γενετικής τροποποίησης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA δεν θεωρεί απαραίτητη καμία παρακολούθηση μετά από τη θέση στην αγορά των συγκεκριμένων συμβάντων γενετικής τροποποίησης· ότι η EFSA απλώς δηλώνει ότι η απαίτηση της παρακολούθησης πρέπει να εξεταστεί με βάση τα διαθέσιμα νέα δεδομένα για την έκφραση πρωτεϊνών, σε περίπτωση που οι υποσυνδυασμοί αυτοί δημιουργηθούν μέσω στοχοθετημένων προσεγγίσεων βελτίωσης και εισαχθούν στην Ένωση·

Ανησυχίες

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες επικριτικές παρατηρήσεις έχουν υποβληθεί από τα κράτη μέλη κατά την τρίμηνη περίοδο διαβούλευσης(9)· ότι οι παρατηρήσεις αυτές αναφέρονται μεταξύ άλλων και στα εξής θέματα: ελλείπουσες πληροφορίες και ατελή δεδομένα, μη εμπεριστατωμένες μελέτες, ελλείπουσες μελέτες, έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων για τον αποκλεισμό ορισμένων οδών έκθεσης, ανεπαρκή βάση δεδομένων, π.χ. όσον αφορά την πεπτικότητα, παράλειψη της εξέτασης των συνδυασμένων αποτελεσμάτων των διαφόρων πρωτεϊνών της τοξίνης Bt κατά την αξιολόγηση της ενδεχόμενης αλλεργιογένεσης και τοξικότητας, ελλείψεις όσον αφορά τον πειραματικό σχεδιασμό επιτόπιων δοκιμών και τις στατιστικές αναλύσεις, ελλείπουσες εκθέσεις όσον αφορά τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων ότι το προϊόν δεν έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, ελλιπής περαιτέρω αξιολόγηση των εντοπισθεισών με βάση τις στατιστικές αναλύσεις σημαντικών αποκλίσεων, π.χ. όσον αφορά τη διατροφική σύσταση, και απουσία ανοσολογικών δοκιμών όσον αφορά ενδεχόμενη υψηλότερη αλλεργιογένεση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια γνώμη μειοψηφίας διατυπώθηκε από τον κ. Jean-Michel Wal, μέλος της ειδικής ομάδας ΓΤΟ(10) της ΕFSA (για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς) που αναφέρει ότι: «ο αιτών δεν υπέβαλε συγκεκριμένα δεδομένα σχετικά με κανέναν από τους 20 υποσυνδυασμούς, ούτε ικανοποιητική αιτιολόγηση που να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους τα δεδομένα αυτά δεν υπάρχουν και/ή για ποιο λόγο θεωρεί ότι δεν χρειάζονται για την εκτίμηση του κινδύνου. Αυτό αποτελεί πολύ σημαντική αφορμή για τη διατύπωση της παρούσας γνώμης μειοψηφίας, λαμβανομένου υπόψη ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν δυο ειδών εκτιμήσεις του κινδύνου, μια συνολική που βασίζεται σε πλήρες σύνολο δεδομένων και μια άλλη για την οποία δεν υπάρχουν καθόλου συγκεκριμένα δεδομένα διαθέσιμα και που βασίζεται σε υποθέσεις και έμμεσες απόψεις στις οποίες κατέληξε η ομάδα μέσω της αποκαλούμενης «προσέγγισης του βάρους της απόδειξης» και σε γενικεύσεις βάσει δεδομένων που επιτεύχθηκαν για τα μονά συμβάντα ,τα συσσωρευμένα πέντε συμβάντα και άλλα συσσωρευμένα συμβάντα που έχουν υποβληθεί και αξιολογηθεί σε άλλες εφαρμογές. Πρόκειται εδώ για ζήτημα αρχής, αλλά, στην παρούσα περίπτωση, αυτό ενδέχεται να οδηγήσει επιπλέον σε ανεξέλεγκτο κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών σε ορισμένα τμήματα του πληθυσμού.»·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πιο συγκεκριμένα, η γνώμη της μειοψηφίας θέτει το ερώτημα για ποιο λόγο δεν διευκρινίζεται επακριβώς το είδος της παρεκβολής που εφαρμόζεται για να αξιολογηθεί ο δυνητικός αρνητικός αντίκτυπος: ‘Τα κριτήρια, η διαδικασία και το επίπεδο βεβαιότητας που θα χρειάζονταν για την παρεκβολή αυτή δεν είναι δεδομένα και δεν παρατίθεται κριτική αξιολόγηση των ορίων της παρεκβολής αυτής. Δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία αξιολόγηση της αβεβαιότητας που προκύπτει, π.χ. με μια πιθανοτική ανάλυση, όπως συνιστάται στο Σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών για την αβεβαιότητα στις επιστημονικές αξιολογήσεις της EFSA (στην αναθεωρημένη έκδοση για τις εσωτερικές δοκιμές) που συνέταξε η Επιστημονική Επιτροπή της EFSA. Οι αδυναμίες αυτές ενδέχεται να ακυρώσουν την αξιοπιστία των γενικών συμπερασμάτων.’·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνώμη της μειοψηφίας της EFSA επισημαίνει επίσης διάφορες ελλείψεις και αντιφατικά επιχειρήματα όσον αφορά την αίτηση, π.χ. ότι ο αιτών υποδεικνύει μεν ότι έχουν παραχθεί όλοι οι υποσυνδυασμοί και ότι το επίπεδο της έκφρασης της πρωτεΐνης έχει αναλυθεί(11), αλλά δεν παρέχει, από την άλλη πλευρά, δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε από τους υποσυνδυασμούς αυτούς·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκεκριμένες ποικιλίες γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου SYN-BTØ11-1, DAS-59122-7 και DAS-Ø15Ø7-1 εκφράζουν πρωτεΐνη PAT η οποία προσδίδει αντοχή στο συστατικό των ζιζανιοκτόνων γλυφοσινικό αμμώνιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δραστική ουσία glufosinate έχει ταξινομηθεί ως τοξική για την αναπαραγωγή και καλύπτεται, επομένως, από τα κριτήρια αποκλεισμού που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση της glufosinate λήγει στις 31 Ιουλίου 2018(12)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON-ØØ6Ø3-9, όπως περιγράφεται στην αίτηση, εκφράζει την πρωτεΐνη CP4 EPSPS η οποία προσδίδει αντοχή στο ζιζανιοκτόνο glyphosate· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο – η ειδική υπηρεσία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας – χαρακτήρισε στις 20 Μαρτίου 2015(13) το φυτοφάρμακο glyphosate ως πιθανώς καρκινογόνο για τον άνθρωπο·

Διαδικασία

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, στις 27 Ιανουαρίου 2017, δεν κατέληξε στην έκδοση γνωμοδότησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο 10 κράτη μέλη, που αντιπροσωπεύουν 38,43% μόνο του πληθυσμού της Ένωσης ψήφισαν υπέρ, ενώ 13 κράτη μέλη ψήφισαν κατά, με αποχή τεσσάρων κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφοφορία στην επιτροπή προσφυγών στις 27 Μαρτίου 2017 κατέληξε επίσης σε μη διατύπωση γνώμης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τόσο στην αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής της πρότασης για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 που υποβλήθηκε στις 22 Απριλίου 2015 σχετικά με τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν την χρήση γενετικών τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών στην επικράτειά τους, όσο και στην αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής πρότασης που υποβλήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2017 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι, από τη θέση σε ισχύ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1829/2003, οι αποφάσεις έγκρισης έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή χωρίς την υποστήριξη της γνώμης της επιτροπής των κρατών μελών και ότι η επιστροφή του φακέλου στην Επιτροπή για τη λήψη της τελικής απόφασης, που αποτελεί πολύ εξαιρετική περίπτωση για τη διαδικασία συνολικά, έχει καταστεί ο κανόνας για τη λήψη των αποφάσεων όσον αφορά την έκδοση αδειών για γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Juncker, έχει εκφράσει επανειλημμένως την λύπη του για την πρακτική αυτή που δεν είναι δημοκρατική(14)·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 της 22ας Απριλίου 2015 απορρίφθηκε από το Κοινοβούλιο στις 28 Οκτωβρίου 2015 με την αιτιολογία ότι, μολονότι η καλλιέργεια πραγματοποιείται κατ’ ανάγκη στο έδαφος ενός κράτους μέλους, το εμπόριο ΓΤΟ διασχίζει τα σύνορα, γεγονός που σημαίνει ότι μια εθνική απαγόρευση πώλησης και χρήσης που προτείνεται από την Επιτροπή θα ήταν αδύνατο να εφαρμοσθεί χωρίς την επαναφορά των συνοριακών ελέγχων στις εισαγωγές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο όχι μόνο απέρριψε την νομοθετική πρόταση, αλλά ζήτησε επίσης από την Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή της και να υποβάλει νέα·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή, ορίζει πολύ σαφώς ότι: « Όταν εξετάζεται η έκδοση άλλων σχεδίων εκτελεστικών πράξεων που αφορούν ιδιαιτέρως ευαίσθητους τομείς, ιδίως τη φορολόγηση, την υγεία των καταναλωτών, την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία του περιβάλλοντος, η Επιτροπή, προκειμένου να επιτευχθεί μια ισόρροπη λύση, θα ενεργεί, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, κατά τρόπον ώστε να μην αντιστρατεύεται οιαδήποτε κρατούσα θέση ενδέχεται να ανακύψει εντός της επιτροπής προσφυγής κατά της καταλληλότητας μιας εκτελεστικής πράξης.»(15)·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕK) αριθ. 1829/2003·

2.  εκτιμά ότι η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής δεν είναι σύμφωνη προς το δίκαιο της Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν είναι συμβατή με τον σκοπό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ο οποίος είναι, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002(16), να αποτελέσει τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

3.  εκτιμά, ειδικότερα, ότι η έγκριση ποικιλιών για τις οποίες δεν έχουν παρασχεθεί δεδομένα περί ασφαλείας, που δεν έχουν υποβληθεί σε δοκιμές ή που δεν έχουν καν δημιουργηθεί ακόμα, αντιβαίνει προς τις αρχές της γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα, όπως θεσπίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 178/2002·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει την εκτελεστική απόφασή της·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

 

(1)

ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

(3)

Ειδική ομάδα ΓΤΟ της ΕFSA (ομάδα της ΕFSΑ για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς), 2016. Επιστημονική γνώμη σχετικά με την αίτηση από τη Syngenta (EFSA-GMO-DE-2011-99) για τη διάθεση στην αγορά του αραβοσίτου Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 και είκοσι επιμέρους συνδυασμών, που δεν έχουν λάβει προηγούμενη έγκριση, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές, εισαγωγή και επεξεργασία βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003· EFSA Journal 2016·14(8):4567 [31 σ.]· doi:10.2903/j.efsa.2016.4567

(4)

- ψήφισμα της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να είναι ανθεκτικό σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα (ΕΕ C 482 της 23.12.2016. σ. 110),

- ψήφισμα της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2279 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × T25 (P8_TA(2015)0456),

- ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87705 × MON 89788 (P8_TA(2016)0040),

- ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 (P8_TA(2016)0039),

- ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 (MST-FGØ72-2) (P8_TA(2016)0038),

- ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο ή τριών σειρών από αυτές τις σειρές (P8_TA(2016)0271),

- ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4) (P8_TA(2016)0272),

- ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά την ανανέωση της άδειας για τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (P8_TA(2016)0388),

- ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (P8_TA(2016)0389),

- ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 (P8_TA(2016)0386),

- ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507 (P8_TA(2016)0387),

- ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (P8_TA(2016)0390),

(5)

Απόφαση 2010/432/ΕΕ της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2010, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς 1507 × 59122 (DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 202 της 4.8.2010, σ. 11).

(6)

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1685 της Επιτροπής, της 16ης Σεπτεμβρίου 2016, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους που συνδυάζουν δύο ή τρία από τα συμβάντα Bt11, MIR162, MIR604 και GA21 και για την κατάργηση των αποφάσεων 2010/426/ΕΕ, 2011/892/ΕΕ, 2011/893/ΕΕ και 2011/894/ΕΕ (ΕΕ L 254 της 20.9.2016, σ. 22).

(7)

Όπως επιβεβαιώνεται από τη γνωμοδότηση της EFSA που αναφέρεται ανωτέρω (EFSA Journal 2016·14(8):4567 [31 σ.]).

(8)

Ο αραβόσιτος SYN-BTØ11-1 εκφράζει την πρωτεΐνη Cry1Ab, που παρέχει προστασία από ορισμένα βλαβερά λεπιδόπτερα, και την πρωτεΐνη PAT, που προσδίδει αντοχή σε ζιζανιοκτόνα γλυφοσινικού αμμωνίου.

Ο αραβόσιτος DAS-59122-7 εκφράζει τις πρωτεΐνες Cry34Ab1 και Cry35Ab1, που παρέχουν προστασία από ορισμένα βλαβερά κολεόπτερα, και την πρωτεΐνη PAT, που προσδίδει αντοχή σε ζιζανιοκτόνα γλυφοσινικού αμμωνίου.

Ο αραβόσιτος SYN-IR6Ø4-5 εκφράζει την τροποποιημένη πρωτεΐνη Cry3A, που παρέχει προστασία από ορισμένα επιβλαβή κολεόπτερα, και την πρωτεΐνη PMI, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως δείκτης επιλογής.

Ο αραβόσιτος DAS-Ø15Ø7-1 εκφράζει την πρωτεΐνη Cry1F, που παρέχει προστασία από ορισμένα βλαβερά λεπιδόπτερα, και την πρωτεΐνη PAT, που χρησιμοποιήθηκε ως δείκτης επιλογής και προσδίδει αντοχή στο ζιζανιοκτόνο γλυφοσινικό αμμώνιο.

Ο αραβόσιτος MON-ØØØ21-9 εκφράζει την πρωτεΐνη mEPSPS, που προσδίδει αντοχή στα ζιζανιοκτόνα glyphosate.

(9)

Βλ. Μητρώο Ερωτήσεων της EFSA, Παράρτημα Ζ στην υπ’ αριθ. EFSA-Q-2011-00894 ερώτηση, που διατίθεται στην ιστοσελίδα: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2011-00894 (last point)

(10)

Βλ. Παράρτημα Α της γνώμης της EFSDA.

(11)

Η αίτηση βεβαιώνει ότι ‘ ο αραβόσιτος Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 και όλοι οι υποσυνδυασμοί του, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, έχουν παραχθεί με συμβατικές διασταυρώσεις βελτίωσης (...) (σημείο ii), και ότι ‘η ανάλυση του επιπέδου έκφρασης της πρωτεΐνης επιβεβαιώνει ότι η διασταύρωση των μόνων συμβάντων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου (...) δεν οδηγεί σε διάδραση μεταξύ τους σε αραβόσιτο Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ή στους υποσυνδυασμούς με μικρότερο αριθμό των συμβάντων αυτών ανεξάρτητα από την προέλευσή τους. (σημείο x)’.

(12)

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436

(13)

IARC Monographs Volume 112 (Μονογραφίες του IARC Τόμος 112):

(14)

π.χ. στην Εναρκτήρια Δήλωσή του στη σύνοδο Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που περιλαμβάνεται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Στρασβούργο, 15 Ιουλίου 2014) ή στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2016 (Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016)·

(15)

ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

(16)

ΕΕ L 31 της 1.2.2092, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου