Postopek : 2017/2692(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0388/2017

Predložena besedila :

B8-0388/2017

Razprave :

PV 31/05/2017 - 15
CRE 31/05/2017 - 15

Glasovanja :

PV 01/06/2017 - 7.12
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 236kWORD 45k
29.5.2017
PE605.491v01-00
 
B8-0388/2017

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o boju proti antisemitizmu (2017/2692(RSP))


Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stefan Eck, Malin Björk v imenu skupine GUE/NGL
Bodil Valero, Pascal Durand, Benedek Jávor, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Margrete Auken, Eva Joly v imenu skupine Verts/ALE

Resolucija Evropskega parlamenta o boju proti antisemitizmu (2017/2692(RSP))  
B8-0388/2017

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju preambule Pogodbe o Evropski uniji (PEU), zlasti drugega odstavka, od četrtega do sedmega odstavka, člena 2, drugega odstavka člena 3(3) in člena 6,

–  ob upoštevanju člena 17 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah z dne 7. decembra 2000,

–  ob upoštevanju Okvirnega sklepa Sveta 2008/913/PNZ z dne 28. novembra 2008 o boju proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije s kazensko-pravnimi sredstvi(1),

–  ob upoštevanju Direktive 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ(2),

–  ob upoštevanju resolucije parlamentarne skupščine Sveta Evrope št. 2106 (2016) z dne 20. aprila 2016 o obnovitvi zavezanosti boju proti antisemitizmu v Evropi,

–  ob upoštevanju zaključkov prvega letnega kolokvija o temeljnih pravicah z naslovom „Strpnost in spoštovanje: preprečevanje in zatiranje antisemitizma in sovraštva do muslimanov v Evropi“, ki ga je organizirala Komisija in je potekal 1. in 2. oktobra 2015 v Bruslju,

–  ob upoštevanju imenovanja koordinatorice Komisije za boj proti antisemitizmu decembra 2015,

–  ob upoštevanju ustanovitve skupine EU na visoki ravni za boj proti rasizmu, ksenofobiji in drugih oblikah nestrpnosti junija 2016,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. decembra 2016 o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2015(3),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 2013 o okrepitvi boja proti rasizmu, ksenofobiji in kaznivim dejanjem iz sovraštva(4),

–  ob upoštevanju raziskave Agencije EU za temeljne pravice (FRA) o antisemitizmu – pregled razpoložljivih podatkov v Evropski uniji za obdobje 2004–2014,

–  ob upoštevanju nasilnih in terorističnih napadov, usmerjenih v judovske državljane, do katerih je v zadnjih letih prišlo v številnih državah članicah;

–  ob upoštevanju osrednje odgovornosti vlad za varnost in zaščito vseh državljanov in s tem njihove odgovornosti, da spremljajo in preprečujejo nasilje, vključno z antisemitskim nasiljem, in preganjajo storilce;

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker iz nedavnih poročil Agencije EU za temeljne pravice izhaja, da sta se v judovskih, migrantskih, muslimanskih in romskih skupnostih v EU povečala strah in negotovost; ker je pri tem ključnega pomena spodbujati odprto, pluralistično in vključujočo družbo, temelječo na temeljnih pravicah;

B.  ker se je število antisemitskih incidentov v državah članicah EU v zadnjih letih znatno povečalo, o čemer med drugim poročata Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) in Agencija EU za temeljne pravice;

C.  ker iz poročil izhaja, da izvajanje ciljno usmerjenih varnostnih ukrepov prispeva k preprečevanju in zmanjšanju števila antisemitskih napadov;

D.  ker je za boj proti antisemitizmu odgovorna vsa družba;

1.  poudarja, da sta sovražni govor in vsakršno nasilje nad evropskimi judovskimi državljani v nasprotju z vrednotami Evropske unije;

2.  obsoja vsa kazniva dejanja iz sovraštva in sovražni govor, katerih motiv je bodisi rasizem, ksenofobija ali verska nestrpnost bodisi predsodki o posameznikovi pripadnosti manjšini;

3.  poziva države članice in institucije EU, naj podprejo pravosodne organe in organe kazenskega pregona pri učinkovitejšem prepoznavanju in pregonu antisemitskih napadov;

4.  poziva države članice, naj storijo vse potrebno in naj v tesnem posvetovanju in dialogu z judovskimi skupnostmi pa tudi nevladnimi organizacijami, ki delujejo zoper diskriminacijo, dejavno prispevajo k varovanju svojih judovskih državljanov ter judovskih verskih, vzgojno-izobraževalnih in kulturnih objektov;

5.  odobrava, da je Komisija imenovala koordinatorico za zatiranje antisemitizma, in jo poziva, naj ji priskrbi vsa potrebna orodja in podporo, da bo svojo funkcijo opravljala čim učinkoviteje;

6.  poziva države članice, naj imenujejo nacionalne koordinatorje za zatiranje antisemitizma;

7.  poziva poslance nacionalnih in regionalnih parlamentov in politične voditelje, naj sistematično in javno obsodijo antisemitske izjave in naj si prizadevajo za nasprotni in alternativni diskurz ter naj oblikujejo medstrankarske skupine za boj proti antisemitizmu, s katerimi bodo okrepili ta prizadevanja v vsem političnem spektru;

8.  poudarja, da imajo pri preprečevanju in odpravljanju vseh oblik sovraštva in nestrpnosti pomembno vlogo organizacije civilne družbe in izobraževanje, in poziva k večji finančni podpori za to;

9.  poziva države članice, naj spodbujajo medije, da bodo uveljavljali spoštovanje vseh ver in vzgajali k cenjenju raznolikosti in se tako spoprimejo z vsemi oblikami antisemitizma in morebitnimi predsodki;

10.  poziva države članice, kjer še ne uporabljajo motivov na podlagi stališč o rasi, narodni ali etnični pripadnosti ali veri ali prepričanju kot oteževalno okoliščino kaznivih dejanj, naj to uredijo, v ta namen pa naj ustrezno izvajajo in izvršujejo okvirni sklep Sveta o boju proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije s kazenskopravnimi sredstvi ter tako zagotovijo, da bodo njihovi pristojni organi sodno preganjali antisemitska dejanja na spletu in zunaj spleta;

11.  vztraja, da je treba organom kazenskega pregona omogočiti posebno usposabljanje o boju proti kaznivim dejanjem iz sovraštva in proti diskriminaciji, v policijskih enotah ustanoviti namenske enote za tovrstna kazniva dejanja, če jih še ni, obenem pa poziva agencije EU in mednarodne organizacije, naj državam članicam pomagajo poskrbeti za to usposabljanje;

12.  poudarja, kako pomembno je, da se vsakdo zaveda svojih pravic glede varstva pred antisemitizmom, in poziva države članice, naj storijo vse potrebno, da bodo spodbudile prijavljanje antisemitskih kaznivih dejanj, ter naj žrtvam in ljudem, ki tovrstna kazniva dejanja prijavijo, zagotovijo ustrezno varstvo in podporo;

13.  poziva k čezmejnemu sodelovanju na vseh ravneh pri preganjanju kaznivih dejanj iz sovraštva;

14.  poziva EU in države članice, naj si bolj prizadevajo za uvedbo celovitega in učinkovitega sistema za sistematično zbiranje zanesljivih, relevantnih in primerljivih podatkov o kaznivih dejanjih iz sovraštva, ki bodo razčlenjena po motivu in bodo zajemala tudi teroristična dejanja;

15.  poziva države članice, naj takoj ukrepajo za preprečevanje in odpravljanje antisemitskega sovražnega govora na spletu;

16.  ponavlja, da je treba medkulturno in medversko strpnost spodbujati z nenehnimi prizadevanji in v okviru širšega dialoga z vključitvijo vseh družbenih akterjev in na vseh ravneh upravljanja; poudarja, da je šola edinstvena priložnost za posredovanje vrednot strpnosti in spoštovanja, saj ima stik z otroki že od mladih nog;

17.  poziva države članice, naj spodbujajo poučevanje o holokavstu (šoi) v šolah in naj poskrbijo, da bodo učitelji ustrezno usposobljeni za to ter za upoštevanje raznolikosti v razredu; države članice tudi spodbuja, naj razmislijo o pregledu učbenikov, tako da bosta judovska zgodovina in sodobno judovsko življenje predstavljena brez vsakršnega antisemitizma;

18.  poziva Komisijo in države članice, naj povečajo finančno podporo za namenske dejavnosti in izobraževalne projekte, usmerjene zoper diskriminacijo in kazniva dejanja iz sovraštva, sklenejo in okrepijo partnerstvo z evropskimi judovskimi skupnostmi, ustanovami in civilnodružbenimi organizacijami ter naj spodbujajo izmenjave med otroki in mladimi različnih ver v skupnih dejavnostih in začnejo in podpirajo tovrstne kampanje ozaveščanja;

19.  poziva Komisijo, naj tesno sodeluje z mednarodnimi akterji, kot so Unesco, Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi in Svet Evrope, da bi se z antisemitizmom spoprijeli na mednarodni ravni;

20.  poziva Komisijo, naj v okviru Mednarodnega zavezništva za spomin na holokavst zaprosi za svetovalni status;

21.  spodbuja države članice, naj uradno obeležijo 27. januar, mednarodni dan spomina na holokavst;

22.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic EU in držav kandidatk, Svetu Evrope, Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi in Združenim narodom.

 

 

(1)

UL L 328, 6.12.2008, str. 55.

(2)

UL L 315, 14.11.2012, str. 57.

(3)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0485.

(4)

UL C 36, 29.1.2016, str. 81.

Pravno obvestilo