Διαδικασία : 2017/2692(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0388/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0388/2017

Συζήτηση :

PV 31/05/2017 - 15
CRE 31/05/2017 - 15

Ψηφοφορία :

PV 01/06/2017 - 7.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 499kWORD 56k
29.5.2017
PE605.491v01-00
 
B8-0388/2017

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την καταπολέμηση του αντισημιτισμού (2017/2692(RSP))


Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Σοφία Σακοράφα, Stefan Eck, Malin Björk εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Bodil Valero, Pascal Durand, Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Margrete Auken, Eva Joly εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση του αντισημιτισμού (2017/2692(RSP))  
B8-0388/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το προοίμιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και συγκεκριμένα το δεύτερο εδάφιο και τα εδάφια τέταρτο έως έβδομο αυτού, καθώς και το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 6 της Συνθήκης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 17 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 7ης Δεκεμβρίου 2000,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2106 (2016) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 20ής Απριλίου 2016, με τίτλο ‘Renewed commitment in the fight against antisemitism in Europe’ (Ανανέωση της δέσμευσης στον αγώνα κατά του αντισημιτισμού στην Ευρώπη),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του πρώτου ετησίου συμποσίου για τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ΕΕ που διοργάνωσε η Επιτροπή στις Βρυξέλλες στις 1-2 Οκτωβρίου 2015 με τίτλο «Ανοχή και σεβασμός: πρόληψη και καταπολέμηση του αντισημιτικού και του αντιμουσουλμανικού μίσους στην Ευρώπη»,

–  έχοντας υπόψη τον διορισμό από την Επιτροπή, τον Δεκέμβριο του 2015, Συντονιστή για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση, τον Ιούνιο του 2016, ομάδας υψηλού επιπέδου της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2013, σχετικά με την ενίσχυση του αγώνα κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των εγκλημάτων μίσους(4),

–  έχοντας υπόψη την έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) της ΕΕ με τίτλο «Antisemitism - Overview of data available in the European Union 2004-2014» (Αντισημιτισμός - Επισκόπηση των διαθέσιμων δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2004-2014),

–  έχοντας υπόψη τις οργανωμένες βάναυσες τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον Εβραίων πολιτών που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια σε πολλά κράτη μέλη,

–  έχοντας υπόψη την πρωταρχική ευθύνη των κυβερνήσεων, δηλαδή την διασφάλιση της προστασίας και της σωματικής ακεραιότητας όλων των πολιτών τους, από την οποία απορρέει το πρωταρχικό καθήκον τους της παρακολούθησης και της πρόληψης της βίας, άρα και της αντισημιτικής, καθώς και της δίωξης των δραστών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες εκθέσεις του FRA καταγράφουν αύξηση του φόβου και της ανασφάλειας μεταξύ των μελών των εβραϊκών και μουσουλμανικών κοινοτήτων, των μεταναστών και των Ρομά στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, η εδραίωση μιας ανοικτής, πολυφωνικής και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας αποτελεί κλειδί·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των κρουσμάτων αντισημιτικής βίας στα κράτη μέλη της ΕΕ έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και του FRA, μεταξύ άλλων φορέων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοχευμένα μέτρα ασφαλείας, με το που αρχίζουν να εφαρμόζονται, κατορθώνουν να συμβάλουν στην πρόληψη και στη μείωση του αριθμού των κρουσμάτων αντισημιτικής βίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση του αντισημιτισμού αποτελεί ευθύνη της κοινωνίας στο σύνολό της·

1.  επισημαίνει ότι η ρητορική του μίσους και κάθε είδους μορφή βίας εναντίον των Ευρωπαίων Εβραίων πολιτών δεν συνάδουν με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2.  καταδικάζει όλα τα εγκλήματα μίσους και όλα τα κρούσματα ρητορικής μίσους που βρίσκουν κίνητρο στον ρατσισμό, στη ξενοφοβία, στην θρησκευτική μισαλλοδοξία ή στην προκατάληψη εναντίον ανθρώπων αποκλειστικά και μόνο επειδή ανήκουν σε μειονότητες·

3.  καλεί τα κράτη μέλη και τα όργανα και τους φορείς της Ένωσης να ενισχύσουν τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές στις προσπάθειές τους να διαλευκάνουν τα κρούσματα αντισημιτικής βίας και να ασκήσουν διώξεις εναντίον των αυτουργών κατά τρόπο αποτελεσματικότερο και καλύτερο·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να ενισχύσουν στην πράξη την ασφάλεια των Εβραίων υπηκόων τους και των εβραϊκών θρησκευτικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ιδρυμάτων, σε στενή διαβούλευση και ανταλλαγή με τις εβραϊκές κοινότητες, οργανώσεις και ΜΚΟ, καθώς και με τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται κατά των διακρίσεων·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον διορισμό του Συντονιστή της Επιτροπής για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και παροτρύνει την Επιτροπή να παράσχει όλα τα αναγκαία εργαλεία και υποστηρικτικά μέσα προκειμένου να ασκήσει ο πρώτος τα καθήκοντά του κατά τρόπο όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να διορίσουν εθνικούς συντονιστές για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού·

7.  προτρέπει τους βουλευτές των εθνικών και περιφερειακών κοινοβουλίων και τους πολιτικούς ηγέτες να καταδικάζουν συστηματικώς και δημοσίως όλες τις δηλώσεις αντισημιτικού περιεχομένου και να τις αντικρούουν με δικές τους αντίρροπες δηλώσεις και αφηγήσεις, καθώς και να δημιουργήσουν διακομματικές κοινοβουλευτικές ομάδες κατά του αντισημιτισμού προκειμένου να ισχυροποιηθούν οι σχετικές προσπάθειες κατά μήκος ολοκλήρου του πολιτικού φάσματος·

8.  επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν η κοινωνία των πολιτών με τις οργανώσεις της και η εκπαίδευση όσον αφορά την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής μίσους και μισαλλοδοξίας· ζητεί αυξημένη οικονομική ενίσχυση·

9.  ζητεί από τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις προσπάθειες για την προαγωγή του σεβασμού όλων των δογμάτων και της πολυμορφίας και για την καταπολέμηση όλων των μορφών αντισημιτισμού και πιθανών προκαταλήψεων·

10.  καλεί εκείνα τα κράτη μέλη που εξακολουθούν να μην θεωρούν επιβαρυντικό παράγοντα στα ποινικά αδικήματα το κίνητρο της προκατάληψης βάσει της φυλής, της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, των θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων να διορθώσουν την κατάσταση αυτή και να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να αρχίσει να εφαρμόζεται δεόντως η απόφαση-πλαίσιο για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου· γεγονός που θα καταστήσει δυνατή την άσκηση δίωξης εναντίον αντισημιτικών πράξεων από τις αρχές των κρατών μελών τόσο εντός όσο και εκτός Διαδικτύου·

11.  εμμένει στην ανάγκη παροχής στοχοθετημένης κατάρτισης σε στελέχη των αρχών επιβολής του νόμου με αντικείμενο την καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους και των διακρίσεων και στην ανάγκη δημιουργίας ειδικών μονάδων δίωξης εγκλήματος μίσους στους κόλπους των αστυνομικών δυνάμεων που δεν διαθέτουν ακόμη τέτοιες μονάδες· ζητεί από τους οικείους ενωσιακούς και διεθνείς οργανισμούς να συνδράμουν τα κράτη μέλη στην παροχή αυτής της κατάρτισης·

12.  επισημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν όλοι στην εντέλεια τα δικαιώματά τους σε ό,τι αφορά την προστασία από τον αντισημιτισμό· ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να ενθαρρυνθεί η καταγγελία αντισημιτικών εγκλημάτων και για να εγγυηθούν μια ικανοποιητική προστασία και υποστήριξη στους ανθρώπους που καταγγέλλουν παρόμοια εγκλήματα αλλά και στα θύματα·

13.  τάσσεται υπέρ της διασυνοριακής συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα προκειμένου για τη δίωξη εγκλημάτων μίσους·

14.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειες δημιουργίας ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού συστήματος συστηματικής συλλογής αξιόπιστων, ουσιαστικών και συγκρίσιμων στοιχείων σχετικά με τα εγκλήματα μίσους, ταξινομημένα βάσει κινήτρων και συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών ενεργειών·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση χωρίς χρονοτριβή με σκοπό την αποτροπή και την πάταξη της ρητορικής αντισημιτικού μίσους στο Διαδίκτυο·

16.  επαναλαμβάνει ότι η διαπολιτισμική και διαθρησκευτική ανεκτικότητα πρέπει να προωθείται με αμείωτες προσπάθειες και εκτεταμένο διάλογο με τη συμμετοχή όλων των παραγόντων της κοινωνίας και σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης· επισημαίνει ότι τα σχολεία αποτελούν μοναδικό περιβάλλον για τη μετάδοση των αρχών της ανοχής και του σεβασμού αφού μπορούν να απευθυνθούν σε όλα τα παιδιά ήδη από μικρή ηλικία·

17.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να καταβάλουν προσπάθειες ώστε να διδαχθεί το Ολοκαύτωμα στα σχολεία και να μεριμνήσουν ώστε να είναι οι εκπαιδευτικοί επαρκώς καταρτισμένοι για τον σκοπό αυτό, όντας σε θέση να συζητήσουν ζητήματα πολυμορφίας μέσα στη τάξη· παροτρύνει επίσης τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναθεώρησης των σχολικών εγχειριδίων προκειμένου να παρουσιάζουν αυτά την εβραϊκή ιστορία και την σύγχρονη εβραϊκή εμπειρία κατά τρόπο απαλλαγμένο από οποιαδήποτε μορφή αντισημιτισμού·

18.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν την οικονομική ενίσχυση για στοχοθετημένες ενέργειες και εκπαιδευτικά προγράμματα κατά των διακρίσεων και των εγκλημάτων μίσους, να οικοδομήσουν και να ενισχύσουν συμπράξεις με ευρωπαϊκές εβραϊκές κοινότητες, οντότητες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και να ενθαρρύνουν ανταλλαγές μεταξύ παιδιών και νέων διαφορετικών θρησκευτικών πεποιθήσεων στο πλαίσιο κοινών δραστηριοτήτων, μέσω της δρομολόγησης και υποστήριξης σχετικών ενημερωτικών εκστρατειών·

19.  καλεί την Επιτροπή να συσφίξει τις σχέσεις της με διεθνείς φορείς όπως είναι η UNESCO, ο ΟΑΣΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης, και λοιπούς διεθνείς εταίρους, προκειμένου να καταπολεμηθεί ο αντισημιτισμός σε διεθνές επίπεδο·

20.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει αίτηση για να αποκτήσει καθεστώς συμμετοχής συμβουλευτικού χαρακτήρα στον International Holocaust Remembrance Alliance (Διεθνή Συνασπισμό Μνήμης του Ολοκαυτώματος)·

21.  παροτρύνει κάθε κράτος μέλος να τιμά και να εορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος στις 27 Ιανουαρίου·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον ΟΑΣΕ και στα Ηνωμένα Έθνη.

(1)

ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 55.

(2)

ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0485.

(4)

ΕΕ C 36 της 29.1.2016, σ. 81.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου