Процедура : 2017/2688(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0355/2017

Внесени текстове :

B8-0355/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Приети текстове :

P8_TA(2017)0231

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 498kWORD 47k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0349/2017
15.5.2017
PE603.780v01-00
 
B8-0355/2017

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0219/2017

внесено съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно прилагането на насоките на Съвета относно ЛГБТИ лицата, в частност във връзка с преследването на (считани за) хомосексуални мъже в Чечения, Русия (2017/2688(RSP))


Марите Схаке, Петрас Аущревичюс, Беатрис Бесера Бастеречеа, Исаскун Билбао Барандика, Дита Харанзова, Мариел дьо Сарнез, Жерар Дьопре, Мартина Длабайова, Натали Гризбек, Мариан Харкин, Иван Яковчич, Петър Йежек, Луи Мишел, Хавиер Нарт, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Йозо Радош, Илхан Кючюк, Фредерик Рийс, Ясенко Селимович, Павел Теличка, Рамон Тремоза и Балселс, Йоханес Корнелис ван Бален, Хилде Вотманс, Сесилия Викстрьом, Валентинас Мазуронис от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно прилагането на насоките на Съвета относно ЛГБТИ лицата, в частност във връзка с преследването на (считани за) хомосексуални мъже в Чечения, Русия (2017/2688(RSP))  
B8-0355/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид предходните си резолюции относно Русия,

–  като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

–  като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и протоколите към нея,

–  като взе предвид Конституцията на Руската федерация, и по-специално глава 2 относно правата и свободите на човека и гражданина,

–  като взе предвид насоките на Европейския съвет от 24 юни 2013 г. за насърчаване и защита на упражняването на всички права на човека от лесбийките, гейовете и бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните (ЛГБТИ) лица,

–  като взе предвид Директива 2011/95/ЕС на Съвета от 13 декември 2011 г. относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила(1),

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 16 юни 2016 г. относно равнопоставеността на ЛГБТИ лицата,

–  като взе предвид насоките на Европейския съюз относно защитниците на правата на човека и относно изтезанията и малтретирането,

–  като взе предвид своята резолюция от 4 февруари 2014 г. относно пътната карта на ЕС срещу хомофобията и дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност(2),

–  като взе предвид изявлението от 13 април 2017 г. на експерти на ООН по правата на човека относно издевателствата и задържанията на гейове в Чечения,

–  като взе предвид Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията за периода 2015—2019 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 14 декември 2016 г. относно Годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015 г.)(3),

–  като взе предвид изявлението от 6 април 2017 г. на говорителя на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини от 2 април 2015 г. относно нарушенията на човешките права на гейовете в Чечения,

–  като взе предвид въпроса до Комисията относно прилагането на насоките на Съвета относно ЛГБТИ лицата, в частност във връзка с преследването на (считани за) хомосексуални мъже в Чечения, Русия (O-000039 – B8-0219/2017),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че на 1 април 2017 г. в руския независим вестник „Новая газета“ бяха публикувани първите съобщения, че над стотина мъже, гейове или считани за гейове лица, са били отвлечени и задържани в автономна Република Чечения в Руската федерация, като част от координирана кампания, предполагаемо организирана от държавните органи и от силите за сигурност по пряка заповед на президента на Чечения Рамзан Кадиров;

Б.  като има предвид, че „Новая газета“ съобщава, че отвлечените мъже са били малтретирани, изтезавани и принуждавани да разкриват самоличността на други ЛГБТИ лица; като има предвид, че беше съобщено, че най-малко трима мъже са били убити, двама поради малтретиране по време на задържането и един убит от неговото семейство в т.нар. „убийство на честта“;

В.  като има предвид, че първоначалните съобщения са били потвърдени отделно от организацията „Хюман райтс уоч“ (Human Rights Watch) и от Международната кризисна група, като и двете цитират източници на място, които потвърждават, че считани за гейове мъже са ставали мишена за арести от страна на полицията и силите за сигурност;

Г.  като има предвид, че жертвите често се въздържат от търсене на правосъдие, тъй като се страхуват от репресивни мерки от страна на местните органи; като има предвид, че (считаните за) гейове лица са особено уязвими поради изявените прояви на хомофобия в обществото, и като има предвид, че те рискуват да станат жертва на убийства на честта от техни роднини;

Д.  като има предвид, че след години на заплахи и репресии почти никакви независими журналисти или активисти за правата на човека не са в състояние да работят в региона; като има предвид, че длъжностни и духовни лица от Република Чечения са отправили заплахи към вестника, който първи е изобличил бруталната кампания срещу гейовете;

Е.  като има предвид, че на 11 май 2017 г. руската полиция задържа петима активисти в центъра на Москва, тъй като те са се опитали да предадат на прокуратурата петиция, подписана от 2 милиона души, в която се призовава за официално разследване на твърденията за изтезания и убийства на хора с хомосексуална ориентация в Чечения; като има предвид, че активистите бяха освободени по-късно същия ден;

Ж.  като има предвид, че Руската федерация е страна по няколко международни договора в областта на правата на човека и че в качеството си на член на Съвета на Европа е страна по Европейската конвенция за защита на правата на човека и поради това има задължението да гарантира безопасността на всички лица, които може да са изложени на риск, включително въз основа на тяхната сексуална ориентация; като има предвид, че Русия е задължена и разполага със средства за разследване на престъпления, извършени от чеченските органи; като има предвид, че хомосексуалността беше декриминализирана в Руската федерация през 1993 г.;

З.  като има предвид, че ЛГБТИ лицата са защитени по силата на съществуващото международно право в областта на правата на човека и съгласно руското националното законодателство; като има предвид обаче, че често са необходими конкретни действия за гарантиране на пълното упражняване на човешките права от ЛГБТИ лицата, тъй като сексуалната ориентация и половата идентичност могат да водят до допълнителни рискове от дискриминация, тормоз и преследване в училищата, на работното място и в обществото като цяло, а също така и в рамките на семействата; като има предвид, че е задача и отговорност на полицейските и на съдебните и органи и на органите в общ план да водят борба срещу тези форми на дискриминация и да се противопоставят на отрицателните нагласи в обществото;

И.  като има предвид, че на 7 март 2017 г. Руската федерация прие законодателство за декриминализиране на домашното насилие, като преквалифицира деянието „побой в рамките на семейството“ от престъпно на административно нарушение, с по-слаби санкции за нарушителите; като има предвид, че Парламентът обсъди този проблем в своята месечна сесия в Страсбург на 13—16 март 2017 г.;

1.  изразява дълбока загриженост във връзка със съобщенията за произволно задържане и изтезаване на мъже, считани за хомосексуални, в Република Чечения в Руската федерация; призовава органите да прекратят кампанията на преследване и да позволят на международните правозащитни организации за правата на човека да извършат надеждно разследване на предполагаемите престъпления;

2.  осъжда изявлението на говорителя на чеченското правителство, който отрече съществуването на хомосексуалисти в Чечения и дискредитира доклада като „лъжа и абсолютна дезинформация“; припомня на органите на властта, че правото на свобода на събрания, на сдружаване и на изразяване са всеобщи права, които се прилагат за всички; призовава за незабавното освобождаване на лицата, които остават незаконно задържани; настоятелно призовава руските органи да гарантират правна и физическа защита за жертвите, както и за защитниците на правата на човека и за журналистите, които насочиха вниманието към този въпрос;

3.  отбелязва, че президентът Путин инструктира руското министерство на вътрешните работи и федералната прокуратура да разследват събитията в Чечения, и призовава Комисията, държавите членки и Съвета на Европа да предложат материална и консултантска подкрепа на руските власти в това разследване;

4.  призовава чеченските власти и органите на Руската федерация да спазват националното законодателство и международните ангажименти и да поддържат принципите на правовата държава, да насърчават равенството, недопускането на дискриминация и всеобщите стандарти в областта на правата на човека, включително за ЛГБТИ лицата, и да подкрепят тези действия с мерки, като например кампании за повишаване на осведомеността и насърчаване на култура на толерантност и приобщаване, основаваща се на равенството и недопускането на дискриминация;

5.  изразява дълбока загриженост относно климата на безнаказаност, който дава възможност за извършването на тези действия, и призовава за разработването на правни и други мерки за предотвратяване, наблюдение и ефективно наказателно преследване на извършителите на подобни прояви на насилие, в сътрудничество с гражданското общество; подчертава, че Русия и нейното правителство носят крайната отговорност за разследването на тези деяния, като изправят извършителите пред съда и защитават всички руски граждани от незаконно насилие;

6.  призовава за неотложно извършване на незабавни, независими, обективни и задълбочени разследвания на тези прояви на лишаване от свобода, изтезания и убийства, така че възложителите и извършителите на тези престъпления да бъдат изправени пред съда и да бъде сложен край на безнаказаността; ето защо приветства създаването на работна група под ръководството на омбудсмана на Русия по правата на човека, който разследва въпроса; призовава делегацията на ЕС и посолствата и консулствата на държавите членки в Русия да наблюдават активно хода на разследването и да полагат допълнителни усилия за ангажиране с жертвите, ЛГБТИ лицата, журналистите и защитниците на правата на човека, които понастоящем са в опасност;

7.  призовава Комисията да се ангажира с международните организации за защита на правата на човека и с гражданското общество в Русия, за да подпомага онези, които са избягали от Чечения, и да спомогне за изобличаването на тази кампания на насилие и издевателства; призовава държавите членки да улеснят процедурите за искане за убежище за тези жертви в съответствие с европейското и националното право;

8.  подчертава категорично, че е важно да се оценява непрестанно прилагането на насоките, като се използват ясни критерии; настоятелно призовава Комисията да проведе и публикува цялостна оценка на изпълнението на насоките от делегациите на ЕС и дипломатическите представителства на държавите членки във всички трети държави, за да бъдат откривани и отстранявани евентуални различия и пропуски в прилагането;

9.  отбелязва със загриженост и счита за крачка назад приемането от Русия на ново законодателство относно домашното насилие, включително срещу деца; подчертава, че законодателство, което толерира насилието в рамките на семейството, излага на сериозни последици както жертвите, така и обществото като цяло; призовава Комисията и Европейската служба за външна дейност да продължават да насърчават изкореняването на домашното насилие, да защитават лицата, които са уязвими, и да оказват на подкрепа на жертвите както в Европа, така и извън нея;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета и на Комисията, на Върховния комисар на ООН за правата на човека и на правителствата на Руската федерация и на Република Чечня.

(1)

ОВ L 337, 20.12.2011 г, стр. 9.

(2)

OВ C 93, 24.3.2017 г., стp. 21.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2016)0502.

Правна информация