Menettely : 2017/2688(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0355/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0355/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/05/2017 - 11.15
CRE 18/05/2017 - 11.15

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0231

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 266kWORD 46k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0349/2017
15.5.2017
PE603.780v01-00
 
B8-0355/2017

suullisesti vastattavan kysymyksen B8-0219/2017 johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


hlbti-henkilöitä koskevien neuvoston suuntaviivojen täytäntöönpanosta erityisesti Tšetšeniassa esiintyvän homoseksuaalisten (tai sellaisina pidettyjen) miesten vainon suhteen (2017/2688(RSP))


Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta

hlbti-henkilöitä koskevien neuvoston suuntaviivojen täytäntöönpanosta erityisesti Tšetšeniassa esiintyvän homoseksuaalisten (tai sellaisina pidettyjen) miesten vainon suhteen (2017/2688(RSP))  
B8-0355/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venäjästä,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen ja sen pöytäkirjat,

–  ottaa huomioon Venäjän federaation perustuslain ja erityisesti sen 2 luvun ihmisen ja kansalaisen oikeuksista ja vapauksista,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 24. kesäkuuta 2013 hyväksymät suuntaviivat homo- ja biseksuaalisten sekä trans- ja intersukupuolisten henkilöiden (HLBTI) kaikkien ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojelemiseksi,

–  ottaa huomioon vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle 13. joulukuuta 2011 annetun neuvoston direktiivin 2011/95/EU(1),

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 16. kesäkuuta 2016 antamat päätelmät hlbti-henkilöiden tasa-arvosta,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajia, kidutusta ja huonoa kohtelua koskevat Euroopan unionin suuntaviivat ja ihmisoikeuksien puolustajia koskevat suuntaviivat,

–  ottaa huomioon 4. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman(2) homofobian ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän vastaisesta EU:n etenemissuunnitelmasta,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusasiantuntijoiden 13. huhtikuuta 2017 antaman lausunnon homoseksuaalisten miesten pahoinpitelyistä ja vangitsemisista Tšetšeniassa,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman vuosiksi 2015–2019,

–  ottaa huomioon 14. joulukuuta 2016 antamansa päätöslauselman(3) vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2015 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin tiedottajan 6. huhtikuuta 2017 antaman lausuman homoseksuaalisten miesten ihmisoikeuksien loukkauksista Tšetšeniassa,

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen hlbti-henkilöitä koskevien neuvoston suuntaviivojen toteuttamisesta ajatellen erityisesti (väitetysti) homoseksuaalisten miesten vainoamista Tšetšeniassa Venäjällä (O-000039 – B8-0219/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että venäläinen riippumaton sanomalehti Novaja Gazeta raportoi ensimmäisen kerran 1. huhtikuuta 2017, että yli sata homoseksuaalista tai sellaisena pidettyä miestä oli siepattu ja heitä pidettiin vankeudessa Venäjän federaation autonomisessa Tšetšenian tasavallassa ja että tämä oli osa järjestäytynyttä toimintaa, jonka väitetään olevan tasavallan viranomaisten ja turvallisuusjoukkojen järjestämää suoraan Tšetšenian presidentin Ramzan Kadyrovin käskystä;

B.  ottaa huomioon Novaja Gazetan raportoineen, että siepattuja uhreja oli pahoinpidelty, kidutettu ja pakotettu paljastamaan muita hlbti-henkilöitä; toteaa, että vähintään kolmen miehen kerrottiin menettäneen henkensä ja että heistä kaksi kuoli vankeudessa kokemansa kohtelun seurauksena ja yhden surmasi oma perhe (nk. kunniamurha);

C.  ottaa huomioon, että Human Rights Watch ja Kansainvälinen kriisiryhmä (ICG) ovat molemmat vahvistaneet näiden ensimmäisten tietojen pitävän paikkansa ja että molemmat järjestöt pohjaavat tietonsa paikalla oleviin lähteisiin, jotka vahvistavat, että poliisi ja turvallisuusjoukot ovat ottaneet kohteikseen homoseksuaalisina pidettyjä miehiä;

D.  toteaa, että useimmiten uhrit eivät hae oikeutta, sillä he pelkäävät paikallisviranomaisten kostotoimia; toteaa, että homoseksuaaliset (ja sellaisina pidetyt) miehet ovat erityisen haavoittuvassa asemassa yhteiskunnassa vallitsevan vahvan homofobian vuoksi ja vaarassa joutua sukulaistensa tekemän kunniamurhan uhriksi;

E.  ottaa huomioon, että vuosien uhkailun ja painostuksen jälkeen riippumattomat toimittajat ja ihmisoikeusaktivistit eivät enää juurikaan voi toimia alueella; toteaa, että Tšetšenian viranomaiset ja uskonnolliset johtajat ovat uhanneet sanomalehteä, joka toi ensimmäisenä julkisuuteen homoseksuaalien vastaisen raa´an kampanjan;

F.  toteaa, että 11. toukokuuta 2017 Venäjän poliisi pidätti viisi aktivistia Moskovan keskustassa, kun nämä yrittivät viedä syyttäjille kahden miljoonan ihmisen allekirjoittaman vetoomuksen, jossa vaaditaan virallista tutkimusta väitetyistä homoseksuaalien kidutuksista ja surmista Tšetšeniassa; toteaa, että aktivistit vapautettiin myöhemmin samana päivänä;

G.  ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on allekirjoittanut useita kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja Euroopan neuvoston jäsenenä myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja että sillä on näin ollen velvollisuus taata kaikkien mahdollisesti uhattuina olevien henkilöiden turvallisuus myös silloin, kun uhka johtuu heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan; toteaa, että Venäjällä on velvollisuus ja mahdollisuudet tutkia Tšetšenian viranomaisten tekemiä rikoksia; toteaa, että homoseksuaalisuus dekriminalisoitiin Venäjän federaatiossa vuonna 1993;

H.  ottaa huomioon, että voimassa oleva ihmisoikeuksia koskeva kansainvälinen oikeus ja Venäjän oma lainsäädäntö suojelevat hlbti-henkilöitä; ottaa huomioon, että usein tarvitaan kuitenkin erityistoimia sen varmistamiseksi, että hlbti-henkilöiden ihmisoikeuksia kunnioitetaan täysin, sillä seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti voivat lisätä syrjinnän, kiusaamisen ja syytteeseen asettamisen riskiä kouluissa, työpaikoilla ja yhteiskunnassa laajemmaltikin sekä myös perheen piirissä; katsoo, että tällaisen syrjinnän ja kielteisten sosiaalisten asenteiden torjuminen on poliisin, oikeuslaitoksen ja viranomaisten tehtävä sekä niiden vastuulla;

I.  toteaa, että 7. maaliskuuta 2017 Venäjän federaatio hyväksyi lainsäädäntöä, jolla perheväkivalta dekriminalisoitiin ja ”pahoinpitelystä perheen piirissä” tuli rikoksen sijaan hallinnollinen rikkomus, jolloin siihen syyllistyneiden rangaistukset ovat lievempiä; toteaa, että Euroopan parlamentti keskusteli tästä asiasta Strasbourgin istuntojaksolla 13.–16. maaliskuuta 2017;

1.  on syvästi huolissaan ilmoitetuista homoseksuaalisina pidettyjen miesten mielivaltaisista vangitsemisista ja kidutuksesta Venäjän federaation autonomisessa Tšetšenian tasavallassa; kehottaa viranomaisia lopettamaan tämän vainon ja antamaan kansainvälisille ihmisoikeusjärjestöille mahdollisuuden suorittaa uskottava tutkinta väitetyistä rikoksista;

2.  tuomitsee Tšetšenian hallituksen tiedottajan lausunnon, jossa kielletään homoseksuaalien olemassaolo Tšetšeniassa ja väitetään asiaa koskevan raportin sisältävän valheita ja täysin vääriä tietoja; muistuttaa viranomaisia siitä, että oikeudet kokoontumisvapauteen, yhdistymisvapauteen ja sananvapauteen ovat yleismaailmallisia oikeuksia ja koskevat kaikkia; vaatii vapauttamaan välittömästi kaikki, jotka ovat edelleen laittomasti vangittuina; vaatii Venäjän viranomaisia antamaan oikeudellista ja fyysistä suojaa uhreille sekä asiaa käsitelleille ihmisoikeuksien puolustajille ja toimittajille;

3.  panee merkille, että presidentti Putin on kehottanut Venäjän sisäministeriötä ja liittovaltion syyttäjänvirastoa tutkimaan Tšetšenian tapahtumia, ja kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja Euroopan neuvostoa tarjoamaan Venäjän viranomaisille aineellista tukea ja neuvoja tutkintaa varten;

4.  kehottaa Tšetšenian ja Venäjän federaation viranomaisia noudattamaan maansa lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sitoumuksia ja pitämään voimassa oikeusvaltioperiaatteen sekä edistämään tasa-arvoa, syrjimättömyyttä ja yleismaailmallisia ihmisoikeusnormeja, jotka koskevat myös hlbti-henkilöitä, sekä tukemaan tällaista toimintaa erilaisilla toimenpiteillä, kuten valistuskampanjoilla sekä edistämällä tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen perustuvaa suvaitsevaisuuden ja osallistavuuden kulttuuria;

5.  on syvästi huolissaan rankaisemattomuuden ilmapiiristä, joka mahdollistaa nämä teot, ja vaatii kehittämään yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa oikeudellisia ja muita toimia, joilla estetään ja valvotaan tällaiseen väkivaltaan syyllistyviä ja asetetaan heidät tosiasiallisesti syytteeseen; korostaa, että näiden tekojen tutkinnasta, syyllisten saattamisesta oikeuden eteen ja Venäjän kaikkien kansalaisten suojelemisesta laittomalta kaltoinkohtelulta ovat viime kädessä vastuussa Venäjä ja Venäjän hallitus;

6.  vaatii kiireellisesti välitöntä, riippumatonta, puolueetonta ja perinpohjaista tutkintaa näistä vangitsemisista, kidutuksista ja murhista, jotta niiden suunnittelijat ja toimeenpanijat saadaan oikeuden eteen ja päästään eroon rankaisemattomuudesta; pitää tähän liittyen myönteisenä Venäjän ihmisoikeusvaltuutetun johdolla toimivan asiaa tutkivan työryhmän perustamista; kehottaa unionin edustustoa sekä jäsenvaltioiden lähetystöjä ja konsulaatteja Venäjällä seuraamaan aktiivisesti tutkintaa sekä lisäämään edelleen toimia yhteyksien luomiseksi uhreihin, HLBTI-henkilöihin sekä tällä hetkellä vaarassa oleviin toimittajiin ja ihmisoikeuksien puolustajiin;

7.  kehottaa komissiota luomaan yhteyden kansainvälisiin ihmisoikeusjärjestöihin ja Venäjän kansalaisyhteiskuntaan ja auttamaan Tšetšeniasta paenneita sekä tuomaan tämän pahoinpitelykampanjan julkisuuteen; kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan tällaisten uhrien turvapaikanhakumenettelyjä unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

8.  pitää erittäin tärkeänä, että suuntaviivojen täytäntöönpanoa arvioidaan jatkuvasti selkeiden vertailuarvojen avulla; kehottaa komissiota laatimaan ja julkaisemaan perusteellisen arvion siitä, kuinka unionin edustustot ja jäsenvaltioiden diplomaattiset edustustot ovat panneet suuntaviivat täytäntöön kaikissa kolmansissa maissa, jotta voidaan havaita täytäntöönpanon mahdolliset eroavaisuudet ja puutteet ja korjata ne;

9.  panee huolestuneena merkille, että Venäjällä astuttiin askel taaksepäin, kun hyväksyttiin perheväkivaltaa ja myös lapsiin kohdistuvaa perheväkivaltaa koskeva uusi laki; korostaa, että perheväkivallan hyväksyvällä lainsäädännöllä saattaa olla vakavia seurauksia sekä uhreille että koko yhteiskunnalle; kehottaa komissiota ja EUH:ta edelleen edistämään perheväkivallan hävittämistä, suojelemaan haavoittuvassa asemassa olevia ja tukemaan uhreja sekä Euroopassa että sen ulkopuolella;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle sekä Venäjän federaation hallitukselle ja parlamentille ja Tšetšenian tasavallan hallitukselle.

(1)

EUVL L 337, 20.12.2011, s. 9.

(2)

EUVL C 93, 24.3.2017, s. 21.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0502.

Oikeudellinen huomautus