Förfarande : 2017/2593(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0241/2017

Ingivna texter :

B8-0241/2017

Debatter :

PV 05/04/2017 - 6
CRE 05/04/2017 - 6

Omröstningar :

PV 05/04/2017 - 7.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0102

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 292kWORD 60k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0237/2017
31.3.2017
PE598.582v01-00
 
B8-0241/2017

som avslutning på debatten om förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen (2017/2593(RSP))


Gabriele Zimmer, Martina Anderson, Barbara Spinelli, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen

Europaparlamentets resolution om förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen (2017/2593(RSP))  
B8-0241/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 3.5 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

–  med beaktande av artikel 8 i EU-fördraget,

–  med beaktande av avdelning II (Bestämmelser om demokratiska principer) i EU-fördraget,

–  med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets extra möte i Dublin den 28 april 1990,

–  med beaktande av sin resolution av den 13 november 2014 om fredsprocessen i Nordirland(1),

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Varje medlemsstat har rätt att utträda ur EU på demokratisk väg.

B.  Förenade kungariket är en flernationell stat, och alla dess folk förtjänar samma respekt.

C.  Den fria rörligheten för irländska och brittiska medborgare mellan öarna Irland och Storbritannien föregår med flera årtionden de båda ländernas anslutning till det dåvarande EEG 1973. Bilaterala avtal mellan Förenade kungariket och Irland kan vara till nytta för att hitta samförståndslösningar för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket.

D.  Det skotska parlamentet har röstat för att hålla en folkomröstning om Skottlands självständighet.

E.  Freden i Irland skulle kunna hotas av återinförandet av någon sorts gräns mellan öns norra och södra del. Långfredagsavtalet bygger på en tresidig balans – förbindelserna inom norra Irland, mellan Belfast och Dublin samt mellan Dublin och London.

F.  Alla sorters handelshinder, såväl tariffära som icke-tariffära, på ön Irland skulle få allvarliga konsekvenser för industrier och bearbetningskedjor som sedan länge är verksamma och etablerade på hela ön.

G.  Den jordbruksbaserade livsmedelsindustrin i Irland bedriver en i hög grad integrerad verksamhet, och många sektorer sträcker sig över hela ön. Återinförandet av gränskontroller i Irland, inklusive ursprungskontroller, importlicenskrav, dokumentation och extra pappersarbete såväl som fysiska gränskontroller kommer att utgöra ett allvarligt hot mot denna sektor både i norr och i söder. Ett avskaffande av det tullfria tillträdet för fisk och fiskeriprodukter skulle kunna utgöra ett allvarligt hot mot fiskare, producenter och kompletterande sektorer över hela ön Irland. Underlåtelse att garantera historiskt ömsesidigt tillträde för fiskare som fiskar runt hela ön skulle vara skadligt både för den norra och den södra delen.

H.  Konsekvenserna av Brexit kommer att drabba Irland särskilt hårt, eftersom tillbakadragandet av norra Irland från den inre marknaden och tullunionen kommer att leda till enorm politisk, social och ekonomisk skada för hela ön Irland, om man inte kan begränsa konsekvenserna genom arrangemang som löser frågorna om rörlighet, ursprungsbestämmelser och kumulation.

I.  Mer än 12 000 arbetstillfällen står på spel för gränsarbetare från EU som arbetar i Gibraltar, med potentiella socialt och ekonomiskt förödande konsekvenser för Gibraltar och den angränsande regionen i Spanien om de inte mildras genom liknande arrangemang.

J.  Det demokratiska underskottet har ökat till följd av EU:s politik och vägval, och detta utgör ett enormt problem i och med att många medborgare inte känner sig representerade av institutionerna. Detta problem kan endast lösas genom radikala politiska förändringar, insyn, öppenhet och ett försvar av värdena demokrati, fred, tolerans, framsteg, solidaritet och samarbete mellan folken.

K.  Brexit berör främst de cirka 1,2 miljoner britter som är bosatta i andra medlemsstater och de över 3 miljoner medborgarna i andra EU-medlemsstater som bor i Storbritannien, utöver de 1,8 miljoner människor som bor i norra Irland och som har laglig rätt till irländskt medborgarskap, och därmed till unionsmedborgarskap.

L.  Förenade kungariket är bundet av internationell rätt och måste fortsätta att fullgöra sina skyldigheter avseende internationella fördrag som landet har undertecknat, inklusive den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, den europeiska sociala stadgan och Parisavtalet om klimatförändringar.

M.  Utan ett bilateralt handelsavtal ska WTO-bundna tullsatser tillämpas ömsesidigt av både EU och Förenade kungariket.

N.  EU har redan visat att det är möjligt att hitta pragmatiska arrangemang för att hantera komplexa territoriella förhållanden.

I. Allmänna principer

1.  Europaparlamentet erkänner och respekterar det faktum att en majoritet av Storbritanniens väljare röstade för att lämna EU.

2.  Europaparlamentet erkänner och respekterar det faktum att en majoritet av väljarna i norra Irland och Skottland röstade för att stanna kvar i EU.

3.  Europaparlamentet anser att Förenade kungarikets alla beståndsdelar bör få se sina intressen tillgodosedda och att deras politiska företrädare måste delta i förhandlingarna.

4.  Europaparlamentet avvisar alla former av påtryckningar eller utpressning under förhandlingsprocessen. Parlamentet framhåller att varken aktiveringen av artikel 50 eller andra bestämmelser i fördragen bör användas för att skapa omotiverade hinder för genomförandet av ett beslut att lämna EU. Parlamentet framhåller att förhandlingarna behöver föras på ett så öppet och samarbetsvänligt sätt som möjligt, i enlighet med principen om lojalt samarbete, och att onödiga hinder för uppnåendet av resultat bör undvikas.

5.  Europaparlamentet avvisar alla försök att använda säkerhets- och försvarsfrågor som ett påtryckningsmedel i förhandlingarna om de andra förhandlingskapitlen.

6.  Europaparlamentet understryker att Europaparlamentets godkännande av resultatet av de kommande förhandlingarna är legitimt endast om parlamentets lagstadgade rätt till information respekteras i alla skeden i förhandlingarna och om parlamentets legitima företrädare aktivt kan delta i utarbetandet av EU:s ståndpunkter. Parlamentet begär samtidigt att motsvarande processer för utarbetandet av Europaparlamentets ståndpunkter ska vara fast förankrade i parlamentets arbete.

7.  Europaparlamentet insisterar på att ett avtal mellan EU och Förenade kungariket inte får leda till sänkta standarder, till exempel miljöstandarder, sociala standarder, arbetsrättsliga standarder och konsumentstandarder, i medlemsstaterna och/eller EU. Parlamentet insisterar också på att ett avtal mellan EU och Förenade kungariket varken får underminera den finansiella stabiliteten genom att underlätta en avreglering av finansiella tjänster eller innehålla skyldigheter att avreglera offentliga tjänster.

8.  Europaparlamentet uttrycker sin beredvillighet att nå en rättvis överenskommelse om de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket som gynnar alla dem som bor i de olika jurisdiktionerna.

II. Utträdesavtal

II.1 Rättigheter

9.  Europaparlamentet anser att medborgare i EU:s medlemsstater som bor i Förenade kungariket och brittiska medborgare som bor i andra medlemsstater snabbt och villkorslöst måste ges rättssäkerhet på grundval av ömsesidighet och icke-diskriminering.

10.  Europaparlamentet anser att deras rättigheter inkluderar men inte begränsas till följande: rätt till bosättning, rätt till likabehandling, sociala rättigheter, rätt att få tillgång till offentliga tjänster, inklusive hälso- och sjukvård, rätt att ta med sig sociala trygghetsförmåner till ett annat land, rätt till familjeåterförening, det ömsesidiga erkännandet av examensbevis och yrkeskvalifikationer, inklusive möjligheten att fortsätta Erasmusprogram på samma nivå som nu, samt rörlighet för studenter, akademiker och konstnärer.

11.  Europaparlamentet begär, med avseende på en harmonisering av social trygghet, en förlängningsklausul om förordning 883/2004 och genomförandeförordning (EG) nr 987/2009 samt förordning (EG) nr 859/2003 i syfte att värna de nuvarande rättigheterna tills ett avtal om de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket har ingåtts. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna och Förenade kungariket att underteckna och ratificera den europeiska konventionen om social trygghet (ETS nr 078).

12.  Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna och den brittiska regeringen att inom tre månader utarbeta rättsliga arrangemang som syftar till att bevara och skydda rättigheterna och den rättsliga ställningen för medborgare i EU:s medlemsstater och brittiska medborgare som har utövat sin rätt till fri rörlighet i enlighet med EU-fördragen och direktiv 2004/38/EG. Parlamentet begär att dessa arrangemang ska införas direkt och i detalj i utträdesavtalet och införlivas i ramen för framtida förbindelser.

13.  Europaparlamentet kräver att rörlighet för arbetstagare (mobila arbetstagare och gränsarbetare) ska ägnas särskild uppmärksamhet, med särskilt stort fokus på och förståelse för de unika situationerna i Irland respektive Gibraltar. Parlamentet anser att en lösning också behöver hittas när det gäller utstationerade arbetstagare.

II.2 Finanser

14.  Europaparlamentet anser att det första steget mot en finansiell uppgörelse mellan Förenade kungariket och EU främst bör bestå i att fastställa den metod som ska tillämpas vid fastställandet av EU:s gemensamma skulder och tillgångar och Förenade kungarikets andel av dessa, inklusive betalningar som avser Förenade kungarikets andel av utestående åtaganden.

15.  När det gäller fonder och program vars finansiella löptid sträcker sig utöver det planerade datumet för Förenade kungarikets utträde ur EU anser Europaparlamentet att Förenade kungarikets åtaganden bör upprätthållas på ett sätt som inte äventyrar programmen fram till dess att Förenade kungariket lämnar EU. Om Förenade kungariket beslutar att delta i EU:s program anser parlamentet att landet ska fortsätta att fullgöra sina ekonomiska åtaganden.

II.3 Irland

16.  Europaparlamentet noterar att sedan långfredagsavtalet ratificerades och maktdelning återinfördes 2007 har Europeiska unionen varit en viktig partner för fred i Irland. EU tillhandahåller betydande politiskt och ekonomiskt stöd, vilket har lett till större ekonomisk och social utveckling på hela ön.

17.  Europaparlamentet noterar EU:s skyldighet att skydda garantierna i långfredagsavtalet, inklusive de politiska institutionerna, garantier för de mänskliga rättigheterna, organ för hela Irland och folkets konstitutionella och juridiska rätt att utöva sin rätt till självbestämmande.

18.  Europaparlamentet bekräftar att barn som föds på ön Irland, i norr såväl som i söder, i enlighet med långfredagsavtalet har en konstitutiv rätt till irländskt eller brittiskt medborgarskap eller båda och, genom rätten till irländskt medborgarskap, även till unionsmedborgarskap.

19.  Europaparlamentet begär att norra Irland ska ges en särställning inom EU så att dess tillgång till medlemskap i EU, tullunionen, den inre marknaden och Europeiska unionens domstols jurisdiktion säkerställs. Parlamentet begär dessutom att den fria rörligheten för varor, personer, tjänster och kapital ska upprätthållas.

20.  Europaparlamentet begär att rätten för medborgarna i norra Irland att få irländskt medborgarskap, och därigenom unionsmedborgarskap, ska fortsätta att gälla. Parlamentet begär dessutom att de rättigheter och skyldigheter som är kopplade till unionsmedborgarskapet ska upprätthållas.

21.  Europaparlamentet begär att finansieringsflöden ska bibehållas i framtiden som en central faktor för att konsolidera och föra fredsprocessen framåt.

22.  Europaparlamentet kräver att den gemensamma resezonen mellan Förenade kungariket och Irland ska respekteras till fullo och upprätthållas som en grundläggande del i ett avtal.

23.  Europaparlamentet insisterar på ett fullständigt genomförande av långfredagsavtalet och efterföljande avtal.

24.  Europaparlamentet inser att ön Irland kan komma att genomgå betydande och genomgripande sociala och ekonomiska omvandlingar till följd av en eventuell framtida överenskommelse mellan EU och Förenade kungariket. Parlamentet uppmanar EU att göra allt som står i dess makt, politiskt och ekonomiskt, för att minska och lindra de eventuella negativa effekterna på ön Irland.

25.  Europaparlamentet anser att EU måste erkänna Irlands intressen mot bakgrund av eventuella angrepp från Storbritannien i förhållande till de territoriella tvisterna kring Carlingford Lough och Lough Foyle.

III. Övergångsbestämmelser

26.  Europaparlamentet påminner om att Förenade kungariket fram till dess att utträdesavtalet har ingåtts är en fullvärdig medlemsstat i EU som åtnjuter de rättigheter och respekterar de skyldigheter som följer av medlemskapet, också avseende lojalt samarbete och säkerställande av att Förenade kungariket inte kommer att blockera beslut som inte berör landet.

27.  I syfte att säkra rättssäkerheten och rättsstatsprincipen anser Europaparlamentet att det i utträdesavtalet bör inkluderas övergångsbestämmelser som reglerar omfattning, verkställighet och rättslig prövning av de domar och beslut som Europeiska unionens domstolar (tribunalen och domstolen) antar under utträdesförhandlingarna om överträdelser av EU:s lagstiftning som troligen kommer att få långvariga effekter – som går utöver förhandlingsperioden – på mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

28.  Europaparlamentet anser att Förenade kungarikets utträde ur EU bör ha en så liten inverkan som möjligt på den nuvarande fleråriga budgetramen 2014–2020 och de tillhörande årliga budgetförfarandena. Parlamentet understryker att sammanhållnings- och strukturfonderna bör garanteras till fullo.

29.  Europaparlamentet understryker att EU bör sträva efter ett övergångsavtal med Förenade kungariket, efter utträdesavtalet, för att undvika ett avbrott i handelsvägarna under den tid som de framtida handelsförbindelserna förhandlas fram, med beaktande av varje medlemsstats och tredjeländers intressen.

30.  Europaparlamentet understryker att övergångsbestämmelser är viktiga för att säkerställa att deltagare i utbildningar eller kurser (grundutbildning, forskarnivå, lärlingsutbildning och andra former av yrkesutbildning) eller i rörlighets- eller utbytesprogram, när Förenade kungariket formellt upphör att vara en medlemsstat, kan slutföra dessa utbildningar och program enligt samma ekonomiska och rättsliga villkor som när de påbörjade dem.

IV. Framtida förbindelser

31.  Europaparlamentet anser att de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket bör bygga på principerna om respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter.

32.  Europaparlamentet betonar att mandatet för det nya avtal som ska förhandlas med Förenade kungariket bör innehålla en klausul om demokrati och obligatoriska mänskliga rättigheter som omfattar alla rättsliga skyldigheter som är obligatoriska för alla avtal med tredjeländer.

33.  Europaparlamentet anser att ett brittiskt utträde ur den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna skulle göra allt eventuellt framtida samarbete på området för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ytterst svårt. Parlamentet uppmanar därför med kraft Förenade kungariket att behålla sitt medlemskap i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

34.  Europaparlamentet anser att särskild uppmärksamhet bör ägnas skyddet av personuppgifter, med tanke på de många olika områden som det relaterar till. Parlamentet uppmanar därför båda förhandlande parter att som ett minimum upprätthålla de nuvarande gemensamma standarder som har tagits fram på europeisk nivå, och att undvika alla försök att använda nya och tillfälliga ramar. Det bör därför inte göras någon avvikelse från de uppdaterade uppgiftsskyddsförordningarna.

35.  Europaparlamentet anser att de framtida förbindelserna minst bör baseras på gemensamma standarder på en rad områden, inklusive miljö, livsmedelssäkerhet, finansiell reglering, arbetstagares rättigheter och sociala rättigheter. Parlamentet anser vidare att sådana standarder under inga omständigheter får sänkas under den nivå som råder för närvarande i EU.

36.  Europaparlamentet understryker att EU:s standarder när det gäller kampen mot skatteundandragande, skatteflykt och penningtvätt bör vara ett strikt villkor för ett avtal mellan EU och Förenade kungariket. Parlamentet anser vidare att sådana standarder under inga omständigheter får sänkas under den nivå som råder för närvarande i EU.

37.  Europaparlamentet anser att ett beslut av kommissionen om att bevilja ett tredjeland likvärdig status i fråga om reglering av finansmarknaderna bör granskas av Europaparlamentet.

38.  Europaparlamentet är oroat över att ett antal multinationella företag som i dag är baserade i Förenade kungariket har meddelat att de har för avsikt att flytta till en stat inom EU:s inre marknad om högre tullar, icke-tariffära handelshinder och begränsningar av ursprungsregler återinförs mellan Förenade kungariket, EU och tredjeländer. Parlamentet fördömer de påtryckningar och den utpressning som storföretag på ekonomi- och finansområdet bedriver, främst i avsikt att försvåra en medlemsstats beslut att utträda ur EU. Parlamentet uttrycker solidaritet med alla arbetstagares kamp för att försvara sina jobb och rättigheter.

39.  Europaparlamentet betonar att ett handelsavtal inte är någon lämplig ram för att behandla frågor som rör regleringssamarbete mellan EU och Förenade kungariket. Parlamentet betonar att framtida handelsförbindelser och ekonomiska förbindelser inte kan bygga på samma tillvägagångssätt som tillämpades för det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) och det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP), eftersom man skulle frysa eller ytterligare sänka EU:s och Förenade kungarikets standarder i syfte att upprätthålla konvergens i lagstiftningen. Parlamentet insisterar på att man bör säkerställa en framtida god tillsyn och reglering av finanssektorn till högsta möjliga standarder såväl i EU som i Förenade kungariket. Parlamentet påminner om sitt avvisande av EU:s nuvarande frihandelspolitik och bestämmelser om tvistlösning mellan investerare och stat i någon form i bilaterala handelsavtal. Parlamentet begär att skyddet av arbetstagares rättigheter och miljön ska vara en viktig del av de framtida ekonomiska förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket.

40.  Europaparlamentet pekar på behovet av att lindra effekterna av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen för utvecklingsländer som exporterar till Förenade kungariket inom ramen för EU:s allmänna preferenssystem. Parlamentet uppmuntrar den brittiska regeringen att sträva efter att införa ett liknande system med handelsförmåner för utvecklingsländerna.

41.  Europaparlamentet anser att gällande bilaterala, plurilaterala och multilaterala handelsavtal kommer att behöva ses över med beaktande av den nya situationen, för att man ska kunna undvika ett oklart rättsläge och därav följande problem i förbindelserna med tredjeländer. Parlamentet understryker behovet av att förändra eller omförhandla avtal med tredjeländer i denna process och att i dessa avtal nu fokusera på framsteg och samarbete på det sociala området och miljöområdet i syfte att ta itu med de ekonomiska och sociala problem som bidragit till Brexit-beslutet. Parlamentet påpekar att framför allt de kvoter för marknadstillträde som har överenskommits i befintliga handelsavtal inom jordbrukssektorn behöver sänkas och anpassas till verkligheten för dagens handelsflöden mellan partnerländerna och EU-27.

42.  Europaparlamentet betonar hur betydelsefullt Förenade kungariket är som handelspartner för den irländska jordbruksbaserade livsmedelssektorn, med mer än 50 % av exporten av jordbruksbaserade livsmedel för vissa sektorer och över 40 % av importen av jordbruksbaserade livsmedel. Parlamentet betonar vidare de potentiellt negativa konsekvenserna av Brexit för fiskeindustrin.

43.  Europaparlamentet betonar att ett framtida avtal med Förenade kungariket måste förebygga social dumpning. Parlamentet uppmanar därför med kraft Förenade kungariket att följa Irlands exempel och underteckna och ratificera den reviderade sociala stadgan och tilläggsprotokollet angående ett kollektivt klagomålsförfarande.

44.  Europaparlamentet stöder ett fortsatt samarbete mellan Förenade kungariket och EU på en rad områden, inklusive utbildning, forskning och vetenskap, hälso- och sjukvård, energi, miljöskydd och livsmedelssäkerhet. Parlamentet stöder dessutom Förenade kungarikets fortsatta deltagande i projekt för att skydda mindre europeiska språk genom olika EU-program. Parlamentet anser att Förenade kungarikets fortsatta deltagande i EU:s olika program bör bygga på att landet ger ett rättvist ekonomiskt bidrag till dessa program.

45.  Europaparlamentet anser att ett framtida samarbetsavtal också bör omfatta de finansiella villkoren för Förenade kungarikets eventuella deltagande i strukturer och överenskommelser utanför EU-budgeten, såsom Europeiska utvecklingsfonden, förvaltningsfonder och Europeiska investeringsbanken.

46.  Europaparlamentet anser att varje medlemsstat bör ha rätt att utveckla förbindelser med Förenade kungariket på grundval av principerna om ömsesidiga intressen, vänskap mellan folken och samarbete mellan suveräna stater, med vederbörlig hänsyn till det slutliga avtalet mellan EU och Förenade kungariket.

V. Relaterade frågor

47.  Europaparlamentet anser att Irlands representation i EU:s organ bör anpassas för att ta hänsyn till irländska medborgare/unionsmedborgare i norra Irland.

48.  Europaparlamentet understryker att särskilda åtgärder behövs från EU:s och alla berörda parters sida inom deras respektive behörighetsområde för att säkerställa stöd till de regioner som kommer att drabbas hårdast.

VI. Ett annat Europa

49.  Europaparlamentet anser att det behövs en grundläggande politisk övergång från den politik som för närvarande bedrivs av EU med stöd av många medlemsstater, mot en politik som skapar hållbar ekonomisk tillväxt och full sysselsättning och som syftar till att bekämpa fattigdom, social utestängning och inkomstskillnader inom och mellan medlemsstaterna.

50.  Europaparlamentet betonar att Brexit bör ses som en utmaning och uppgift att bygga upp ett annat Europa. Parlamentet anser att det visar att ett Europa präglat av jämlikar, sociala framsteg och fred är nödvändigt och att detta Europa måste byggas med folkens och medborgarnas samtycke och deltagande, och med lika rättigheter för medlemsstaterna.

51.  Europaparlamentet begär ett slut på EU:s åtstramningspolitik, inbegripet ett upphävande av finanspakten. Parlamentet efterlyser i stället offentliga investeringar i realekonomin i syfte att skapa anständiga, säkra arbetstillfällen, en aktiv politik mot ojämlikhet och fattigdom och ett främjande av offentlig kontroll och decentralisering av banksektorn.

52.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att undersöka vilka åtgärder som krävs för att EU ska kunna ansluta sig till den reviderade europeiska sociala stadgan och att föreslå en tidsplan för detta mål. Parlamentet anser att dessa åtgärder bör vidtas för att införa den reviderade europeiska sociala stadgan som en av EU:s grundläggande pelare.

53.  Europaparlamentet anser att Europa bör säkerställa respekten för grundläggande rättigheter och friheter, solidaritet mellan medlemsstaterna genom att stärka uppåtgående social och ekonomisk konvergens samt sammanhållning mellan människor och territorier.

54.  Europaparlamentet avvisar den europeiska säkerhetsstrategin och dess gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp) och gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP), och motsätter sig orubbligt ett samarbete mellan EU och Förenade kungariket på dessa områden. Parlamentet kräver ett slut på samarbetet mellan EU och Nato och förkastar Natos pågående expansionistiska politik. Parlamentet kräver vidare att alla utländska militärbaser i Europa ska avlägsnas och att Nato ska upplösas. Parlamentet avvisar en europeisk försvarsunion. Parlamentet insisterar på att Brexit inte bör användas som en ursäkt för att öka militärutgifterna, och motsätter sig därför ökade budgetar i medlemsstaterna för säkerhet och försvar. Parlamentet avvisar allt utnyttjande av EU:s budget för militära eller civil-militära ändamål. Parlamentet insisterar på att medlemsstaterna ska arbeta för fred.

VII. Slutbestämmelser

55.  Europaparlamentet begär att Europaparlamentet ska informeras omedelbart och fullständigt i alla skeden i förhandlingsförfarandet och ingåendet av internationella avtal, i enlighet med artikel 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, så att parlamentet kan utöva demokratisk kontroll och besluta om avtalet.

56.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att beakta parlamentets ståndpunkt när de fastställer förhandlingsmandatet, och att offentliggöra mandatet.

o

o  o

57.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1)

EUT C 285, 5.8.2016, s. 9.

Rättsligt meddelande