Förfarande : 2017/2593(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0242/2017

Ingivna texter :

B8-0242/2017

Debatter :

PV 05/04/2017 - 6
CRE 05/04/2017 - 6

Omröstningar :

PV 05/04/2017 - 7.1
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 167kWORD 51k
31.3.2017
PE598.583v01-00
 
B8-0242/2017

som avslutning på debatten om förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen  (2017/2593(RSP))


Syed Kamall för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen  (2017/2593(RSP))  
B8-0242/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

–  med beaktande av den anmälan som premiärministern för Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland gjorde till Europeiska rådet den 29 mars 2017 i enlighet med artikel 50.2 i EU-fördraget,

–  med beaktande av Förenade kungarikets vitbok av den 2 februari 2017 om ”Förenade kungarikets utträde ur och nya partnerskap med Europeiska unionen”,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

Förhandlingsprinciper

1.  Europaparlamentet anser att det viktigaste målet för förhandlingarna måste vara att skapa ett långsiktigt, djupgående och speciellt partnerskap mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket som uppfyller alla parters olika behov och ambitioner.

2.  Europaparlamentet betonar att dessa förhandlingar sker mellan långvariga vänner och allierade som har åstadkommit mycket tillsammans. Parlamentet välkomnar den mycket konstruktiva och positiva inställning som den brittiska regeringen har visat i sin anmälan om utträde ur EU av den 29 mars 2017. Parlamentet välkomnar svaret från Europeiska rådets ordförande. Parlamentet hoppas att denna ton kan upprätthållas av alla parter under hela förhandlingsprocessen och att förhandlingarna om utträdesavtalet ska kunna ske på ett lugnt, konstruktivt och positivt sätt i alla parters intresse.

3.  Europaparlamentet är fast beslutet att självt sträva efter att spela en stödjande roll i denna process genom att undvika röda linjer och alltför stora krav med målet att inte underminera sammanhållningen i EU27 eller kommissionens förhandlingsmandat.

4.  Europaparlamentet konstaterar att enligt artikel 50 ska utträdesavtalet utformas ”med beaktande av [statens] framtida förbindelser med unionen” och att det därför är nödvändigt att ramverket för ett nytt partnerskap fastställs tidigt i förhandlingarna. Parlamentet ser gärna att förhandlingarna om utträdesvillkoren och ramverket för det framtida partnerskapet äger rum samtidigt.

Förhandlingsfrågor

5.  Europaparlamentet välkomnar uttalandena från Förenade kungarikets och andra medlemsstaters regeringar att hög prioritet måste ges åt att nå en överenskommelse om statusen för EU-medborgare i Förenade kungariket och brittiska medborgare i Europeiska unionen. Parlamentet ställer sig helhjärtat bakom ett rättvist och likvärdigt ömsesidigt avtal och begär att detta ska ingås på ett tidigt stadium i förhandlingarna.

6.  Europaparlamentet anser att man omedelbart under förhandlingarna bör inleda arbetet med att skapa långsiktiga och djupgående ekonomiska förbindelser som på ett pragmatiskt sätt främjar välfärden för alla tjugoåtta länder. Parlamentet efterlyser ett djärvt och ambitiöst frihandels- och investeringsavtal med bestämmelser om ett djupgående ömsesidigt marknadstillträde för varor och tjänster och som tar hänsyn till handelsvolymen och de fria handels- och investeringsavtal som EU har med tredjeländer. Parlamentet efterlyser en innovativ strategi för att garantera minsta möjliga friktion på tullområdet i framtida handelsförbindelser. Parlamentet understryker att Förenade kungariket, till skillnad från andra länder med vilka EU har förhandlat, utgår från en rättsligt och lagstiftningsmässigt likvärdig situation med överensstämmande regleringsnormer.

7.  Europaparlamentet menar att det finns områden där Europeiska unionen och Förenade kungariket kommer att inse att de har ett ömsesidigt intresse av att bibehålla ett nära samarbete, exempelvis specifika insatser inom utbildning och forskning.

8.  Europaparlamentet betonar vikten av det framtida säkerhetssamarbetet mellan Förenade kungariket och EU, särskilt i en tid av ökat och ihållande terrorist- och hybridhot.

9.  Europaparlamentet noterar Europeiska unionens bidrag till fredsprocessen i Nordirland, särskilt genom Peaceprogrammen och arbetsgruppen för Nordirland. Parlamentet betonar vikten av att hålla gränsen mellan Republiken Irland och Nordirland så friktionsfri som möjligt. Parlamentet betonar att den gemensamma resezonen, som möjliggjort minimala inre kontroller, har varit i kraft mellan Republiken Irland och Förenade kungariket sedan 1952. Parlamentet konstaterar att Belfastavtalet stadfäste samförståndsprincipen, som innebär att Nordirland förblir en integrerad del av Förenade kungariket så länge som en majoritet av medborgarna vill detta.

10.  Europaparlamentet konstaterar att utträdesavtalet även bör beakta behoven hos befolkningen i Gibraltar inom ramen för territoriets mångåriga status.

11.  Europaparlamentet anser att en rättvis ekonomisk uppgörelse måste garanteras på grundval av objektiva kriterier som utvärderar både skulder och tillgångar.

12.  Europaparlamentet välkomnar det arbete som parlamentets utskott utför när det gäller att fastställa viktiga frågor som måste lösas. Parlamentet beklagar att detta arbete inte formellt läggs fram för kommissionen, men begär att dessa bidrag ändå ska beaktas i förhandlingarna. Parlamentet ser gärna att det hålls ordentligt och regelbundet informerat under förhandlingsprocessen, att alla politiska gruppers synpunkter beaktas och att parlamentets eventuella bidrag till förhandlingsprocessen förbereds i en anda av uppriktighet och med full insyn.

13.  Europaparlamentet efterlyser en metod för tvistlösning som respekterar båda sidors rättsliga och konstitutionella bestämmelser.

Det brådskande behovet av en reform av Europeiska unionen

14.  Europaparlamentet betonar att det nära förestående utträdet av en medlemsstat bör stimulera till en djupgående diskussion om tillståndet i Europeiska unionen. Parlamentet menar att Europeiska unionen uppnådde mycket av betydande värde under de första fyrtio åren av sin historia och kunde senare, som en av sina största framgångar, ta emot nya medlemmar från Central- och Östeuropa. Parlamentet beklagar likväl att Europeiska unionen under de senaste tjugo åren har underminerats av allvarliga politiska brister såsom

–  de misstag som gjordes i samband med inrättandet och styrningen av euron,

–  dess ineffektivitet vid hanteringen av migrationskrisen,

–  en stagnerande europeisk ekonomi som visat sig oförmögen att skapa tillräckligt med nya arbetstillfällen, generera ökad ekonomisk tillväxt och hantera Europas konkurrenskraftskris, samt

–  den alltför starka centraliseringen av makt i händerna på unionsinstitutionerna, vilket medfört att medlemsstaternas medborgare känt sig fjärmade och maktlösa.

15.  Europaparlamentet konstaterar att folken i Europa vill att deras medlemsstater fritt ska samarbeta som suveräna medlemsstater i gemensamma institutioner som fokuserar på ett begränsat antal specifika uppgifter som har delegerats till dem. Parlamentet anser att folkomröstningar och val över hela Europa under senare år har visat att de europeiska folken avvisar den alltför starkt centraliserade modellen av en europeisk federal stat som grundar sig på principen om en ständigt ”allt fastare sammanslutning”.

16.  Europaparlamentet efterlyser en reformerad Europeisk union av nationer som samarbetar i gemensamma konfederala institutioner på grundval av följande principer:

–  Europeiska unionen måste respektera sina medlemsstater.

–  Europeiska unionen bör inriktas på områden där den kan tillföra ett mervärde.

–  Europeiska unionen bör vara flexiblare.

–  Europeiska unionen bör vara mer demokratiskt ansvarigt.

–  Europeiska unionen bör ge valuta för pengarna.

–  Europeiska unionen bör vara utåtriktat.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och Europeiska rådet samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

Rättsligt meddelande