Postopek : 2017/2585(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0238/2017

Predložena besedila :

B8-0238/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 06/04/2017 - 7.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0130

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 494kWORD 53k
30.3.2017
PE598.578v01-00
 
B8-0238/2017

k vprašanju za ustni odgovor B8-xxxx

v skladu s členom 128(5) Poslovnika


o evropski solidarnostni enoti (2017/2629(RSP))


Petra Kammerevert v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta  o evropski solidarnostni enoti (2017/2629(RSP))  
B8-0238/2017

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 7. decembra 2016 z naslovom Evropska solidarnostna enota (COM(2016)0942,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 27. oktobra 2016 o Evropski prostovoljski službi in spodbujanju prostovoljstva v Evropi(1),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. januarja 2016 o vlogi medkulturnega dialoga, kulturne raznolikosti in izobraževanja pri spodbujanju temeljnih vrednot EU(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. aprila 2008 o prispevku prostovoljstva h gospodarski in socialni koheziji(3),

–  ob upoštevanju Priporočila Sveta z dne 20. decembra 2012 o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja(4),

–  ob upoštevanju političnega programa prostovoljstva v Evropi(5) in osnutka Evropske listine o pravicah in dolžnostih prostovoljcev(6),

–  ob upoštevanju vprašanja Komisiji o evropski solidarnostni enoti (O-000020/2017 – B8-xxxx/2017),

–  ob upoštevanju vprašanja Komisiji o prostovoljstvu in Evropski prostovoljski službi (O-000107/2016 – B8-1803/2016),

–  ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za kulturo in izobraževanje,

–  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker so temeljne ideje, vrednote in načela, ki so jih dorekle in podprle države članice, podlaga Evropske unije;

B.  ker je načelo solidarnosti eno od temeljnih načel Evropske unije, njegovo bistvo pa je v delitvi koristi in bremen;

C.  ker je načelo solidarnosti gonilo razvoja Evropske prostovoljske službe, ta pa je v svoji dvajsetletni zgodovini dosegla izjemne rezultate, ki jih ne bi smeli izničiti;

D.  ker morajo institucije EU in države članice odločno in dejavno podpreti udeležbo državljanov ter priznati, da prostovoljstvo prispeva h krepitvi občutka solidarnosti in socialne odgovornosti ter k delitvi vrednot in izkušenj skupnega državljanstva;

E.  ker mora vzpostavitev evropske solidarnostne enote temeljiti na skupnih vrednotah EU, kot so opredeljene v Pogodbah in v Listini EU o temeljnih pravicah; ker bi moral biti cilj evropske solidarnostne enote krepitev občutka pripadnosti skupnosti, solidarnosti in socialne odgovornosti v Evropi, hkrati pa zagotavljati take izkušnje s prostovoljstvom, ki bodo ljudem dale smisel in jih opolnomočile;

F.  ker lahko kakovostno prostovoljstvo ustvarja priložnosti za zaposlitev in odpira možnosti za socialno vključevanje;

G.  ker večina prostovoljnih pobud poteka zunaj programov EU in jih je treba podpreti z ugodnim pravnim in finančnim okoljem;

H.  ker je Evropska prostovoljska služba obstoječi referenčni okvir za prostovoljske dejavnosti v EU z dvajsetletno zgodovino dokazane učinkovitosti, znanja in učnih dosežkov; ker bi morali vsi novi programi prostovoljstva na ravni EU dopolnjevati in izkoristiti izkušnje Evropske prostovoljske službe in drugih uspešnih programov EU za prostovoljstvo, kot je pobuda Prostovoljci EU za humanitarno pomoč;

I.  ker bi lahko evropska solidarnostna enota pomenila priložnost za mlade, ki so njena glavna ciljna skupina (zlasti mladi iz marginaliziranih skupnosti in slabih socialno-ekonomskih razmer), da prispevajo nekaj dragocenega k družbi ter da povečajo prepoznavnost prizadevanj EU in oživijo širšo razpravo o prostovoljstvu v Evropi in njegovih koristih za družbo;

J.  ker imajo civilna družba in mladinske organizacije pomembno vlogo pri zagotavljanju kakovostnih lokalnih, nacionalnih in čezmejnih prostovoljskih izkušenj; ker je v zvezi s tem treba zagotoviti stalno podporo ter ugodno pravno in finančno okolje;

K.  ker se je od decembra 2016, ko je bila vzpostavljena spletna platforma Komisije, v evropsko solidarnostno enoto registriralo že več kot 20 000 ljudi;

L.  ker je Komisija pozvana, naj pripravi jasen in podroben pravni okvir za evropsko solidarnostno enoto, pri čemer naj upošteva naslednja priporočila Evropskega parlamenta;

Evropska solidarnost

1.  meni, da je bistvenega pomena jasna opredelitev solidarnosti na ravni EU; poziva Komisijo, naj opredeli cilje evropske solidarnostne enote in zagotovi, da bodo njene dejavnosti merljive in učinkovite, ob upoštevanju pomembnega pozitivnega učinka solidarnosti tako na posamezne udeležence kot na skupnost; poudarja, da bi bilo treba to spodbuditi z oblikovanjem ustreznih opredelitev v tesnem sodelovanju z državami članicami in organizacijami deležnikov, dejavnimi na področju prostovoljstva, civilne službe in ukrepov za mlade, v skladu s temeljnimi vrednotami EU, opredeljenimi v Pogodbah in Listini;

2.  poudarja, da je treba zagotoviti enak dostop do evropske solidarnostne enote za vse državljane EU; poziva k odločnejšemu spodbujanju možnosti sodelovanja pri pobudi za ljudi s posebnimi potrebami in ljudi iz prikrajšanih okolij;

3.  priznava, da sta vidik učenja, vključno z neformalnim in priložnostnim učenjem, ter učinek na posamezne prostovoljce pomembna elementa, hkrati pa je trdno prepričan, da mora biti glavni cilj evropske solidarnostne enote ustvariti pozitiven učinek na celotno skupnost kot jasen izraz solidarnosti in družbene odgovornosti;

4.  prav tako meni, da bi prakse, ki so na voljo prek evropske solidarnostne enote, udeležencem omogočile razvoj življenjskih veščin, občutka odgovornosti in delitve ter bi pripomogle k premostitvi razlik, povezanih z jezikom, kulturo, vero, prepričanjem ali gospodarskimi okoliščinami in napačnih predstav in predsodkov; meni, da bi pobuda o evropski solidarnostni enoti prispevala tudi k spodbujanju aktivnega državljanstva in udeležencem omogočila, da osvojijo sposobnost kritične analize resničnosti in socialnih problemov, s katerimi se srečujejo; poziva Komisijo, naj v izvajanje pobude o evropski solidarnostni službi vključi načelo enakosti spolov;

5.  poudarja, da civilna zaščita in humanitarna pomoč ne moreta biti odvisni od mladih v okviru evropske solidarnostne enote; v zvezi s tem poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo neprekinjene naložbe v strukturirano civilno zaščito in humanitarno pomoč;

Financiranje evropske solidarnostne enote

6.  je zelo zaskrbljen zaradi namere Komisije, da bo pobudo o evropski solidarnostni enoti v začetni fazi izvajala z vključitvijo v obstoječe programe, zlasti izobraževalne in kulturne programe, kot sta Erasmus+ in Evropa za državljane, ne da bi zagotovila zadostno jasnost o natančnih finančnih in človeških virih, ki bodo namenjeni za evropsko solidarnostno enoto; opozarja, da Parlament kot sozakonodajalec pri pripravi programov EU in proračunski organ nasprotuje prerazporeditvi sredstev iz prednostnih programov, pogosto pa ni zadostnih sredstev za financiranje osnovnih dejavnosti in financiranje novih političnih pobud;

7.  poziva Komisijo, naj v svojem prihodnjem zakonodajnem predlogu o evropski solidarnostni enoti vključi jasen opis proračunskih ureditev, ki bodo omogočile njeno učinkovito delovanje; poudarja, da financiranje evropske solidarnostne enote ne sme negativno vplivati na obstoječe programe, kot sta Evropa za državljane in Erasmus+, in ne sme izkrivljati delovanja obstoječih uspešnih orodij, kot je Evropska prostovoljna služba;

8.  poziva Komisijo, naj zagotovi učinkovit mehanizem spremljanja in ocenjevanja za evropsko solidarnostno enoto, da bi zagotovila njeno pravilno izvajanje, kakovost priložnosti, ki jih odpira, in trajnost njenih rezultatov;

Vključevanje evropske solidarnostne enote v širšo strategijo o prostovoljstvu

9.  predlaga, da bi morala Komisija evropsko solidarnostno enoto, če naj bo uspešna, vključiti v širšo politično strategijo, usmerjeno v ustvarjanje ugodnega okolja za prostovoljstvo v Evropi, hkrati pa poskrbeti, da se ne bo prekrivala z uspešnimi obstoječimi pobudami, kot je Evropska prostovoljna služba, temveč jih bo okrepila;

10.  poudarja, da velika večina prostovoljstva poteka na lokalni ravni in v skladu z lokalnimi potrebami ter da se mora zato evropska solidarnostna enota najprej osredotočiti na lokalno prostovoljstvo namesto na čezmejne priložnosti, ki zahtevajo mednarodno mobilnost in so lahko nedostopne osebam iz prikrajšanih okolij;

11.  poudarja, da evropska solidarnostna enota ne bi smela povzročiti dodatnih upravnih bremen za posameznike ali sodelujoče organizacije ter bi morala delovati v kar najtesnejši povezavi z obstoječimi in uspešno uveljavljenimi priložnostmi za prostovoljstvo, ki jih zagotavljajo organizacije civilne družbe;

12.  poziva Komisijo, naj si prizadeva zagotoviti ravnovesje med visokim številom registracij za evropsko solidarnostno enoto na spletni platformi in številom prostovoljskih mest, ki so na voljo, da bi preprečila nezadovoljstvo med mladimi, ki se prijavijo za evropsko solidarnostno enoto;

13.  poziva Komisijo, naj prostovoljstvo vključi v evropske programe in sklade, kot so strukturni skladi, Sklad za azil, migracije in vključevanje, program LIFE ter programi in skladi EU za zunanje delovanje; v zvezi s tem poudarja, da je treba uvesti enotno kontaktno točko za usklajevanje politik in programov EU za prostovoljstvo;

14.  predlaga, naj izobraževalne ustanove podprejo izvajanje evropske solidarnostne enote tako, da v svoje učne načrte vključijo usposabljanje na področju prostovoljstva, s poudarkom na solidarnosti;

Jasno razlikovanje med prostovoljstvom in zaposlitvijo

15.  poziva Komisijo, naj pri izvajanju evropske solidarnostne enote jasno razlikuje med prostovoljskimi dejavnostmi in zaposlitvami ter tako prepreči morebitno nadomeščanje potencialno kakovostnih delovnih mest z neplačanim prostovoljnim delom; zato poudarja, da prostovoljske pobude ne bi smele biti upravičene do finančnih sredstev, ki so posebej namenjena za boj proti brezposelnosti mladih, kot je pobuda za zaposlovanje mladih;

16.  poudarja, da bi morala prostovoljska veja temeljiti na jasnem razumevanju načel kakovostnega prostovoljstva, na primer načel iz Evropske listine o pravicah in odgovornostih prostovoljcev(7); poleg tega poudarja, da bi moralo biti prostovoljstvo vedno v podporo nepridobitnim solidarnostnim dejavnostim za zadostitev opredeljenih potreb skupnosti;

17.  poudarja, da bi morala biti poklicna veja osredotočeno na zagotavljanje kakovostnih delovnih mest, pripravništev in vajeništev v solidarnostnih neprofitnih in socialnih podjetjih v sektorju solidarnosti;

18.  poudarja, kako pomembno je zagotoviti ustrezno upravno in finančno podporo gostiteljskim organizacijam in organom z obeh vej ter zagotoviti potrebna znanja in spretnosti za primerno gostovanje udeležencev evropske solidarnostne enote;

19.  poziva, naj gostiteljske organizacije sprejmejo listino kakovosti, ki vključuje dogovorjene cilje, načela in standarde, kakršni so določeni v Evropski listini kakovosti za prakse in vajeništvo(8); spodbuja primerljivost, priznavanje in potrjevanje tako pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc, da bodo prispevale k trajnemu umeščanju mladih na trg dela; poudarja, da bodo jasni standardi pomagali spremljati izvajanje evropske solidarnostne enote;

20.  poudarja, da je treba mladim prostovoljcem zagotoviti ustrezno finančno nadomestilo, zdravstveno zavarovanje, usposabljanje in mentorstvo; poudarja, da bi bilo treba poskrbeti za spremljanje njihovega dela in okolja glede na posebne naloge, ki bi jih morali izpolnjevati za prostovoljsko prakso v okviru evropske solidarnostne enote;

Usklajevanje med službami in posvetovanje z deležniki

21.  poziva Komisijo, naj pobudo o evropski solidarnostni enoti ustrezno usklajuje in vključi v vse svoje službe in z vsemi drugimi evropskimi in nacionalnimi institucijami, da bi zagotovili njeno skladno in dosledno izvajanje; predlaga, naj bo za usklajevanje in vključevanje pobude odgovoren generalni direktorat Komisije za izobraževanje, mladino, šport in kulturo;

22.  opozarja Komisijo, da je treba pred oblikovanjem besedila zakonodajnega predloga zagotoviti primerne pogoje za ustrezno posvetovanje s ključnimi deležniki, kot so mladinske organizacije, evropski socialni partnerji, prostovoljske organizacije in države članice; poudarja, da bi morali biti ti deležniki redno vključeni v izvajanje pobude in po potrebi njeno spremljanje;

°

°  °

23.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0425.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0005.

(3)

UL C 259 E, 29.10.2009, str. 9.

(4)

UL C 398, 22.12.2012, str. 1.

(5)

http://www.cev.be/uploads/2015/10/EYV2011Alliance_PAVE_copyfriendly.pdf

(6)

http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/volunteering_charter_en.pdf

(7)

http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/volunteering_charter_en.pdf

(8)

http://www.youthforum.org/assets/2014/04/internship_charter_EN.pdf

Pravno obvestilo