Procedure : 2017/2593(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0241/2017

Indgivne tekster :

B8-0241/2017

Forhandlinger :

PV 05/04/2017 - 6
CRE 05/04/2017 - 6

Afstemninger :

PV 05/04/2017 - 7.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0102

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 295kWORD 60k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0237/2017
31.3.2017
PE598.582v01-00
 
B8-0241/2017

som afslutning på debatten om forhandlingerne med Det Forenede Kongerige efter meddelelsen om, at det har til hensigt at træde ud af Den Europæiske Union

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om forhandlingerne med Det Forenede Kongerige efter meddelelsen om, at det har til hensigt at træde ud af Den Europæiske Union (2017/2593(RSP))


Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om forhandlingerne med Det Forenede Kongerige efter meddelelsen om, at det har til hensigt at træde ud af Den Europæiske Union (2017/2593(RSP))  
B8-0241/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 3, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til artikel 8 i TEU,

–  der henviser til afsnit II ("Bestemmelser om de demokratiske principper") i TEU,

–  der henviser til konklusionerne fra det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd i Dublin den 28. april 1990,

–  der henviser til sin beslutning af 13. november 2014 om fredsprocessen i Nordirland(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at enhver medlemsstat har ret til at træde ud af EU ved brug af demokratiske midler;

B.  der henviser til, at Det Forenede Kongerige er en multinational stat, og at alle dets folk fortjener samme respekt;

C.  der henviser til, at den frie bevægelighed for irske og britiske statsborgere mellem øerne Irland og Storbritannien eksisterede i flere årtier før begges lande tiltrædelse af det daværende EØF i 1973; der henviser til, at bilaterale aftaler mellem Det Forenede Kongerige og Irland kan bidrage til at finde mindelige løsninger på de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige;

D.  der henviser til, at det skotske parlament har stemt for at afholde en folkeafstemning om skotsk uafhængighed;

E.  der henviser til, at fredsprocessen i Irland kan være truet af genetableringen af en eller anden form for grænse mellem den nordlige og den sydlige del af øen; der henviser til, at Langfredagsaftalen (fredsaftalen) omfatter en balance mellem tre elementer – forbindelserne i det nordlige Irland, mellem Belfast og Dublin og mellem Dublin og London;

F.  der henviser til, at handelshindringer, både toldmæssige og ikketoldmæssige, af enhver art på øen Irland ville få alvorlige konsekvenser for veletablerede industrier og forarbejdningsruter, der dækker hele øen;

G.  der henviser til, at landbrugsfødevaresektoren i Irland opererer på en yderst integreret måde, idet mange sektorer dækker hele øen; der henviser til, at genindførelsen af grænsekontrol i Irland, herunder kontrol af oprindelse, krav om importtilladelser, dokumentation og ekstra papirarbejde, såvel som fysisk grænsekontrol vil udgøre en alvorlig trussel for denne sektor, både i nord og i syd; der henviser til, at fjernelsen af toldfri adgang for fisk og fiskevarer kan udgøre en alvorlig trussel for fiskere, producenter og komplementære sektorer på hele øen Irland; der henviser til, at en undladelse af at sikre den historiske gensidige adgang for alle øens fiskere vil være til skade for både nord og syd;

H.  der henviser til, at konsekvenserne af Brexit vil ramme Irland særlig hårdt, da fjernelsen af det nordlige Irland fra det indre marked og toldunionen vil påføre hele øen Irland enorm politisk, social og økonomisk skade, hvis ikke den afbødes ved hjælp af ordninger, der adresserer spørgsmål vedrørende mobilitet og oprindelses- og kumulationsregler;

I.  der henviser til, at mere end 12 000 arbejdspladser er i fare for EU-grænsearbejdere, der arbejder i Gibraltar, med potentielt socialt og økonomisk ødelæggende virkninger for Gibraltar og den tilstødende region i Spanien, hvis de ikke afbødes af lignende ordninger;

J.  der henviser til, at det demokratiske underskud er vokset som følge af EU's politikker og løsningsmodeller, og at dette udgør et enormt problem, idet mange borgere føler, at de ikke er repræsenteret af institutionerne; der henviser til, at dette kun kan løses gennem radikale politikændringer, gennemsigtighed, åbenhed og forsvar af værdierne demokrati, fred, tolerance, fremskridt, solidaritet og samarbejde mellem befolkningerne;

K.  der henviser til, at Brexit navnlig påvirker de ca. 1,2 millioner briter, der bor i andre EU-medlemsstater, og mere end 3 millioner statsborgere fra EU-medlemsstater, som bor i Storbritannien, hvilket ikke inkluderer de 1,8 millioner mennesker i den nordlige del af Irland, som er juridisk berettigede til irsk statsborgerskab og dermed til unionsborgerskab;

L.  der henviser til, at Det Forenede Kongerige forsat vil være bundet af folkeretten og fortsat skal opfylde sine forpligtelser i forbindelse med internationale traktater, som det har undertegnet, herunder den europæiske menneskerettighedskonvention, den europæiske socialpagt og Parisaftalen om klimaforandringer;

M.  der henviser til, at WTO's bundne toldsatser for både EU og Det Forenede Kongerige vil finde gensidig anvendelse, hvis ikke der foreligger en bilateral handelsaftale;

N.  der henviser til, at EU allerede har vist, at det er muligt at finde pragmatiske ordninger til håndtering af komplekse territoriale situationer;

I. Overordnede principper

1.  anerkender og respekterer den kendsgerning, at et flertal af vælgerne i Det Forenede Kongerige har stemt for at forlade EU;

2.  anerkender og respekterer den kendsgerning, at et flertal af vælgerne i det nordlige Irland og i Skotland stemte for at blive i EU;

3.  mener, at interesserne i alle Det Forenede Kongeriges landsdele bør beskyttes, og at deres politiske repræsentanter skal deltage i forhandlingerne;

4.  afviser enhver form for pression eller afpresning under forhandlingsprocessen; understreger, at hverken anvendelsen af artikel 50 eller andre bestemmelser i traktaterne bør benyttes til at skabe uberettigede hindringer for gennemførelsen af en beslutning om at forlade EU; understreger, at det er nødvendigt at føre forhandlingerne på en så åben og samarbejdsorienteret måde som muligt i overensstemmelse med princippet om loyalt samarbejde og samtidigt undgå at skabe unødige hindringer for at nå de resultater, der er enighed om;

5.  afviser ethvert forsøg på at benytte sikkerheds- og forsvarsspørgsmål som en brik i forhandlingerne om aftaler vedrørende andre forhandlingskapitler;

6.  understreger, at Europa-Parlamentets godkendelse af resultaterne af de kommende forhandlinger kun er berettiget, hvis Parlamentets hævdvundne oplysningsrettigheder respekteres i alle faser af forhandlingerne, og Europa-Parlamentets retmæssige repræsentanter kan deltage aktivt i processerne med at udarbejde EU's holdninger; opfordrer samtidig til, at de tilhørende processer med udarbejdelse af Parlamentets holdninger bliver fast forankret i Parlamentets arbejde;

7.  insisterer på, at ingen aftale mellem EU og Det Forenede Kongerige må føre til forringede standarder, herunder bl.a. miljøstandarder, sociale standarder, arbejdstagerrettighedsstandarder og forbrugerstandarder i medlemsstaterne og/eller i EU; insisterer ligeledes på, at aftalerne mellem EU og Det Forenede Kongerige hverken må undergrave den finansielle stabilitet ved at fremme liberalisering af finansielle tjenesteydelser eller indeholde forpligtelser til at liberalisere offentlige tjenester;

8.  giver udtryk for sin vilje til at nå frem til en fair aftale om de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige til gavn for alle dem, der bor i de forskellige jurisdiktioner;

II. Udtrædelsesaftalen

II.1 Rettigheder

9.  mener, at det er af allerstørste betydning hurtigt og ubetinget at skabe retssikkerhed for statsborgere i EU-medlemsstater, der er bosat i Det Forenede Kongerige, og britiske borgere, der bor i andre medlemsstater, på grundlag af gensidighed og ikke-forskelsbehandling;

10.  mener, at sådanne rettigheder omfatter, men ikke er begrænset til: opholdsret, ret til ligebehandling, sociale rettigheder, ret til adgang til offentlige tjenesteydelser, herunder sundhedspleje, ret til at eksportere sociale sikringsydelser, ret til familiesammenføring, gensidig anerkendelse af akademiske eksamensbeviser og faglige kvalifikationer, herunder en videreførelse af Erasmus-programmerne på deres nuværende niveau, samt mobilitet for studerende, akademikere og udøvende kunstnere;

11.  opfordrer for så vidt angår samordningen af de sociale sikringsordninger til en kontinuationsklausul vedrørende forordning 883/2004 og gennemførelsesforordning (EF) nr. 987/2009 samt forordning (EF) nr. 859/2003 med henblik på at sikre de nuværende rettigheder, indtil der er indgået en aftale om de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige; opfordrer indtrængende medlemsstaterne og Det Forenede Kongerige til at undertegne og ratificere den europæiske konvention om social sikring (ETS nr. 078);

12.  opfordrer EU-institutionerne og Det Forenede Kongerige til inden for tre måneder at fastlægge retlige ordninger med sigte på at bevare og beskytte de rettigheder og den juridiske status, der er gældende for statsborgere i EU-medlemsstaterne og statsborgere i Det Forenede Kongerige, som har gjort brug af retten til fri bevægelighed i henhold til EU-traktaterne og direktiv 2004/38/EF; anmoder om, at disse ordninger indføjes direkte og detaljeret i udtrædelsesaftalen og gennemføres inden for rammerne af de fremtidige forbindelser;

13.  opfordrer til, at der lægges særlig vægt på mobilitet for arbejdstagere (mobile arbejdstagere, grænsependlere og grænsearbejdere) med et særlig stærkt fokus på og forståelse for de særlige forhold, der gør sig gældende i Irland og på Gibraltar; mener, at det også er nødvendigt at finde en løsning for så vidt angår udstationerede arbejdstagere;

II.2 Finanser

14.  mener, at det første skridt hen imod en finansiel aftale mellem Det Forenede Kongerige og EU navnlig bør bestå i at fastlægge den metode, der skal anvendes til at klarlægge EU's fælles passiver og aktiver og Det Forenede Kongeriges andel heraf, herunder betalinger i forbindelse med Det Forenede Kongeriges andel af uindfriede forpligtelser;

15.  mener, at Det Forenede Kongeriges forpligtelser i forhold til fonde og programmer, hvis finansieringsperiode strækker sig ud over den forventede dato for Det Forenede Kongeriges udtræden af EU, bør opretholdes på en sådan måde, at programmerne ikke bringes i fare, indtil Det Forenede Kongerige forlader EU; mener, at Det Forenede Kongerige, såfremt det beslutter sig for at deltage i EU's programmer, fortsat vil påtage sig sine finansielle forpligtelser;

II.3 Irland

16.  bemærker, at Den Europæiske Union, siden fredsaftalen blev ratificeret og magtdelingen genoprettet i 2007, har været en vigtig partner for fred i Irland og har ydet en betydelig politisk støtte og finansiel bistand, som har ført til større økonomisk og social fremgang på hele øen;

17.  gør opmærksom på EU's forpligtelse til at beskytte garantierne i fredsaftalen, herunder de politiske institutioner, menneskerettighedsgarantierne, de organer, der omfatter hele øen, samt befolkningens forfatningsmæssige og juridiske ret til at udøve sin ret til selvbestemmelse;

18.  anerkender, at alle, der er født på øen Irland, hvad enten det er i nord eller syd, i henhold til bestemmelserne i fredsaftalen har en medfødt ret til irsk eller britisk statsborgerskab, eller begge dele, og i kraft af retten til irsk statsborgerskab ligeledes har ret til unionsborgerskab;

19.  opfordrer til, at den nordlige del af Irland udpeges som et område med særstatus i EU, hvilket vil sikre, at det bibeholder sin adgang til EU-medlemskab, toldunionen, det indre marked og EU-Domstolens jurisdiktion; opfordrer endvidere til, at det bibeholder de fire friheder – fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital;

20.  opfordrer til en løbende virkeliggørelse af retten for borgere i den nordlige del af Irland til at gøre brug af irsk statsborgerskab og dermed af unionsborgerskabet; opfordrer endvidere til, at de rettigheder og pligter, der er knyttet til unionsborgerskabet, opretholdes;

21.  opfordrer til opretholdelse af fremtidige finansieringsstrømme som et centralt element i konsolidering og fremme af fredsprocessen;

22.  opfordrer som et grundlæggende princip i enhver aftale til, at det fælles rejseområde mellem Det Forenede Kongerige og Irland respekteres og opretholdes fuldt ud;

23.  insisterer på, at fredsaftalen og efterfølgende aftaler gennemføres fuldt ud;

24.  forstår, at øen Irland kan komme til at gennemgå alvorlige og betydelige sociale og økonomiske forandringer som følge af en fremtidig aftale mellem EU og Det Forenede Kongerige; opfordrer EU til at gøre alt, hvad der står i dets magt, både politisk og økonomisk, for at afbøde og bedre på de negative konsekvenser, som kan ramme øen Irland;

25.  mener, at det er nødvendigt, at EU anerkender Irlands interesser i tilfælde af eventuelle angreb fra Storbritanniens side i forbindelse med de territoriale stridigheder omkring Carlingford Lough og Lough Foyle;

III. Overgangsordninger

26.  minder om, at Det Forenede Kongerige, indtil der er indgået en udtrædelsesaftale, fuldt ud er en del af EU, som nyder godt af de rettigheder og overholder de forpligtelser, der følger af medlemskabet, også med hensyn til princippet om loyalt samarbejde og med hensyn til at sikre, at Det Forenede Kongerige ikke vil blokere afgørelser, som ikke berører det;

27.  anser det for hensigtsmæssigt for at tilsikre retssikkerheden og retsstatsprincippet, at der i udtrædelsesaftalen fastsættes overgangsordninger til regulering af rækkevidden, håndhævelsen og retsmidlerne for domme og afgørelser, der træffes af EU's retsinstanser (Retten og Domstolen) under udtrædelsesforhandlingerne, vedrørende overtrædelser af EU-retten, som kan få en længerevarende virkning – der går ud over forhandlingsperioden — om menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder;

28.  mener, at Det Forenede Kongeriges udtræden af EU bør have den mindst mulige indvirkning på den nuværende flerårige finansielle ramme for 2014-2020 (FFR) og de dertil knyttede årlige budgetprocedurer; understreger, at samhørigheds- og strukturfondene bør sikres fuldt ud;

29.  understreger, at det er nødvendigt, at EU søger at opnå en overgangsaftale med Det Forenede Kongerige efter udtrædelsesaftalen for at undgå, at handelsruterne afbrydes i den periode, det tager at forhandle om de fremtidige handelsforbindelser, idet der tages hensyn til de enkelte medlemsstaters og tredjelandes interesser;

30.  fremhæver betydningen af overgangsordninger for at sikre, at deltagere i uddannelse (hvad enten det er på bachelor- eller videregående niveau, lærlingeuddannelser eller andre former for erhvervsuddannelse) eller i mobilitets- eller udvekslingsprogrammer på det tidspunkt, hvor Det Forenede Kongerige formelt ophører med at være en medlemsstat, kan færdiggøre disse kurser eller programmer på de samme finansielle og retlige betingelser, som da de påbegyndte dem;

IV. De fremtidige forbindelser

31.  mener, at de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige bør være baseret på principperne om respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal;

32.  understreger, at mandatet for den nye aftale, som skal forhandles med Det Forenede Kongerige bør indeholde en demokratiklausul og en obligatorisk menneskerettighedsklausul, som omfatter alle de retlige forpligtelser, der er obligatoriske for alle aftaler med tredjelande;

33.  mener, at Det Forenede Kongeriges udtræden af den europæiske menneskerettighedskonvention vil gøre ethvert fremtidigt samarbejde på området for borgernes rettigheder og retlige og indre anliggender særdeles vanskeligt; opfordrer derfor indtrængende Det Forenede Kongerige til at bibeholde sit medlemskab af den europæiske menneskerettighedskonvention;

34.  mener, at der bør lægges særlig vægt på beskyttelse af personoplysninger i betragtning af den brede vifte af områder, som dette vedrører; opfordrer derfor begge forhandlingsparterne til som minimum at opretholde de nuværende fælles standarder, der er udviklet på europæisk plan, og samtidig afholde sig fra ethvert forsøg på at anvende nye og ad hoc-prægede rammer; mener derfor, at der ikke bør være nogen undtagelser fra de ajourførte forordninger om beskyttelse af personoplysninger;

35.  mener, at de fremtidige forbindelser som minimum bør være baseret på fælles standarder på en række områder, herunder miljø, fødevaresikkerhed, finansiel regulering, arbejdstagerrettigheder og sociale rettigheder; mener endvidere, at sådanne standarder under ingen omstændigheder bør ligge under dem, der i øjeblikket er gældende i EU;

36.  understreger, at EU's standarder for bekæmpelse af skatteunddragelse, skatteundgåelse og hvidvaskning af penge bør være en absolut betingelse for enhver aftale mellem EU og Det Forenede Kongerige; mener endvidere, at sådanne standarder under ingen omstændigheder bør ligge under dem, der i øjeblikket er gældende i EU;

37.  mener, at en eventuel beslutning fra Kommissionens side om at indrømme et tredjeland samme status for så vidt angår reguleringen af de finansielle markeder bør kontrolleres af Europa-Parlamentet;

38.  er bekymret over, at en række multinationale selskaber, som i øjeblikket har hjemsted i Det Forenede Kongerige, har bebudet, at de agter at flytte til en stat inden for EU's fællesmarked i tilfælde af genindførelse af højere toldsatser, ikketoldmæssige handelshindringer og begrænsninger i forbindelse med oprindelsesregler mellem Det Forenede Kongerige, EU og tredjelande; fordømmer den pression og afpresning, der fremmes af selskaber inden for det økonomiske og finansielle område, hvis hovedformål er at vanskeliggøre en medlemsstats beslutning om at udtræde af EU; udtrykker sin solidaritet med alle arbejdstageres kamp for at forsvare deres job og rettigheder;

39.  understreger, at en handelsaftale ikke udgør en passende ramme for at behandle spørgsmål om reguleringssamarbejdet mellem EU og Det Forenede Kongerige; understreger, at de fremtidige handelsmæssige og økonomiske forbindelser ikke kan replikere den fremgangsmåde, der blev benyttet i CETA og TTIP, da dette ville fastfryse eller yderligere mindske EU's eller Det Forenede Kongeriges standarder for at fastholde den "lovgivningsmæssige konvergens"; insisterer på at sikre, at den finansielle sektor er ordentligt overvåget og reguleret efter de højest mulige standarder i fremtiden, både i EU og i Det Forenede Kongerige; minder om sin afvisning af EU's nuværende frihandelspolitikker og bestemmelser om tvistbilæggelse mellem investorer og stater (ISDS) i enhver form i bilaterale handelsaftaler; kræver, at beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder og miljøet skal være en vigtig søjle i de fremtidige økonomiske forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige;

40.  peger på nødvendigheden af at afbøde virkningerne af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union for de udviklingslande, der hidtil har eksporteret til Det Forenede Kongerige i henhold til EU's generelle toldpræferenceordning; opfordrer den britiske regering til at forberede etableringen af en lignende ordning for handelspræferencer til udviklingslandene;

41.  er af den opfattelse, at gældende bilaterale, plurilaterale og multilaterale handelsaftaler vil skulle revideres for at tage højde for den nye situation, for at undgå retsusikkerhed og dermed problemer i forbindelserne med tredjelande; understreger, at det er nødvendigt at ændre eller genforhandle aftaler med tredjelande i denne proces og gøre sociale og miljømæssige fremskridt og samarbejde til det nye fokus i disse aftaler for at imødegå de økonomiske og sociale problemer, der bidrog til Brexit-beslutningen; påpeger, at især markedsadgangen og de aftalte kvoter i de eksisterende handelsaftaler inden for landbrugssektoren skal mindskes og tilpasses til de faktiske forhold i de nuværende handelsstrømme mellem partnere og EU-27;

42.  understreger Det Forenede Kongeriges betydning som handelspartner for den irske landbrugsfødevaresektor, idet det tegner sig for over 50 % af eksporten af landbrugsfødevarer i visse sektorer og over 40 % af den samlede mængde importerede landbrugsfødevarer; understreger endvidere de potentielle negative konsekvenser af Brexit for fiskerierhvervet;

43.  understreger, at enhver fremtidig aftale med Det Forenede Kongerige skal forhindre social dumping; opfordrer derfor indtrængende Det Forenede Kongerige til at følge Irlands eksempel og undertegne og ratificere den reviderede socialpagt og tillægsprotokollen om oprettelse af et kollektivt klagesystem;

44.  støtter det fortsatte samarbejde mellem Det Forenede Kongerige og EU på en række områder, herunder uddannelse, forskning og videnskab, sundhedspleje, energi, miljøbeskyttelse og fødevaresikkerhed; støtter ligeledes Det Forenede Kongeriges fortsatte deltagelse i projekter til sikring af mindre europæiske sprog gennem forskellige EU-programmer; mener, at Det Forenede Kongeriges fortsatte deltagelse i forskellige EU-programmer bør være baseret på, at der ydes et rimeligt økonomisk bidrag til disse programmer;

45.  mener, at en fremtidig samarbejdsaftale også bør omfatte de finansielle betingelser for Det Forenede Kongeriges eventuelle deltagelse i strukturer og aftaler uden for EU-budgettet, som f.eks. Den Europæiske Udviklingsfond, trustfondene og Den Europæiske Investeringsbank;

46.  mener, at hver enkelt medlemsstat bør have ret til at udvikle forbindelser med Det Forenede Kongerige baseret på principperne om gensidige interesser, venskab mellem folkeslag og samarbejde mellem suveræne stater, under behørig hensyntagen til den endelige aftale mellem EU og Det Forenede Kongerige;

V. Relaterede spørgsmål

47.  mener, at Irlands deltagelse i EU's organer bør tilpasses for at tage hensyn til irske statsborgere/EU-borgere i den nordlige del af Irland;

48.  understreger, at der er behov for, at EU og alle berørte parter træffer særlige foranstaltninger inden for deres respektive kompetenceområder for at sikre støtte til de regioner, som i særlig grad bliver berørt;

VI. Et andet Europa

49.  mener, at der er behov for et grundlæggende politisk skifte væk fra de politikker, der for øjeblikket gennemføres af EU og med støtte fra mange medlemsstater, hen imod politikker, der skaber bæredygtig økonomisk vækst og fuld beskæftigelse og sigter mod at bekæmpe fattigdom, social udstødelse og indkomstulighed i og mellem medlemsstaterne;

50.  understreger, at Brexit bør ses som en udfordring og en opgave med henblik på at opbygge et andet Europa; mener, at det viser, at der er behov for et Europa med ligestillede lande og befolkninger, social fremgang og fred, og at det skal opbygges med samtykke fra og deltagelse af befolkningerne og borgerne og med lige rettigheder mellem medlemsstaterne;

51.  kræver, at der gøres en ende på EU's sparepolitikker, bl.a. ved at finanspagten ophæves; opfordrer i stedet til offentlige investeringer i realøkonomien, der fokuserer på skabelse af ordentlige, sikre arbejdspladser, til en aktiv politik til bekæmpelse af ulighed og fattigdom og til fremme af offentlig kontrol med og decentralisering af banksektoren;

52.  tilskynder Kommissionen til at undersøge, hvilke skridt der er nødvendige, for at Den Europæiske Union kan tiltræde den reviderede europæiske socialpagt, og til at foreslå en tidsplan for dette mål; mener, at disse skridt bør tages for at udvikle den reviderede europæiske socialpagt til en af de grundlæggende søjler i EU;

53.  mener, at EU bør sikre respekten for de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder og solidaritet mellem medlemsstaterne og styrke opadgående social og økonomisk konvergens og samhørighed mellem befolkninger og territorier;

54.  forkaster EU's sikkerhedsstrategi samt dets fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) og modsætter sig urokkeligt, at EU og Det Forenede Kongerige samarbejder på disse områder; kræver, at samarbejdet mellem EU og NATO bringes til ophør, og forkaster NATO's nuværende ekspansionistiske politik; kræver endvidere, at alle fremmede magters militærbaser fjernes fra Europa, samt at NATO opløses; afviser en europæisk forsvarsunion; insisterer på, at Brexit ikke bør tjene som et påskud for en forhøjelse af militærudgifterne, og modsætter sig derfor at forhøje medlemsstaternes budgetter for sikkerhed og forsvar; afviser enhver brug af EU-budgettet til militære eller civil-militære formål; insisterer på, at medlemsstaterne bør arbejde for fred;

VII. Afsluttende bestemmelser

55.  kræver, at Europa-Parlamentet underrettes omgående og fuldt ud i alle faser af proceduren for forhandling og indgåelse af internationale aftaler som fastsat i artikel 218 traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for at sikre, at Parlamentet er i stand til at udøve demokratisk kontrol og træffe afgørelse om aftalen;

56.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at tage Parlamentets holdning i betragtning ved fastlæggelsen af forhandlingsmandatet og til at offentliggøre mandatet;

o

o  o

57.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og alle medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

EUT C 285 af 5.8.2016, s. 9.

Juridisk meddelelse