Menetlus : 2017/2593(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0243/2017

Esitatud tekstid :

B8-0243/2017

Arutelud :

PV 05/04/2017 - 6
CRE 05/04/2017 - 6

Hääletused :

PV 05/04/2017 - 7.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 174kWORD 54k
31.3.2017
PE598.584v01-00
 
B8-0243/2017

arutelu lõpetuseks läbirääkimiste üle Ühendkuningriigiga pärast riigi teadet kavatsuse kohta Euroopa Liidust välja astuda

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


läbirääkimiste kohta Ühendkuningriigiga pärast riigi teadet kavatsuse kohta Euroopa Liidust välja astuda (2017/2593(RSP))


David Coburn, Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon läbirääkimiste kohta Ühendkuningriigiga pärast riigi teadet kavatsuse kohta Euroopa Liidust välja astuda (2017/2593(RSP))  
B8-0243/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artiklit 50,

–  võttes arvesse ELi lepingu artikli 3 lõiget 5, artikli 4 lõiget 3 ja artiklit 8,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikleid 217 ja 218,

–  võttes arvesse teadet, mille Ühendkuningriigi peaminister vastavalt ELi lepingu artikli 50 lõikele 2 esitas 29. märtsil 2017 Euroopa Ülemkogule,

–  võttes arvesse oma 28. juuni 2016. aasta resolutsiooni Ühendkuningriigi referendumist tuleneva otsuse kohta EList lahkuda(1),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Ühendkuningriigi 23. juuni 2016. aasta rahvahääletusel hääletas 51,8% osalenutest (17,4 miljonit inimest) Euroopa Liidust lahkumise poolt; märgib, et selle referendumi valimisaktiivsus oli suurem kui riigi viimastel üldvalimistel;

B.  arvestades, et Ühendkuningriigi valitsuse teatega Euroopa Ülemkogule algab pöördumatu protsess, mille tulemusena Ühendkuningriik lakkab olemast Euroopa Liidu liikmesriik ja liidu aluslepingud Ühendkuningriigi kohta enam ei kehti;

C.  arvestades, et liidust väljaastumine peab toimuma korrastatult;

D.  arvestades, et Euroopa Liidu liikmesriigil on suveräänne õigus liidust välja astuda;

E.  arvestades, et 29. märtsil 2017 teatas Ühendkuningriik oma kavatsusest väljuda Euroopa Liidu Kohtu jurisdiktsiooni alt;

F.  arvestades, et samas teates mainis Ühendkuningriigi valitsus, et riigi tulevased sidemed Euroopa Liiduga ei hõlma siseturu ega tolliliidu liikmeks olekut;

G.  arvestades, et Euroopa Majandusühendusest lahkus 1985. aastal Gröönimaa ja 1962. aastal Alžeeria;

H.  arvestades, et lahkumise kampaania võideti suuresti tänu lubadustele kontrollida sisserännet, taastada riigi pädevus ja lõpetada maksed Euroopa Liidu eelarvesse;

Läbirääkimiste käik

1.  austab Ühendkuningriigi rahva demokraatlikku tahet, kes hääletas Euroopa Liidust lahkumise poolt, et taastada kontroll oma riigi üle;

2.  kiidab heaks Ühendkuningriigi valitsuse Euroopa Ülemkogule esitatud teate, millega ametlikustatakse Ühendkuningriigi otsus Euroopa Liidust välja astuda;

3.  nõuab, et Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi läbirääkimisi vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikele 2 alustataks võimalikult kiiresti ja sõbralikus õhkkonnas;

4.  märgib, et Euroopa Liit ja selle liikmesriigid on kohustatud:

a) arendama naabruses asuvate riikidega privilegeeritud ja koostööl põhinevaid suhteid vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 8;

b) järk-järgult kaotama rahvusvahelise kaubanduse piirangud vastavalt ELi lepingu artikli 21 lõike 2 punktile e;

c) kooskõlas lojaalse koostöö põhimõttega abistama täielikus vastastikuses
austuses üksteist aluslepingutest tulenevate ülesannete täitmisel vastavalt ELi lepingu artikli 4 lõikele 3, mis peab seega hõlmama ka artikkel 50 protsessi;

d) keelama „kõik kapitali liikumise piirangud liikmesriikide vahel ning liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel” vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 63 lõikele 1;

5.  juhib tähelepanu asjaolule, et kõigi osaliste huvides on pidada läbirääkimisi Euroopa Liidu lepingu artikli 50 alusel kooskõlas õigusriigi põhimõttega ja nii läbirääkimiste ajal kui ka pärast seda majandustegevust võimalikult vähe häirides;

6.  on veendunud, et kooskõlas eeltooduga ja sellest lähtuvalt on ELi institutsioonid, liikmesriigid ja Ühendkuningriik kohustatud alustama läbirääkimisi heas usus;

Valdkondlikud prioriteedid

Vaba liikumine

7.  märgib, et inimeste vaba liikumine on suurendanud palkade ebavõrdsust ning survet avalikele teenustele ja eluasemete pakkumisele, soodustanud piiriülest kuritegevust ja halvendanud julgeolekuolukorda nii Ühendkuningriigis kui ka Euroopas;

8.  on seisukohal, et mis tahes tulevane leping ELi ja Ühendkuningriigi vahel ei tohi hõlmata inimeste vaba liikumise jätkumist; on seisukohal, et isikute vaba liikumise jätkumine tähendaks briti rahva tahte reetmist;

Vastastikused õigused

9.   märgib, et Ühendkuningriigis elab hinnanguliselt umbes 2,9 miljonit ELi kodanikku ja ligikaudu 1,2 miljonit Ühendkuningriigi kodanikku elab mõnes teises liikmesriigis;

10.  on seetõttu veendunud, et vastastikuste elamisõiguste küsimuse kiires lahendamises tuleks võimalikult varakult kokku leppida, et neid kodanikke rahustada ja mitte põhjustada tarbetut segadust või pinget; rõhutab, et see küsimus ei tohi läbirääkimistel tähtsaks vahetuskaubaks kujuneda;

11.  rõhutab, et Ühendkuningriigi kodanikel, kes on viis aastat või kauem seaduslikult teises liikmesriigis elanud, on õigus saada pikaajalise elaniku staatus, nagu on sätestatud nõukogu direktiivi 2003/109/EÜ artiklis 4;

Eelarve

12.  rõhutab, et Ühendkuningriik annab ELi eelarvesse rohkem kui ta sealt vastu saab; märgib, et kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku eelarve on jooksevhindades üle ühe triljoni euro; juhib tähelepanu sellele, et kontrollikoja 2015. aasta aruande kohaselt oli veamäär 3,8%;

13.  toonitab, et mitmeaastase finantsraamistiku määruse kohaselt peab komisjon 2017. aasta lõpuks esitama oma ettepanekud 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku kohta, milles tuleks arvestada Ühendkuningriigi otsust EList lahkuda; rõhutab, et see tulevase mitmeaastase finantsraamistiku ettepanek ei tohiks sisaldada Ühendkuningriigi osamakset ega mingeid Ühendkuningriigi vastutust puudutavaid õiguslikke kohustusi;

14.  rõhutab veel, et kui lõpeb aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes, nagu on märgitud Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikes 3, järeldub sellest, et lõpeb ka kõnealuste lepingute raames koostatud õigusaktide, sealhulgas mitmeaastase finantsraamistiku määruse kohaldamine ja Euroopa Kohtu pädevus Ühendkuningriigi suhtes; toonitab seepärast, et kui Ühendkuningriik liidust lahkub, ei ole tal enam mingit õiguslikku kohustust praeguses või tulevases mitmeaastases finantsraamistikus osaleda;

15.  on seisukohal, et mitmesugused rahaliste kokkulepete ettepanekud, sealhulgas eelarvekomisjonile esitatud teade kohustuste kohta, tunduvad olevat mõeldud arvude suuremana näitamiseks, et neid läbirääkimistel ära kasutada; lükkab seetõttu tagasi mis tahes „ELi abielulahutuse arve“ või muu rahalise kokkuleppe, mida on ajakirjanduses laialdaselt arutatud;

16.  rõhutab, et kui Ühendkuningriik soovib edaspidi mõnes ELi programmis osaleda, sõltub see ametis oleva valitsuse otsusest, ja mis tahes rahalise osaluse üle tuleks otsustada juhtumipõhiselt ning samal viisil nagu kolmandate riikidega peetavatel läbirääkimistel; märgib näiteks, et Iisraelil on kolmanda riigina juurdepääs ELi programmidele, ilma et ta osaleks mitmeaastases finantsraamistikus;

Kaubandus ja ühtne turg

17.  rõhutab, et kogu Ühendkuningriigi referendumikampaania kestel selgitasid Ühendkuningriigi peaminister, rahandusminister ja lahkumiskampaania juhid, et Euroopa Liidust lahkumine tähendab lahkumist ühtselt turult;

18.  rõhutab, et riik ei pea olema ELi liige ega isegi ELiga kaubanduslepingut omama, et ELi ühtsele turule pääseda; juhib tähelepanu sellele, et 2015. aastal eksportisid Hiina, Ameerika Ühendriigid, Venemaa, Jaapan, India ja Brasiilia ELi ligikaudu 864 miljardi euro väärtuses kaupu; märgib, et ühelgi neist riikidest ei ole liiduga nn liikumisvabadust ega ka kaubanduslepingut;

19.  rõhutab, et ELi lepingu artikli 50 lõikes 2 on öeldud, et „Euroopa Ülemkogult saadud suuniste kohaselt räägib liit selle riigiga läbi ja sõlmib lepingu, milles sätestatakse riigi väljaastumise kord, võttes arvesse tema ja liidu tulevaste suhete raamistikku“; on seetõttu veendunud, et kuna kaubandus on nende tulevaste suhete oluline osa, tuleb läbirääkimiste käigus praktilistel eesmärkidel kokku leppida ka kaubavahetuse kord;

20.  kiidab heaks Ühendkuningriigi hääle ja täielike õiguste taastamise Maailma Kaubandusorganisatsioonis;

21.  väljendab heameelt selle üle, et Ühendkuningriik taastab oma täieliku õiguse kaubanduslepingute üle läbirääkimisi pidada ning ise oma kaubandus- ja välispoliitikat suunata;

22.  märgib, et Ühendkuningriigil on Euroopa Liiduga kaubavahetuse puudujääk; märgib, et Ühendkuningriigi turg on suurim ELi kaupade importija; nõuab seetõttu mõistliku vabakaubanduslepingu kiiret sõlmimist ELi ja Ühendkuningriigi vahel;

23.  on veendunud, et miski ei takista Ühendkuningriiki kolmandate riikidega kaubandusläbirääkimisi alustamast ja et seaduspäraselt võidakse selliste läbirääkimiste lõpul sõlmida leping, kui selle tingimuseks on Ühendkuningriigi lahkumine EList;

Lõppsätted

24.  rõhutab, et läbirääkimiste tulemusel peab Euroopa Liidu Kohtu jurisdiktsioon Ühendkuningriigis lõppema;

25.   leiab, et lõplik kokkulepe kalapüügiõiguste üle on vastuvõetav ainult siis, kui kogu kalanduspoliitika läheb tagasi Ühendkuningriigi kontrolli alla; rõhutab, et EL peab võimaldama Ühendkuningriigil täiel määral kasutada iseseisvat õigust oma majandusvööndi vete majandamiseks ja kaitsmiseks, nagu on sätestatud ÜRO mereõiguse konventsioonis;

26.   võtab teadmiseks Põhja-Iirimaa ja Iiri Vabariigi elanike tõsise mure selle pärast, et võidakse taastada range piirikontroll; rõhutab siiski, et ühine reisipiirkond ei sõltu ELi liikmeks olemisest;

27.   võtab teadmiseks Gibraltari rahva tõsise mure seoses Gibraltari ja Hispaania vahelise piiriga; rõhutab seetõttu, et lahkumisläbirääkimisi ei tohi kasutada Gibraltari suveräänsuse kahtluse alla seadmiseks ega Gibraltari ja Hispaania vahelisel piiril takistuste tekitamiseks;

28.  usub, et Ühendkuningriigi lahkumine EList võib ka muid riike lahkuma julgustada; möönab, et EList lahkumisel on suur majanduslik ja demokraatlik potentsiaal;

o

o    o

29.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0294.

Õigusalane teave