Procedura : 2017/2692(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0388/2017

Teksty złożone :

B8-0388/2017

Debaty :

PV 31/05/2017 - 15
CRE 31/05/2017 - 15

Głosowanie :

PV 01/06/2017 - 7.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 248kWORD 54k
29.5.2017
PE605.491v01-00
 
B8-0388/2017

złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie walki z antysemityzmem (2017/2692(RSP))


Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stefan Eck, Malin Björk w imieniu grupy GUE/NGL
Bodil Valero, Pascal Durand, Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Margrete Auken, Eva Joly w imieniu grupy Verts/ALE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego sprawie walki z antysemityzmem (2017/2692(RSP))  
B8-0388/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając preambułę Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), w szczególności jej motyw drugi, czwarty i siódmy, art. 2, art. 3 ust. 3 tiret drugie i art.6,

–  uwzględniając art. 17 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 7 grudnia 2000 r.,

–  uwzględniając decyzję ramową Rady 2008/913/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych(1),

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającą normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującą decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW(2),

–  uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 2106 (2016) z dnia 20 kwietnia 2016 r. zatytułowaną „Odnowienie zobowiązania do walki z antysemityzmem w Europie”;

–  uwzględniając pierwsze coroczne sympozjum Komisji na temat praw podstawowych pt. „Tolerancja i szacunek: zapobieganie antysemickiej i antymuzułmańskiej nienawiści w Europie”, które odbyło się w Brukseli w dniach 1–2 października 2015 r.

–  uwzględniając powołanie w grudniu 2015 r. koordynatora Komisji ds. zwalczania antysemityzmu;

–  uwzględniając ustanowienie w czerwcu 2016 r. unijnej grupy wysokiego szczebla ds. zwalczania rasizmu, ksenofobii i innych form nietolerancji,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2015 r.(3),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zaostrzenia walki z rasizmem, ksenofobią i przestępstwami popełnianymi z nienawiści(4),

–  uwzględniając przeprowadzone przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) badanie pt. „Antysemityzm – Przegląd danych dostępnych w Unii Europejskiej w latach 2004–2014”,

–  uwzględniając wymierzone w obywateli żydowskich ukierunkowane brutalne ataki terrorystyczne, do których doszło w ostatnich latach w kilku państwach członkowskich,

–  uwzględniając, że głównym obowiązkiem rządów krajowych jest zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa wszystkich obywateli, co oznacza, że ich podstawowym obowiązkiem jest monitorowanie przypadków przemocy, w tym przemocy o podłożu antysemickim, zapobieganie jej i ściganie jej sprawców,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że najnowsze sprawozdania FRA wskazują na wzrost obaw i poczucia zagrożenia wśród społeczności żydowskich, społeczności migrantów, a także społeczności muzułmańskich i romskich w UE; mając na uwadze, że istotne znaczenie ma w tym względzie wspieranie otwartego, pluralistycznego i integracyjnego społeczeństwa opartego na prawach podstawowych;

B.  mając na uwadze, że według raportów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) i FRA, a także innych podmiotów, w ostatnich latach w państwach członkowskich UE znacznie wzrosła liczba ataków antysemickich;

C.  mając na uwadze, że zgodnie z doniesieniami wprowadzenie ukierunkowanych środków bezpieczeństwa okazało się pomocne w zapobieganiu brutalnym atakom antysemickim oraz w zmniejszaniu ich liczby;

D.  mając na uwadze, że walka z antysemityzmem jest obowiązkiem całego społeczeństwa;

1.  podkreśla, że mowa nienawiści oraz wszelkie formy przemocy wobec europejskich obywateli żydowskich są sprzeczne z wartościami Unii Europejskiej;

2.  potępia wszystkie przestępstwa z nienawiści i incydenty związane z mową nienawiści, których podłożem jest rasizm, ksenofobia, nietolerancja religijna lub uprzedzenie ze względu na przynależność do mniejszości;

3.  wzywa państwa członkowskie oraz instytucje i agencje UE do wspierania organów wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania w prowadzonych przez nie działaniach mających na celu skuteczniejsze i bardziej efektywne rozpoznawanie ataków antysemickich i ściganie ich sprawców;

4.  wzywa państwa członkowskie do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu aktywnego przyczyniania się do zapewnienia bezpieczeństwa ich obywateli żydowskich oraz żydowskich obiektów kultu, a także placówek edukacji i kultury, w ścisłej współpracy i dialogu ze wspólnotami żydowskimi, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, a także organizacjami pozarządowymi walczącymi z dyskryminacją;

5.  z zadowoleniem przyjmuje powołanie koordynatora Komisji ds. zwalczania antysemityzmu i wzywa Komisję do zapewnienia mu wszelkich niezbędnych narzędzi i wsparcia, tak aby funkcja ta była możliwie jak najbardziej skuteczna;

6.  wzywa państwa członkowskie od wyznaczenia krajowych koordynatorów ds. zwalczania antysemityzmu;

7.  wzywa posłów do parlamentów krajowych i regionalnych oraz przywódców politycznych do systematycznego i publicznego potępiania antysemickich wypowiedzi oraz do wydawania komunikatów i przesłań alternatywnych, a także do utworzenia ponadpartyjnych grup parlamentarnych ds. zwalczania antysemityzmu, tak aby nadać tej walce znaczenie w szerszym spektrum politycznym;

8.  podkreśla istotną rolę organizacji społeczeństwa obywatelskiego i edukacji w zapobieganiu wszelkim formom nienawiści i nietolerancji i zwalczaniu ich, oraz wzywa do zwiększenia wsparcia finansowego;

9.  wzywa państwa członkowskie od apelowania do mediów o propagowanie poszanowania wszystkich wyznań oraz doceniania różnorodności, a także o podjęcie problemu wszystkich form antysemityzmu i ewentualnej stronniczości;

10.  wzywa te państwa członkowskie, w których jak dotąd motywy związane z rasą, narodowością, pochodzeniem etnicznym, religią lub światopoglądem nie są uznawane za okoliczność obciążającą przestępstwa, do zaradzenia tej sytuacji oraz do podjęcia działań w celu pełnego i właściwego wdrożenia i wykonania decyzji ramowej Rady w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych, tak aby sprawcy ataków antysemickich byli ścigani przez organy wszystkich państw członkowskich, zarówno w przypadku ataków w internecie, jak i poza nim;

11.  podkreśla konieczność zapewnienia organom ścigania ukierunkowanego szkolenia z zakresu zwalczania przestępstw z nienawiści oraz dyskryminacji, a także utworzenia wyspecjalizowanych, zwalczających przestępstwa z nienawiści oddziałów policji tam, gdzie takich oddziałów jeszcze nie ma, oraz wzywa agencje UE i organizacje międzynarodowe do wspierania państw członkowskich w zapewnianiu takich szkoleń;

12.  podkreśla znaczenie tego, by każdy był świadom swoich praw w zakresie ochrony przed antysemityzmem, oraz wzywa państwa członkowskie do podejmowania odpowiednich środków w celu wspierania zgłaszania przestępstw z pobudek antysemickich, a także do zapewnienia odpowiedniej ochrony osobom, które zgłaszają takie przestępstwa, jak i ofiarom tych przestępstw;

13.  wzywa do transgranicznej współpracy na wszystkich poziomach ścigania przestępstw z nienawiści;

14.  wzywa UE i jej państwa członkowskie do wzmożenia działań mających na celu dopilnowanie wprowadzenia wszechstronnego i skutecznego systemu służącego systematycznemu gromadzeniu wiarygodnych, istotnych i porównywalnych danych o przestępstwach z nienawiści, w podziale na rodzaj motywu, w tym o aktach terroryzmu;

15.  wzywa państwa członkowskie do szybkiego podjęcia działań mających na celu zapobieganie antysemickiej mowie nienawiści online oraz zwalczanie jej;

16.  ponownie zauważa, że tolerancję dla innych kultur i wyznań należy propagować w drodze stałych wysiłków i głębokiego dialogu z udziałem wszystkich podmiotów społecznych i na wszystkich szczeblach zarządzania; podkreśla, że szkoły oferują jedyną w swoim rodzaju możliwość przekazania wartości tolerancji i szacunku, ponieważ mają możliwość dotarcia do wszystkich dzieci od najmłodszego wieku;

17.  zachęca państwa członkowskie do propagowania nauczania o Holokauście (Shoah) w szkołach oraz dopilnowania, by nauczyciele byli odpowiednio do tego zadania przeszkoleni, a także by posiadali odpowiednie narzędzia do podjęcia tematu różnorodności w klasie; zachęca również państwa członkowskie do rozważenia dokonania przeglądu podręczników szkolnych w celu dopilnowania, by historia Żydów i życie współczesnych Żydów były przedstawiane w sposób nienaznaczony antysemityzmem;

18.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do zwiększenia wsparcia finansowego na ukierunkowane działania i projekty edukacyjne sprzeciwiające się przestępstwom z nienawiści, do budowania i wzmacniania partnerstw ze wspólnotami i instytucjami żydowskimi oraz z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, a także do zachęcania do kontaktów dzieci i młodzieży różnych wyznań poprzez wspólne aktywności, oraz do uruchomienia i wspierania poświęconych tym zagadnieniom kampanii zwiększających świadomość;

19.  wzywa Komisję do ścisłej współpracy z takimi podmiotami międzynarodowymi, jak UNESCO, OBWE i Rada Europy, a także z innymi partnerami międzynarodowymi w celu zwalczania antysemityzmu na szczeblu międzynarodowym;

20.  wzywa Komisję do wystąpienia o przyznanie jej statusu doradcy w Międzynarodowym Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście;

21.  zachęca państwa członkowskie do oficjalnych obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w dniu 27 stycznia;

22.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich UE i krajów kandydujących, Radzie Europy, OBWE oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych.

(1)

Dz.U. L 328 z 6.12.2008, s. 55.

(2)

Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 57.

(3)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0485.

(4)

Dz.U. C 36 z 29.1.2016, s. 81.

Informacja prawna