Procedure : 2017/2685(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0344/2017

Ingediende teksten :

B8-0344/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/05/2017 - 11.14
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


ONTWERPRESOLUTIE
PDF 165kWORD 50k
15.5.2017
PE603.769v01-00
 
B8-0344/2017

naar aanleiding van verklaringen van de Raad en de Commissie

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over herplaatsing doen slagen (2017/2685(RSP))


Auke Zijlstra, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton, Harald Vilimsky namens de ENF-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over herplaatsing doen slagen (2017/2685(RSP))  
B8-0344/2017

Het Europees Parlement,

–  gezien de verklaringen van de Raad en de Commissie van 16 mei 2017 over herplaatsing doen slagen,

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat het immigratie- en asielbeleid een exclusieve bevoegdheid van soevereine lidstaten is;

B.  overwegende dat door de EU aangemoedigde massale immigratie uit niet-Europese landen zeer problematisch is gebleken en tot politieke, economische, sociale en culturele verstoring heeft geleid;

C.  overwegende dat uit cijfers van de UNHCR blijkt dat slechts 2,65 % van de migranten die in 2016 in Italië aankwamen asiel kregen als echte vluchtelingen en dat 90 334 van de 181 436 migranten naar de zwarte economie verdwenen zonder asiel aan te vragen of af te wachten(1);

D.  overwegende dat door Eurofound empirisch is vastgesteld dat de Europese jeugd minder mogelijkheden heeft voor opwaartse sociale mobiliteit(2);

E.  overwegende dat door de EU opgelegd massamigratiebeleid nooit een oplossing kan zijn voor demografische uitdagingen, zoals ook is aangetoond door het Nederlandse Centraal Planbureau (CPB)(3), dat schrijft dat de instroom van migranten geen oplossing zal bieden voor de financiële gevolgen van de vergrijzing;

F.  overwegende dat het IMF de EU geadviseerd heeft "tijdelijk" lagere lonen te geven aan migranten(4); overwegende dat sociale dumping een verstorend effect heeft op de banenmarkt, de concurrentie tussen migranten en Europeanen aanwakkert, de sociale zekerheid aantast en tot wijdverbreide armoede leidt, vooral onder lager opgeleiden;

G.  overwegende dat Hongarije zeer doeltreffend is geweest bij het beheren en verminderen van de instroom van migranten op zijn grondgebied;

H.  overwegende dat de Australische aanpak er steeds beter in geslaagd is om de illegale immigratie in Australië terug te dringen en er tegelijkertijd voor heeft gezorgd dat er geen migranten meer omkomen op zee;

I.  overwegende dat het herplaatsingsprogramma van de EU een rechtstreeks gevolg is van het echec van Schengen en het opengrenzenbeleid;

J.  overwegende dat de veiligheid van vele vrouwen in het gedrang is als gevolg van de massale seksuele geweldplegingen door migranten tegen Europese vrouwen in Keulen en tientallen andere Europese steden;

K.  overwegende dat het verplichte herplaatsingsprogramma geen rechtsgrondslag heeft;

L.  overwegende dat het Europees Hof voor de rechten van de mens het de lidstaten onmogelijk maakt om migratiestromen te beheren en lidstaten die dat proberen zelf boetes oplegt, zoals dat Italië in 2009 overkwam(5);

1.  benadrukt het beginsel dat het vaststellen van een eigen asiel- en immigratiebeleid onderdeel is van de soevereiniteit van alle staten;

2.  is van mening dat het opengrenzenbeleid van de EU meer migranten ertoe aanzet om te proberen de Middellandse Zee over te steken;

3.  verwerpt het beginsel van gedwongen herplaatsing en benadrukt dat het doeltreffender is vluchtelingen en mensen die internationale bescherming zoeken op te vangen in veilige delen van hun land of in hun eigen regio's;

4.  merkt op dat een lidstaat de irreguliere instroom en het irreguliere verblijf op het eigen grondgebied terecht als een illegale daad kan beschouwen en dat die daad vervolgd en bestraft kan worden;

5.  laakt de onduidelijke rol van bepaalde ngo's in de Middellandse Zee;

6.  verzoekt de lidstaten de Australische aanpak op het gebied van immigratie over te nemen;

7.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de parlementen van de lidstaten.

 

(1)

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4442910/Less-3-migrants-reached-Italy-refugees.html

(2)

https://www.neweurope.eu/article/europes-x-men-first-live-worse-parents/

(3)

https://www.cpb.nl/persbericht/329217/immigratie-niet-effectief-tegen-vergrijzing

(4)

http://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/imf-recommends-paying-refugees-below-the-minimum-wage

(5)

https://www.theguardian.com/world/2012/feb/23/italy-human-rights-migrants-libya

Juridische mededeling