Postup : 2017/2656(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0296/2017

Predkladané texty :

B8-0296/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/05/2017 - 10.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 262kWORD 46k
10.5.2017
PE603.751v01-00
 
B8-0296/2017

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Maďarsku (2017/2656(RSP))


Manfred Weber v mene skupiny PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Maďarsku (2017/2656(RSP))  
B8‑0296/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej články 2 a 6,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach a na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a množstvo dohovorov OSN o ľudských právach, ktoré sú záväzné pre všetky členské štáty,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. marca 2014 s názvom Nový rámec EÚ na posilnenie právneho štátu (COM(2014)0158),

–  so zreteľom na svoje uznesenia zo 16. decembra(1) a z 10. júna 2015(2) o situácii v Maďarsku, z 3. júla 2013 o situácii v oblasti základných práv: normy a postupy v Maďarsku(3), zo 16. februára 2012 o nedávnom politickom vývoji v Maďarsku(4) a z 10. marca 2011 o zákone o médiách v Maďarsku(5),

–  so zreteľom na vypočutie o situácii v Maďarsku, ktoré uskutočnil 27. februára 2017 Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci,

–  so zreteľom na rozpravu v pléne o situácii v Maďarsku, ktorá sa uskutočnila 26. apríla 2017,

–  so zreteľom na Rímsku deklaráciu vedúcich predstaviteľov 27 členských štátov a Európskej rady, Európskeho parlamentu a Európskej komisie z 25. marca 2017,

–  so zreteľom na zákon CLXVIII z roku 2007 o vyhlásení Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, prijatý maďarským národným zhromaždením 17. decembra 2007,

–  so zreteľom na rezolúciu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 2162 (2017) z 27. apríla 2017 s názvom Znepokojujúci vývoj v Maďarsku: návrh zákona o MVO obmedzujúci občiansku spoločnosť a možné zatvorenie Stredoeurópskej univerzity,

–  so zreteľom na vyhlásenie komisára Rady Európy pre ľudské práva z 8. marca 2017 o novom maďarskom zákone, ktorý umožňuje automatické zadržanie žiadateľov o azyl, a jeho list z 27. apríla 2017 adresovaný predsedovi maďarského národného zhromaždenia, v ktorom vyzýva na zamietnutie navrhovaného zákona o MVO financovaných zo zahraničia,

–  so zreteľom na rozhodnutie Komisie o začatí konania proti Maďarsku o nesplnení povinnosti v súvislosti so zákonom, ktorým sa mení štátny zákon o vysokoškolskom vzdelávaní, ako aj na ďalšie konania o nesplnení povinnosti v rámci aprílového balíka,

–  so zreteľom na odpoveď Komisie na maďarskú vnútroštátnu konzultáciu „Stop Bruselu“,

–  so zreteľom na návštevu komisára Avramopoulosa v Maďarsku, ktorá sa uskutočnila 28. marca 2017,

–  so zreteľom na list Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci adresovaný podpredsedovi Timmermansovi so žiadosťou o stanovisko Komisie k súlade tohto zákona, ktorým sa menia určité zákony súvisiace s posilnením postupu vykonávaného v oblasti strážených hraníc, s ustanoveniami acquis Únie v oblasti azylu, a tiež pokiaľ ide o Chartu základných práv pri vykonávaní opatrení uvedených v tomto zákone,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám a keďže tieto hodnoty sú univerzálne a spoločné pre členské štáty (článok 2 Zmluvy o Európskej únii, Zmluva o EÚ);

B.  keďže Charta základných práv Európskej únie je súčasťou primárneho práva EÚ a zakazuje akúkoľvek diskrimináciu najmä z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie;

C.  keďže podľa ustanovení charty sú umenie aj vedecký výskum slobodné a akademická sloboda sa rešpektuje; keďže charta takisto zaručuje slobodu zakladať vzdelávacie inštitúcie za predpokladu dodržiavania demokratických zásad;

D.  keďže sloboda združovania by mala byť chránená a keďže dynamická občianska spoločnosť zohráva zásadnú úlohu pri podporovaní verejnej účasti na demokratickom procese a zodpovednosti vlád za plnenie ich zákonných povinností vrátane ochrany základných práv, životného prostredia a boja proti korupcii;

E.  keďže právo na azyl je zaručené, a to v riadnom súlade s ustanoveniami Ženevského dohovoru z 28. júla 1951 a jeho protokolu z 31. januára 1967 o postavení utečencov a v súlade so Zmluvou o Európskej únii (Zmluva o EÚ) a Zmluvou o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ);

F.  keďže Maďarsko je členským štátom Európskej únie od roku 2004 a podľa prieskumov verejnej mienky prevažná väčšina maďarských občanov podporuje členstvo krajiny v EÚ;

G.  keďže najnovší vývoj v Maďarsku, najmä pokiaľ ide o zákon, ktorým sa menia určité zákony zamerané na sprísnenie postupov uplatňovaných v oblastiach podliehajúcich riadeniu hraníc a na azyl, zákon, ktorým sa mení štátny zákon o vysokoškolskom vzdelávaní, a návrh zákona o transparentnosti organizácií, ktoré dostávajú finančnú podporu zo zahraničia (zákon maďarského parlamentu T/14967), vyvoláva obavy týkajúce sa súladu týchto zákonov s právom EÚ a Chartou základných práv;

1.  pripomína, že hodnoty zakotvené v článku 2 Zmluvy o EÚ musia dodržiavať všetky členské štáty EÚ;

2.  vyzýva Komisiu, aby ako strážkyňa zmlúv dôkladne posúdila situáciu v Maďarsku a plne podporila úsilie maďarskej vlády nájsť primerané prostriedky, ako riešiť vyvolané obavy;

3.  vyzýva maďarskú vládu, aby začala viesť dialóg s Komisiou; pripomína, že obidve strany by sa mali na takomto dialógu zúčastňovať nestranným spôsobom, na základe dôkazov a v duchu spolupráce;

4.  vyzýva maďarskú vládu, aby sa dovtedy riadila odporúčaniami uvedenými v rezolúcii Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 2162 (2017) z 27. apríla 2017;

5.  poveruje svoj Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby obnovil diskusiu a podnikol potrebné kroky, ak maďarská vláda neprijme primerané opatrenia na nápravu situácie v lehote stanovenej Komisiou a ak sa zistí jednoznačné riziko vážneho porušenia hodnôt zakotvených v článku 2 Zmluvy o EÚ;

6.  vyzýva Komisiu, aby Parlament informovala o svojich posúdeniach;

7.  pripomína, že je potrebné pravidelne uskutočňovať monitorovanie a viesť dialóg za účasti všetkých členských štátov, ako aj Rady, Komisie a Parlamentu, aby sa zaručila ochrana základných hodnôt EÚ týkajúcich sa demokracie, základných práv a právneho štátu a zamedzilo sa duplicite noriem, ako je uvedené v uznesení Parlamentu z 25. októbra 2016 o zriadení mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva(6);

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, prezidentovi, vláde a parlamentu Maďarska, vládam a parlamentom členských štátov a Rade Európy.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0461.

(2)

Ú. v. EÚ C 407, 4.11.2016, s. 46.

(3)

Ú. v. EÚ C 75, 26.2.2016, s. 52.

(4)

Ú. v. EÚ C 249 E, 30.8.2013, s. 27.

(5)

Ú. v. EÚ C 199 E, 7.7.2012, s. 154.

(6)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0409.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia