Procedūra : 2017/2593(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0243/2017

Pateikti tekstai :

B8-0243/2017

Debatai :

PV 05/04/2017 - 6
CRE 05/04/2017 - 6

Balsavimas :

PV 05/04/2017 - 7.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 552kWORD 51k
31.3.2017
PE598.584v01-00
 
B8-0243/2017

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl derybų su Jungtine Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl derybų su Jungtine Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos (2017/2593(RSP))


David Coburn, Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl derybų su Jungtine Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos (2017/2593(RSP))  
B8-0243/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 5 dalį, 4 straipsnio 3 dalį ir 8 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 217 ir 218 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į pranešimą, kurį, vadovaudamasi Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 2 dalimi, Europos Vadovų Tarybai 2017 m. kovo 29 d. pateikė Jungtinės Karalystės Ministrė Pirmininkė,

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. birželio 28 d. rezoliuciją dėl sprendimo išstoti iš ES, kuris yra JK įvykusio referendumo pasekmė(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi 2016 m. birželio 23 d. 51,8 proc. JK rinkėjų (17,4 mln. žmonių) balsavo dėl išstojimo iš Europos Sąjungos; atkreipia dėmesį į tai, kad šio referendumo rinkėjų aktyvumas buvo didesnis nei paskutinių visuotinių rinkimų;

B.  kadangi, JK vyriausybei informavus Europos Vadovų Tarybą, prasideda neatšaukiamas JK išstojimo iš Europos Sąjungos procesas, ir šiai valstybei nebebus taikomos Sutartys;

C.  kadangi išstojimas turi vykti tvarkingai;

D.  kadangi išstoti iš Europos Sąjungos – suvereni valstybės narės teisė;

E.  kadangi savo 2017 m. kovo 29 d. pranešime JK pažymėjo ketinanti nesivadovauti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcija;

F.  kadangi tame pačiame pranešime JK vyriausybė pažymėjo, kad jos būsimi santykiai su Europos Sąjunga neapims jos dalyvavimo nei vidaus rinkos, nei muitų sąjungos veikloje;

G.  kadangi Grenlandija išstojo iš Europos ekonominės bendrijos 1985 m., o Alžyras – 1962 m.;

H.  kadangi kampanija už išstojimą „Leave“ buvo iš esmės sėkminga pasitelkiant tokius argumentus, kaip imigracijos kontrolė, galių susigrąžinimas ir įnašų į Europos Sąjungos biudžetą nutraukimas;

Derybų vedimas

1.  gerbia demokratinę Jungtinės Karalystės gyventojų, kurie balsavo už išstojimą iš Europos Sąjungos ir kontrolės savo šalyje susigrąžinimą, valią;

2.  palankiai vertina tai, kad JK vyriausybė pateikė pranešimą Europos Vadovų Tarybai, kuriuo įforminamas JK sprendimas išstoti iš Europos Sąjungos;

3.  ragina Europos Sąjungą ir Jungtinę Karalystę kuo greičiau draugiškai pradėti derybas, numatytas Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 2 dalyje;

4.  pažymi, kad Europos Sąjunga ir valstybės narės yra įpareigotos:

a) pagal Europos Sąjungos sutarties 8 straipsnį plėtoti „ypatingus santykius su kaimyninėmis šalimis“, kurie būtų pagrįsti bendradarbiavimu;

b) pagal Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnio 2 dalies e punktą palaipsniui panaikinti tarptautinės prekybos apribojimus;

c) pagal Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalį padėti valstybėms narėms vadovaujantis lojalaus bendradarbiavimo principu gerbti viena kitą vykdant iš Sutarčių kylančias užduotis, todėl tai turi apimti patį 50 straipsnio procesą;

d) pagal SESV 63 straipsnio 1 dalį uždrausti visus „kapitalo judėjimo tarp valstybių narių ir […] trečiųjų šalių“ apribojimus;

5.  pažymi, jog svarbu, kad visų šalių labui derybos pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį būtų vedamos laikantis teisinės valstybės principo, kuo mažiau sutrikdant ekonomiką tiek derybų metu, tiek joms pasibaigus;

6.  mano, kad, atsižvelgdamos į tai, kas išdėstyta pirmiau, ir tuo remdamosi, ES institucijos, valstybės narės ir Jungtinė Karalystė privalo pradėti derybas gera valia;

Teminiai prioritetai

Laisvas judėjimas

7.  pažymi, kad laisvas asmenų judėjimas prisidėjo prie darbo užmokesčio glaudinimo, pernelyg didelio spaudimo dėl viešųjų paslaugų ir būsto, palankesnių sąlygų tarpvalstybiniam nusikalstamumui sudarymo ir pablogėjusios saugumo padėties tiek JK, tiek Europoje;

8.  mano, kad bet koks būsimas ES ir JK susitarimas negali apimti tolesnio laisvo asmenų judėjimo; mano, kad tolesniu laisvu asmenų judėjimu būtų paminta Jungtinės Karalystės gyventojų valia;

Abipusės teisės

9.   pažymi, kad apskaičiuota, jog maždaug 2,9 mln. ES piliečių gyvena JK ir maždaug 1,2 mln. JK piliečių gyvena kitoje valstybėje narėje;

10.  todėl mano, kad reikia nedelsiant susitarti dėl to, kaip kuo skubiau išspręsti abipusių teisių gyventi šalyje klausimą, siekiant užtikrinti aiškumą šių šalių piliečiams ir nesukelti nereikalingų trukdžių ar sunkumų; pabrėžia, kad šis klausimas neturi tapti pagrindinis derybinis manevras;

11.  pabrėžia, kad JK piliečiai, kurie teisėtai gyveno kitose valstybėse narėse penkerius metus ar ilgiau, turi teisę gauti ilgalaikio gyventojo statusą, kaip apibrėžta Tarybos direktyvos 2003/109/EB 4 straipsnyje;

Biudžetas

12.  pabrėžia, kad JK prisideda daugiau prie ES biudžeto, nei gauna mainais; pažymi, kad dabartinės daugiametės finansinės programos (DFP) biudžetas dabartinėmis kainomis – daugiau kaip 1 trln. EUR; atkreipia dėmesį į tai, kad 2015 m. Audito Rūmų ataskaitoje apskaičiuota, kad klaidų lygis yra 3,8 proc.;

13.  pabrėžia, kad pagal DFP reglamentą Komisija iki 2017 m. pabaigos turi pateikti savo pasiūlymus dėl DFP po 2020 m., kurie turėtų apimti JK sprendimą išstoti iš ES; pabrėžia, kad šiame būsimame pasiūlyme dėl DFP neturėtų būti numatomas JK įnašas ar kokios nors teisinės JK prievolės, susijusios su jos įsipareigojimais;

14.  be to, pabrėžia, kad jeigu Sutarčių nuostatos nebetaikomos, kaip nurodyta Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalyje, iš to išplaukia, kad pagal minėtas Sutartis sudaryti teisės aktai, įskaitant DFP reglamentą, ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcija taip pat turi būti nebetaikytini; todėl pabrėžia, kad JK išstojus iš Sąjungos negali būti jokios teisinės prievolės Jungtinės Karalystei toliau mokėti įnašus dėl dabartinės ar būsimos DFP;

15.  mano, kad įvairiais pasiūlymais dėl finansinių susitarimų, įskaitant pranešimą dėl Biudžeto komiteto įsipareigojimų, tarytum siekiama tokius skaičius dirbtinai padidinti, siekiant sukurti neegzistuojantį derybinį manevrą; todėl atmeta bet kokią „ES skyrybų sąskaitos“ ar kito finansinio susitarimo, kuris buvo plačiai aptariamas žiniasklaidoje, sąvoką;

16.  pabrėžia, kad, jei JK nori ir toliau likti bet kokių ES programų dalimi, tai būtų tuometinės vyriausybės sprendimas, ir kad sprendimas dėl bet kurių finansinių įnašų turėtų būti priimtas atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį ir turėtų būti taikomas taip pat, kaip ir derybų su trečiosiomis šalimis atveju; pažymi, kad, pavyzdžiui, Izraelis gali naudotis ES programomis kaip trečioji šalis nemokėdama įnašų dėl DFP;

Prekyba ir bendroji rinka

17.  pabrėžia, kad vykstant JK referendumo kampanijai JK Ministras Pirmininkas, finansų ministras (iždo kancleris) ir žinomi kampanijos „Leave“ šalininkai aiškiai parodė, kad išstojimas iš Europos Sąjungos reikštų išstojimą iš bendrosios rinkos;

18.  pabrėžia, kad šalis neturi būti ES nare, nei būti sudariusi prekybos susitarimą su ES, kad galėtų užtikrinti „prieigą“ prie ES bendrosios rinkos; pažymi, kad 2015 m. Kinija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Rusija, Japonija, Indija ir Brazilija eksportavo prekių į ES už maždaug 864 mlrd. EUR; pažymi, kad nė viena iš šių šalių neturi „judėjimo laisvės“ Sąjungoje, netgi prekybos susitarimo su ja;

19.  pabrėžia, kad Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 2 dalyje teigiama, kad „Sąjunga susidera ir sudaro su ta valstybe susitarimą, kuriame nustatoma išstojimo iš Sąjungos tvarka atsižvelgiant į pagrindinius būsimų tos valstybės santykių su Sąjunga principus“; todėl mano, kad, vedant derybas visais praktiniais tikslais turi būti susitarta dėl prekybos režimo, kadangi prekyba atliks itin svarbų vaidmenį plėtojant santykius ateityje;

20.  palankiai vertina tai, kad JK dar kartą užsitikrino savo balsą ir visas teises Pasaulio prekybos organizacijoje;

21.  palankiai vertina tai, kad JK atgauna visas teises dalyvauti derybose dėl prekybos susitarimų ir vykdyti savo prekybos ir užsienio politiką;

22.  atkreipia dėmesį į tai, kad JK prekyba su Europos Sąjunga yra deficitinė; pažymi, kad JK rinka yra didžiausia ES prekių importuotoja; todėl ragina nedelsiant sudaryti patikimą laisvosios prekybos susitarimą tarp ES ir JK;

23.  mano, kad nėra kliūčių JK pradėti derybas dėl prekybos su trečiosiomis šalimis ir kad teisiniu požiūriu šios derybos gali būti užbaigtos susitarimu, jei tai priklauso nuo JK išstojimo iš ES;

Baigiamosios nuostatos

24.  pabrėžia, kad derybos turi būti užbaigtos taip, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcija Jungtinėje Karalystėje nebebūtų taikoma;

25.   mano, kad galutinis sprendimas dėl žvejybos teisių bus priimtinas tik visiškai grąžinus žvejybos politiką JK; pabrėžia, kad ES turi sudaryti sąlygas JK įtvirtinti savo nepriklausomas teises valdyti ir saugoti savo vandenis ir išskirtinę ekonominę zoną, kaip apibrėžta JT jūrų teisės konvencijoje;

26.   pažymi, kad Šiaurės Airijos ir Airijos Respublikos gyventojai tikrai susirūpinę dėl to, kad gali būti pastatyta fizinė siena; vis dėlto pabrėžia, kad bendroji kelionių erdvė nepriklauso nuo narystės ES;

27.   atkreipia dėmesį į tai, kad Gibraltaro gyventojai iš tiesų susirūpinę dėl sienos tarp Gibraltaro ir Ispanijos; todėl pabrėžia, kad šios derybos dėl išstojimo negali būti naudojamos kaip įgaliojimai ginčyti Gibraltaro suverenitetą ir sudaryti bet kokias kliūtis palei Gibraltaro ir Ispanijos sieną;

28.  mano, kad JK išstojimas iš ES galėtų paskatinti kitas šalis taip pat palikti ES; pripažįsta, kad išstojimas iš ES turi didelį ekonominį ir demokratinį potencialą;

o

o    o

29.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0294.

Teisinis pranešimas