Postup : 2017/2688(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0353/2017

Predkladané texty :

B8-0353/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0231

NÁVRH UZNESENIA
PDF 354kWORD 46k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0349/2017
15.5.2017
PE603.778v01-00
 
B8-0353/2017

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0219/2017

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o vykonávaní usmernení Rady v oblasti LGBTI, najmä pokiaľ ide o prenasledovanie (údajných) homosexuálov v Čečensku, Rusko (2017/2688(RSP))


Malin Björk, Marisa Matias, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Dennis de Jong, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stefan Eck, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice

Uznesenie Európskeho parlamentu o vykonávaní usmernení Rady v oblasti LGBTI, najmä pokiaľ ide o prenasledovanie (údajných) homosexuálov v Čečensku, Rusko (2017/2688(RSP))  
B8-0353/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Rusku,

–  so zreteľom na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach a k nemu pripojené protokoly,

–  so zreteľom (s výhradami) na ústavu Ruskej federácie, najmä na kapitolu 2 tejto ústavy (Práva a slobody ľudí a občanov),

–  so zreteľom na vyhlásenie odborníkov OSN v oblasti ľudských práv z 13. apríla 2017 o zneužívaní a zadržiavaní homosexuálov v Čečensku,

–  so zreteľom na usmernenia na presadzovanie a ochranu všetkých ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych (LGBTI) osôb, ktoré prijala Európska rada pre zahraničné veci 24. júna 2013,

–  so zreteľom na závery Európskej rady o rovnosti LGBTI osôb zo 16. júna 2016,

–  so zreteľom na usmernenia Európskej únie týkajúce sa ochrancov ľudských práv a mučenia a zlého zaobchádzania,

–  so zreteľom na akčný plán pre ľudské práva a demokraciu na obdobie rokov 2015 – 2019,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. februára 2014 o pláne EÚ na boj proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2016 o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti za rok 2015(2),

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej zo 6. apríla 2017 o porušovaní ľudských práv homosexuálov v Čečensku,

–  so zreteľom na otázku Komisii o vykonávaní usmernení Rady v oblasti LGBTI, najmä pokiaľ ide o prenasledovanie (údajných) homosexuálov v Čečensku (Rusko) (O-000039/2017 – B8-0219/2017),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

A.  keďže medzinárodné aj ruské organizácie na ochranu ľudských práv, ako aj nezávislé miestne a medzinárodné médiá uvádzajú, že od februára 2017 bolo protiprávne zatknutých pre podozrenie z homosexuality viac než 100 mužov, ktorí sú držaní najmenej v dvoch nelegálnych väzniciach v autonómnej Čečenskej republike v Ruskej federácii, a to v rámci koordinovanej kampane, ktorú údajne organizujú orgány a bezpečnostné zložky tejto republiky na priamy rozkaz čečenského prezidenta Ramzana Kadyrova;

B.  keďže obete boli vystavené zlému zaobchádzaniu a mučeniu a boli nútené oznamovať totožnosť ďalších LGBTI osôb; keďže údajne najmenej traja muži zomreli, dvaja v dôsledku zlého zaobchádzania vo väzbe a jeden bol zabitý svojou rodinou tzv. „vraždou zo cti“;

C.  keďže väčšina obetí neusiluje o spravodlivosť, pretože sa obáva odvetných opatrení miestnych orgánov; keďže (údajní) homosexuáli sú obzvlášť zraniteľní v dôsledku silnej homofóbie v spoločnosti a sú ohrození „vraždami zo cti“ zo strany svojich príbuzných;

D.  keďže pôvodné správy nezávisle potvrdili aj organizácie Human Rights Watch a Medzinárodná krízová skupina, pričom obe citovali miestne zdroje, ktoré potvrdzujú, že polícia a bezpečnostné zložky sa zameriavajú na mužov, ktorí sú vnímaní ako homosexuáli, a zadržujú ich;

E.  keďže po rokoch hrozieb a represií nemôžu v tomto regióne pracovať prakticky žiadni nezávislí novinári alebo aktivisti za ľudské práva; keďže čečenskí úradníci a duchovní sa vyhrážajú novinám, ktoré prvýkrát zverejnili brutálnu kampaň namierenú proti gejom;

F.  keďže Ruská federácia je signatárom niekoľkých medzinárodných zmlúv o ľudských právach a ako člen Rady Európy je aj signatárom Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv, a má teda povinnosť zaistiť bezpečnosť všetkých osôb, ktoré môžu byť ohrozené, a to aj v dôsledku svojej sexuálnej orientácie; keďže ruský štát a parlamentné a súdne orgány v Rusku sú povinné vyšetriť zločiny páchané čečenskými orgánmi a majú k dispozícii všetky nástroje na ich vyšetrenie;

G.  keďže homosexualita bola v Ruskej federácii depenalizovaná v roku 1993;

H.  keďže LGBTI osoby sú chránené podľa existujúceho medzinárodného práva v oblasti ľudských práv aj podľa ruských vnútroštátnych právnych predpisov; keďže sú však často potrebné konkrétne kroky na to, aby LGBTI osoby mohli plne uplatňovať svoje ľudské práva, pretože sexuálna orientácia a rodová identita môžu znamenať dodatočné riziko diskriminácie, šikanovania a stíhania, a to nielen v školách, na pracoviskách a v širšej spoločnosti, ale aj v rodinách; keďže úlohou a zodpovednosťou polície, súdov a príslušných orgánov je bojovať proti týmto formám diskriminácie;

I.  keďže prezident Putin poveril ruskú ombudsmanku Tatianu Moskalkovovú vytvorením pracovnej skupiny, ktorá má prešetriť tieto obvinenia;

J.  keďže usmernenia Rady v oblasti LGBTI určujú delegáciám EÚ a veľvyslanectvám členských štátov aktívnu úlohu pri presadzovaní práv týchto osôb; keďže tieto usmernenia označujú boj proti násiliu zameranému na LGBTI osoby a podporu ochrancov ľudských práv LGBTI osôb za prioritné oblasti;

K.  keďže v roku 2017 bude vyhodnotený druhý akčný plán na vykonávanie strategického rámca pre ľudské práva a demokraciu vrátane usmernení v oblasti LGBTI;

L.  keďže 7. marca 2017 prijala ruská Duma právne predpisy, ktoré dekriminalizujú domáce násilie tým, že „ublíženie na zdraví v rámci rodiny“ redukujú z trestného činu na priestupok s nižšími trestmi pre páchateľov; keďže Parlament diskutoval o tejto otázke na svojom zasadnutí v Štrasburgu v dňoch 13. – 16. marca 2017;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad správami o svojvoľnom zadržiavaní, mučení a zabíjaní mužov, ktorí sú vnímaní ako homosexuáli, v Čečenskej republike Ruskej federácie; vyzýva príslušné orgány, aby ukončili túto kampaň prenasledovania a okamžite prepustili osoby, ktoré sú naďalej nezákonne zadržiavané; naliehavo vyzýva ruské orgány, aby obetiam aj ochrancom ľudských práv a novinárom, ktorí sa týmto prípadom zaoberajú, poskytli právnu a fyzickú ochranu;

2.  dôrazne odsudzuje vyhlásenie hovorcu čečenskej vlády, ktorý odmietol existenciu homosexuálov v Čečensku a diskreditoval správu ako „lži a absolútne dezinformácie“; pripomína príslušným orgánom, že právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť je základným ľudským právom, ktoré platí pre všetkých;

3.  naliehavo vyzýva na okamžité, nezávislé, objektívne a dôkladné vyšetrenie prípadov väznenia, mučenia a vrážd s cieľom postaviť osoby zodpovedné za ich naplánovanie a uskutočnenie pred spravodlivosť a skoncovať s beztrestnosťou; v tejto súvislosti víta vytvorenie pracovnej skupiny pod vedením ruskej ombudsmanky, ktorá tieto činy vyšetruje; vyzýva delegáciu EÚ a veľvyslanectvá a konzuláty členských štátov v Rusku, aby aktívne monitorovali vyšetrovanie a aby ďalej zvýšili úsilie o spoluprácu s obeťami, LGBTI osobami, novinármi a ochrancami ľudských práv, ktorí sú v súčasnosti ohrození;

4.  vyzýva orgány Čečenska a Ruskej federácie, aby dodržiavali vnútroštátne právne predpisy a medzinárodné záväzky a zásady právneho štátu, presadzovali rovnosť, nediskrimináciu a všeobecne platné normy v oblasti ľudských práv, a to aj v prípade LGBTI osôb, a aby tieto opatrenia podporili takými krokmi, ako je zvyšovanie povedomia a presadzovanie kultúry tolerancie a začleňovania na základe nenásilia, rovnosti a nediskriminácie;

5.  je mimoriadne znepokojený atmosférou beztrestnosti, ktorá umožňuje takéto činy, a vyzýva na vypracovanie právnych a ďalších opatrení na ich predchádzanie a monitorovanie a na účinné stíhanie páchateľov takéhoto násilia v spolupráci s občianskou spoločnosťou; zdôrazňuje, že konečnú zodpovednosť za vyšetrenie týchto činov nesie Rusko a jeho vláda, ktorá musí postaviť páchateľov pred súd a chrániť všetkých ruských občanov pred nedovoleným obťažovaním;

6.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby spolu s medzinárodnými organizáciami v oblasti ľudských práv a s ruskou občianskou spoločnosťou pomáhali ľuďom, ktorí utiekli z Čečenska, a aby odkryli túto kampaň;

7.  ďalej vyzýva členské štáty EÚ, aby zvážili zvýšenie kvót na presídlenie v prípade obetí, novinárov a ochrancov ľudských práv z Čečenska a aby urýchlili priame presídľovanie osôb utekajúcich v dôsledku obáv o svoju bezpečnosť;

8.  vyjadruje osobitné znepokojenie nad správami, že sa čečenské orgány „chcú zbaviť všetkých gejov“ skôr, než sa začne ramadán;

9.  so znepokojením berie na vedomie novú právnu úpravu domáceho násilia vrátane násilia na deťoch, ktorú Rusko prijalo a ktorú Parlament považuje za krok späť; zdôrazňuje, že právne predpisy, ktoré tolerujú násilie v rodine, môžu mať závažné dôsledky pre obete, ako aj pre spoločnosť ako celok; vyzýva EÚ, aby naďalej presadzovala odstránenie všetkých foriem násilia na ženách vrátane domáceho násilia, chránila zraniteľné osoby a podporovala obete, a to v Európe aj mimo nej;

Usmernenia na presadzovanie a ochranu všetkých ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (LGBTI)

10.  víta usmernenia Rady pre zahraničné veci prijaté 24. júna 2013 a zamerané na presadzovanie a ochranu uplatňovania všetkých ľudských práv LGBTI osôb; zostáva presvedčený, že tieto usmernenia sú významnou motiváciou na presadzovanie práv LGBTI osôb na celom svete;

11.  vyjadruje však svoje znepokojenie nad nerovnakou mierou povedomia o týchto usmerneniach a ich vykonávaním zo strany delegácií EÚ a zastúpení členských štátov;

12.  v tejto súvislosti vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a Komisiu, aby pracovali na strategickejšom a systematickejšom vykonávaní týchto usmernení, a to aj prostredníctvom zvyšovania povedomia o problematike medzi zamestnancami EÚ v tretích krajinách a ich odbornej prípravy s cieľom efektívne začleňovať otázky práv LGBTI osôb do politických dialógov a dialógov o ľudských právach s tretími krajinami a na multilaterálnych fórach, ako aj prostredníctvom podpory úsilia občianskou spoločnosťou;

13.  dôrazne upozorňuje na význam kontinuálneho posudzovania vykonávania usmernení prostredníctvom jasných kritérií; naliehavo žiada Komisiu, aby uskutočnila a zverejnila podrobné hodnotenie vykonávania usmernení zo strany delegácií EÚ a diplomatických zastúpení členských štátov vo všetkých tretích krajinách s cieľom odhaliť možné rozdiely a nedostatky vo vykonávaní a odstrániť ich;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva a vládam Ruskej federácie a Čečenskej republiky.

(1)

Ú. v. EÚ L 93, 24.3.2017, s. 21.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0502.

Právne oznámenie