Postup : 2017/2651(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0276/2017

Předložené texty :

B8-0276/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.69
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 178kWORD 51k
24.4.2017
PE603.726v01-00
 
B8-0276/2017

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci ve Venezuele (2017/2651(RSP))


Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venezuele (2017/2651(RSP))  
B8-0276/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci ve Venezuele, zejména na usnesení ze dne 27. února 2014 o situaci ve Venezuele(1), usnesení ze dne 18. prosince 2014 o pronásledování demokratické opozice ve Venezuele(2), usnesení ze dne 12. března 2015 o situaci ve Venezuele(3) a usnesení ze dne 8. června 2016 o situaci ve Venezuele(4),

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, jehož je Venezuela smluvní stranou,

–  s ohledem na Meziamerickou demokratickou chartu přijatou dne 11. září 2001,

–  s ohledem na ústavu Venezuely,

–  s ohledem na varování Organizace amerických států (OAS) uvedená ve zprávách ze dne 30. května 2016 a 14. března 2017 o Venezuele a na výzvu generálního tajemníka OAS, aby byla okamžitě svolána Stálá rada podle článku 20 demokratické charty s cílem projednat venezuelskou politickou krizi,

–  s ohledem na dopis místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicy Mogheriniové ze dne 27. března 2017 o zhoršování situace a závažné politické, hospodářské a humanitární krizi ve Venezuele,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 25. ledna 2017 generální tajemník Organizace amerických států (OAS) Luis Almagro Lemes prohlásil v Evropském parlamentu, že dialog zahájený dne 30. října 2016, který podporovala Evropská unie prostřednictvím mediace mezi bývalými prezidenty Dominikánské republiky a Panamy, Leonelem Fernándezem a Martínem Torrijosem, bývalým španělským předsedou vlády Josém Luisem Rodríguezem Zapaterem a katolickou církví, požadované cíle nesplnil;

B.  vzhledem k tomu, že v posledních třech týdnech došlo ve Venezuele k bouřlivým demonstracím v návaznosti na rozhodnutí venezuelského Nejvyššího soudu ze dne 27. března 2017;

C.  vzhledem k tomu, že během těchto protestů přišlo o život nejméně osm lidí a 100 lidí bylo zraněno; vzhledem k tomu, že během demonstrace dne 19. dubna 2017 zemřeli dva demonstranti a jeden agent venezuelské Národní gardy;

D.  vzhledem k tomu, že svoboda pokojného shromažďování pro všechny je jedním ze základních pilířů demokracie; vzhledem k tomu, že tato svoboda a práva s ní související by měla být požívána a vykonávána pokojně a při dodržování pravidel demokracie;

E.  vzhledem k tomu, že by měla být dodržována zásada nevměšování se do vnitřních věcí státu; vzhledem k tomu, že je třeba se za všech okolností vyhnout záměrnému vyhrocování konfliktů nebo podněcování k protestům zvenčí;

F.  vzhledem k tomu, že by měla být respektována vůle venezuelského lidu vyjádřená ve volbách a veškeré pokusy zahraničních aktérů o ukončení politických mandátů před jejich skončením by měly být odsouzeny;

G.  vzhledem k tomu, že Venezuela je bohatá na přírodní zdroje, což by mohlo snadno vzbudit zájem jiných zemí a zahraničních společností; vzhledem k tomu, že tyto zdroje by měly být využívány k zajištění důstojného života všech venezuelských občanů;

H.  vzhledem k tomu, že stanovení hospodářské politiky je výhradně vnitřní věcí každého státu a veškeré snahy o ovlivnění této politiky by se měly považovat za nepřípustné zasahování do výlučných pravomocí státu; vzhledem k tomu, že při stanovování hospodářské politiky by jedinou motivací každé vlády měly být zájmy jejích vlastních občanů;

I.  vzhledem k tomu, že dělba moci definovaná venezuelskou ústavou je nezbytnou zárukou ochraňující občanská práva a bránící demokracii a právní stát a představuje základní předpoklad umožňující existenci zastupitelské demokracie;

J.  vzhledem k tomu, že prezident Nicolas Maduro požádal venezuelský Nejvyšší soud, aby přehodnotil svůj nález, který zneplatnil Národní shromáždění; vzhledem k tomu, že dne 1. dubna 2017 vydal venezuelský Nejvyšší soud nové nálezy, kterými pravomoci Národního shromáždění obnovil;

1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad vážně se zhoršující situací ve Venezuele, která se vyznačuje ovzduším narůstající politické a společenské nestability;

2.  vyjadřuje zejména vážné znepokojení nad pokračujícím násilím ve Venezuele a nad zabitím a zraněním lidí během demonstrací, k nimž došlo v uplynulých týdnech;

3.  vyzývá všechny zúčastněné strany, aby dodržovaly venezuelskou ústavu a respektovaly pravomoci, které ústava svěřuje všem jednotlivým politickým orgánům;

4.  vítá nedávnou revizi některých prvků rozhodnutí venezuelského Nejvyššího soudu;

5.  vyzývá venezuelskou vládu, aby ochránila rozdělení a nezávislost pravomocí; připomíná, že rozdělení pravomocí, které jsou stejně legitimní, a jejich vzájemné nevměšování patří k zásadním principům demokratických států, jež jsou postaveny na zásadách právního státu;

6.  zdůrazňuje, že je zásadně důležité, aby venezuelská vláda zajistila úplnou ochranu lidských práv;

7.  opakuje, že právo na volbu osoby, která bude mít ve Venezuele legitimní politickou moc, přísluší výhradně venezuelskému lidu, jehož jedinou příležitostí k uplatňování tohoto práva jsou pravidelné volby;

8.  vyzývá všechny zúčastněné strany, aby respektovaly vůli občanů a volební zákon; v této souvislosti vyzývá vládu Venezuely, aby dodržovala ústavu a předložila volební harmonogram, který umožní včasné uskutečnění svobodných volebních procesů;

9.  zdůrazňuje, že je důležité zajistit co největší transparentnost a vytvořit jasný harmonogram pro nadcházející volební proces, aby se zabránilo vzniku jakýchkoli případných budoucích tvrzení nebo pochybností v souvislosti se spravedlností volebního procesu;

10.  vyzývá všechny zainteresované strany, aby dodržovaly a zaručovaly ústavní právo všech osob na svobodné pokojné shromažďování; vyzývá venezuelské orgány, aby všem občanům zaručily bezpečnost a umožnily jim svobodně uplatňovat svá práva, což se týká zejména obránců lidských práv, novinářů, politických aktivistů a členů nezávislých nevládních organizací, kteří jsou všichni vystaveni většímu riziku napadení;

11.  naléhavě vyzývá vládu a opozici, aby držely politický boj v mezích ústavního uspořádání a záruk; rozhodně odsuzuje veškeré formy násilí bez ohledu na to, kdo je páchá;

12.  naléhavě vyzývá všechny zúčastněné strany, aby nepřijímaly radikální postoje, zdržely se násilí v jakékoli formě a předem ani z ideologických důvodů neodmítaly dialog; naléhavě vyzývá všechny zúčastněné strany, aby předložily konkrétní a realistická řešení sociálních a politických problémů, které mají dopad na venezuelské obyvatelstvo;

13.  podporuje mírovou iniciativu katolické církve a veškeré iniciativy zaměřené na obnovení míru a dialogu;

14.  vyzývá venezuelské orgány, aby co nejrychleji umožnily vstup humanitární pomoci do země a také vstup mezinárodních organizací, které chtějí pomoci nejvíce postiženým segmentům společnosti;

15.  vyzývá Evropskou unii a její členské státy, aby navázaly konstruktivní dialog s venezuelskou vládou a respektovaly přitom zásadu nevměšování se do vnitřních záležitostí státu s cílem zajistit bezpečnost a dobré životní podmínky venezuelských občanů a evropských občanů žijících ve Venezuele;

16.  opakuje svoji naléhavou výzvu, aby byla do Venezuely vyslána delegace Evropského parlamentu, která by co nejdříve zahájila dialog se všemi skupinami, jichž se konflikt týká;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě a Národnímu shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0176.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0106.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0080.

(4)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0269

Právní upozornění