Menetlus : 2017/2703(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0397/2017

Esitatud tekstid :

B8-0397/2017

Arutelud :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Hääletused :

PV 14/06/2017 - 8.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0264

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 264kWORD 53k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.506v01-00
 
B8-0397/2017

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (2017/2703(RSP))


Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Jordi Solé, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (2017/2703(RSP))  
B8-0397/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Kongo Demokraatliku Vabariigi (Kongo DV) kohta,

–  võttes arvesse Kongo DV 31. detsembri 2016. aasta ja 18. oktoobri 2016. aasta poliitilisi kokkuleppeid,

–  võttes arvesse AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee 15. juuni 2016. aasta resolutsiooni valimiseelse ja julgeolekuolukorra kohta Kongo DVs,

–  võttes arvesse AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee 18. mai 2011. aasta resolutsiooni AKV ja ELi riikides demokraatia tulevikuga seotud probleemide ja põhiseadusliku korra austamise kohta,

–  võttes arvesse ÜRO, Aafrika Liidu, Euroopa Liidu ja Rahvusvahelise Frankofoonia Organisatsiooni 16. veebruari 2016. aasta ühist pressiavaldust,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning tema pressiesindaja avaldusi olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis,

–  võttes arvesse Kongo Demokraatlikku Vabariiki nimetatud ELi delegatsiooni avaldusi inimõiguste olukorra kohta riigis, valimisprotsessi kohta ja niinimetatud riigisisese dialoogi kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 6. märtsi 2017. aasta ning 17. oktoobri ja 23. mai 2016. aasta järeldusi Kongo Demokraatliku Vabariigi kohta,

–  võttes arvesse Ida-Aafrika järvede piirkonna rahvusvaheliste saadikute ja esindajate rühma 2. septembri 2015. aasta avaldust valimiste kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis,

–  võttes arvesse Ida-Aafrika järvede piirkonda nimetatud erisaadiku 2. novembri ja 15. augusti 2016. aasta avaldusi olukorra kohta piirkonnas ja Kongo idaosas,

–  võttes arvesse ÜRO ekspertide rühma 28. detsembril 2016 avaldatud vahearuannet Kongo Demokraatliku Vabariigi kohta,

–  võttes arvesse Aafrika Liidu eriraportööri inimõiguste kaitsjate küsimuses ning Aafrika Liidu eriraportööri Aafrika vanglate ja kinnipidamistingimuste küsimuses 12. veebruari 2015. aasta ühist pressiteadet inimõiguste olukorra kohta pärast valimisseaduse muutmisega seotud sündmusi Kongo DVs,

–  võttes arvesse ÜRO ühise inimõiguste büroo MONUSCO-OHCHR aruannet inimõiguste rikkumiste kohta Kongo DVs seoses 19. detsembri 2016. aasta sündmustega,

–  võttes arvesse ÜRO ühise inimõiguste büroo MONUSCO-OHCHR esialgset juurdlusaruannet Kinshasas 19.–21. septembril 2016. aastal toimunud meeleavalduste käigus toime pandud inimõiguste rikkumiste ja vägivalla kohta,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 27. juuli 2015. aasta aruannet inimõiguste olukorra ja Kongo Demokraatlikus Vabariigis asuva ÜRO ühise inimõiguste büroo tegevuse kohta,

–  võttes arvesse Addis Abebas 2013. aasta veebruaris allkirjastatud Kongo DV ja piirkonna rahu, julgeolekut ja koostööd käsitlevat raamkokkulepet,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu nõukogu 12. detsembri 2016. aasta ja 29. mai 2017. aasta otsuseid Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta,

–  võttes arvesse Cotonou partnerluslepingut, mis allkirjastati 23. juunil 2000. aastal ning vaadati läbi 25. juunil 2005. aastal ja 22. juunil 2010. aastal,

–  võttes arvesse 1981. aasta juunis vastuvõetud inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–  võttes arvesse 2013. aasta detsembri Nairobi deklaratsioone,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Kongo põhiseaduse kohaselt oleksid valimised pidanud toimuma 2016. aastal;

B.  arvestades, et põhiseaduse kohaselt ei saa president olla ametis kauem kui kaks ametiaega; arvestades, et seetõttu ei ole praegusel presidendil Joseph Kabilal lubatud kolmandaks ametiajaks ametisse jääda;

C.  arvestades, et president Kabila on teinud kõik endast oleneva, et need valimised edasi lükata;

D.  arvestades, et 31. detsembril 2016, pärast Kongo Piiskoppide Konverentsi (Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO)) vahendusel peetud kõnelusi allkirjastasid Kongo valitsev parteideühendus Presidendi Enamuse Allianss (Alliance pour la majorité présidentielle, (AMP)) ja tähtsaim opositsiooniühendus Sotsiaalse ja Poliitilise Muutuse Jõudude Koondis (Rassemblement des forces pour le changement politique et social) olulise kokkuleppe, milles sisalduvad valimiskriisi poliitilise lahenduse põhipunktid; arvestades, et kokkuleppe põhjal pikeneb president Kabila ametiaeg kuni tema ametijärglase valimiseni, mis peab toimuma enne 2017. aasta lõppu;

E.  arvestades, et kokkuleppe rakendamise osas ei ole toimunud mingit edasiminekut ning CENCO loobus märtsi lõpus oma vahendajarollist, mille põhjustas kokkuleppe rakendamises tekkinud ummikseis;

F.  arvestades, et president Kabila ei määranud opositsiooni liikmete seast uut ajutist peaministrit, rikkudes sellega detsembris sõlmitud kokkulepet;

G.  arvestades, et kriisiga kaasnevad jätkuvalt opositsiooni karm allasurumine, inimõiguslaste ahistamine, protestijate tapmine ja peksmine, inimeste kadumine ja suhtlemisvõimaluseta kinnipidamine ning meedia lämmatamine;

H.  arvestades, et sõna- ja kogunemisvabadust on selles riigis tugevalt piiratud ning muu hulgas on kasutatud ülemäärast jõudu rahumeelsete meeleavaldajate, ajakirjanike, poliitiliste liidrite ja teiste isikute vastu, kes avaldavad vastupanu püüetele lasta president Kabilal võimule jääda ka pärast põhiseaduses ette nähtud kahe ametiaja piiri ületamist;

I.  arvestades, et Kongo DV pealinnas Kinshasas lasid julgeolekujõud maha vähemalt 20 protestijat nende hulgast, kes pärast president Kabila põhiseaduslike volituste lõppemist olid tänavatele kogunenud ja nõudsid tema tagasiastumist;

J.  arvestades, et varasemad, 2016. aasta septembris president Kabila võimulejäämise vastu toimunud meeleavaldused lõppesid meeleavaldajate ja opositsioonijõudude jõhkra mahasurumisega; arvestades, et ÜRO teadetel on Kinshasas riigiteenistujate poolsete inimõiguste rikkumiste ohvriks langenud 422 isikut, kusjuures 48 inimest on saanud surma ja 143 vigastada, kaheksa ajakirjanikku ja 288 muud isikut on vahistatud ja neid hoitakse ebaseaduslikult kinni, peale selle purustatakse erakondadele kuuluvaid ruume;

K.  arvestades, et ÜRO toetatav raadiojaam Radio Okapi ning Belgia prantsuskeelse kogukonna raadio- ja telekanal (RTBF) on ajutiselt tõkestatud; arvestades, et Kinshasas asuv Radio France Internationale (RFI) on suletud;

L.  arvestades, et ÜRO ja terve rea inimõigusorganisatsioonide väitel on hulgaliselt inimõiguste rikkumisi pandud toime riigiametnike poolt ja rikkumiste juhtivate toimepanijate vastutusele võtmisel on saavutatud üksnes piiratud edu;

M.  arvestades, et keskses Kasai piirkonnas on kujunenud uus konflikt; arvestades, et 2017. aasta märtsis tapeti ÜRO Kongo küsimuste ekspertrühma kaks liiget ja samal kuul hukkus mässuliste rünnakutes 40 politseiohvitseri; arvestades, et ÜRO andmetel on mässuliste ja valitsusvägede vahelise võitluse tulemusel surma saanud vähemalt 500 inimest ja 1 miljonist inimesest on saanud pagulased; arvestades, et ÜRO leidis 40 massihauda; arvestades, et Kongo DV relvajõudusid süüdistatakse ülemäärase jõu kasutamises, millega rikutakse rahvusvahelist humanitaarõigust;

N.  arvestades, et 8. märtsil 2017. aastal kutsus ÜRO kõrge inimõiguste volinik Zeid Ra’ad Al Hussein üles looma uurimiskomisjoni, et uurida vägivalda Kasai piirkonnas;

O.  arvestades, et julgeolekuolukord riigi idaosas on jätkuvalt murettekitav;

P.  arvestades, et mitteametlik ehk nn käsitöönduslik kaevandamine annab kuni viiendiku riigi majanduslikust kogutoodangust ja pakub tööd miljonitele Kongo idaosa elanikele; arvestades, et see on hõlbus sissetulekuallikas nii mässulistele, korrumpeerunud valitsussõduritele kui ka naaberriikide kaubitsejatele, kes tegutsevad kas otse või kohalike relvastatud liitlaste vahendusel;

Q.  arvestades, et Kongo DV valitsus võttis koos kümne riigi ning nelja piirkondliku ja rahvusvahelise institutsiooniga 2013. aasta veebruaris vastu riigis rahu kindlustamise raamistiku, mis on osa pingutustest leida lahendus riigi idaosas toime pandavate vägivallaaktide põhjustele; arvestades, et Kongo valitsuse ja selle välispartnerite lähenemisviisid, sealhulgas stabiliseerimisprogramm, demobiliseerimispüüded ja julgeolekusektori reform, on andnud nõrku tulemusi;

1.  avaldab sügavat kahetsust viivituste pärast Kongo DV järgmiste presidendi- ja parlamendivalimiste korraldamisel, mis kujutavad endast Kongo põhiseaduse tõsist rikkumist;

2.  peab tervitatavaks Kongo parteide vahel saavutatud poliitilist kokkulepet, milles tuuakse välja lahendust praegusele kriisile, kuid on siiski jätkuvalt mures kokkuleppe rakendamisel tekkinud ummikseisu pärast;

3.  nõuab seetõttu, et president Kabila järgiks kokkuleppe tingimusi ja lubaks 2017. aastal korraldada presidendivalimised, kus ta ise enam ei tohi kandideerida;

4.  nõuab tungivalt, et Presidendi Enamuse Allianss peaks läbirääkimisi lepingu rakendamise üle heauskselt ja ei kasutaks viivitustaktikat, mis võimaldaks president Kabilal veelgi kauem võimule jääda;

5.  nõuab, et Kongo valitsus lahendaks viivitamata valimiste ajakava määramise ning valimiste eelarve ja valijate registri ajakohastamisega seotud lahtised küsimused, et lähikuudel oleks võimalik korraldada vabad, õiglased ja läbipaistvad valimised;

6.  tuletab meelde, et sõltumatu keskvalimiskomisjon peaks olema erapooletu ja kaasav institutsioon, millel on piisavalt vahendeid laiaulatusliku ja läbipaistva protsessi võimaldamiseks;

7.  kutsub Kongo ametivõime üles võimalikult kiiresti ratifitseerima demokraatiat, valimisi ja valitsemistava käsitleva Aafrika harta;

8.  mõistab otsustavalt hukka kõik Kongo DV valimiskriisi käigus toime pandud vägivallateod, inimõiguste rikkumised, meelevaldsed vahistamised ja ebaseaduslikud kinnipidamised, kodanikuühiskonna ja opositsiooniliikmete poliitilise hirmutamise ning presidendivalimistega seotud ajakirjandus- ja sõnavabaduse rikkumised; nõuab kõigi poliitiliste kinnipeetavate vabastamist; on seisukohal, et nende kinnipidamisega on raskelt rikutud Cotonou lepingu põhiväärtusi;

9.  tuletab meelde Kongo DV poolt Cotonou lepingu raames võetud kohustust austada demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja inimõiguste põhimõtteid, mis hõlmavad sõnavabadust, meediavabadust, head valitsemistava ja läbipaistvust poliitilistel ametikohtadel; nõuab tungivalt, et Kongo valitsus toetaks neid sätteid kooskõlas Cotonou lepingu artiklitega 11b, 96 ja 97;

10.  nõuab tungivalt, et Kongo ametivõimud taastaksid sõna-, ühinemis-, kogunemis- ja ajakirjandusvabaduse vaba ja rahumeelset kasutamist soosiva õhkkonna;

11.  on seisukohal, et see samm on ülioluline selleks, et kavandatud valimised, kui need lõpuks toimuvad, oleksid vabad ja õiglased;

12.  kutsub Kongo valitsust üles tühistama viivitamatult 12. novembri 2016. aasta ministri käskkirja nr 010 CAB/M-CM/LMO/010/2016 välismaiste üksuste raadio- ja teleringhäälingu reguleerimise kohta, kuna sellega piiratake põhjendamatult Kongo põhiseaduse artiklis 24 sätestatud õigust teabele;

13.  palub Kongo ametivõimudel tagada Kongo julgeolekuteenistuste, sealhulgas riikliku luureagentuuri ja politsei sõltumatuse ja usaldusväärsuse; nõuab sellega seoses, et EL kasutaks oma olemasolevaid õiguse ja turvalisuse programme Kongo DVs selleks, et mõjutada Kongo ametivõimudega peetavat dialoogi julgeolekujõudude poolsete jätkuvate repressioonide üle, ning kaaluks nende programmide lõpetamist, kui edu ei saavutata;

14.  kutsub Kongo ametivõime üles teostama juurdlust aktivistide, opositsioonijuhtide ja muude president Kabila ametiaja pikendamise püüetele vastuseisu avaldanud isikute vägivaldse ja ebaseadusliku represseerimise eest vastutavate julgeolekujõudude ja luureametnike ning teiste isikute üle, neile süüdistusi esitama ja neid asjakohaselt karistama;

15.  nõuab kõikide poliitilistel põhjustel vangistatud kinnipeetavate viivitamata ja tingimusteta vabastamist ning kõikidest nende vastu esitatud süüdistustest loobumist; tuletab meelde, et poliitvangide vabastamine on osa detsembri kokkuleppes sätestatud usaldust suurendavatest meetmetest;

16.  on mures hiljutiste teadete pärast, mis käsitlevad rahvusvahelise humanitaarõiguse raskeid rikkumisi kohalike relvarühmituste poolt Kasai piirkonnas, kaasa arvarud lapssõdurite ebaseaduslikku värbamist ja kasutamist ning tsiviilisikute tapmist Kongo DV julgeolekujõudude liikmete poolt, mis võivad rahvusvahelise õiguse kohaselt kujutada endast sõjakuritegusid; nõuab sõltumatu uurimise korraldamist avastatud massihaudade ning toimunud sündmuste ja inimõiguste rikkumiste asjus;

17.  märgib, et Kongo ametivõimud on rakendanud riigi desarmeerimise, demobiliseerimise ja taasintegreerimise kava (DDR-kava) riigi idaosas liiga aeglaselt; kutsub neid üles tegema suuremaid jõupingutusi ning kutsub rahvusvahelist üldsust üles kava rohkem toetama;

18.  kiidab heaks Kongo ametivõimude pingutused rakendada õigusakte, millega keelatakse mineraalidega kauplemine ja nende töötlemine piirkondades, kus toimub mineraalide ebaseaduslik kaevandamine, nagu relvarühmituste kontrolli all olevad piirkonnad; kutsub Kongo ametivõime üles tõhustama õigusaktide rakendamist, et peatada riigi maavarade ebaseaduslik kaevandamine, ning ergutab Kongo DVd tegema ka edaspidi jõupingutusi mäetööstuse läbipaistvuse algatuse järgimiseks;

19.  peab kahetsusväärseks ELi väga leebet suhtumist Kongo DV kriisi ja ei mõista, miks EL ei ole ikka veel alustanud konsultatsioone Cotonou lepingu artikli 96 alusel, kuigi Kongo DV ametivõimud rikuvad pidevalt selle lepingu keskseid sätteid;

20.  peab siiski tervitatavaks asjaolu, et EL on lõpuks hakanud rakendama sihipäraseid sanktsioone, kaasa arvatud selliste isikute reisikeelu ja varade külmutamise, kes vastutavad vastupanu mahasurumise ja valimiste edasilükkamise eest;

21.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa välisteenistusele, Aafrika Liidule, AKV-ELi ministrite nõukogule, AKV-ELi parlamentaarsele ühisassambleele, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile ning Kongo Demokraatliku Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

Õigusalane teave