Διαδικασία : 2017/2593(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0241/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0241/2017

Συζήτηση :

PV 05/04/2017 - 6
CRE 05/04/2017 - 6

Ψηφοφορία :

PV 05/04/2017 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0102

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 607kWORD 66k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0237/2017
31.3.2017
PE598.582v01-00
 
B8-0241/2017

για την περάτωση της συζήτησης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο κατόπιν γνωστοποίησης της πρόθεσής του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο κατόπιν γνωστοποίησης της πρόθεσής του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (2017/2593(RSP))


Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο κατόπιν γνωστοποίησης της πρόθεσής του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (2017/2593(RSP))  
B8-0241/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφος 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 8 της ΣΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τον τίτλο ΙΙ («Διατάξεις περί δημοσιονομικών αρχών») της ΣΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο στις 28 Απριλίου 1990,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη διαδικασία ειρήνευσης στη Βόρεια Ιρλανδία(1)

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση με δημοκρατικά μέσα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένα πολυεθνικό κράτος και ότι όλοι οι πολίτες του πρέπει να τυγχάνουν εξ ίσου σεβασμού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των ιρλανδών και βρετανών υπηκόων μεταξύ των νήσων της Ιρλανδίας και της Βρετανίας λαμβάνει χώρα επί πολλές δεκαετίες πριν από την προσχώρηση των δύο χωρών στην τότε ΕΟΚ το 1973· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διμερείς συμφωνίες μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας μπορούν να αποβούν χρήσιμες για την εξεύρεση συμβιβαστικών λύσεων σχετικά με τη μελλοντική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο της Σκωτίας ψήφισε υπέρ του να διεξαχθεί δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειρήνη στην Ιρλανδία θα μπορούσε να απειληθεί από την επαναφορά οποιουδήποτε είδους συνόρων μεταξύ Βορρά και Νότου της νήσου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής συνιστά εξισορρόπηση σε τρία επίπεδα: σχέσεις εντός του βορείου τμήματος της Ιρλανδίας, μεταξύ Μπέλφαστ και Δουβλίνου, και μεταξύ Δουβλίνου και Λονδίνου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμπόδια στο εμπόριο τόσο δασμολογικά όσο και μη δασμολογικά, κάθε είδους στη νήσο της Ιρλανδίας, θα είχαν σοβαρές επιπτώσεις για τις από μακρού εγκατεστημένες σε όλο το νησί επιχειρήσεις και διαδικασίες μεταποίησης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροδιατροφικές επιχειρήσεις στην Ιρλανδία λειτουργούν με ιδιαίτερα ενοποιημένο τρόπο με πολλούς κλάδους να αναπτύσσουν δραστηριότητα σε ολόκληρο το νησί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαναφορά των συνοριακών ελέγχων στην Ιρλανδία, όπως έλεγχοι καταγωγής, απαιτήσεις άδειας εισαγωγής, τεκμηρίωση και πρόσθετα έγγραφα, καθώς και φυσικοί έλεγχοι στα σύνορα, θα απειλήσει σοβαρά τον κλάδο αυτόν, τόσο στον Βορρά όσο και στον Νότο · λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάργηση της πρόσβασης χωρίς δασμούς για τα ψάρια και τα αλιευτικά προϊόντα θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρή απειλή για τους αλιείς, τους παραγωγούς και τους συμπληρωματικούς τομείς στο σύνολο της νήσου της Ιρλανδίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη διασφάλιση της ιστορικά αμοιβαίας πρόσβασης για τους αλιείς όλης της νήσου θα ήταν επιζήμια για τον Βορρά και τον Νότο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος του Brexit θα είναι ιδιαίτερα ισχυρός στην Ιρλανδία, καθώς η αποχώρηση του βορείου τμήματος της Ιρλανδίας από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση θα προκαλέσει τεράστια πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζημία στο σύνολο της νήσου της Ιρλανδίας, εάν δεν μετριαστεί από ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ζητημάτων όσον αφορά την κινητικότητα, τους κανόνες καταγωγής και της σώρευσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερες από 12.000 θέσεις εργασίας για τους μεθοριακούς εργαζομένους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εργάζονται στο Γιβραλτάρ βρίσκονται σε κίνδυνο, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει κοινωνικά και οικονομικά, καταστροφικές συνέπειες για το Γιβραλτάρ και τις όμορες περιοχές της Ισπανίας, εάν δεν συναφθούν παρόμοιες ρυθμίσεις·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δημοκρατικό έλλειμμα έχει αυξηθεί ως αποτέλεσμα των πολιτικών και των επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό αποτελεί μεγάλο πρόβλημα, πολλοί δε πολίτες αισθάνονται ότι δεν εκπροσωπούνται από τα θεσμικά όργανα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με ριζικές πολιτικές αλλαγές, διαφάνεια, ανοικτότητα και προστασία των αξιών της δημοκρατίας, της ειρήνης, της ανεκτικότητας, της προόδου, της αλληλεγγύης και της συνεργασίας μεταξύ των λαών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Brexit επηρεάζει ιδιαιτέρως τα περίπου 1,2 εκατομμύρια βρετανών πολιτών που ζουν σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους άνω των 3 εκατομμυρίων υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς να συνυπολογίζονται τα 1,8 εκατομμύρια πολιτών της Βόρειας Ιρλανδίας που κατέχουν εκ του νόμου την ιρλανδική ιθαγένεια, και εξ αυτού την ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να δεσμεύεται από το διεθνές δίκαιο και πρέπει να συνεχίσει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σε ό,τι αφορά τις διεθνείς συμβάσεις στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χωρίς την ύπαρξη διμερούς εμπορικής συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο θα εφαρμόζουν μεταξύ τους τους δασμολογικούς συντελεστές που προβλέπονται στο πλαίσιο του ΠΟΕ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδείξει ήδη ότι είναι δυνατόν να εξευρεθούν ρεαλιστικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση σύνθετων εδαφικών καταστάσεων·

I. Γενικές αρχές

1.  αναγνωρίζει και σέβεται το γεγονός ότι η πλειονότητα των ψηφοφόρων σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο ψήφισαν υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση ·

2.  αναγνωρίζει και σέβεται το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ψηφοφόρων στη Βόρειο Ιρλανδία και στη Σκωτία ψήφισαν υπέρ της παραμονής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ·

3.  πιστεύει ότι τα συμφέροντα των περιφερειών που συναπαρτίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να προστατεύονται και ότι οι πολιτικοί του εκπρόσωποι πρέπει να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις·

4.  απορρίπτει κάθε είδους πίεση ή εκβιασμό κατά τη διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας· τονίζει ότι ούτε η ενεργοποίηση του άρθρου 50 ούτε άλλες διατάξεις στις Συνθήκες πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν αδικαιολόγητα εμπόδια στην εφαρμογή της απόφασης για αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση · υπογραμμίζει την ανάγκη να διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις με τον πλέον ανοικτό και συνεργατικό τρόπο, σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, αποφεύγοντας παράλληλα τη δημιουργία περιττών εμποδίων στην επίτευξη των συμφωνηθέντων αποτελεσμάτων·

5.  απορρίπτει κάθε απόπειρα χρήσης θεμάτων που άπτονται της ασφάλειας και άμυνας ως διαπραγματευτικό χαρτί για την επίτευξη συμφωνιών σχετικά με άλλα κεφάλαια των διαπραγματεύσεων·

6.  τονίζει ότι η έγκριση εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των αποτελεσμάτων των επικείμενων διαπραγματεύσεων θα είναι νόμιμη μόνο εάν τα πάγια δικαιώματα ενημέρωσης του Κοινοβουλίου γίνονται σεβαστά σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων και οι νόμιμοι εκπρόσωποι του ΕΚ μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά στις διαδικασίες επεξεργασίας των θέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης · ζητεί, ταυτόχρονα, οι αντίστοιχες διαδικασίες για την εκπόνηση των θέσεων του ΕΚ να είναι σταθερά ενταγμένες στο πλαίσιο των εργασιών του Κοινοβουλίου·

7.  επιμένει ότι οι συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ηνωμένου Βασιλείου δεν πρέπει να οδηγήσουν σε λιγότερο αυστηρά πρότυπα, όπως μεταξύ άλλων, στους τομείς του περιβάλλοντος, και της προστασίας των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των καταναλωτών στα κράτη μέλη και/ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση · επιμένει επίσης ότι οι συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα υπονομεύουν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα μέσω της προώθησης της ελευθέρωσης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και δεν θα περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις για την ελευθέρωση των δημόσιων υπηρεσιών·

8.  εκφράζει την πρόθεσή του να επιτευχθεί μια δίκαιη συμφωνία σχετικά με τη μελλοντική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου προς το συμφέρον όλων όσοι ζουν σε διαφορετικές χώρες·

II. Συμφωνία αποχώρησης

II.1 Δικαιώματα

9.  πιστεύει ότι έχει τεράστια σημασία η ταχεία και άνευ όρων παροχή ασφάλειας δικαίου στους υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στους βρετανούς πολίτες που ζουν σε άλλα κράτη μέλη με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων·

10.  φρονεί ότι στα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνονται ενδεικτικά: το δικαίωμα διαμονής· το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης· τα κοινωνικά δικαιώματα· το δικαίωμα πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης· το δικαίωμα μεταφοράς δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης· το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης· η αμοιβαία αναγνώριση των ακαδημαϊκών τίτλων και των επαγγελματικών προσόντων, όπως η συνέχιση προγραμμάτων Erasmus στο σημερινό τους επίπεδο· η κινητικότητα των σπουδαστών, των πανεπιστημιακών και των καλλιτεχνών·

11.  ζητεί, σε συνάρτηση με τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης, τη θέσπιση ρήτρας συνέχειας του κανονισμού αριθ. 883/2004 και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009, καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 859/2003, προκειμένου να διασφαλιστούν τα κεκτημένα δικαιώματα έως ότου επιτευχθεί συμφωνία επί της μελλοντικής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ηνωμένου Βασιλείου · καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη και το Ηνωμένο Βασίλειο να υπογράψουν και να κυρώσουν την ευρωπαϊκή σύμβαση για την κοινωνική ασφάλιση (ETS αριθ. 078)·

12.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να θεσπίσουν, εντός τριών μηνών, νομοθετικές ρυθμίσεις που αποσκοπούν στη διατήρηση και στην προστασία των δικαιωμάτων και του νομικού καθεστώτος των πολιτών των κρατών μελών της ΕΕ και των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι έχουν ασκήσει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα με τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την οδηγία 2004/38/ΕΚ· ζητεί οι ρυθμίσεις αυτές να ενσωματωθούν άμεσα και λεπτομερώς στη συμφωνία αποχώρησης και να μεταφερθούν στο πλαίσιο που θα διέπει τις μελλοντικές σχέσεις·

13.  ζητεί να δοθεί μεγάλη προσοχή στην κινητικότητα των εργαζομένων (διακινούμενοι εργαζόμενοι, διασυνοριακοί εργαζόμενοι και οι μεθοριακοί εργαζόμενοι), ενώ θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη επικέντρωση και κατανόηση όσον αφορά τις ιδιαιτερότητες που υφίστανται στην Ιρλανδία και το Γιβραλτάρ· πιστεύει ότι λύση πρέπει επίσης να βρεθεί όσον αφορά τους αποσπασμένους εργαζόμενους·

II.2 Οικονομικά ζητήματα

14.  θεωρεί ότι το πρώτο βήμα προς μια συμφωνία επί οικονομικών θεμάτων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συνίσταται κυρίως στον καθορισμό της μεθοδολογίας που θα εφαρμοστεί για την αποτίμηση του κοινού ενεργητικού και παθητικού της ΕΕ και του μεριδίου του Ηνωμένου Βασιλείου σε αυτό, καθώς και των πληρωμών που αφορούν τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου σε εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων·

15.  θεωρεί ότι, για κονδύλια και προγράμματα, η οικονομική διάρκεια των οποίων βαίνει πέρα από την προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι υποχρεώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να διατηρηθούν ούτως ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο τα προγράμματα έως ότου το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση · φρονεί ότι σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο αποφασίσει να συμμετάσχει σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συνεχίσει να αναλαμβάνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις·

II.3 Ιρλανδία

16.  σημειώνει ότι, αφότου κυρώθηκε η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και αποκαταστάθηκε η κατανομή των εξουσιών το 2007, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί σημαντικό εταίρο για την ειρήνη στην Ιρλανδία, παρέχοντας σημαντική πολιτική στήριξη και οικονομική βοήθεια, η οποία έχει ως αποτέλεσμα μια μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική πρόοδο σε όλο το νησί·

17.  σημειώνει την υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προστατεύει τις εγγυήσεις της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών θεσμών, των εγγυήσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, των ιρλανδικών οργανισμών και του συνταγματικού και νομικού δικαιώματος των πολιτών να ασκήσουν το δικαίωμά τους για αυτοδιάθεση·

18.  αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, υπάρχει ένα εγγενές δικαίωμα για όσους έχουν γεννηθεί στο νησί της Ιρλανδίας, στον Βορρά και στον Νότο, να αποκτήσουν την ιρλανδική ή τη βρετανική ιθαγένεια, ή και τις δύο, και με βάση το δικαίωμα στην ιρλανδική ιθαγένεια, να αποκτήσουν και την ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ·

19.  ζητεί να οριστεί ένα ειδικό καθεστώς για το βόρειο τμήμα της Ιρλανδίας εντός της ΕΕ, το οποίο να εγγυάται τη δυνατότητα ένταξής του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την πρόσβαση στην τελωνειακή ένωση, την ενιαία αγορά και την υπαγωγή τους στη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου· ζητεί, επίσης, τη διατήρηση των τεσσάρων ελευθεριών, της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων·

20.  ζητεί να μπορούν οι πολίτες στο βόρειο τμήμα της Ιρλανδίας να επωφελούνται από την ιρλανδική ιθαγένεια, και, συνεπώς, από την ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης · ζητεί, επιπλέον, να συνεχίσουν να υφίστανται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που συνδέονται με την ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ·

21.  ζητεί τη διατήρηση των μελλοντικών χρηματοδοτικών ροών ως βασικό παράγοντα για την εδραίωση και προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας·

22.  ζητεί, ως θεμελιώδες στοιχείο κάθε συμφωνίας, να είναι πλήρως σεβαστός και να προστατεύεται ο κοινός ταξιδιωτικός χώρος μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας·

23.  επιμένει στην πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής και των μεταγενέστερων συμφωνιών·

24.  αντιλαμβάνεται ότι η Ιρλανδία μπορεί να υποστεί σοβαρές και σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές σε περίπτωση μελλοντικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, από πολιτική και οικονομική άποψη, ώστε να αμβλυνθούν και να αρθούν οι επιπτώσεις που μπορεί να πλήξουν την Ιρλανδία·

25.  θεωρεί απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγνωρίσει τα συμφέροντα της Ιρλανδίας σε περίπτωση επιθετικής συμπεριφοράς εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου σε σχέση με το ζήτημα των εδαφικών διαφορών σχετικά με το Carlingford Lough και το Lough Foyle·

III. Μεταβατικές ρυθμίσεις

26.  υπενθυμίζει ότι, μέχρι τη σύναψη της συμφωνίας αποχώρησης, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απολαύει των δικαιωμάτων και υπέχει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους, ιδίως όσον αφορά την καλόπιστη συνεργασία και τη βεβαιότητα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα εμποδίσει τις αποφάσεις που δεν το επηρεάζουν·

27.  φρονεί ότι είναι σκόπιμο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και το κράτος δικαίου, να θεσπιστούν στη συμφωνία αποχώρησης μεταβατικές διατάξεις που ρυθμίζουν το πεδίο εφαρμογής, την επιβολή και τα ένδικα μέσα όσον αφορά τις αποφάσεις που εκδίδονται από τα δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικό Δικαστήριο και Δικαστήριο) κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την αποχώρηση σχετικά με παραβάσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενδέχεται να έχουν παρατεταμένο αντίκτυπο - που υπερβαίνει την περίοδο διαπραγματεύσεων – στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες·

28.  θεωρεί ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στο τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020 και στις σχετικές ετήσιες διαδικασίες του προϋπολογισμού· υπογραμμίζει ότι το ταμείο συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία θα πρέπει να διατηρηθούν στο σύνολό τους·

29.  υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να επιδιώξει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια μεταβατική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, μετά τη συμφωνία αποχώρησης, ώστε να αποτραπεί η διατάραξη των εμπορικών οδών κατά το χρονικό διάστημα που η μελλοντική εμπορική σχέση θα τελεί υπό διαπραγμάτευση, λαμβανομένων υπόψη των συμφερόντων κάθε κράτους μέλους και των τρίτων χωρών·

30.  υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα των μεταβατικών ρυθμίσεων, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι συμμετέχοντες σε σειρά μαθημάτων εκπαίδευσης ή κατάρτισης (προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου, μαθητείας ή σε άλλες μορφές επαγγελματικής κατάρτισης) ή που συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας ή ανταλλαγής κατά τον χρόνο που το Ηνωμένο Βασίλειο παύσει και τυπικά να είναι κράτος μέλος, είναι σε θέση να ολοκληρώσουν τα μαθήματα αυτά ή τα προγράμματα υπό τις ίδιες οικονομικές και νομικές προϋποθέσεις, που ίσχυαν κατά την έναρξή τους·

IV. Μελλοντικές σχέσεις

31.  πιστεύει ότι η μελλοντική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να βασίζεται στις αρχές του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες·

32.  τονίζει ότι η εντολή για τη νέα συμφωνία που θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με το Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει να περιλαμβάνει μια υποχρεωτική ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, η οποία θα καλύπτει και όλες τις νομικές υποχρεώσεις που είναι δεσμευτικές για όλες τις συμφωνίες με τρίτες χώρες·

33.  πιστεύει ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θα καθιστούσε εξαιρετικά δυσχερή κάθε μελλοντική συνεργασία στον τομέα των πολιτικών ελευθεριών, της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων· καλεί, συνεπώς, μετ’ επιτάσεως το Ηνωμένο Βασίλειο να εξακολουθήσει να αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

34.  θεωρεί ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ φάσμα των τομέων που αυτή αφορά· καλεί, επομένως, και τα δύο διαπραγματευόμενα μέρη να διατηρήσουν, τουλάχιστον, τα σημερινά κοινά πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ θα πρέπει να αποφευχθεί κάθε προσπάθεια προσφυγής σε νέα και ειδικά πλαίσια· ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να υπάρξει παρέκκλιση από τις επικαιροποιημένες νομοθετικές ρυθμίσεις για την προστασία των δεδομένων·

35.  πιστεύει ότι η μελλοντική σχέση θα πρέπει τουλάχιστον να βασίζεται σε κοινά πρότυπα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως το περιβάλλον, η ασφάλεια των τροφίμων, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τα δικαιώματα των εργαζομένων και τα κοινωνικά δικαιώματα· πιστεύει επίσης ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει τα πρότυπα αυτά να υπολείπονται εκείνων που ισχύουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ·

36.  υπογραμμίζει ότι τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πρέπει να συνιστούν απαράβατη προϋπόθεση για κάθε συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου· πιστεύει επίσης ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει τα πρότυπα αυτά να υπολείπονται εκείνων που ισχύουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ·

37.  πιστεύει ότι κάθε απόφαση της Επιτροπής να χορηγήσει σε τρίτες χώρες ισότιμο καθεστώς όσον αφορά τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών πρέπει να ελέγχεται διεξοδικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

38.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ορισμένες πολυεθνικές εταιρείες που είναι σήμερα εγκατεστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να μετεγκατασταθούν σε κράτος εντός της κοινής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση επαναφοράς υψηλότερων δασμών, μη δασμολογικών εμποδίων στο εμπόριο και περιορισμών σε συνάρτηση με κανόνες καταγωγής μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών· καταδικάζει τις πιέσεις και τους εκβιασμούς που ασκούνται από οικονομικές και χρηματοπιστωτικές εταιρείες, των οποίων ο κύριος σκοπός είναι να περιπλέξουν την απόφαση ενός κράτους μέλους να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση · εκφράζει την αλληλεγγύη του προς όλους τους εργαζόμενους που αγωνίζονται για την υπεράσπιση των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων τους·

39.  τονίζει ότι μια εμπορική συμφωνία δεν είναι το κατάλληλο πλαίσιο για την αντιμετώπιση ζητημάτων κανονιστικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου· τονίζει ότι η μελλοντική εμπορική και οικονομική σχέση δεν είναι δυνατόν να αναπαράγει την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στην CETA και στην TTIP, καθώς αυτό θα πάγωνε ή θα υποβάθμιζε τα πρότυπα της ΕΕ ή του Ηνωμένου Βασιλείου προκειμένου να διατηρηθεί μια «κανονιστική σύγκλιση»· επιμένει ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας θα τελεί στο μέλλον υπό αποτελεσματική εποπτεία και ρύθμιση με βάση τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο · υπενθυμίζει ότι απορρίπτει τις τρέχουσες ρυθμίσεις για τις πολιτικές ελεύθερου εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους (ISDS) υπό οποιαδήποτε μορφή στο πλαίσιο των διμερών εμπορικών συμφωνιών· υποστηρίζει ότι η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του περιβάλλοντος πρέπει αποτελεί έναν σημαντικό πυλώνα των μελλοντικών οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου·

40.  τονίζει ότι πρέπει να αμβλυνθούν οι συνέπειες από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις αναπτυσσόμενες χώρες που πραγματοποιούσαν εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης · προτρέπει την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να λάβει μέτρα για την εγκαθίδρυση παρόμοιου συστήματος εμπορικών προτιμήσεων για τις αναπτυσσόμενες χώρες·

41.  υποστηρίζει ότι οι ισχύουσες, πλειονομερείς και πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να αναθεωρηθούν, λαμβανομένης υπόψη της νέας κατάστασης, ώστε να αποφευχθεί η ανασφάλεια δικαίου και, κατά συνέπεια, να αποτραπούν προβλήματα στις σχέσεις με τις τρίτες χώρες· υπογραμμίζει την ανάγκη να τροποποιηθούν ή να αποτελέσουν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης συμφωνίες με τρίτες χώρες κατά την εν λόγω διαδικασία και να αποτελέσουν η κοινωνική και περιβαλλοντική πρόοδος και συνεργασία προτεραιότητα των εν λόγω συμφωνιών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που οδήγησαν στην απόφαση για το Brexit· επισημαίνει ιδιαίτερα ότι οι ποσοστώσεις για την πρόσβαση στην αγορά που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο των ισχυουσών εμπορικών συμφωνιών στον τομέα της γεωργίας πρέπει να μειωθούν και να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα που αποτυπώνεται σήμερα στις εμπορικές ροές μεταξύ των εταίρων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27·

42.  τονίζει τη σπουδαιότητα του Ηνωμένου Βασιλείου ως εμπορικού εταίρου για τον αγροδιατροφικό κλάδο στην Ιρλανδία, ο οποίος αντιπροσωπεύει άνω του 50 % των συναφών εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων για ορισμένους κλάδους και άνω του 40 % των εισαγωγών αυτών· τονίζει εξάλλου τις δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις του Brexit για τον κλάδο της αλιείας·

43.  τονίζει ότι σε κάθε μελλοντική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να αποτρέπεται το κοινωνικό ντάμπινγκ· καλεί, ως εκ τούτου, μετ’ επιτάσεως το Ηνωμένο Βασίλειο να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ιρλανδίας και να υπογράψει και να επικυρώσει τον αναθεωρημένο Κοινωνικό Χάρτη και το πρόσθετο πρωτόκολλο που προβλέπουν ένα σύστημα συλλογικών προσφυγών·

44.  στηρίζει τη συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ευρύ φάσμα τομέων, όπως η εκπαίδευση, η έρευνα και η επιστήμη, η υγειονομική περίθαλψη, η ενέργεια, η προστασία του περιβάλλοντος και η ασφάλεια των τροφίμων· υποστηρίζει επίσης τη συνεχή συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου σε σχέδια για την προστασία των μικρών ευρωπαϊκών γλωσσών μέσω διαφόρων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης · πιστεύει ότι η συνέχιση της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου σε διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται σε μια δίκαιη χρηματοδοτική συνεισφορά στα προγράμματα αυτά·

45.  φρονεί ότι μια μελλοντική συμφωνία συνεργασίας θα πρέπει να καλύπτει επίσης τους χρηματοδοτικούς όρους για την ενδεχόμενη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου σε δομές και συμφωνίες εκτός του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, τα καταπιστευματικά ταμεία και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων·

46.  πιστεύει ότι κάθε κράτος μέλος πρέπει να έχει το δικαίωμα να αναπτύσσει σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο, βάσει των αρχών του αμοιβαίου συμφέροντος, της φιλίας μεταξύ των λαών και της συνεργασίας μεταξύ κυρίαρχων κρατών, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την τελική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου·

V. Συναφή ζητήματα

47.  πιστεύει ότι η εκπροσώπηση της Ιρλανδίας στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ιρλανδοί πολίτες και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο βόρειο τμήμα της Ιρλανδίας·

48.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, στους τομείς των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να διασφαλιστεί στήριξη για τις περιφέρειες που θα πληγούν σε μεγάλο βαθμό·

VI. Μια άλλη Ευρώπη

49.  πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη για ριζική αλλαγή σε σχέση με τις πολιτικές που ακολουθεί σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και που υποστηρίζονται από πολλά κράτη μέλη προς την κατεύθυνση πολιτικών που δημιουργούν βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και πλήρη απασχόληση και αποσκοπούν στην καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των εισοδηματικών ανισοτήτων εντός και μεταξύ των κρατών μελών·

50.  τονίζει ότι το Brexit πρέπει να θεωρηθεί ως πρόκληση και καθήκον για την οικοδόμηση μιας άλλης Ευρώπης· θεωρεί ότι αυτό αποδεικνύει ότι η Ευρώπη της ισοτιμίας, της κοινωνικής προόδου και ειρήνης είναι απαραίτητη και πρέπει να οικοδομηθεί με τη συμφωνία και τη συμμετοχή των λαών και των πολιτών και με ισότητα δικαιωμάτων μεταξύ των κρατών μελών·

51.  ζητεί να τερματιστούν οι πολιτικές λιτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ άλλων με την κατάργηση του Δημοσιονομικού Συμφώνου· ζητεί να πραγματοποιηθούν στη θέση τους δημόσιες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία που επικεντρώνονται στη δημιουργία αξιοπρεπών και ασφαλών θέσεων εργασίας, να ασκηθούν ενεργείς πολιτικές για την καταπολέμηση των ανισοτήτων και της φτώχειας και να δοθεί ώθηση στον δημόσιο έλεγχο και την αποκέντρωση του τραπεζικού τομέα·

52.  παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει τα μέτρα που απαιτούνται για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και να προτείνει χρονοδιάγραμμα για το σκοπό αυτό· πιστεύει ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να ληφθούν προκειμένου να καταστεί ο αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης ένας από τους θεμελιώδεις πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ·

53.  πιστεύει ότι η Ευρώπη πρέπει να εξασφαλίζει τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής σύγκλισης και τη συνοχή ανάμεσα σε λαούς και περιοχές·

54.  απορρίπτει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια καθώς και την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) και αντιτίθεται σθεναρά στη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ηνωμένου Βασιλείου σε αυτούς τους τομείς· ζητεί να τερματιστεί η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ και απορρίπτει την τρέχουσα επεκτατική πολιτική του ΝΑΤΟ· ζητεί επιπλέον την απομάκρυνση όλων των ξένων στρατιωτικών βάσεων που βρίσκονται στην Ευρώπη και τη διάλυση του ΝΑΤΟ· απορρίπτει τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης· τονίζει ότι το Brexit δεν θα πρέπει να χρησιμεύει ως δικαιολογία για μια αύξηση των στρατιωτικών δαπανών και, ως εκ τούτου, διαφωνεί με την αύξηση των προϋπολογισμών των κρατών μελών για την ασφάλεια και την άμυνα· απορρίπτει κάθε χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ για στρατιωτικούς και πολιτικοστρατιωτικούς σκοπούς· επιμένει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εργάζονται για την ειρήνη·

VII. Τελικές διατάξεις

55.  ζητεί να ενημερώνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και σύναψης διεθνών συμφωνιών, σύμφωνα με το άρθρο 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το Κοινοβούλιο είναι σε θέση να ασκεί δημοκρατικό έλεγχο και να αποφαίνεται σχετικά με τη συμφωνία·

56.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν υπόψη τους τη θέση του Κοινοβουλίου κατά τον καθορισμό της διαπραγματευτικής εντολής και να καταστήσουν την εντολή αυτή προσβάσιμη στο κοινό·

o

o  o

57.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια όλων των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ C 285 της 5.8.2016, σ. 9.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου