Процедура : 2017/2593(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0243/2017

Внесени текстове :

B8-0243/2017

Разисквания :

PV 05/04/2017 - 6
CRE 05/04/2017 - 6

Гласувания :

PV 05/04/2017 - 7.1
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 565kWORD 56k
31.3.2017
PE598.584v01-00
 
B8-0243/2017

за приключване на разисквания относно преговорите с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно преговорите с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз (2017/2593(RSP))


Дейвид Коубърн, Беатрикс фон Щорх от името на групата EFDD

Резолюция на Европейския парламент относно преговорите с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз (2017/2593(RSP))  
B8-0243/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид член 3, параграф 5, член 4, параграф 3 и член 8 от ДЕС,

–  като взе предвид членове 217 и 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид нотификацията от страна на министър-председателя на Обединеното кралство до Европейския съвет от 29 март 2017 г. в съответствие с член 50, параграф 2 от ДЕС,

–  като взе предвид своята резолюция от 28 юни 2016 г. относно решението за напускане на ЕС в резултат на референдума в Обединеното кралство(1),

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че 51,8% от гласоподавателите в Обединеното кралство (17,4 милиона души) гласуваха за напускане на Европейския съюз на 23 юни 2016 г.; отбелязва, че избирателната активност за този референдум беше по-висока от тази на последните парламентарни избори;

Б.  като има предвид, че с нотификацията от страна на правителството на Обединеното кралство до Европейския съвет започва необратимият процес, чрез който Обединеното кралство ще престане да бъде държава – членка на Европейския съюз, и Договорите вече няма да се прилагат за него;

В.  като има предвид, че оттеглянето трябва да бъде организирано по надлежен ред;

Г.  като има предвид, че е суверенно право на една държава членка да се оттегли от Европейския съюз;

Д.  като има предвид, че Обединеното кралство заяви в своята нотификация от 29 март 2017 г. намерението си да бъде извън кръга на компетентност на Съда на Европейския съюз;

Е.  като има предвид, че правителството на Обединеното кралство посочи в същата нотификация, че неговите бъдещи отношения с Европейския съюз няма да включват членство във вътрешния пазар, нито в митническия съюз;

Ж.  като има предвид, че Гренландия напусна Европейската икономическа общност през 1985 г., а Алжир – през 1962 г.;

З.  като има предвид, че кампанията за излизане от ЕС спечели в голяма степен във връзка с въпросите на управлението на имиграцията, възстановяването на правомощията и прекратяването на бюджетните вноски за Европейския съюз;

Водене на преговорите

1.  зачита демократичната воля на народа на Обединеното кралство, който гласува за напускане на Европейския съюз и за възвръщане на контрола върху държавата си;

2.  приветства нотификацията, подадена от правителството на Обединеното кралство до Европейския съвет, която придава официален характер на решението на Обединеното кралство да се оттегли от Европейския съюз;

3.  призовава за това преговорите между Европейския съюз и Обединеното кралство, предвидени в член 50, параграф 2 от ДЕС, да започнат възможно най-скоро и по взаимно съгласие;

4.  отбелязва, че Европейският съюз и неговите държави членки са задължени:

а)   да развиват „привилегировани отношения със съседните страни [...], изградени на основата на сътрудничеството“ съгласно член 8 от ДЕС;

б)   постепенно да премахват „пречките пред международната търговия“ съгласно член 21, параграф 2, буква д) от ДЕС;

в)   да съдействат на държавите членки „по силата на принципа на лоялното сътрудничество [...], при пълно взаимно зачитане [...] при изпълнението на задачите, произтичащи от Договорите“ в съответствие с член 4, параграф 3 от ДЕС, който следователно трябва да включва самия процес на член 50;

г)   да забраняват „всички ограничения върху движението на капитали между държавите членки и [...] трети страни“ по силата на член 63, параграф 1 от ДФЕС;

5.  подчертава, че е в интерес на всички страни преговорите по член 50 от ДЕС да се проведат в съответствие с принципите на правовата държава, с минимални икономически сътресения както по време на преговорите, така и след това;

6.  счита, че в съответствие със и съгласно горепосоченото институциите на ЕС, държавите членки и Обединеното кралство са длъжни да започнат преговорите добросъвестно;

Тематични приоритети

Свободно движение

7.  отбелязва, че свободното движение на хора допринесе за свиване на възнагражденията, неудържим натиск върху обществените услуги и жилищното настаняване, улесняване на трансграничната престъпност и влошено състояние на сигурността както в Обединеното кралство, така и в Европа;

8.  счита, че каквото и да е бъдещо споразумение между ЕС и Обединеното кралство не трябва да включва запазване на свободното движение на хора; счита, че продължаването на свободното движение на хора би било предателство спрямо волята на британския народ;

Реципрочни права

9.   отбелязва, че според изчисленията около 2,9 милиона граждани на ЕС пребивават в Обединеното кралство и около 1,2 милиона граждани на Обединеното кралство пребивават в друга държава членка;

10.  поради това счита, че следва възможно най-рано да бъде постигнато бързо уреждане на реципрочните права на пребиваване, за да се вдъхне увереност на тези граждани и да не се причиняват ненужни смущения или затруднения; подчертава, че този въпрос не трябва да се превърне в основна разменна монета в преговорите;

11.  подчертава, че гражданите на Обединеното кралство, които пребивават законно в друга държава членка от пет години или повече, имат право на статут на дългосрочно пребиваващи граждани, както е посочено в член 4 от Директива 2003/109/ЕО на Съвета;

Бюджет

12.  подчертава, че Обединеното кралство допринася за бюджета на ЕС повече, отколкото получава в замяна; отбелязва, че размерът на бюджета на настоящата многогодишна финансова рамка (МФР) в текущи цени е 1 билион евро; посочва, че докладът на Сметната палата от 2015 г. изчисли процент на грешки в размер на 3,8%;

13.  подчертава, че съгласно Регламента за МФР Комисията трябва да представи до края на 2017 г. своите предложения за МФР за периода след 2020 г., при които следва да се вземе предвид решението на Обединеното кралство за напускане на ЕС; подчертава, че това бъдещо предложение за МФР не следва да включва вноската на Обединеното кралство или да съдържа каквито и да било правни задължения за Обединеното кралство по отношение на неговите задължения;

14.  подчертава освен това, че ако Договорите престанат да се прилагат, както е посочено в член 50, параграф 3 от ДЕС, от това следва, че разпоредбите, приети съгласно тези Договори, включително Регламентът за МФР, и компетентността на Съда на Европейския съюз също така трябва да престанат да се прилагат; подчертава следователно, че след като Обединеното кралство напусне Съюза, не може да съществува правно задължение за Обединеното кралство да продължава да прави вноски към настоящата или бъдещата МФР;

15.  счита, че различните предложения за финансово уреждане, включително бележката относно задълженията на вниманието на комисията по бюджети, изглеждат изготвени с цел преувеличаване на тези цифри, за да се създаде несъществуваща разменна монета в преговорите; ето защо отхвърля идеята за всяка „сметка за развода с ЕС“ или друго финансово уреждане, широко обсъждано в медиите;

16.  подчертава, че ако Обединеното кралство желае да остане част от каквито и да е програми на ЕС, това е решение на съответното правителство и всички финансови вноски следва да се решават за всеки отделен случай и да се прилагат по същия начин както при преговори с трети страни; отбелязва например, че Израел има достъп до програми на ЕС като трета страна, без да допринася за МФР;

Търговия и единен пазар

17.  подчертава, че по време на кампанията за референдума в Обединеното кралство стана ясно от министър-председателя на Обединеното кралство, министъра на финансите и видни активисти на кампанията за излизане от ЕС, че напускането на Европейския съюз би довело до напускане на единния пазар;

18.  подчертава, че дадена държава не трябва да бъде държава – членка на ЕС, нито дори да има търговско споразумение с ЕС, за да получи „достъп“ до единния пазар на ЕС; отбелязва, че през 2015 г. Китай, САЩ, Русия, Япония, Индия и Бразилия са изнесли за ЕС стоки на приблизителна стойност от 864 милиарда евро; отбелязва, че нито една от тези държави няма „свободно движение“ със Съюза, нито търговско споразумение с него;

19.  подчертава, че член 50, параграф 2 от ДЕС гласи, че „Съюзът договаря и сключва споразумение с тази държава, с което се определят редът и условията за нейното оттегляне, като се вземат предвид рамките на бъдещите ѝ отношения със Съюза“. поради това счита, че тъй като търговията ще бъде съществена част от тези бъдещи отношения, по практични съображения трябва да бъде сключена търговска договореност като част от преговорите;

20.  приветства Обединеното кралство, което възстановява гласа си и пълните си права в Световната търговска организация;

21.  приветства Обединеното кралство, което възвръща пълните си права да договаря търговски споразумения и да следва своя собствена търговска и външна политика;

22.  отбелязва, че Обединеното кралство има търговски дефицит с Европейския съюз; отбелязва, че пазарът на Обединеното кралство е най-големият вносител на стоки на ЕС; следователно призовава за разумно и бързо сключване на споразумение за свободна търговия между ЕС и Обединеното кралство;

23.  счита, че не съществува пречка за това Обединеното кралство да започне търговски преговори с трети държави и че от правна гледна точка тези преговори могат да приключат със споразумение, при положение че то е обвързано с условие за излизането на Обединеното кралство от ЕС;

Заключителни разпоредби

24.  подчертава, че преговорите трябва да приключат с прекратяването на компетентността на Съда на ЕС в Обединеното кралство;

25.   счита, че окончателното уреждане на правата за риболов ще бъде допустимо само при пълно възвръщане на политиката в областта на рибарството в Обединеното кралство; подчертава, че ЕС трябва да даде възможност на Обединеното кралство да упражни пълните си независими права при управлението и опазването на водите му и изключителната икономическа зона, както е посочено в Конвенцията на ООН по морско право;

26.   отбелязва, че има действителна загриженост у народа на Северна Ирландия и Република Ирландия, свързана с възможността за построяване на „твърда“ граница; подчертава обаче, че общата зона за пътуване не зависи от членство в ЕС;

27.   отбелязва, че има действителна загриженост у народа на Гибралтар по отношение на границата между Гибралтар и Испания; следователно подчертава, че тези преговори за оттегляне не трябва да се използват като оправомощаване за поставяне под въпрос на суверенитета на Гибралтар и за въвеждане на каквито и да било пречки по границата между Гибралтар и Испания;

28.  счита, че излизането на Обединеното кралство от ЕС може да насърчи други нации също да напуснат; признава, че напускането на ЕС има голям икономически и демократичен потенциал;

o

o    o

29.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2016)0294.

Правна информация