Menettely : 2017/2692(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0388/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0388/2017

Keskustelut :

PV 31/05/2017 - 15
CRE 31/05/2017 - 15

Äänestykset :

PV 01/06/2017 - 7.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 171kWORD 54k
29.5.2017
PE605.491v01-00
 
B8-0388/2017

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


antisemitismin torjunnasta (2017/2692(RSP))


Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stefan Eck, Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta
Bodil Valero, Pascal Durand, Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Margrete Auken, Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma antisemitismin torjunnasta (2017/2692(RSP))  
B8-0388/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) johdanto-osan ja erityisesti 2 ja 4–7 kappaleen, 2 artiklan ja 3 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan sekä 6 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 17 artiklan,

–  ottaa huomioon 7. joulukuuta 2000 annetun Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon 28. marraskuuta 2008 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/913/YOS rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin(1),

–  ottaa huomioon rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS korvaamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/29/EU(2),

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen 20. huhtikuuta 2016 antaman päätöslauselman 2106(2016) ”Uudistettu sitoutuminen antisemitismin torjuntaan”,

–  ottaa huomioon Brysselissä 1. ja 2. lokakuuta 2015 järjestetyn ensimmäisen vuotuisen perusoikeuksia käsitelleen keskustelutilaisuuden ”Suvaitsevaisuus ja kunnioitus: juutalais- ja muslimivihan ehkäiseminen ja torjuminen Euroopassa” päätelmät,

–  ottaa huomioon antisemitismin torjumisesta vastaavan komission koordinaattorin nimittämisen joulukuussa 2015,

–  ottaa huomioon kesäkuussa 2016 perustetun rasismin, muukalaisvihan ja muiden suvaitsemattomuuden muotojen torjumista käsittelevän EU:n korkean tason työryhmän,

–  ottaa huomioon perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa (2015) 13. joulukuuta 2016 antamansa päätöslauselman(3),

–  ottaa huomioon rasismin, muukalaisvihan ja viharikosten torjunnan tehostamisesta 14. maaliskuuta 2013 antamansa päätöslauselman(4),

–  ottaa huomioon antisemitismiä ja siihen liittyvää tietoa koskevan EU:n perusoikeusviraston tutkimuksen ˮAntisemitism – Overview of data available in the European Union 2004–2014ˮ,

–  ottaa huomioon viime vuosina tapahtuneet juutalaisia kansalaisia vastaan kohdennetut väkivaltaiset ja terroristiset hyökkäykset useissa jäsenvaltioissa,

–  ottaa huomioon hallitusten ensisijaisen vastuun kaikkien kansalaistensa turvallisuudesta ja väkivallan, myös antisemitistisen väkivallan, seurannasta ja ehkäisemisestä sekä tekijöiden asettamisesta syytteeseen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että EU:n perusoikeusviraston viimeaikaisista selonteoista ilmenee pelon ja turvattomuuden lisääntyneen EU:n juutalais-, maahanmuuttaja-, muslimi- ja romaniyhteisöissä; katsoo, että avainasemassa tässä asiassa on perusoikeuksiin nojautuvan avoimen, moniarvoisen ja osallistavan yhteiskunnan tukeminen;

B.  ottaa huomioon, että antisemitististen tapausten määrä EU:n jäsenvaltioissa on kasvanut huomattavasti viime vuosina, kuten muun muassa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj) ja EU:n perusoikeusvirasto ovat raportoineet;

C.  ottaa huomioon, että kun kohdennetut turvallisuustoimet on otettu käyttöön, ne ovat auttaneet ehkäisemään väkivaltaisia antisemitistisiä hyökkäyksiä ja vähentämään niiden määrää;

D.  katsoo, että antisemitismin torjuminen on koko yhteiskunnan vastuulla;

1.  korostaa, että vihapuhe ja kaikenlainen väkivalta Euroopan juutalaisia kansalaisia vastaan ovat vastoin Euroopan unionin perusarvoja;

2.  tuomitsee kaikki rasismiin, muukalaisvihaan, uskonnolliseen suvaitsemattomuuteen tai henkilön vähemmistöasemasta johtuviin ennakkoluuloihin perustuvat viharikos- ja vihapuhetapaukset;

3.  kehottaa jäsenvaltioita ja EU:n toimielimiä ja virastoja tukemaan oikeus- ja lainvalvontaviranomaisia niiden pyrkimyksissä tunnistaa antisemitistisiä hyökkäyksiä ja asettaa niistä syytteeseen tehokkaammin ja vaikuttavammin;

4.  kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin, joilla edesautetaan aktiivisesti juutalaisten kansalaisten ja juutalaisten uskonnollisten, opetus- ja kulttuuritilojen turvallisuuden varmistamista tiiviissä yhteistyössä ja vuoropuhelussa juutalaisten yhteisöjen, yhdistysten ja kansalaisjärjestöjen sekä syrjinnän vastaisten kansalaisjärjestöjen kanssa;

5.  panee tyytyväisenä merkille antisemitismin torjumisesta vastaavan komission koordinaattorin nimittämisen ja kehottaa komissiota antamaan hänelle kaikki tarvittavat välineet ja tukea, jotta toiminta olisi mahdollisimman tehokasta;

6.  kehottaa jäsenvaltioita nimittämään kansallisia antisemitismin torjumisesta vastaavia koordinaattoreita;

7.  kannustaa kansallisten ja alueellisten parlamenttien jäseniä ja poliittisia johtajia tuomitsemaan järjestelmällisesti ja julkisesti antisemitistiset lausunnot ja osallistumaan väitteiden kumoamiseen ja vaihtoehtoisen viestin välittämiseen ja perustamaan antisemitismiä torjuvia puoluerajat ylittäviä parlamentaarisia ryhmiä tämän toiminnan vahvistamiseksi kautta koko poliittisen kentän;

8.  korostaa kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja koulutuksen tärkeää roolia kaikenlaisen vihan ja suvaitsemattomuuden ehkäisemisessä ja torjumisessa ja kehottaa lisäämään taloudellista tukea;

9.  kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan viestimiä edistämään kaikkien uskontojen kunnioittamista ja erilaisuuden arvostamista sekä puuttumaan antisemitismin kaikkiin muotoihin ja mahdollisiin ennakkoluuloihin;

10.  kehottaa niitä jäsenvaltioita, joissa rotuun, kansalliseen tai etniseen alkuperään taikka uskontoon tai vakaumukseen perustuvia syitä ei vielä katsota raskauttaviksi tekijöiksi rikosasioissa, korjaamaan tämän ja toimimaan niin, että rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin tehty neuvoston puitepäätös pannaan täytäntöön täysimääräisesti ja asianmukaisesti ja sen täytäntöönpanoa valvotaan, jotta varmistetaan, että jäsenvaltioiden viranomaiset ryhtyvät syytetoimiin antisemitistisistä teoista sekä verkkoympäristössä että muualla;

11.  korostaa, että lainvalvontaviranomaisille on tarjottava kohdennettua koulutusta viharikosten ja syrjinnän torjunnasta ja että on perustettava nimenomaisia viharikosten torjuntayksiköitä poliisiin, jos sellaisia ei vielä ole, ja kehottaa EU:n virastoja ja kansainvälisiä järjestöjä avustamaan jäsenvaltioita tällaisen koulutuksen tarjoamisessa;

12.  korostaa, että on tärkeää, että kaikki ovat hyvin tietoisia oikeuksistaan olla turvassa antisemitismiltä, ja kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin antisemitistisistä rikoksista ilmoittamiseksi ja varmistamaan tällaisista rikoksista ilmoittavien ihmisten ja uhrien asianmukaisen suojelun ja tukemisen;

13.  kannustaa tekemään kaikilla tasoilla rajatylittävää yhteistyötä viharikoksia koskevissa syytetoimissa;

14.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan, jotta varmistetaan, että käyttöön otetaan kattava ja tehokas järjestelmä viharikoksia, myös terroritekoja, koskevien motiivien mukaan jaoteltujen, luotettavien, asiaankuuluvien ja vertailtavien tietojen järjestelmälliseksi keräämiseksi;

15.  kehottaa jäsenvaltioita toimimaan viipymättä antisemitistisen vihapuheen estämiseksi ja torjumiseksi verkossa;

16.  muistuttaa, että kulttuurien ja uskontojen välistä suvaitsevaisuutta on edistettävä jatkuvien ponnistelujen ja perusteellisen vuoropuhelun avulla sekä aktivoimalla kaikki yhteiskunnan toimijat kaikilla hallinnon tasoilla; korostaa, että koulut tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden välittää suvaitsevaisuuden ja kunnioituksen arvoja, sillä ne saavuttavat kaikki lapset varhaisesta iästä saakka;

17.  kannustaa jäsenvaltioita edistämään juutalaisten joukkotuhon (holokaustin) käsittelyä kouluissa ja varmistamaan, että opettajat ovat riittävän hyvin koulutettuja tähän tehtävään ja että heillä on välineet käsitellä erilaisuutta luokissa; kannustaa myös jäsenvaltioita harkitsemaan, olisiko koulukirjoja syytä uudistaa, jotta varmistetaan, että juutalaisten historia ja nykyaikainen elämä esitetään tavalla, joka ei edistä antisemitismiä;

18.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään taloudellista tukea syrjinnän ja viharikosten vastaisille kohdennetuille toimille ja koulutushankkeille, luomaan ja vahvistamaan kumppanuuksia Euroopan juutalaisyhteisöjen, instituutioiden ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa sekä kannustamaan eri uskontoja edustavien lasten ja nuorten vaihtoa yhteisellä toiminnalla ja käynnistämällä ja tukemalla valistuskampanjoita;

19.  kehottaa komissiota toimimaan tiiviissä yhteistyössä kansainvälisten toimijoiden kuten UNESCOn, Etyjin ja Euroopan neuvoston sekä muiden kansainvälisten kumppanien kanssa antisemitismin torjumiseksi kansainvälisesti;

20.  kehottaa komissiota pyytämään tarkkailijan asemaa holokaustin muistoa vaalivassa kansainvälisessä järjestössä International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA);

21.  kannustaa jokaista jäsenvaltiota viettämään virallisesti kansainvälistä holokaustin muistopäivää 27. tammikuuta;

22.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, EU:n jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvostolle ja Etyjille ja Yhdistyneille kansakunnille.

(1)

EUVL L 328, 6.12.2008, s. 55.

(2)

EUVL L 315, 14.11.2012, s. 57.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0485.

(4)

EUVL C 36, 29.1.2016, s. 81.

Oikeudellinen huomautus