Procedură : 2017/2692(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0388/2017

Texte depuse :

B8-0388/2017

Dezbateri :

PV 31/05/2017 - 15
CRE 31/05/2017 - 15

Voturi :

PV 01/06/2017 - 7.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 403kWORD 48k
29.5.2017
PE605.491v01-00
 
B8-0388/2017

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la combaterea antisemitismului (2017/2692(RSP))


Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stefan Eck, Malin Björk în numele Grupului GUE/NGL
Bodil Valero, Pascal Durand, Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Margrete Auken, Eva Joly în numele Grupului Verts/ALE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la combaterea antisemitismului (2017/2692(RSP))  
B8-0388/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere preambulul la Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și, în special, a doua, a patra, a cincea, a șasea și a șaptea liniuță, articolul 2, articolul 3 alineatul (3) a doua liniuță și articolul 6,

–  având în vedere articolul 17 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din 7 decembrie 2000,

–  având în vedere Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal(1),

–  având în vedere Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului(2),

–  având în vedere Rezoluția 2106 (2016) din 20 aprilie 2016 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, intitulată „Un angajament reînnoit în lupta împotriva antisemitismului în Europa”,

–  având în vedere concluziile primului Colocviu anual al Comisiei privind drepturile fundamentale, organizat la Bruxelles, în perioada 1-2 octombrie 2015 și intitulat „Toleranță și respect: prevenirea și combaterea antisemitismului și a islamofobiei în Europa”,

–  având în vedere numirea în cadrul Comisiei, în decembrie 2015, a unui coordonator pentru combaterea antisemitismului,

–  având în vedere înființarea, în iunie 2016, a Grupului la nivel înalt al UE pentru combaterea rasismului, xenofobiei și a altor forme de intoleranță,

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 decembrie 2016 referitoare la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2013 referitoare la combaterea mai fermă a rasismului, a xenofobiei și a infracțiunilor inspirate de ură(4),

–  având în vedere sondajul realizat de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene intitulat „Antisemitismul – o prezentare a datelor disponibile în Uniunea Europeană (2004-2014)”,

–  având în vedere atacurile teroriste violente care i-au vizat pe cetățenii evrei și care au avut loc în ultimii ani în mai multe state membre,

–  având în vedere responsabilitatea principală a guvernelor de a garanta securitatea și siguranța tuturor cetățenilor lor și, prin urmare, responsabilitatea lor principală de a monitoriza și preveni violența, inclusiv violența antisemită, precum și de a-i urmări penal pe autori,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât rapoartele recente ale FRA indică o creștere a temerilor și a nesiguranței în rândul comunităților evreiești, musulmane, de migranți și de romi din UE; întrucât încurajarea unei societăți deschise, pluraliste și favorabile incluziunii, bazate pe respectarea drepturile fundamentale este esențială în acest sens;

B.  întrucât numărul incidentelor antisemite în statele membre ale UE a crescut în mod semnificativ în ultimii ani, după cum relatează, printre altele, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și FRA;

C.  întrucât s-a relatat că măsurile de securitate specifice, odată puse în aplicare, au contribuit la prevenirea și reducerea numărului de atacuri antisemite violente;

D.  întrucât combaterea antisemitismului este o responsabilitate a societății, în ansamblul său,

1.  subliniază că discursurile de incitare la ură și toate formele de violență împotriva cetățenilor europeni de origine evreiască sunt incompatibile cu valorile Uniunii Europene;

2.  condamnă toate actele legate de infracțiuni motivate de ură și discursuri de incitare la ură motivate de rasism, xenofobie sau intoleranță religioasă sau de prejudecăți legate de statutul minoritar al unei persoane;

3.  invită statele membre și instituțiile și agențiile UE să sprijine autoritățile judiciare și de aplicare a legii în eforturile lor de a identifica și urmări penal atacurile antisemite în mod eficient și eficace;

4.  invită statele membre să ia toate măsurile necesare pentru a contribui în mod activ la garantarea securității cetățenilor lor evrei și a infrastructurilor religioase, educative și culturale evreiești, consultându-se îndeaproape și purtând un dialog direct cu comunitățile, asociațiile și ONG-urile evreiești, precum și cu ONG-urile care își desfășoară activitatea în domeniul luptei împotriva discriminării;

5.  salută numirea în cadrul Comisiei a coordonatorului pentru combaterea antisemitismului și îndeamnă Comisia să furnizeze toate instrumentele și sprijinul necesare pentru ca această funcție să fie cât mai eficace;

6.  invită statele membre să numească coordonatori la nivel național pentru combaterea antisemitismului;

7.  îi încurajează pe membrii parlamentelor naționale și regionale și pe liderii politici să condamne în mod sistematic și public declarațiile antisemite și să pronunțe discursuri opuse și alternative, precum și să constituie grupuri parlamentare împotriva antisemitismului care să reunească mai multe partide, pentru a consolida lupta la nivelul întregii clase politice;

8.  subliniază rolul important al organizațiilor societății civile și al educației în prevenirea și combaterea tuturor formelor de ură și de intoleranță și solicită acordarea unui mai mare sprijin financiar;

9.  invită statele membre să încurajeze mass-media să promoveze respectarea tuturor credințelor și aprecierea diversității și să lupte împotriva tuturor formelor de antisemitism și a eventualelor prejudecăți;

10.  invită statele membre în care nu au fost invocate încă niciodată motivele legate de rasă, naționalitate sau origine etnică, religie sau convingeri ca circumstanță agravantă în cazul unei infracțiuni penale să remedieze această situație și să aplice pe deplin și în mod corespunzător Decizia-cadru a Consiliului privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal, pentru a garanta că actele antisemite sunt urmărite în justiție de autoritățile statelor membre, atât în mediul online, cât și offline;

11.  insistă să se ofere autorităților de aplicare a legii formare specifică privind combaterea infracțiunilor motivate de ură și a discriminării și înființarea unor unități de combatere a infracțiunilor motivate de ură în cadrul forțelor de poliție, acolo unde astfel de unități nu există deja, și invită agențiile UE și organizațiile internaționale să asiste statele membre în oferirea acestor cursuri de formare;

12.  subliniază că este important ca toți cetățenii să își cunoască bine drepturile în materie de protecție împotriva antisemitismului și invită statele membre să ia toate măsurile necesare pentru a încuraja raportarea infracțiunilor antisemite și să protejeze și să sprijine în mod corespunzător persoanele care raportează aceste infracțiuni și victimele;

13.  încurajează cooperarea transfrontalieră la toate nivelurile în urmărirea penală a infracțiunilor motivate de ură;

14.  invită UE și statele sale membre să depună mai multe eforturi pentru a asigura creare unui sistem global și eficient de colectare sistematică a unor date fiabile, relevante și comparabile privind infracțiunile motivate de ură, defalcate pe motivație, inclusiv actele teroriste;

15.  invită statele membre să ia măsuri imediate pentru a preveni și combate discursurile antisemite de incitare la ură;

16.  reafirmă că toleranța interculturală și interreligioasă trebuie să fie promovată prin eforturi constante și dialoguri extinse, mobilizând toți membrii societății, la toate nivelurile de guvernare; evidențiază faptul că școlile oferă o oportunitate unică de a transmite valorile toleranței și respectului, deoarece ele au contact cu copiii începând de la o vârstă fragedă;

17.  încurajează statele membre să promoveze cursurile privind Holocaustul în școli și să se asigure că profesorii sunt formați în mod corespunzător pentru această sarcină și pentru a aborda problema diversității în clasă; încurajează, de asemenea, statele membre să aibă în vedere revizuirea manualelor școlare pentru a se asigura că istoria evreilor și viața contemporană a acestora sunt prezentate într-un mod care nu îmbracă nicio formă de antisemitism;

18.  solicită Comisiei și statelor membre să acorde mai mult sprijin financiar activităților specifice și proiectelor educaționale de combatere a discriminării și a infracțiunilor motivate de ură, să stabilească și să consolideze parteneriatele cu comunitățile, instituțiile și organizațiile societății civile evreiești din Europa și să încurajeze schimburile dintre copiii și tinerii de confesiuni diferite prin intermediul acțiunilor comune, lansând și sprijinind campanii de sensibilizare în acest sens;

19.  invită Comisia să colaboreze îndeaproape cu actorii internaționali, cum ar fi UNESCO, OSCE și Consiliul Europei, precum și cu alți parteneri internaționali, pentru a combate antisemitismul la nivel internațional;

20.  invită Comisia să solicite statutul de consilier în cadrul Alianței Internaționale pentru Comemorarea Holocaustului;

21.  încurajează fiecare stat membru să comemoreze în mod oficial Ziua Internațională a Holocaustului la 27 ianuarie;

22.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale UE și ale țărilor candidate, Consiliului Europei, OSCE și Organizației Națiunilor Unite.

(1)

JO L 328, 6.12.2008, p. 55.

(2)

JO L 315, 14.11.2012, p. 57.

(3)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0485.

(4)

JO C 36, 29.1.2016, p. 81.

Notă juridică