Διαδικασία : 2017/2585(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0238/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0238/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/04/2017 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0130

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 674kWORD 59k
30.3.2017
PE598.578v01-00
 
B8-0238/2017

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-xxxx

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (2017/2629(RSP))


Petra Kammerevert εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (2017/2629(RSP))  
B8-0238/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (COM(2016)0942),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία και την προώθηση του εθελοντισμού στην Ευρώπη(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τον ρόλο του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολιτισμικής πολυμορφίας και της εκπαίδευσης στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Απριλίου 2008 σχετικά με τη συμβολή του εθελοντισμού στην οικονομική και κοινωνική συνοχή(3),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης(4),

–  έχοντας υπόψη την πολιτική ατζέντα για τον εθελοντισμό στην Ευρώπη (PAVE)(5) και το σχέδιο του ευρωπαϊκού χάρτη για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εθελοντών(6),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (O-000020/2017 – B8-xxxx/2017),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τον εθελοντισμό και την ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία (O-000107/2016 – B8-1803/2016),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζονται σε θεμελιώδεις ιδέες, αξίες και αρχές, οι οποίες συμφωνούνται και προσυπογράφονται από τα κράτη μέλη·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις αρχές και βασίζεται στον επιμερισμό τόσο των οφελών όσο και των βαρών·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της αλληλεγγύης αποτέλεσε κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), που έχει αποφέρει θεαματικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της 20ετούς ιστορίας της τα οποία δεν πρέπει να καταστραφούν·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να επιδείξουν σθεναρή θέση προκειμένου να υποστηρίξουν ενεργά τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και να αναγνωρίσουν ότι ο εθελοντισμός συμβάλλει στην ενίσχυση του αισθήματος αλληλεγγύης, της κοινωνικής ευθύνης, καθώς και των κοινών αξιών και εμπειριών που συνδέονται με την ιδιότητα του πολίτη·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (ΕΣΑ) πρέπει να βασίζεται σε κοινές ευρωπαϊκές αξίες, όπως ορίζονται στις Συνθήκες και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος του ΕΣΑ θα πρέπει να είναι η διαμόρφωση μιας αίσθησης κοινότητας, αλληλεγγύης και κοινωνικής ευθύνης στην Ευρώπη με ταυτόχρονη παροχή ουσιαστικής και ισχυρής εμπειρίας εθελοντισμού·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ποιοτικός εθελοντισμός μπορεί να δημιουργήσει διόδους πρόσβασης στην απασχόληση και να προσφέρει ευκαιρίες για την κοινωνική ένταξη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες πρωτοβουλίες εθελοντισμού πραγματοποιούνται εκτός προγραμμάτων της ΕΕ και πρέπει να υποστηρίζονται από ένα ευνοϊκό νομικό και οικονομικό περιβάλλον·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (ΕΕΥ) αποτελεί το υφιστάμενο πλαίσιο αναφοράς για εθελοντικές δραστηριότητες στην ΕΕ, με 20ετή ιστορία αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας, τεχνογνωσίας και μαθησιακών αποτελεσμάτων· ότι οιαδήποτε νέα προγράμματα εθελοντισμού σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να συμπληρώνουν και να βασίζονται στην εμπειρία της ΕΕΥ και άλλων επιτυχών προγραμμάτων εθελοντισμού της ΕΕ, όπως η πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (ΕΣΑ) θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία για τους νέους που αποτελούν την κύρια ομάδα στόχο του (ιδίως εκείνων που προέρχονται από περιθωριοποιημένες κοινότητες και φτωχό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο), να προσφέρει πολύτιμη συμβολή στην κοινωνία και να αυξήσει την προβολή της δέσμευσης της ΕΕ και να αναζωογονήσει την ευρύτερη συζήτηση σχετικά με τον εθελοντισμό στην Ευρώπη και στα οφέλη του για την κοινωνία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών και οι οργανώσεις νεολαίας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως φορείς παροχής ποιοτικών τοπικών, εθνικών και διασυνοριακών εθελοντικών εμπειριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχής στήριξη, που συνοδεύεται από ένα ευνοϊκό νομικό και οικονομικό περιβάλλον, είναι αναγκαία στο πλαίσιο αυτό·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 20 000 άτομα έχουν ήδη εγγραφεί για το ΕΣΑ, μετά την ενεργοποίηση της επιγραμμικής πλατφόρμας της Επιτροπής τον Δεκέμβριο του2016·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή καλείται να καταρτίσει ένα σαφές και λεπτομερές νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης συνεκτιμώντας μεταξύ άλλων τις ακόλουθες συστάσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη

1.  πιστεύει ότι ο σαφής ορισμός της δράσης στον τομέα της αλληλεγγύης σε επίπεδο ΕΕ είναι απαραίτητος· ζητεί από την Επιτροπή να καθορίσει τους στόχους του ΕΣΑ και να καταστήσει τις ενέργειες του μετρήσιμες και αποδοτικές, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική θετική επίδραση της αλληλέγγυας δράσης για τους επιμέρους συμμετέχοντες και την κοινότητα· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν οι ορισμοί που κρίνονται αναγκαίοι για να διευκολυνθεί αυτή τη διαδικασία σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τις σχετικές εμπλεκόμενες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του εθελοντισμού, την πολιτική υπηρεσία και τη δράση για τους νέους, σύμφωνα με τις βασικές αξίες της ΕΕ που ορίζονται στις Συνθήκες και τον Χάρτη·

2.  τονίζει την ανάγκη να εξασφαλισθεί ισότιμη πρόσβαση στον ΕΣΑ για όλους τους πολίτες της ΕΕ· ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη προώθηση των διαθέσιμων δυνατοτήτων για άτομα με ειδικές ανάγκες και άτομα από μειονεκτικά περιβάλλοντα προκειμένου να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία·

3.  πιστεύει ακράδαντα ότι, αν και η συνιστώσα μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, καθώς και η επίπτωση επί των μεμονωμένων εθελοντών αποτελούν σημαντικά στοιχεία του ΕΣΑ, ο κύριος στόχος είναι να επιτευχθεί ένας θετικός αντίκτυπος στο σύνολο της κοινότητας ως σαφή έκφραση της αλληλεγγύης και της κοινωνικής ευθύνης·

4.  πιστεύει, επιπλέον, ότι η συμμετοχή μέσω της πρωτοβουλίας του ΕΣΑ θα βοηθήσει την ανάπτυξη ζωτικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, του αισθήματος ευθύνης, της αίσθησης οικειοποίησης και κοινής χρήσης, και θα βοηθούσε να ξεπεραστούν οι διαφορές στη γλώσσα, τον πολιτισμό, τη θρησκεία, τις πεποιθήσεις ή τις οικονομικές περιστάσεις, καθώς και οι εσφαλμένες αντιλήψεις και οι προκαταλήψεις· πιστεύει ότι η πρωτοβουλία του ΕΣΑ θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στην προώθηση ενεργούς εμπειρίας και συμμετοχής στα κοινά και τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν εμπειρία σε κριτική ανάλυση της πραγματικότητας καθώς και των κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν· ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει τη διάσταση της ισότητας των φύλων κατά την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης·

5.  τονίζει ότι η πολιτική προστασία και η ανθρωπιστική βοήθεια δεν μπορούν να εξαρτώνται από τους νέους μέσω του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης· Ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συνέχεια των επενδύσεων στον τομέα της δομημένης πολιτικής προστασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας·

Η χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης

6.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την πρόθεση της Επιτροπής να εφαρμόσει το ΕΣΑ κατά την πρώτη του φάση, ενσωματώνοντας το σε υφιστάμενα προγράμματα, και ιδίως στα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα, όπως το «Erasmus +» και το «Ευρώπη για τους πολίτες», χωρίς να παράσχει επαρκείς διευκρινίσεις σχετικά με τους ακριβείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που θα δεσμευθούν για το ΕΣΑ· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο, ως συννομοθέτης για τα προγράμματα της ΕΕ και αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, είναι αντίθετο με την ανακατανομή πόρων από προγράμματα προτεραιότητας, και συχνά δεν διαθέτει επαρκείς πόρους για τη χρηματοδότηση βασικών δράσεων και τη χρηματοδότηση νέων πρωτοβουλιών πολιτικής·

7.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην μελλοντική της νομοθετική πρόταση σχετικά με το ΕΣΑ, σαφή περιγραφή των δημοσιονομικών ρυθμίσεων που θα επιτρέψουν την αποτελεσματική λειτουργία του ΕΣΑ· υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση του ΕΣΑ δεν πρέπει να έχει αρνητικές συνέπειες για τα υφιστάμενα προγράμματα, όπως το «Ευρώπη για τους Πολίτες» και το Erasmus +, και να στρεβλώνει τη λειτουργία των υφιστάμενων και πετυχημένων εργαλείων όπως η ΕΕΥ·

8.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό παρακολούθησης και αξιολόγησης για το ΕΣΑ, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή του, η ποιότητα των ευκαιριών του και η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του·

Ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε μια ευρύτερη στρατηγική για τον εθελοντισμό

9.  υποστηρίζει ότι, για να επιτύχει το ΕΣΑ, η Επιτροπή θα πρέπει να το ενσωματώσει σε μια ευρύτερη πολιτική στρατηγική με στόχο τη δημιουργία ενός ευνοϊκού για τον εθελοντισμό περιβάλλοντος στην Ευρώπη, ενώ, παράλληλα, δεν θα επικαλύπτει, αλλά μάλλον θα ενισχύει υφιστάμενες και επιτυχημένες πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα της ΕΕΥ·

10.  υπογραμμίζει ότι η μεγάλη πλειονότητα των εθελοντικών δράσεων λαμβάνει χώρα σε τοπικό επίπεδο και ανταποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες και, ως εκ τούτου, το ΕΣΑ θα πρέπει να επικεντρώνεται αρχικά στον εθελοντισμό σε τοπικό επίπεδο, και όχι στις διασυνοριακές ευκαιρίες, οι οποίες απαιτούν διεθνή κινητικότητα και μπορεί να αποκλείουν τα άτομα που προέρχονται από μη προνομιούχα περιβάλλοντα·

11.  τονίζει ότι το ΕΣΑ δεν θα πρέπει να δημιουργεί πρόσθετο διοικητικό φόρτο για ιδιώτες ή οργανισμούς που συμμετέχουν, και ότι θα πρέπει να συνεργάζεται όσο το δυνατόν στενότερα με ήδη υφιστάμενες και καθιερωμένες ευκαιρίες εθελοντισμού που ήδη παρέχονται από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

12.  καλεί την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες για να διασφαλίσει μια ισορροπία μεταξύ του υψηλού αριθμού εγγραφών στη διαδικτυακή πλατφόρμα για το ΕΣΑ, και του αριθμού των θέσεων που διατίθενται για τον εθελοντισμό, ώστε να μην προκαλέσει δυσαρέσκεια στους νέους που υποβάλουν αιτήσεις για το ΕΣΑ·

13.  ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει τη διάσταση του εθελοντισμού στα ευρωπαϊκά προγράμματα και ταμεία, όπως τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το πρόγραμμα LIFE καθώς και τα προγράμματα και ταμεία της εξωτερικής δράσης της ΕΕ· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία που έχει η θέσπιση ενός ενιαίου σημείου επαφής για το συντονισμό των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ για τον εθελοντισμό·

14.  θεωρεί ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα την εκπαίδευση στον τομέα του εθελοντισμού, με εστίαση στην αλληλεγγύη, προκειμένου να στηρίξουν την εφαρμογή του ΕΣΑ·

Σαφής διάκριση μεταξύ του εθελοντισμού και της απασχόλησης

15.  καλεί την Επιτροπή, κατά την εφαρμογή του ΕΣΑ, να προβεί σε σαφή διάκριση μεταξύ των εθελοντικών δραστηριοτήτων και της εύρεσης θέσεων εργασίας, ώστε να αποφεύγεται κάθε υποκατάσταση πιθανών ποιοτικών θέσεων απασχόλησης από μη αμειβόμενη εθελοντική εργασία· τονίζει, για τον σκοπό αυτό, ότι οι δυνατότητες εθελοντισμού δεν πρέπει να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση που προορίζεται ειδικά για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, όπως η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων·

16.  υπογραμμίζει ότι το σκέλος του εθελοντισμού θα πρέπει να στηρίζεται σε μια σαφή κατανόηση των αρχών του ποιοτικού εθελοντισμού, όπως αυτές που περιγράφονται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εθελοντών(7)· τονίζει, επιπλέον, ότι ο εθελοντισμός πρέπει πάντα να υποστηρίζει τις μη κερδοσκοπικές ενέργειες αλληλεγγύης για να καλυφθούν διαπιστωμένες ανάγκες της κοινότητας·

17.  τονίζει ότι το επαγγελματικό σκέλος θα πρέπει να επικεντρωθεί στην παροχή ποιοτικών θέσεων εργασίας, ευκαιριών πρακτικής άσκησης και μαθητείας στην αλληλέγγυα, μη κερδοσκοπική και κοινωνική επιχείρηση του αλληλεγγύης·

18.  υπογραμμίζει τη σημασία της παροχής κατάλληλης διοικητικής και χρηματοδοτικής στήριξης σε οργανισμούς και φορείς και από τα δύο σκέλη, καθώς και της εξασφάλισης των αναγκαίων γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε να υπάρξει κατάλληλη υποδοχή για τους συμμετέχοντες του ΕΣΑ·

19.  ζητεί από τους οργανισμούς υποδοχής να προσυπογράψουν ένα χάρτη ποιότητας που θα περιλαμβάνει συμφωνηθέντες στόχους, αρχές και πρότυπα όπως εκείνα που περιγράφονται στον ευρωπαϊκό χάρτη ποιότητας για την πρακτική άσκηση και τη μαθητεία(8)· ενθαρρύνει τη συγκρισιμότητα, την αναγνώριση και την επικύρωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτώνται κατά τη διάρκεια της εμπειρίας, προκειμένου να συμβάλουν σε βιώσιμες θέσεις απασχόλησης για τους νέους στην αγορά εργασίας· επισημαίνει ότι τα σαφή πρότυπα θα βοηθήσουν στον έλεγχο της εφαρμογής του ΕΣΑ·

20.  υπογραμμίζει την ανάγκη να παρέχεται στους νέους εθελοντές επαρκής οικονομική αποζημίωση, ασφάλιση υγείας, κατάρτιση και καθοδήγηση· τονίζει ότι η παρακολούθηση του φόρτου εργασίας και του περιβάλλοντός τους θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με βάση τα ειδικά καθήκοντα που θα πρέπει να πληρούν κατά την εθελοντική τοποθέτηση τους στο ΕΣΑ·

Διυπηρεσιακός συντονισμός και διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη

21.  καλεί την Επιτροπή να συντονίσει κατάλληλα και να ενσωματώσει τη διάσταση της πρωτοβουλίας του ΕΣΑ σε όλες τις υπηρεσίες της καθώς και με όλα τα άλλα ευρωπαϊκά και εθνικά όργανα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεκτική και συνεπή εφαρμογή της· προτείνει η Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής που είναι αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό να είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και την ενσωμάτωση του ΕΣΑ·

22.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι πρέπει να διασφαλίσει ότι υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για πραγματική διαβούλευση με τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, όπως οι οργανώσεις νεολαίας, οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι, οι οργανώσεις που βασίζονται στον εθελοντισμό και τα κράτη μέλη, πριν από τη σύνταξη της νομοθετικής πρότασης· υπογραμμίζει ότι οι φορείς αυτοί πρέπει να συμμετέχουν τακτικά στην εφαρμογή και, εφόσον ενδείκνυται, στην παρακολούθηση της πρωτοβουλίας·

°

°  °

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0425.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0005.

(3)

ΕΕ C 259 E της 29.10.2009, σ. 9.

(4)

ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1.

(5)

http://www.cev.be/uploads/2015/10/EYV2011Alliance_PAVE_copyfriendly.pdf

(6)

http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/volunteering_charter_en.pdf

(7)

http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/volunteering_charter_en.pdf

(8)

http://www.youthforum.org/assets/2014/04/internship_charter_EN.pdf

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου