Postupak : 2017/2656(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0296/2017

Podneseni tekstovi :

B8-0296/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/05/2017 - 10.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 257kWORD 46k
10.5.2017
PE603.751v01-00
 
B8-0296/2017

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o stanju u Mađarskoj (2017/2656(RSP))


Manfred Weber u ime Kluba zastupnika PPE-a
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Mađarskoj (2017/2656(RSP))  
B8-0296/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno članke 2. i 6.,

–  uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije,

–  uzimajući u obzir Europsku konvenciju o ljudskim pravima i sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima i brojne sporazume UN-a o ljudskim pravima koji su obvezujući za sve države članice,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 11. ožujka 2014. naslovljenu „Novi okvir EU-a za jačanje vladavine prava” (COM(2014)0158),

–  uzimajući u obzir svoje rezolucije od 16. prosinca(1) i 10. lipnja 2015.(2) o stanju u Mađarskoj te Rezoluciju od 3. srpnja 2013. o stanju temeljnih prava: norme i prakse u Mađarskoj(3), Rezoluciju od 16. veljače 2012. o nedavnim političkim promjenama u Mađarskoj(4) i Rezoluciju od 10. ožujka 2011. o mađarskom zakonu o medijima(5),

–  uzimajući u obzir saslušanje o stanju ljudskih prava u Mađarskoj održano 27. veljače 2017. u Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–  uzimajući u obzir plenarnu raspravu od 26. travnja 2017. o stanju u Mađarskoj,

–  uzimajući u obzir Deklaraciju čelnika 27 država članica te Europskog Vijeća, Europskog parlamenta i Europske komisije od 25. ožujka 2017.,

–  uzimajući u obzir akt CLXVIII iz 2007. o proglašenju Ugovora iz Lisabona o izmjeni Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o osnivanju Europske zajednice koji je donijela mađarska Nacionalna skupština 17. prosinca 2007.,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju 2162 (2017) od 27. travnja 2017. Parlamentarne skupštine Vijeća Europe naslovljenu „Zabrinjavajuća zbivanja u Mađarskoj: nacrt zakona o nevladinim organizacijama kojim se ograničava civilno društvo i moguće zatvaranje Srednjoeuropskog sveučilišta”,

–  uzimajući u obzir izjavu povjerenika Vijeća Europe za ljudska prava od 8. ožujka 2017. o mađarskom novom zakonu kojim se dopušta automatsko pritvaranje tražitelja azila, i njegov dopis predsjedniku Nacionalne skupštine Mađarske od 27. travnja 2017. kojim se poziva na odbacivanje predloženog nacrta zakona o nevladinim organizacijama koje se financiraju stranim sredstvima,

–  uzimajući u obzir odluku Komisije da pokrene postupke zbog povrede prava protiv Mađarske u vezi s aktom kojim se izmjenjuje Zakon o nacionalnom visokom obrazovanju, kao i druge postupke zbog povrede prava iz travanjskog paketa,

–  uzimajući u obzir odgovor Komisije na nacionalne konzultacije u Mađarskoj pod naslovom „Zaustavite Bruxelles”,

–  uzimajući u obzir posjet povjerenika Avramopoulosa Mađarskoj 28. ožujka 2017.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove upućeno potpredsjedniku Europske komisije Fransu Timmermansu u kojem se traži mišljenje Komisije o usklađenosti akta o izmjeni određenih zakona povezanih s postrožavanjem postupka koji se provodi u čuvanim graničnim područjima s odredbama pravne stečevine Unije u području azila te o usklađenosti s Poveljom o temeljnim pravima prilikom provedbe mjera spomenutih u tom zakonu,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da se Europska unija temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina, te budući da su te vrijednosti univerzalne i zajedničke državama članicama (članak 2. Ugovora o Europskoj Uniji (UEU));

B.  budući da je Povelja o temeljnim pravima Europske unije dio primarnog zakonodavstva EU-a i da se njome zabranjuje bilo kakva diskriminacija na temelju spola, rase, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkoga ili bilo kakvoga drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invalidnosti, dobi ili spolnog usmjerenja;

C.  budući da se Poveljom jamči sloboda umjetnosti i znanstvenog istraživanja, kao i poštovanje akademske slobode; budući da se njome također jamči sloboda osnivanja obrazovnih ustanova uz poštovanje demokratskih načela;

D.  budući da se slobodu udruživanja treba štititi i budući da dinamičan sektor civilnog društva ima ključnu ulogu u promicanju sudjelovanja javnosti u demokratskom procesu i odgovornosti vlada za svoje pravne obveze, uključujući zaštitu temeljnih prava, očuvanje okoliša i borbu protiv korupcije;

E.  budući da se jamči pravo na azil u skladu s pravilima Ženevske konvencije od 28. srpnja 1951. i pripadajućeg Protokola od 31. siječnja 1967. o statusu izbjeglica te u skladu s UEU-om i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije (UFEU);

F.  budući da je Mađarska članica Europske unije od 2004. i budući da, prema ispitivanjima javnog mnijenja, velika većina stanovnika Mađarske podržava članstvo te zemlje u EU-u;

G.  budući da su najnovija zbivanja u Mađarskoj, to jest donošenje akta o izmjeni određenih zakona povezanih s postrožavanjem postupaka koji se provode u području upravljanja granicama i azila, akta o izmjeni Zakona o nacionalnom visokom obrazovanju i predloženi zakon o transparentnosti organizacija koje primaju potporu iz inozemstva (Zakon T/14967 mađarskog parlamenta) izazvala zabrinutost u pogledu njihove usklađenosti s pravom EU-a i Poveljom Europske unije o temeljnim pravima;

1.  podsjeća na to da sve države članice EU-a moraju poštovati vrijednosti iz članka 2. UEU-a;

2.  poziva Komisiju da u svojstvu čuvara Ugovorâ temeljito ocijeni stanje u Mađarskoj te da u potpunosti podrži mađarsku vladu u nastojanjima da pronađe odgovarajuća rješenja za navedene zabrinutosti;

3.  poziva mađarsku vladu da se uključi u dijalog s Komisijom; ponavlja da bi obje strane trebale sudjelovati u tom dijalogu na nepristran način i u međusobnoj suradnji te se pri tome oslanjati na dokazane činjenice;

4.  poziva mađarsku vladu da u međuvremenu slijedi preporuke iz Rezolucije Parlamentarne skupštine Vijeća Europe 2162 (2017) od 27. travnja 2017.;

5.  nalaže svom Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da nastavi raspravu i da poduzme potrebne radnje ako mađarska vlada nije poduzela odgovarajuće mjere kako bi ispravila situaciju unutar roka koji je odredila Komisija i ako postoji jasna opasnost od ozbiljnog kršenja vrijednosti iz članka 2. UEU-a;

6.  poziva Komisiju da redovno obavještava Parlament o svojim procjenama;

7.  ponavlja da je u postupak redovitog nadzora i u dijalog potrebno uključiti sve države članice, kao i Vijeće, Komisiju i Parlament, kako bi se zaštitile temeljne vrijednosti EU-a, odnosno demokracija, temeljna prava i vladavina prava, i kako bi se izbjegli dvostruki standardi, kao što je izneseno u Rezoluciji Parlamenta od 25. listopada 2016. o uspostavi mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava(6);

8.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji i Vijeću, predsjedniku, vladi i parlamentu Mađarske, vladama i parlamentima država članica i Vijeću Europe.

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0461.

(2)

SL C 407, 4.11.2016., str. 46.

(3)

SL C 75, 26.2.2016, str. 52.

(4)

SL C 249 E, 30.8.2013., str. 27.

(5)

SL C 199 E, 7.7.2012., str. 154.

(6)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0409.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti