Procedure : 2017/2593(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0242/2017

Indgivne tekster :

B8-0242/2017

Forhandlinger :

PV 05/04/2017 - 6
CRE 05/04/2017 - 6

Afstemninger :

PV 05/04/2017 - 7.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 168kWORD 51k
31.3.2017
PE598.583v01-00
 
B8-0242/2017

som afslutning på debatten om forhandlingerne med Det Forenede Kongerige efter meddelelsen om, at det har til hensigt at træde ud af Den Europæiske Union

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om forhandlingerne med Det Forenede Kongerige efter meddelelsen om, at det har til hensigt at træde ud af Den Europæiske Union  (2017/2593(RSP))


Syed Kamall for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om forhandlingerne med Det Forenede Kongerige efter meddelelsen om, at det har til hensigt at træde ud af Den Europæiske Union  (2017/2593(RSP))  
B8-0242/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til meddelelsen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands premierminister af 29. marts 2017, jf. artikel 50, stk. 2, i TEU,

–  der henviser til Det Forenede Kongeriges hvidbog af 2. februar 2017 om Det Forenede Kongeriges udtrædelse af og nye partnerskab med Den Europæiske Union,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

Principper for forhandlingerne

1.  mener, at det vigtigste mål med forhandlingerne skal være etableringen af et langsigtet tæt og særligt partnerskab mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige, som opfylder alle parters forskellige behov og forhåbninger;

2.  understreger, at disse forhandlinger finder sted mellem gamle venner og allierede, som har opnået meget sammen; glæder sig over den meget konstruktive og positive tilgang, som den britiske regering har anlagt i sin meddelelse om udtrædelse af Den Europæiske Union af 29. marts 2017; glæder sig over reaktionen fra formanden for Det Europæiske Råd; håber, at alle berørte parter kan bevare denne tone under hele forhandlingsprocessen, og at udtrædelsesaftalen derfor kan forhandles på en fredelig, konstruktiv og positiv måde i alle parters interesse;

3.  beslutter at forsøge at spille en støttende rolle i processen og undgå røde linjer og for store krav med henblik på ikke at undergrave enheden af EU-27 eller Kommissionens mandat som forhandler;

4.  bemærker, at der i artikel 50 stilles krav om, at der i udtrædelsesaftalen med en medlemsstat tages "hensyn til rammen for dens fremtidige forbindelser med Unionen", og at det derfor er nødvendigt, at denne ramme for et nyt partnerskab fastlægges tidligt i forhandlingsprocessen; opfordrer til, at forhandlingerne om betingelserne for udtrædelse og om rammerne for det fremtidige partnerskab finder sted samtidig;

Spørgsmål i forhandlingerne

5.  glæder sig over de bemærkninger, der er fremsat af den britiske regering og andre medlemsstaters regeringer, om at det skal prioriteres højt at finde frem til en aftale om status for EU-borgere i Det Forenede Kongerige og britiske borgere i Den Europæiske Union; støtter kraftigt en retfærdig og lige gensidig aftale og opfordrer til, at denne indgås på et tidligt stadie i forhandlingerne;

6.  mener, at der omgående bør indledes forhandlinger om at opbygge et langsigtet tæt økonomisk samarbejde, der på pragmatisk vis vil fremme velstanden i alle 28 lande; opfordrer til en modig og ambitiøs frihandels- og investeringsaftale med ordninger vedrørende bred gensidig markedsadgang for varer og tjenesteydelser, som tager hensyn til omfanget af samhandelen og den frie handel og investeringsaftaler, som EU har med tredjelande; opfordrer til, at der anlægges en innovativ tilgang til at sikre minimale toldmæssige gnidninger i de fremtidige handelsforbindelser; understreger, at i modsætning til andre lande, som Den Europæiske Union har forhandlet med, starter Det Forenede Kongerige fra et udgangspunkt, hvor det har den samme retlige og lovgivningsmæssige ramme med tilsvarende forskriftsmæssige standarder;

7.  mener, at der vil være områder, hvor Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige er enige om, at de har en gensidig interesse i at fortsætte det tætte samarbejde, der f.eks. omfatter specifikke aktiviteter på uddannelses- og forskningsområdet;

8.  understreger vigtigheden af det fremtidige sikkerhedsmæssige forhold mellem Det Forenede Kongerige og Den Europæiske Union, navnlig på et tidspunkt med øgede og vedvarende terrortrusler og hybride trusler;

9.  noterer sig Den Europæiske Unions bidrag til fredsprocessen i Nordirland, navnlig gennem PEACE-programmerne og taskforcen for Nordirland; fremhæver vigtigheden af at bevare grænsen mellem Irland og Nordirland så effektiv som muligt; understreger, at et fælles rejseområde, som har gjort det muligt at holde interne kontroller på et minimum, har eksisteret mellem Irland og Det Forenede Kongerige siden 1952; bemærker, at "princippet om samtykke" blev nedfældet med Belfast-aftalen, hvorved Nordirland er en integreret del af Det Forenede Kongerige, så længe et flertal af borgerne ønsker, at det skal forblive sådan;

10.  bemærker, at udtrædelsesaftalen også bør tage højde for behovene hos befolkningen i Gibraltar i forbindelse med det pågældende områdes langvarige status;

11.  mener, at en rimelig finansiel løsning skal sikres på grundlag af objektive kriterier, der vurderer såvel passiver som aktiver;

12.  glæder sig over det arbejde, som Europa-Parlamentets udvalg har udført med hensyn til at opstille de centrale spørgsmål, der skal tages op; beklager, at dette arbejde ikke er blevet formelt forelagt Kommissionen, men anmoder om, at disse bidrag ikke desto mindre tages i betragtning i forhandlingerne; kræver, at Parlamentet holdes behørigt og regelmæssigt informeret i løbet af forhandlingsprocessen, således at synspunkterne fra alle politiske grupper tages i betragtning, og at alle input fra Parlamentet i forhandlingsprocessen forberedes i god tro og med fuld gennemsigtighed;

13.  opfordrer til en tvistbilæggelsesordning, der respekter de lovmæssige og forfatningsmæssige ordninger på begge sider;

Det presserende behov for en reform af Den Europæiske Union

14.  understreger, at en medlemsstats forestående afgang bør tilskynde til en dybtgående debat om Den Europæiske Unions tilstand; mener, at Den Europæiske Union har opnået meget af stor betydning i løbet af de første fyrre år af dens historie og efterfølgende blev i stand til at optage nye medlemmer fra Central- og Østeuropa, hvilket er en af EU's største bedrifter; beklager, at Den Europæiske Union ikke desto mindre er blevet udhulet gennem de seneste tyve år som følge af kritiske politiske mangler såsom:

–  de fejl, der blev begået i forbindelse med etableringen og forvaltningen af euroen

–  ineffektiviteten i håndteringen af migrationskrisen

–  en stagnerende europæisk økonomi, som ikke har været i stand til at skabe tilstrækkeligt mange nye job, skabe øget økonomisk vækst og imødegå Europas konkurrenceevnekrise

–  en for stærk centralisering af magten i hænderne på dens institutioner, der har bevirket, at medlemsstaternes borgere føler sig magtesløse og kørt ud på et sidespor;

15.  bemærker, at befolkningerne i Europa ønsker, at deres medlemsstater samarbejder frit som suveræne medlemsstater i fælles institutioner, der fokuserer på et begrænset antal specifikke opgaver, der er overdraget til dem; mener, at folkeafstemninger og valg i hele Europa i de seneste år har vist, at de europæiske folk afviser den overcentraliserede model for en europæisk føderal stat, der bygger på princippet om "en stadig tættere Union", der aldrig får ende;

16.  opfordrer til en reformeret Europæisk Union som et fællesskab af nationer, der samarbejder i fælles konføderale institutioner på grundlag af følgende principper:

–  Den Europæiske Union skal respektere sine medlemsstater

–  Den Europæiske Union bør fokusere på områder, hvor den kan tilføre værdi

–  Den Europæiske Union bør være mere fleksibel

–  Den Europæiske Union bør være mere demokratisk ansvarlig

–  Den Europæiske Union bør give valuta for pengene

–  Den Europæiske Union bør være åben for omverdenen;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, Det Europæiske Råd og medlemsstaternes parlamenter og regeringer.

Juridisk meddelelse