Процедура : 2017/2656(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0296/2017

Внесени текстове :

B8-0296/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/05/2017 - 10.8
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 476kWORD 47k
10.5.2017
PE603.751v01-00
 
B8-0296/2017

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Унгария (2017/2656(RSP))


Манфред Вебер от името на групата PPE
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Унгария (2017/2656(RSP))  
B8‑0296/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално членове 2 и 6 от него,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека и съдебната практика на Европейския съд по правата на човека,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и многобройните договори на ООН в областта на правата на човека, които са обвързващи за всички държави членки,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 март 2014 г., озаглавено „Нова уредба на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава“ (COM(2014)0158),

–  като взе предвид своите резолюции съответно от 16 декември(1) и 10 юни 2015 г.(2) относно положението в Унгария, от 3 юли 2013 г. относно положението с основните права: стандарти и практики в Унгария(3), от 16 февруари 2012 г. относно неотдавнашните политически събития в Унгария(4) и от 10 март 2011 г. относно закона за медиите в Унгария(5),

–  като взе предвид изслушването относно положението в Унгария, проведено на 27 февруари 2017 г. от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

–  като взе предвид разискването в пленарна зала относно положението в Унгария от 26 април 2017 г.,

–  като взе предвид Римската декларация на ръководителите на 27-те държави членки и на Европейския съвет, Европейския парламент и Европейската комисия от 25 март 2017 г.,

–  като взе предвид Закон CLXVIII от 2007 г. относно обнародването на Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, приет от Държавното събрание на Унгария на 17 декември 2007 г.,

–  като взе предвид Резолюция 2162 (2017) от 27 април 2017 г. на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, озаглавена „Обезпокоителни събития в Унгария: проектозакон относно НПО, който ограничава гражданското общество, и евентуално закриване на Централноевропейския университет“,

–  като взе предвид изявлението на комисаря на Съвета на Европа за правата на човека от 8 март 2017 г. относно новия закон на Унгария, който позволява автоматичното задържане на лица, търсещи убежище, и писмото му до председателя на Държавното събрание на Унгария от 27 април 2017 г. с покана да отхвърли предложения проектозакон относно НПО с чуждестранно финансиране,

–  като взе предвид решението на Комисията да открие производство за установяване на нарушение срещу Унгария във връзка със закона за изменение на закона за националното висше образование, както и други производства за установяване на нарушение в пакета от месец април,

–  като взе предвид реакцията на Комисията на националното допитване в Унгария под надслов „Да спрем Брюксел“,

–  като взе предвид посещението на члена на Комисията Аврамопулос в Унгария на 28 март 2017 г.,

–  като взе предвид писмото на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи до заместник-председателя Тимерманс, в което се иска становището на Комисията относно съответствието на закона за изменение на някои актове, свързани с подсилването на прилаганата в охраняемата гранична зона процедура, с разпоредбите на достиженията на правото на ЕС в областта на убежището, както и по отношение на Хартата на основните права при прилагането на посочените в този закон мерки,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Европейският съюз се основава на ценностите на зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства, и като има предвид, че тези ценности са универсални и общи за държавите членки (член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС));

Б.  като има предвид, че Хартата на основните права на Европейския съюз е част от първичното законодателство на ЕС, което забранява всяка форма на дискриминация на каквото и да било основание, като например пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация;

В.  като има предвид, че според Хартата изкуствата и научните изследвания са свободни и академичната свобода се зачита; като има предвид, че тя също така гарантира свободата да се създават учебни заведения при зачитане на демократичните принципи;

Г.  като има предвид, че свободата на сдружаване следва да бъде защитавана, и като има предвид, че енергичното гражданско общество играе жизненоважна роля за насърчаването на участието на обществеността в демократичния процес и отчетността на правителствата по отношение на правните им задължения, включително в областта на защитата на основните права, опазването на околната среда и борбата с корупцията;

Д.  като има предвид, че правото на убежище е гарантирано при надлежно спазване на правилата на Женевската конвенция от 28 юли 1951 г. и на Протокола от 31 януари 1967 г. за статута на бежанците и в съответствие с ДЕС и Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС);

Е.  като има предвид, че Унгария е държава – членка на Европейския съюз от 2004 г. насам, и като има предвид, че според проучванията на общественото мнение по-голямата част от унгарските граждани подкрепят членството на страната в ЕС;

Ж.  като има предвид, че последните събития в Унгария, и по-специално законът за изменение на някои актове, свързани с повишаването на строгостта на процедурите, прилагани в областта на управлението на границите и убежището, законът за изменение на закона за националното висше образование и предложението за закон относно прозрачността на организациите, получаващи помощ от чужбина (Проектозакон T/14967 на унгарския парламент), породиха безпокойство с оглед на съвместимостта им с правото на ЕС и Хартата на основните права;

1.  припомня, че ценностите, залегнали в член 2 от ДЕС, трябва да бъдат зачитани от всички държави – членки на ЕС;

2.  призовава Комисията, в качеството ѝ на пазител на Договорите, да извърши обстойна оценка на положението в Унгария, и да окаже пълна подкрепа на унгарското правителство в усилията за намиране на адекватни решения за изразеното безпокойство;

3.  призовава унгарското правителство да участва в диалог с Комисията; отново заявява, че и двете страни следва да участват в такъв диалог по безпристрастен и основан на доказателства и сътрудничество начин;

4.  призовава унгарското правителство междувременно да последва препоръките, отправени в Резолюция 2162 (2017) от 27 април 2017 г. на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа;

5.  възлага на своята комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да възобнови разискванията и да предприеме необходимите действия, ако унгарското правителство не е предприело подходящи мерки за поправяне на положението в рамките на определения от Комисията срок и ако бъде установен очевиден риск от тежко нарушение на ценностите, залегнали в член 2 от ДЕС;

6.  призовава Комисията да информира Парламента за своите оценки;

7.  отново изтъква необходимостта от редовен процес на мониторинг и диалог, с участието на всички държави членки, както и на Съвета, Комисията и Парламента, с цел да бъдат защитени основните ценности на ЕС, свързани с демокрацията, основните права и принципите на правовата държава, и да се избегнат двойните стандарти, както се предлага в резолюцията на Парламента от 25 октомври 2016 г. относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права(6);

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Комисията и Съвета, на президента, правителството и парламента на Унгария, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и Съвета на Европа.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2015)0461.

(2)

OВ C 407, 4.11.2016 г., стр. 46.

(3)

OВ C 75, 26.2.2016 г., стр. 52.

(4)

ОВ C 249 E, 30.8.2013 г., стр. 27.

(5)

ОВ C 199 E, 7.7.2012 г., стр. 154.

(6)

Приети текстове, P8_TA(2016)0409.

Правна информация - Политика за поверителност