Διαδικασία : 2017/2593(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0243/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0243/2017

Συζήτηση :

PV 05/04/2017 - 6
CRE 05/04/2017 - 6

Ψηφοφορία :

PV 05/04/2017 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 555kWORD 57k
31.3.2017
PE598.584v01-00
 
B8-0243/2017

για την περάτωση της συζήτησης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο κατόπιν γνωστοποίησης της πρόθεσής του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο κατόπιν γνωστοποίησης της πρόθεσής του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (2017/2593(RSP))


David Coburn, Beatrix von Storch εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο κατόπιν γνωστοποίησης της πρόθεσής του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (2017/2593(RSP))  
B8-0243/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 3 παράγραφος 5, 4 παράγραφος 3 και 8 της ΣΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 217 και 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη γνωστοποίηση που πραγματοποιήθηκε από την πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 29 Μαρτίου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την απόφαση για αποχώρηση από την ΕΕ ως αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του Ηνωμένου Βασιλείου(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Ιουνίου 2016, το 51,8 % των ψηφοφόρων του Ηνωμένου Βασιλείου (17,4 εκατομμύρια άνθρωποι) ψήφισαν υπέρ της αποχώρησης από την ΕΕ· σημειώνει ότι η προσέλευση για το δημοψήφισμα αυτό ήταν μεγαλύτερη απ’ ό, τι στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη γνωστοποίηση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ξεκινά η αμετάκλητη διαδικασία βάσει της οποίας το Ηνωμένο Βασίλειο θα πάψει να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Συνθήκες δεν θα ισχύουν πλέον σε αυτό·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω αποχώρηση πρέπει να ρυθμιστεί με εύτακτο τρόπο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποχώρηση ενός κράτους μέλους από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί κυριαρχικό του δικαίωμα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, στη γνωστοποίησή του της 29ης Μαρτίου 2017, κατέστησε γνωστή την πρόθεσή του να τεθεί εκτός της αρμοδιότητας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε, στην ίδια γνωστοποίηση, ότι η μελλοντική του σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα περιλαμβάνει συμμετοχή στην εσωτερική αγορά ή συμμετοχή στην τελωνειακή ένωση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γροιλανδία αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα το 1985 και η Αλγερία το 1962·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκστρατεία υπέρ της αποχώρησης επικράτησε με κύριο μοχλό τα θέματα του ελέγχου της μετανάστευσης, του επαναπατρισμού των εξουσιών και του τερματισμού των εισφορών στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων

1.  σέβεται τη δημοκρατική βούληση του βρετανικού λαού ο οποίος ψήφισε υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της ανάκτησης του ελέγχου της χώρας του·

2.  χαιρετίζει τη γνωστοποίηση του Ηνωμένου Βασιλείου προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η οποία επισημοποιεί την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση·

3.  ζητεί οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν και με φιλικό τρόπο·

4.  σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της οφείλουν:

α)  να αναπτύσσουν «προνομιακές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες [...] βασιζόμενες στη συνεργασία», σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΣΕΕ·

β)  να προχωρήσουν προοδευτικά στην «κατάργηση περιορισμών του διεθνούς εμπορίου», σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 εδάφιο ε) της ΣΕΕ·

γ)  να βοηθούν τα κράτη μέλη «σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, [...] βάσει αμοιβαίου σεβασμού [...] (σ)την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Συνθήκες», σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, στις οποίες πρέπει να περιλαμβάνεται, επομένως, και η ίδια η διαδικασία του άρθρου 50·

δ)  να απαγορεύσουν οποιοδήποτε περιορισμό «των κινήσεων κεφαλαίων μεταξύ κρατών μελών και [...] τρίτων χωρών», σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ·

5.  επισημαίνει ότι είναι προς το συμφέρον όλων των μερών οι διαπραγματεύσεις βάσει του άρθρου 50 της ΣΕΕ να διεξαχθούν σύμφωνα με τις αρχές του κράτους δικαίου, με ελάχιστες οικονομικές αναταράξεις, τόσο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων όσο και μετά·

6.  θεωρεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και το Ηνωμένο Βασίλειο οφείλουν να προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις καλή τη πίστει·

Θεματικές προτεραιότητες

Ελεύθερη κυκλοφορία

7.  σημειώνει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων συνέβαλε στη συμπίεση των μισθών, στη δημιουργία αφόρητης πίεσης στους τομείς των δημόσιων υπηρεσιών και της στέγασης, στη διευκόλυνση του διασυνοριακού εγκλήματος, ενώ επιδείνωσε την κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Ευρώπη·

8.  θεωρεί ότι οιαδήποτε μελλοντική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου δεν πρέπει να περιλαμβάνει τη συνέχιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων· θεωρεί ότι η συνέχιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων θα ισοδυναμούσε με προδοσία της βούλησης του βρετανικού λαού·

Αμοιβαία δικαιώματα

9.   σημειώνει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 2,9 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου διαμένουν σε κάποιο άλλο κράτος μέλος·

10.  φρονεί, ως εκ τούτου, ότι θα πρέπει να συμφωνηθεί το συντομότερο μια ομαλή επίλυση του θέματος των αμοιβαίων δικαιωμάτων διαμονής που θα καθησυχάσει τους πολίτες αυτούς, χωρίς να δημιουργούνται περιττά προβλήματα ή αγωνίες· τονίζει ότι το θέμα αυτό δεν πρέπει να αποτελέσει μέσο συναλλαγής στις διαπραγματεύσεις·

11.  τονίζει ότι οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που διαμένουν νόμιμα επί πέντε ή περισσότερα έτη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν δικαίωμα στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου·

Προϋπολογισμός

12.  τονίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο εισφέρει στον προϋπολογισμό της ΕΕ περισσότερα απ’ όσα λαμβάνει το ίδιο· τονίζει ότι το μέγεθος του προϋπολογισμού του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) σε σημερινές τιμές υπερβαίνει το 1 τρισεκατομμύριο ευρώ· επισημαίνει ότι στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2015 το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος είναι 3,8 %·

13.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό του ΠΔΠ, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει, έως το τέλος του 2017, τις προτάσεις της για το ΠΔΠ μετά το 2020, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την ΕΕ· τονίζει ότι η πρόταση για το μελλοντικό ΠΔΠ δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει εισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου ή να συνεπάγεται νομικές υποχρεώσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με απαιτήσεις έναντί του·

14.  τονίζει ακόμη ότι, αν παύσουν να ισχύουν οι Συνθήκες, όπως ορίζει το άρθρο 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, εξυπακούεται ότι οι νόμοι που καταρτίζονται βάσει των Συνθηκών αυτών, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού για το ΠΔΠ, και η νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ, πρέπει επίσης να παύσουν να ισχύουν· τονίζει, συνεπώς, ότι, μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από τη ΕΕ, δεν είναι δυνατόν να υφίσταται καμία υποχρέωση του Ηνωμένου Βασιλείου να συνεχίσει να εισφέρει στο τρέχον ή το μελλοντικό ΠΔΠ·

15.  θεωρεί ότι οι διάφορες προτάσεις για δημοσιονομικούς διακανονισμούς, περιλαμβανομένου του σημειώματος για την Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με υποχρεώσεις, φαίνεται ότι αποσκοπούν στη διόγκωση των αριθμητικών στοιχείων ούτως ώστε να κατασκευαστεί εκ του μη όντος ένα μέσο συναλλαγής για τις διαπραγματεύσεις· απορρίπτει, ως εκ τούτου την ιδέα για οιονδήποτε «λογαριασμό του διαζυγίου με την ΕΕ» ή κάθε άλλο δημοσιονομικό διακανονισμό, πράγμα που συζητείται ευρέως στον Τύπο·

16.  τονίζει ότι, εφόσον το Ηνωμένο Βασίλειο επιθυμεί να εξακολουθήσει να συμμετέχει σε κάποια προγράμματα της ΕΕ, η απόφαση αυτή επαφίεται στην κυβέρνηση που θα βρίσκεται τότε στην εξουσία και οιαδήποτε οικονομική εισφορά θα πρέπει να αποφασιστεί για την κάθε περίπτωση χωριστά και να εφαρμοστεί όπως συμβαίνει με τις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες· σημειώνει, για παράδειγμα, ότι το Ισραήλ έχει πρόσβαση σε προγράμματα της ΕΕ ως τρίτη χώρα, χωρίς να εισφέρει στο ΠΔΠ·

Εμπόριο και ενιαία αγορά

17.  τονίζει ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της εκστρατείας για το δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασιλείου, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, ο υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου και εξέχουσες προσωπικότητες που είχαν ταχθεί υπέρ της αποχώρησης κατέστησαν σαφές ότι η αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεπάγεται αποχώρηση από την ενιαία αγορά·

18.  τονίζει ότι μια χώρα όχι μόνο δεν χρειάζεται να είναι μέλος της ΕΕ, αλλά ούτε καν να έχει εμπορική συμφωνία με την ΕΕ, προκειμένου να έχει πρόσβαση στην ενιαία αγορά της ΕΕ· τονίζει ότι, το 2015, η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Βραζιλία εξήγαγαν στην ΕΕ προϊόντα αξίας περίπου 864 δισεκατομμυρίων EUR· σημειώνει ότι καμία από τις χώρες αυτές δεν έχει «ελευθερία κυκλοφορίας» με την Ένωση ή έστω εμπορική συμφωνία μαζί της·

19.  τονίζει ότι το άρθρο 50 παράγραφος 2 της ΣΕΕ ορίζει ότι «η Ένωση προβαίνει σε διαπραγματεύσεις και συνάπτει με το εν λόγω κράτος συμφωνία που καθορίζει τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για την αποχώρησή του, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο των μελλοντικών του σχέσεων με την Ένωση.»· πιστεύει, επομένως, ότι, δεδομένου ότι το εμπόριο θα αποτελέσει ζωτικό στοιχείο της μελλοντικής σχέσης, θα πρέπει να συμφωνηθεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων ρύθμιση για το εμπόριο που θα καλύπτει όλα τα πρακτικά ζητήματα·

20.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ανακτά τη φωνή του και τα πλήρη δικαιώματά του στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου·

21.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ανακτά το πλήρες δικαίωμα να διαπραγματεύεται εμπορικές συμφωνίες και να ακολουθεί τη δική του εμπορική και εξωτερική πολιτική·

22.  σημειώνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζει έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση· σημειώνει ότι η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ενωσιακών προϊόντων· ζητεί, ως εκ τούτου, μια λογική και ταχεία συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου·

23.  πιστεύει ότι τίποτε δεν εμποδίζει το Ηνωμένο Βασίλειο να αρχίσει εμπορικές διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες και ότι, από νομική άποψη, οι διαπραγματεύσεις αυτές μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία υπό τον όρο ότι θα τεθεί σε εφαρμογή μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ·

Τελικές διατάξεις

24.  τονίζει ότι επιστέγασμα της διαπραγμάτευσης πρέπει να είναι ο τερματισμός της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο·

25.   θεωρεί ότι ένας τελικός διακανονισμός για τα αλιευτικά δικαιώματα θα είναι αποδεκτός μόνον εφόσον η αλιευτική πολιτική επαναπατριστεί πλήρως στο Ηνωμένο Βασίλειο· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να δώσει στο Ηνωμένο Βασίλειο τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει τα πλήρη και αυτοτελή δικαιώματά του στη διαχείριση και τη διατήρηση των υδάτων του και στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, όπως ορίζει τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας·

26.   σημειώνει ότι υπάρχει πραγματική ανησυχία μεταξύ των πολιτών της Βόρειας Ιρλανδίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας για το ενδεχόμενο να καθιερωθούν έλεγχοι στα σύνορα· τονίζει, ωστόσο, ότι η κοινή ταξιδιωτική περιοχή δεν εξαρτάται από την ιδιότητα του μέλους της ΕΕ·

27.   σημειώνει ότι ο λαός του Γιβραλτάρ ανησυχεί πραγματικά για τα σύνορα μεταξύ Γιβραλτάρ και Ισπανίας· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι οι διαπραγματεύσεις για την αποχώρηση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως εντολή για να αμφισβητηθεί η κυριαρχία του Γιβραλτάρ και να τεθούν οιαδήποτε εμπόδια στα σύνορα μεταξύ Γιβραλτάρ και Ισπανίας·

28.  εκτιμά ότι η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ θα αποτελέσει ενθάρρυνση και για άλλα έθνη να αποχωρήσουν επίσης· αναγνωρίζει ότι η αποχώρηση από την ΕΕ παρέχει σημαντικές δυνατότητες για την οικονομία και τη δημοκρατία·

o

o    o

29.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0294.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου