Procedure : 2017/2593(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0243/2017

Indgivne tekster :

B8-0243/2017

Forhandlinger :

PV 05/04/2017 - 6
CRE 05/04/2017 - 6

Afstemninger :

PV 05/04/2017 - 7.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 177kWORD 54k
31.3.2017
PE598.584v01-00
 
B8-0243/2017

som afslutning på debatten om forhandlingerne med Det Forenede Kongerige efter meddelelsen om, at det har til hensigt at træde ud af Den Europæiske Union

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om forhandlingerne med Det Forenede Kongerige efter meddelelsen om, at det har til hensigt at træde ud af Den Europæiske Union (2017/2593(RSP))


David Coburn, Beatrix von Storch for EFDD-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om forhandlingerne med Det Forenede Kongerige efter meddelelsen om, at det har til hensigt at træde ud af Den Europæiske Union (2017/2593(RSP))  
B8-0243/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til artikel 3, stk. 5, artikel 4, stk. 3, og artikel 8 i TEU,

–  der henviser til artikel 217 og 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til Det Forenede Kongeriges premierministers meddelelse til Det Europæiske Råd af 29. marts 2017, jf. artikel 50, stk. 2, i TEU,

–  der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 28. juni 2016 om afgørelsen om at forlade EU som følge af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at 51,8 % af de britiske vælgere (17,4 millioner mennesker) stemte for at forlade Den Europæiske Union den 23. juni 2016; bemærker, at deltagelsen ved denne folkeafstemning var højere end ved det seneste parlamentsvalg;

B.  der henviser til, at den britiske regerings meddelelse til Det Europæiske Råd betyder indledningen af en uigenkaldelig proces, hvorved Det Forenede Kongerige ophører med at være medlem af Den Europæiske Union, og traktaterne ikke længere gælder for det;

C.  der henviser til, at udtrædelsen skal tilrettelægges på en velordnet måde;

D.  der henviser til, at det er en medlemsstats suveræne ret at udtræde af Den Europæiske Union;

E.  der henviser til, at Det Forenede Kongerige i sin meddelelse af 29. marts 2017 erklærede, at det agtede at trække sig ud af Domstolens jurisdiktion;

F.  der henviser til, at den britiske regering i samme meddelelse har angivet, at dens fremtidige forhold til Den Europæiske Union ikke vil omfatte medlemsskab af det indre marked eller medlemsskab af toldunionen;

G.  der henviser til, at Grønland forlod Det Europæiske Økonomiske Fællesskab i 1985 og Algeriet i 1962;

H.  der henviser til, at kampagnen for udmeldelse i stor udstrækning blev vundet på grund af spørgsmålene om kontrol af indvandring, tilbagelevering af beføjelser og ophør af budgetmæssige bidrag til Den Europæiske Union;

Forhandlingsførelse

1.  respekterer det britiske folks demokratiske vilje, da det stemte for at forlade Den Europæiske Union og genvinde kontrollen over sit land;

2.  glæder sig over meddelelsen fra den britiske regering til Det Europæiske Råd, som formaliserer Det Forenede Kongeriges beslutning om at forlade Den Europæiske Union;

3.  opfordrer til, at der hurtigst muligt og på mindelig vis indledes forhandlinger mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 50, stk. 2, i TEU;

4.  bemærker, at Den Europæiske Union og dens medlemsstater er forpligtet til at:

a) udvikle "særlige forbindelser med sine nabolande [...] baseret på samarbejde" i henhold til artikel 8 i TEU

b) gradvis afskaffe "hindringer for international handel" i henhold til artikel 21, stk. 2, litra e), i TEU

c) bistå medlemsstaterne "i medfør af princippet om loyalt samarbejde [...] i fuld gensidig respekt [...] ved gennemførelsen af de opgaver, der følger af traktaterne", jf. artikel 4, stk. 3, i TEU, som derfor skal omfatte selve artikel 50-processen

d) forbyde "alle restriktioner for kapitalbevægelser mellem medlemsstater og [...] tredjelande i henhold til artikel 63, stk. 1, i TEUF;

5.  påpeger, at det er i alle parters interesse, at forhandlingerne i henhold til artikel 50 i TEU føres i overensstemmelse med retsstatsprincippet, med minimale økonomiske forstyrrelser, både under forhandlingerne og i tiden derefter;

6.  mener, at EU's institutioner, medlemsstaterne og Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med og i henhold til ovenstående har pligt til at indlede forhandlinger i god tro;

Tematiske prioriteter

Fri bevægelighed

7.  bemærker, at den frie bevægelighed for personer har bidraget til lønpres, et uholdbart pres på offentlige tjenester og boliger, øget grænseoverskridende kriminalitet og en forværret sikkerhedssituation i både Det Forenede Kongerige og Europa;

8.  mener, at enhver fremtidig aftale mellem EU og Det Forenede Kongerige ikke må omfatte fortsat fri bevægelighed for personer; mener, at fortsat fri bevægelighed for personer ville være forræderi mod det britiske folks vilje;

Gensidige rettigheder

9.   noterer sig, at det anslås, at ca. 2,9 millioner EU-borgere bor i Det Forenede Kongerige, og at ca. 1,2 millioner britiske statsborgere bor i en anden medlemsstat;

10.  mener derfor, at en hurtig beslutning om gensidige opholdsrettigheder bør vedtages snarest muligt for at berolige disse statsborgere og ikke skabe unødvendige forstyrrelser eller bekymringer; understreger, at dette spørgsmål ikke må blive en vigtig brik i forhandlingerne;

11.  understreger, at britiske statsborgere, der har haft lovligt ophold i en anden medlemsstat i mindst fem år, har ret til status som fastboende udlænding, jf. artikel 4 i Rådets direktiv 2003/109/EF;

Budget

12.  understreger, at Det Forenede Kongerige bidrager med mere til EU's budget, end det modtager; bemærker, at størrelsen af budgettet for den nuværende flerårige finansielle ramme (FFR) i løbende priser er på over 1 billion EUR; påpeger, at en af Revisionsrettens beretninger for 2015 anslog en fejlprocent på 3,8 %;

13.  understreger, at Kommissionen i henhold til FFR-forordningen ved udgangen af 2017 skal fremlægge sit forslag til FFR for perioden efter 2020, som bør tage hensyn til Det Forenede Kongeriges beslutning om at forlade EU; understreger, at dette fremtidige forslag til FFR ikke bør omfatte Det Forenede Kongeriges bidrag eller indebære nogen retlige forpligtelser for Det Forenede Kongerige vedrørende dets passiver;

14.  understreger endvidere, at hvis traktaterne ophører med at finde anvendelse, jf. artikel 50, stk. 3, i TEU, følger det heraf, at de love, der udstedes i henhold til disse traktater, herunder FFR-forordningen, og Domstolens jurisdiktion (EU-Domstolen) også skal ophøre med at finde anvendelse; understreger derfor, at når Det Forenede Kongerige forlader Unionen, er der ingen juridisk forpligtelse for Det Forenede Kongerige til at fortsætte bidrag til den nuværende eller fremtidige FFR;

15.  mener, at de forskellige forslag til finansielle transaktioner, herunder meddelelsen om Budgetudvalgets forpligtelser, synes at være udformet til at puste disse tal op for at skabe en ikkeeksisterende brik i forhandlingerne; afviser derfor begrebet om en "skilsmisseregning fra EU" eller en anden finansiel løsning, som er blevet diskuteret flittigt i medierne;

16.  understreger, at hvis Det Forenede Kongerige ønsker at forblive en del af alle EU's programmer, er dette en beslutning, som den aktuelle regering skal træffe, og eventuelle finansielle bidrag skal fastlægges på et individuelt grundlag og anvendes på samme måde som under forhandlinger med tredjelande; bemærker for eksempel, at Israel har adgang til EU-programmer som et tredjeland uden at bidrage til den flerårige finansielle ramme;

Handel og det indre marked

17.  understreger, at det under hele kampagnen for den britiske folkeafstemning blev gjort klart af den britiske premierminister, finansminister og fremtrædende forkæmpere for udmeldelse af EU, at udtrædelse af Den Europæiske Union ville medføre udtrædelse af det indre marked;

18.  understreger, at et land ikke behøver at være medlem af EU eller endda have indgået en handelsaftale med EU for at have "adgang" til EU's indre marked; påpeger, at i 2015 eksporterede Kina, USA, Rusland, Japan, Indien og Brasilien varer til en anslået værdi af 864 mia. EUR til EU; bemærker, at ingen af disse lande har "fri bevægelighed" med Unionen og heller ikke en handelsaftale med den;

19.  understreger, at det i artikel 50, stk. 2, i TEU fastsættes, at "Unionen forhandler og indgår en aftale med den pågældende stat om de nærmere bestemmelser for statens udtræden under hensyn til rammen for dens fremtidige forbindelser med Unionen". mener derfor, at eftersom handel vil blive en vigtig del af dette fremtidige forhold, skal en handelsordning i praksis aftales som led i forhandlingerne;

20.  glæder sig over, at Det Forenede Kongerige befæster sin stemme og sine fulde rettigheder i Verdenshandelsorganisationen;

21.  glæder sig over, at Det Forenede Kongerige genvinder sin fulde ret til at forhandle handelsaftaler og forfølge sin egen handels- og udenrigspolitik;

22.  bemærker, at Det Forenede Kongerige har et handelsunderskud over for Den Europæiske Union; bemærker, at det britiske marked er den største importør af EU-varer; opfordrer derfor til en fornuftig og hurtig frihandelsaftale mellem EU og Det Forenede Kongerige;

23.  mener, at der ikke er nogen hindring for, at Det Forenede Kongerige kan indlede handelsforhandlinger med tredjelande, og at disse forhandlinger juridisk set kan afsluttes med en aftale, forudsat at det er en betingelse, at Det Forenede Kongerige forlader EU;

Afsluttende bestemmelser

24.  understreger, at forhandlingerne skal afsluttes med, at EU-Domstolens jurisdiktion ophører med at gælde i Det Forenede Kongerige;

25.   mener, at en endelig aftale om fiskerirettigheder kun vil kunne accepteres, hvis fiskeripolitikken fuldt ud tilbageføres til Det Forenede Kongerige; understreger, at EU bør gøre det muligt for Det Forenede Kongerige at udøve dets fulde selvstændige rettigheder til forvaltning og bevaring af dets farvande og den eksklusive økonomiske zone som fastlagt i FN's havretskonvention;

26.   konstaterer, at der hersker reel bekymring blandt befolkningen i Nordirland og Republikken Irland om en eventuel indførelse af en fast grænse; understreger imidlertid, at det fælles rejseområde ikke er afhængigt af medlemskab af EU;

27.   konstaterer, at der hersker reel bekymring blandt borgerne i Gibraltar vedrørende grænsen mellem Gibraltar og Spanien; understreger derfor, at disse udtrædelsesforhandlinger ikke må bruges som et mandat til at betvivle suveræniteten i Gibraltar og indføre nogen form for hindringer langs grænsen mellem Gibraltar og Spanien;

28.  mener, at Det Forenede Kongeriges udtrædelse af EU formentlig vil tilskynde andre lande til også at forlade EU; erkender, at udtrædelse af EU har et stort økonomisk og demokratisk potentiale;

o

o    o

29.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0294.

Juridisk meddelelse