Procedure : 2017/2585(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0238/2017

Indgivne tekster :

B8-0238/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 06/04/2017 - 7.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0130

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 358kWORD 56k
30.3.2017
PE598.578v01-00
 
B8-0238/2017

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-xxxx

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om det europæiske solidaritetskorps (2017/2629(RSP))


Petra Kammerevert for Kultur- og Uddannelsesudvalget
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om det europæiske solidaritetskorps (2017/2629(RSP))  
B8-0238/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. december 2016 om et europæisk solidaritetskorps (COM(2016)0942),

–  der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 27. oktober 2016 om den europæiske volontørtjeneste og fremme af frivilligt arbejde i Europa(1),

–  der henviser til sin beslutning af 19. januar 2016 om betydningen af interkulturel dialog, kulturel mangfoldighed og uddannelse for fremme af EU's grundlæggende værdier(2),

–  der henviser til sin beslutning af 22. april 2008 om det frivillige arbejdes bidrag til økonomisk og social samhørighed(3),

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. december 2012 om validering af ikke-formel og uformel læring(4),

–  der henviser til politikdagsordenen for frivilligt arbejde i Europa (Policy Agenda for Volunteering in Europe (PAVE))(5) og til udkastets til det europæiske charter om frivilliges rettigheder og ansvar(6),

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om det europæiske solidaritetskorps (O-000020/2017 – B8-xxxx/2017),

–  der henviser til forespørgslen til Kommissionen om frivilligt arbejde og den europæiske volontørtjeneste (O-000107/2016 – B8-1803/2016),

–  der henviser til forslag til beslutning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at grundlaget for Den Europæiske Union hviler på grundlæggende idéer, værdier og principper, som medlemsstaterne har vedtaget og tilsluttet sig;

B.  der henviser til, at solidaritetsprincippet i Den Europæiske Union er et af de grundlæggende principper og er baseret på at dele både fordele og byrder;

C.  der henviser til, at solidaritetsprincippet er en drivkraft for udviklingen af den europæiske volontørtjeneste, der har skabt ekstraordinære resultater i sin 20-årige historie, som ikke bør gå tabt;

D.  der henviser til, at EU og medlemsstaterne er nødt til at indtage en stærk holdning til aktivt at støtte civilsamfundets inddragelse af borgere og anerkende, at frivilligt arbejde bidrager til at styrke følelsen af solidaritet, socialt ansvar og en deling af fælles medborgerskabsværdier og -erfaringer;

E.  der henviser til, at oprettelsen af det europæiske solidaritetskorps skal være baseret på EU's fælles værdier som fastlagt i traktaterne og i chartret om grundlæggende rettigheder; der henviser til, at dets mål bør være at opbygge en følelse af fællesskab, solidaritet og socialt ansvar i Europa og samtidig give en meningsfuld og udviklende erfaring med frivilligt arbejde;

F.  der henviser til, at frivilligt arbejde kan skabe adgang til beskæftigelse og åbne muligheder for social integration;

G.  der henviser til, at hovedparten af de frivillige initiativer finder sted uden for EU's programmer og skal støttes af et gunstigt retligt og finansielt miljø;

H.  der henviser til, at den europæiske volontørtjeneste er de eksisterende rammer for frivilligt arbejde i EU med 20 års dokumenteret effektivitet, knowhow og læringsresultater; der henviser til, at alle nye programmer for frivilligt arbejde på EU-plan bør supplere og bygge videre på de vellykkede erfaringer fra den europæiske volontørtjeneste og andre programmer, såsom Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand;

I.  der henviser til, at det europæiske solidaritetskorps kunne være en mulighed for de unge, som er dets primære målgruppe (navnlig unge fra marginaliserede samfundsgrupper og dårligt stillede socioøkonomisk samfundslag), til at yde et værdifuldt bidrag til samfundet og øge synligheden af EU's indsats samt puste nyt liv i den bredere debat om frivilligt arbejde i Europa og dets fordele for samfundet;

J.  der henviser til, at civilsamfundet og ungdomsorganisationer spiller en betydningsfuld rolle, idet de leverer lokalt, nationalt og grænseoverskridende frivilligt arbejde; der henviser til, at løbende støtte, ledsaget af et retligt og finansielt miljø, er nødvendigt i denne henseende;

K.  der henviser til, at mere end 20 000 mennesker allerede har registreret sig til det europæiske solidaritetskorps siden lanceringen af Kommissionens onlineplatform i december 2016;

L.  der henviser til, at Kommissionen indtrængende opfordres til at udarbejde en klar og detaljeret retlig ramme for et europæisk solidaritetskorps under hensyntagen til følgende anbefalinger for Europa-Parlamentet;

Europæisk solidaritet

1.  mener, at en klar definition af solidaritet på EU-plan er af afgørende betydning; anmoder Kommissionen om at definere målene for det europæiske solidaritetskorps og gøre sine tiltag målbare og effektive under hensyntagen til den vigtige positive virkning af solidariske tiltag på både de enkelte deltagere og samfundet; understreger, at definitioner, der skønnes nødvendige for at lette dette, bør udvikles i tæt samarbejde med medlemsstaterne og relevante interesseorganisationer, der er aktive inden for frivilligt arbejde, civiltjenester og aktiviteter på ungdomsområdet og være i overensstemmelse med EU's grundlæggende værdier som fastsat i traktaterne og chartret;

2.  understreger behovet for at garantere lige adgang til det europæiske solidaritetskorps for alle EU's borgere; tilskynder til, at der gøres en større indsats for at fremme mulighederne for personer med særlige behov og for personer fra socialt dårlige kår for at deltage i initiativet;

3.  er overbevist om, at selv om læringsdelen, herunder læring gennem en ikkeformel og uformel uddannelseserfaring, og konsekvenserne for den enkelte frivillige er vigtige elementer, bør det vigtigste mål for det europæiske solidaritetskorps være at opnå en positiv indvirkning på hele samfundet som et klart udtryk for solidaritet og socialt ansvar;

4.  mener endvidere, at deltagelse i det europæiske solidaritetskorps-initiativ vil bidrage til at udvikle deltagernes livsfærdigheder, ansvarlighed, engagement og fællesskabsfølelse med henblik på at overvinde forskelle i sprog, kultur, religion, tro eller økonomiske forhold samt misforståelser og fordomme; er af den opfattelse, at det europæiske solidaritetskorps-initiativ også vil bidrage til at fremme erfaringer med aktivt medborgerskab og hjælpe deltagerne med at blive i stand til at foretage en kritisk analyse af virkeligheden og de samfundsmæssige problemer, som de støder på; opfordrer Kommissionen til at integrere ligestilling mellem kønnene i gennemførelsen af det europæiske solidaritetskorps;

5.  understreger, at civilbeskyttelse og humanitær bistand ikke kan afhænge af unge gennem det europæiske solidaritetskorps; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre fortsatte investeringer i strukturel civilbeskyttelse og humanitær bistand;

Finansieringen af det europæiske solidaritetskorps

6.  er stærkt bekymret over, at Kommissionen har til hensigt at gennemføre det europæiske solidaritetskorps i dets indledende fase ved at indarbejde det i eksisterende programmer, især uddannelses- og kulturprogrammer såsom Erasmus+ og Europa for Borgerne, uden tilstrækkelig klarhed om de nøjagtige finansielle og menneskelige ressourcer, der afsættes til det europæiske solidaritetskorps; erindrer om, at Europa-Parlamentet som medlovgiver af EU-programmer og budgetmyndighed er imod at omfordele midler fra prioriterede programmer, der ofte ikke har tilstrækkelige midler til at finansiere centrale aktioner, og finansiere af nye politiske initiativer;

7.  opfordrer Kommissionen til i sine fremtidige lovgivningsforslag om det europæiske solidaritetskorps at indføje en klar beskrivelse af de budgetmæssige bestemmelser, der gør det muligt for det europæiske solidaritetskorps at fungere effektivt; understreger, at finansieringen af det europæiske solidaritetskorps ikke må have en negativ indvirkning på de eksisterende programmer, som f.eks. programmet Europa for Borgerne og programmet Erasmus+, og at det ikke vil fordreje funktionen af de eksisterende og velfungerende redskaber, som f.eks. den europæiske volontørtjeneste;

8.  opfordrer Kommissionen til at tilvejebringe en effektiv kontrol- og evalueringsmekanisme for det europæiske solidaritetskorps med henblik på at sikre korrekt gennemførelse, tilbuddenes kvalitet og resultaternes holdbarhed;

Integration af det europæiske solidaritetskorps i en bredere strategi for frivilligt arbejde

9.  foreslår, at Kommissionen for at gøre det europæiske solidaritetskorps til en succes bør integrere det i en bredere politisk strategi, der tager sigte på at skabe et gunstigt miljø for frivilligt arbejde i Europa, og samtidig ikke overlappe men snarere styrke velfungerende eksisterende initiativer såsom den europæiske volontørtjeneste;

10.  understreger, at langt størstedelen af det frivillige arbejde finder sted på lokalt plan og opfylder de lokale behov, og det europæiske solidaritetskorps derfor i første omgang bør fokusere på lokalt baserede frivilligt arbejde snarere end på grænseoverskridende muligheder, der kræver international mobilitet, og som kan bidrage til at udelukke personer fra ugunstigt stillede miljøer;

11.  understreger, at det europæiske solidaritetskorps ikke bør påføre de deltagende organisationer og enkeltpersoner en større administrativ byrde, og at det bør have så tæt et samarbejde som muligt med de eksisterende og veletablerede muligheder for frivilligt arbejde, som allerede forvaltes af civilsamfundsorganisationer;

12.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre balance mellem det store antal registreringer til det europæiske solidaritetskorps på en onlineplatform og antallet af tilgængelige stillinger som frivillig for at undgå frustration blandt unge, som søger til det europæiske solidaritetskorps;

13.  opfordrer Kommissionen til at integrere frivilligt arbejde på tværs af de europæiske programmer og fonde, som f.eks. strukturfondene, Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, LIFE-programmet og programmer og fonde for EU's optræden udadtil; understreger i denne forbindelse betydningen af at indføre et enkelt kontaktpunkt til koordinering af EU's politikker og programmer for frivilligt arbejde;

14.  foreslår, at uddannelsesinstitutionerne integrerer uddannelse inden for frivilligt arbejde i deres læseplaner med fokus på solidariske tiltag, for at støtte gennemførelsen af det europæiske solidaritetskorps;

En klar sondring mellem frivilligt arbejde og beskæftigelse

15.  opfordrer Kommissionen til i forbindelse med gennemførelsen af det europæiske solidaritetskorps at foretage en klar sondring mellem frivillige aktiviteter og jobtilbud for at undgå substitution af potentielle kvalitetsjob med ulønnet frivilligt arbejde; understreger med henblik herpå, at frivilligt arbejde ikke bør være berettiget til støtte, der specifikt har til formål at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed, som f.eks. ungdomsbeskæftigelsesinitiativet;

16.  understreger, at den del af tiltag, der udføres af frivillige, bør understøttes af en klar forståelse af principperne om frivilligt arbejde af høj kvalitet såsom dem, der er anført i det europæiske charter om frivilliges rettigheder og ansvar(7); understreger endvidere, at frivilligt arbejde altid bør være til støtte for almennyttige solidariske tiltag til at imødekomme konstaterede behov i lokalsamfundet;

17.  understreger, at den beskæftigelsesmæssige del bør fokusere på at levere arbejdspladser, praktikophold og lærepladser af høj kvalitet i nonprofitorganisationer og sociale virksomheder i solidaritetssektoren;

18.  understreger betydningen af at sikre passende administrativ og finansiel støtte til værtsorganisationer og -organer inden for begge dele, og sikre den nødvendige viden og de nødvendige færdigheder til at være i stand til at være en korrekt vært for det europæiske solidaritetskorps deltagere;

19.  anmoder om, at værtsorganisationer bør tilslutte sig et kvalitetscharter, som omfatter vedtagne mål, principper og standarder, som dem, der er skitseret i det europæiske kvalitetscharter for praktikophold og lærepladser(8); tilskynder til sammenlignelighed, anerkendelse og validering af færdigheder og kompetencer, der er erhvervet under denne erfaring, således at de bidrager til holdbar integrering af unge på arbejdsmarkedet; fremhæver, at klare standarder vil bidrage til at overvåge gennemførelsen af det europæiske solidaritetskorps;

20.  understreger behovet for at give unge frivillige passende økonomisk kompensation, sygesikring, uddannelse og mentorordninger; understreger, at deres arbejdsbyrde og miljø bør overvåges på grund af de særlige opgaver, de vil skulle opfylde i det europæiske solidaritetskorps, under deres frivillige arbejde;

Koordinering mellem tjenestegrenene og høring af interesserede parter

21.  opfordrer Kommissionen til at koordinere og integrere det europæiske solidaritetskorps-initiativ i alle sine tjenestegrene og med alle de andre europæiske og nationale institutioner for at sikre en sammenhængende og konsekvent gennemførelse; foreslår, at Kommissionens Generaldirektorat for Uddannelse, Ungdom, Sport og Kultur bliver ansvarlig for koordinering og integration af det europæiske solidaritetskorps;

22.  minder Kommissionen om behovet for at sikre, at der foreligger de rette betingelser for en behørig høring af de vigtigste interessenter som f.eks. ungdomsorganisationer, arbejdsmarkedets organisationer, organisationer, der er baseret på frivilligt arbejde, og medlemsstaterne forud for udarbejdelsen af lovgivningsmæssige forslag; understreger, at disse interessenter regelmæssigt skal inddrages i gennemførelsen og, hvor det er relevant, overvågningen af initiativet;

°

°  °

23.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0425.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0005.

(3)

EUT C 259 E af 29.10.2009, s. 9.

(4)

EUT C 398 af 22.12.2012, s. 1.

(5)

http://www.cev.be/uploads/2015/10/EYV2011Alliance_PAVE_copyfriendly.pdf

(6)

http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/volunteering_charter_en.pdf

(7)

http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/volunteering_charter_en.pdf

(8)

http://www.youthforum.org/assets/2014/04/internship_charter_EN.pdf

Juridisk meddelelse