Procedūra : 2017/2624(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0236/2017

Pateikti tekstai :

B8-0236/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 05/04/2017 - 9.21

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0123

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 444kWORD 57k
29.3.2017
PE598.576v01-00
 
B8-0236/2017

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis


dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, kuriuose yra dvi, trys ar keturios modifikacijos Bt11, 59122, MIR604, 1507 ir GA21, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų, projekto (D049280 – 2017/2624(RSP))


Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, kuriuose yra dvi, trys ar keturios modifikacijos Bt11, 59122, MIR604, 1507 ir GA21, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų, projekto
 (D049280 – 2017/2624(RSP)) 
 
B8-0236/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 × 52122 × MIR604 × GA21 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, kuriuose yra dvi, trys ar keturios modifikacijos Bt11, 59122, MIR604 ir GA21, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų, projektą (D049280),

–  atsižvelgdamas į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų(1), ypač į jo 7 straipsnio 3 dalį, 9 straipsnio 2 dalį ir 21 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į tai, kad Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 35 straipsnyje nurodytas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas per 2017 m. sausio 27 d. vykusį balsavimą nusprendė nuomonės neteikti ir į tai, kad apeliacinis komitetas 2017 m. kovo 27 d. nubalsavęs taip pat nusprendė nuomonės neteikti,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 11 ir 13 straipsnius(2),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 15 d. Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) pateiktą nuomonę(3), prie kurios pridėta mažumos nuomonė, ir į ankstesnes EFSA nuomones dėl kukurūzų, kuriuose yra transformacijos įvykių, Bt11 (sintetina Cry1Ab ir PAT baltymus), 59122 (sintetina baltymus Cry35Ab1 ir Cry34Ab1bei PAT baltymus), MIR604 (sintetina mCry3A ir PMI baltymus), 1507 (sintetina Cry1F ir PAT baltymus) ir GA21 (sintetina mEPSPS baltymą),

–  atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas, kuriose buvo prieštaraujama leidimui naudoti genetiškai modifikuotus organizmus(4),

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis,

Paraiška

A.  kadangi 2011 m. liepos 1 d. bendrovė „Syngenta“ pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 5 ir 17 straipsnius pateikė Vokietiijos kompetentingai institucijai paraišką dėl maisto produktų, maisto sudedamųjų dalių ir pašarų, kuriuose yra kukurūzų Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, kurie iš jų sudaryti ar pagaminti, pateikimo rinkai; kadangi paraiška taip pat apima produktų, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 arba kurie iš jų sudaryti, pateikimą rinkai siekiant juos naudoti pagal kitą paskirtį nei maistui ar pašarams, kaip ir bet kuriuos kitus kukurūzus, išskyrus auginimą;

B.  kadangi 2014 m. vasario 21 d. įmonė „Syngenta“ išplėtė prašymo taikymo sritį siekdama aprėpti visus atskirų genetinių modifikacijų, sudarančių kukurūzus Bt11 × 59122 × MIR604 × GA21, derinius, išskyrus derinį1507 × 59122, kuriam jau suteiktas leidimas Komisijos sprendimu 2010/432/ES(5);

C.  kadangi 2016 m. kovo 31 d. „Syngenta“ patikslino paraiškos taikymo sritį, išbraukdama šiuos keturis derinius, kurie patenka į kitos paraiškos taikymo sritį: Bt11 × GA21 kukurūzai, MIR604 × GA21 kukurūzai, Bt11 × MIR604 kukurūzai ir Bt11 × MIR604 × GA21(6);

D.  kadangi pareiškėjas(7) nepateikė konkrečių duomenų apie jokį iš 20 derinių;

E.  kadangi numatyta kukurūzų su sukauptais penkiais transformacijų įvykiais naudojimo paskirtis – kontroliuoti žvynasparnius ir kietasparnius kukurūzų kenkėjus ir suteikti jiems atsparumo herbicidams, kurių sudėtyje yra amonio gliufozinato arba glifosato(8); kadangi numatyta įvairių derinių paskirtis nelabai skiriasi priklausomai nuo derinio;

Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) nuomonė

F.  kadangi 2016 m. rugpjūčio 26 d. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – EFSA) pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 ir 18 straipsnius pateikė palankią nuomonę genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 × 59122× MIR604 × 1507 × GA21 ir visų jų derinių, kurie pataiko į paraiškos taikymo sritį, atžvilgiu; kadangi prie EFSA nuomonės pridėta mažumos nuomonė;

G.  kadangi EFSA pripažįsta, kad nebuvo pateikta jokių konkrečių duomenų apie visus 20 derinių, kad daugelis jų dar net nesukurti, ir kad ieškant literatūros šaltiniuose apie juos nebuvo rasta jokios mokslinės informacijos, bet vis tiek konstatuoja, kad visi 20 derinių „turėtų būti tokie pat saugūs kaip kukurūzai su sukauptais penkiais transformacijų įvykiais“;

H.  kadangi EFSA mano, kad susijusių transformacijos įvykių stebėjimas po pateikimo rinkai nebūtinas; kadangi EFSA tik tvirtina, jog reikalavimas vykdyti stebėseną turėtų būti nagrinėjamas remiantis naujais pateiktais baltymų raiškos duomenimis, jeigu būtų ketinama sukurti šiuos derinius naudojant tikslinės selekcijos metodus ir juos importuoti į Sąjungą;

Problemos

I.  kadangi per trijų mėnesių konsultacijų laikotarpį valstybės narės pateikė kelis šimtus kritinių pastabų(9); kadangi minėtos pastabos, be kita ko, susijusios su tuo, kad: trūksta informacijos ir duomenų, prastai atliekami tyrimai, trūksta tyrimų, trūksta įrodymų, kad būtų galima atmesti tam tikrus poveikio būdus, nepakanka duomenų pagrindo pavyzdžiui, kiek tai susiję su virškinimu, nepakankamai atsižvelgiama į bendrą skirtingų Bt toksino baltymų poveikį sprendžiant apie jo galimybes sukelti alergiją ir toksiškumą, trūkumai, susiję su eksperimentiniu lauko tyrimų ir statistinės analizės planu, trūksta ataskaitų apie stebėsenos rezultatus, nepavyko pademonstruoti, kad produktas neturi jokio neigiamo poveikio aplinkai, nepavyko įvertinti nustatytų statistiškai reikšmingų skirtumų, pavyzdžiui, maistinės sudėties skirtumų, taip pat nebuvo atliekami imunologiniai bandymai, susiję su galimybe sukelti alerginę reakciją;

J.  kadangi mažumos nuomonę pateikė EFSA GMO grupės(10) narys Jean-Michel Wal, nurodydamas, kad: „apie jokį iš šių 20 derinių pareiškėjas nepateikė konkrečių duomenų, jis taip pat nepateikė patenkinamo pagrindimo, kuriuo būtų paaiškinta, kodėl trūksta tų duomenų ir (arba) kodėl jis mano, kad jie nėra būtini rizikos vertinimui. Tai yra viena iš svarbiausių priežasčių, dėl kurių pateikiama ši mažumos nuomonė, atsižvelgiant į tai, kad negali būti dviejų rūšių rizikos vertinimų, iš kurių vienas būtų grindžiamas išsamiu duomenų rinkiniu, o kitas, kuriam atlikti nėra jokių konkrečių duomenų ir kuris būtų grindžiamas prielaidomis ir netiesioginiais svarstymais, kuriomis vadovautųsi darbo grupė, taikydama vadinamąjį įrodomosios duomenų galios nustatymo metodą ir iš transformacijos įvykių gautų duomenų ekstrapoliaciją, kai kitoms paraiškoms įvertinti buvo pateikti kukurūzai su sukauptais penkiais transformacijų įvykiais ir kiti deriniai. Be minėto esminio klausimo, šiuo atveju tai gali nulemti nekontroliuojamą riziką tam tikriems gyventojų segmentams priklausančių žmonių-vartotojų sveikatai.“;

K.  kadangi, kalbant konkrečiau, mažumos nuomonėje iškeliamas klausimas, kodėl tokio tipo ekstrapoliacija nebuvo tiksliai apibrėžta siekiant įvertinti galimą neigiamą poveikį: „Kriterijai, procedūra ir pasitikėjimo lygis, kurių turėtų būti reikalaujama šios ekstrapoliacijos tikslais, nenurodyti, be to, kritiškai neįvertinti jos apribojimai. Nebuvo įvertintas dėl to kylantis netikrumas, pvz., naudojantis tikimybės analize, kaip rekomenduojama EFSA gairių dėl mokslinio vertinimo neapibrėžtumo projekte (Atnaujintos vidaus testavimo tikslais), kurį parengė EFSA vidaus mokslinis komitetas. Dėl šių trūkumų bendros išvados gali būti laikomos negaliojančiomis.“;

L.  kadangi EFSA mažumos nuomonėje dėmesys taip pat atkreipiamas į keletą trūkumų ir prieštaringų argumentų, susijusių su taikymu, pavyzdžiui, į tai, kad pareiškėjas, viena vertus, paminėjo faktą, jog visi deriniai buvo pagaminti, ir jų baltymų raiškos lygis buvo išnagrinėtas(11), tačiau, kita vertus, apie jokį derinį nepateikė jokių duomenų;

M.  kadangi susijusios genetiškai modifikuotų kukurūzų veislės SYN-BTØ11–1, DAS-59122-7 ir DAS-Ø15Ø7-1 sintetina PAT baltymą, kuris suteikia atsparumą amonio gliufosinato herbicidui; kadangi gliufosinatas priskiriamas prie toksiškų reprodukcijai medžiagų, todėl atitinka Reglamente (EB) Nr. 1107/2009 nustatytus atmetimo kriterijus; kadangi leidimo naudoti gliufosinatą galiojimas baigiasi 2018 m. liepos 31 d.(12);

N.  kadangi, kaip aprašyta paraiškoje, genetiškai modifikuoti kukurūzai MON-ØØØ21-9 sintetina mEPSPS baltymą, kuris suteikia atsparumą glifosato herbicidams; kadangi Tarptautinė vėžio mokslinių tyrimų agentūra – specializuota Pasaulio sveikatos organizacijos vėžio agentūra – 2015 m. kovo 20 d. klasifikavo glifosatą kaip turbūt kancerogeninį poveikį žmonėms darančią medžiagą(13);

Procedūra

O.  kadangi Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 35 straipsnyje nurodytas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas per 2017 m. sausio 27 d. vykusį balsavimą nusprendė nuomonės neteikti, kadangi tik 10 valstybių narių, kurios sudaro tik 38,43 proc. Sąjungos gyventojų, balsavo „už“, 13 valstybių narių balsavo „prieš“, o keturios valstybės narės susilaikė; kadangi 2017 m. kovo 27 d. balsuojant apeliaciniame komitete vėl buvo nuspręsta nuomonės neteikti;

P.  kadangi tiek aiškinamajame memorandume dėl 2015 m. balandžio 22 d. pateikto pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003, tiek ir aiškinamajame memorandume dėl 2017 m. vasario 14 d. pateiktame pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 182/2011, Komisija apgailestavo dėl to, kad nuo to laiko, kai įsigaliojo Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003, Komisija turėjo priimti sprendimus dėl leidimų negaudama Valstybių narių komiteto nuomonės ir kad dokumentų sugrąžinimas Komisijai, kad ji priimtų galutinį sprendimą, –tai apskritai rimta išimtis kalbant apie procedūrą kaip apie visumą – tapo norma priimant sprendimus dėl genetiškai modifikuotų maisto produktų ir pašarų leidimų; kadangi Komisijos pirmininkas J. C. Junckeris jau ne kartą apskundė šią praktiką kaip nedemokratišką(14);

Q.  kadangi 2015 m. spalio 28 d. Parlamentas atmetė 2015 m. balandžio 22 d. pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003, remdamasis tuo, kad, nors kultūros neišvengiamai auginamos valstybės narės teritorijoje, prekyba GMO yra tarpvalstybinė, o tai reiškia, kad gali būti neįmanoma įgyvendinti Komisijos pasiūlyto nacionalinio pardavimo ir naudojimo draudimo, jeigu importui vėl nepradedama taikyti sienų kontrolė; kadangi Parlamentas ne tik atmetė pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, bet ir paragino Komisiją jį atsiimti ir pateikti naują pasiūlymą;

R.  kadangi jau dabar2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai, 14 konstatuojamoje dalyje aiškiai nurodoma, kad: „Svarstydama kitų įgyvendinimo aktų projektų, susijusių su ypatingai svarbiais sektoriais, visų pirma mokesčių, vartotojų sveikatos, maisto saugos ir aplinkos apsaugos, priėmimo klausimą, Komisija, siekdama rasti suderintą sprendimą, kiek įmanoma stengsis neprieštarauti bet kokiai pozicijai, pagal kurią įgyvendinimo aktas pripažįstamas netinkamu, kuri gali susiformuoti apeliaciniame komitete.“(15);

1.  mano, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektas viršija Reglamente (EB) Nr. 1829/2003 numatytus įgyvendinimo įgaliojimus;

2.  mano, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimas neatitinka Sąjungos teisės, nes jis nesuderinamas su Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 tikslu, pagal kurį, remiantis Reglamente (EB) Nr. 178/2002(16) nustatytais bendraisiais principais, siekiama nustatyti teisinę bazę, leidžiančią užtikrinti aukštą žmonių gyvybės ir sveikatos, gyvūnų sveikatos ir gerovės, aplinkos ir vartotojų interesų apsaugos lygį kalbant apie genetiškai modifikuotą maistą ir pašarus, sykiu užtikrinant veiksmingą vidaus rinkos veikimą;

3.  konkrečiai šiuo atveju mano, kad veislių, kurių atžvilgiu nebuvo pateikta jokių saugos duomenų, kurios nebuvo išbandytos arba kurios dar net nebuvo sukurtos, patvirtinimas prieštarauja bendrųjų maisto produktus reglamentuojančių teisės aktų principams, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 178/2002;

4.  prašo Komisijos atsiimti savo įgyvendinimo sprendimo projektą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

 

(1)

OL L 268, 2003 10 18, p. 1.

(2)

OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

(3)

EFSA GMO grupės (angl. EFSA Panel on Genetically Modified Organisms) 2016 m. mokslinė nuomonė dėl bendrovės „Syngenta“ paraiškos dėl kukurūzų tipų Bt11 ×59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ir 20 derinių, kuriems nepriklausomai nuo kilmės ir paskirties naudoti maistui ar pašarams, iki šiol nebuvo suteiktas leidimas, pateikimo rinkai, importo ir apdorojimo pagal Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003; EFSA leidinys, 2016 m.; 14(8):4567 [31 p.]; doi:10.2903/j.efsa.2016.4567

(4)

– 2014 m. sausio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl auginti skirto kukurūzų produkto (Zea mays L., linija 1507), genetiškai modifikuoto, kad būtų atsparesnis tam tikriems Lepidoptera būrio kenkėjams, pateikimo rinkai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB (OL C 482, 2016 12 23, p. 110.),

– 2015 m. gruodžio 16 d. rezoliuciją dėl 2015 m. gruodžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/2279, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų NK603 × T25, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti (P8_TA(2015)0456),

– 2016 m. vasario 3 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų MON 87705 × MON 89788, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (P8_TA(2016)0040),

– 2016 m. vasario 3 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų MON 87708 × MON 89788, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (P8_TA(2016)0039),

– 2016 m. vasario 3 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų FG72 (MST-FGØ72-2), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (P8_TA(2016)0038),

– 2016 m. birželio 8 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, kuriuose yra dvi ar trys modifikacijos Bt11, MIR162, MIR604 ir GA21, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto (P8_TA(2016)0271),

– 2016 m. birželio 8 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl genetiškai modifikuotų gvazdikų (Dianthus caryophyllus L., linija SHD-27531-4) pateikimo rinkai projekto (P8_TA(2016)0272),

– 2016 m. spalio 6 d. rezoliuciją dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pratęsiamas leidimas pateikti rinkai auginti skirtų genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 810 sėklas, projekto (P8_TA(2016)0388),

– 2016 m. spalio 6 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 810 produktų pateikimo rinkai projekto (P8_TA(2016)0389),

– 2016 m. spalio 6 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl auginti skirtų genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 sėklų pateikimo rinkai projekto (P8_TA(2016)0386),

– 2016 m. spalio 6 d. rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl auginti skirtų genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 sėklų pateikimo rinkai projekto (P8_TA(2016)0387),

– 2016 m. spalio 6 d. rezoliuciją dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotos medvilnės 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, kurie iš jos sudaryti arba iš jos pagaminti, projekto (P8_TA(2016)0390).

(5)

2010 m. liepos 28 d. Komisijos sprendimas 2010/432/ES, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 × 59122 (DAS-Ø15Ø7-1×DAS-59122-7) arba kurie iš jų sudaryti, arba kurie iš jų pagaminti, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 (OL L 202, 2010 8 4, p. 11).

(6)

2016 m. rugsėjo 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) Nr. 2016/1685, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų su dviem arba trimis modifikacijomis iš Bt11, MIR162, MIR604 ir GA21, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, ir kuriuo panaikinami sprendimai 2010/426/ES, 2011/892/ES, 2011/893/ES ir 2011/894/ES (OL L 254, 2016 9 20, p. 22).

(7)

Kaip patvirtinta pirmiau nurodytoje EFSA nuomonėje (EFSA leidinys 2016 m.; 14(8):4567 [p. 31]).

(8)

Kukurūzai SYN-BTØ11–1 sintetina Cry1Ab baltymą, kuris apsaugo nuo tam tikrų Lepidoptera būrio kenkėjų, ir PAT baltymą, kuris kukurūzus padaro atsparius amonio gliufozinato herbicidams.

Kukurūzai DAS-59122-7 sintetina Cry34Ab1 ir Cry35Ab1 baltymus, kurie apsaugo nuo tam tikrų žvynasparnių kenkėjų, ir PAT baltymą, kuris kukurūzus padaro atsparius amonio gliufosinato herbicidui.

Kukurūzai SYN-IR6Ø4–5 sintetina modifikuotą Cry3A baltymą, kuris apsaugo nuo tam tikrų kietasparnių kenkėjų (vabalų), ir PMI baltymą, kuris buvo naudojamas kaip atrankos žymuo.

Kukurūzai DAS-Ø15Ø7-1 sintetina Cry1F baltymą, kuris apsaugo nuo tam tikrų žvynasparnių kenkėjų, ir PAT baltymą, kuris buvo naudojamas kaip atrankos žymuo ir k uris kukurūzus padaro atsparius amonio gliufosinato herbicidui.

Kukurūzai MON-ØØØ21–9 sintetina mEPSPS baltymą, kuris kukurūzus padaro atsparius glifosato herbicidams.

(9)

Žr. EFSA klausimų registrą, G priedas prie klausimo Nr. EFSA-Q-2011–00894, kurį galima rasti interneto adresu: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2011-00894 (paskutinis punktas)

(10)

Žr. EFSA nuomonės A priedėlį.

(11)

Paraiškoje teigiama, kad „Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 kukurūzai ir visi jų deriniai nepriklausomai nuo jų kilmės buvo pagaminti tradicinio kryžminimo būdu (...) (ii punktas)“ ir kad „baltymų raiškos lygio analizės patvirtina, kad GM kukurūzų transformacijos įvykių kryžminimas (...) nulemia tai, kad Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 kukurūzai arba mažesnio tokių įvykių skaičiaus deriniai tarpusavyje nesąveikauja, nepriklausomai nuo jų kilmės (x punktas)“.

(12)

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436

(13)

2015 m. kovo 20 d. „IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides“ http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf

(14)

Pavyzdžiui, Europos Parlamento plenarinio posėdžio įžanginė kalba, įtrauktą į kitos kadencijos Europos Komisijai skirtas politines gaires (2014 m. liepos 15 d., Strasbūras), arba 2016 m. pranešimas apie Sąjungos padėtį (2016 m. rugsėjo 14 d., Strasbūras).

(15)

OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

(16)

OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

Teisinis pranešimas