Menetlus : 2017/2703(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0398/2017

Esitatud tekstid :

B8-0398/2017

Arutelud :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Hääletused :

PV 14/06/2017 - 8.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0264

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 176kWORD 52k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.507v01-00
 
B8-0398/2017

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (2017/2703(RSP))


Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (2017/2703(RSP))  
B8-0398/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Kongo Demokraatliku Vabariigi (Kongo DV) kohta,

–  võttes arvesse Kongo Demokraatlikku Vabariiki nimetatud ELi delegatsiooni avaldusi inimõiguste olukorra kohta riigis,

–  võttes arvesse Kongo DVs 18. oktoobril ja 31. detsembril 2016 saavutatud poliitilisi kokkuleppeid,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone Kongo DV kohta, eriti resolutsioone 2293 (2016) Kongo DV sanktsioonide uuendamise ja eksperdirühma mandaadi kohta ning 2277 (2016), millega uuendati ÜRO Kongo Demokraatliku Vabariigi stabiliseerimise missiooni (MONUSCO) mandaati,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 15. juuli 2016. aasta, 21. septembri 2016. aasta ja 24. veebruari 2017. aasta pressiteateid olukorra kohta Kongo DVs ning 29. märtsi 2017. aasta pressiteadet Kongo DV eksperdirühma kahe liikme surma kohta,

–  võttes arvesse ELi nõukogu 6. märts 2017. aasta järeldusi Kongo Demokraatliku Vabariigi kohta,

–  võttes arvesse ELi aastaaruannet inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2015. aastal, mille Euroopa Liidu Nõukogu võttis vastu 20. juunil 2016,

–  võttes arvesse Aafrika Liidu, ÜRO, Euroopa Liidu ja Rahvusvahelise Frankofoonia Organisatsiooni 16. veebruari 2017. aasta ühisavaldust,

–  võttes arvesse AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee kaasesimeeste 27. jaanuari 2017. aasta ühisavaldust,

–  võttes arvesse 1981. aasta juunis vastuvõetud inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–  võttes arvesse demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika hartat,

–  võttes arvesse Aafrika Liidu deklaratsiooni demokraatlike valimiste korraldamise põhimõtete kohta Aafrikas (2002),

–  võttes arvesse ÜRO rahvusvahelist inimõiguste hartat,

–  võttes arvesse Cotonou lepingut,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Kongo Demokraatlikus Vabariigis oli palju verevalamisi ja jõhkraid poliitilisi repressioone juba enne 19. detsembrit 2016, kui lõppes president Joseph Kabila põhiseadusega ette nähtud kaks ametiaega;

B.  arvestades, et kiriku vahendusel jõuti 31. detsembril 2016 valitsuse ja opositsiooni vahel kokkuleppele rahumeelse poliitilise ülemineku suhtes; arvestades, et kokkuleppes kavandatud poliitiline üleminek peab lõppema üleminekuvalitsuse poolt enne 2017. aasta lõppu korraldatavate presidendivalimistega; arvestades, et kokkuleppega nähti ette moodustada ajutine riiginõukogu, mille ülesanne on kokkulepe ellu viia;

C.  arvestades, et opositsioonijuht Etienne Tshisekedi, kellest pidi saama ajutise riiginõukogu juht, suri 1. veebruaril 2017 ning see põhjustas opositsioonijuhtide omavahelise vaenu ja vaidluse valitsusega selle üle, kellest peaks Tshisekedi järel saama opositsiooniühenduse Rassemblement järgmine juht; arvestades, et Etienne Tshisekedi põrm on endiselt Brüsselis asuvas morgis, kuna tema perekonna, erakonna ja Kongo ametivõimude vaidlus matmispaiga üle on pikale veninud;

D.  arvestades, et kokkuleppe täitmine on seiskunud ja väiklased tülitsemised sagenenud; arvestades, et selle tagajärjel ja siira poliitilise tahte puudumise tõttu loobusid katoliku kiriku piiskopid, kes püüdsid leida kokkulepet võimu jagamise suhtes valitsuse ja opositsiooni vahel, sellega tegelemisest 27. märtsil 2017; arvestades, et president Joseph Kabila kasutas selle võimaluse ära enda huvides ja muutis 16. aprillil 2017 valitsuse koosseisu, mida võis käsitada opositsiooni rahustamise katsena;

E.  arvestades, et 31. detsembri 2016. aasta kokkuleppe kohaselt pidi president Joseph Kabila jääma ametisse kuni valimisteni 2017. aasta lõpus; arvestades, et enne valimisi oli vaja ajakohastada ja kontrollida valijate nimekirja; arvestades, et Rahvusvahelise Frankofoonia Organisatsiooni nimetatud seitsmest eksperdist koosnev rühm hindas Kongo valimiskomisjoni taotlusel valijate registreerimist Kinshasas, Gomas ja veel viies Kongo keskosa valimisringkonnas; arvestades, et nimetatud eksperdirühm leidis, et registreerimine algas hästi, kuid seda tegevust tuleb vaatamata julgeolekuprobleemidele kindlasti laiendada kogu Kongo territooriumile ja vaja on avaldada valimiste ajakava;

F.  arvestades, et poliitiline paigalseis on omakorda suurendanud kogu riigis juba niigi kasvavaid rahutusi, mis on viinud vägivaldsete konfliktideni Ituri ning Põhja- ja Lõuna Kivu provintsides; arvestades, et kokkupõrkeid on esinenud ka Taganika piiril Lõuna-Sudaani ja Kesk-Kongoga; arvestades, et vägistamist ja muid seksuaalse vägivalla vorme on kasutanud sõjarelvana kõik pikaajalise konflikti pooled, eriti idaosas Kivu provintsis;

G.  arvestades, et alates 2016. aasta augustist on Kasai piirkonnas relvastatud rühmituste ja valitsusvägede kokkupõrgetes surma saanud sadu inimesi ning kriis muutus väga muret tekitavaks pärast juhtfiguuri Kamwina Nsapu tapmist; arvestades, et ÜRO andmetel on surmav vägivald Kasais sundinud viimase kaheksa kuu jooksul üle miljoni inimese lahkuma kodust, mille tagajärjel on 400 000 last näljasurma ohus ja 400 inimest surnud 2016. aasta septembrist alates; arvestades, et ÜRO-l on tõendeid 40 massihaua kohta Kasais alates 2016. aasta augustist; arvestades, et 165 Kongo kodanikuühiskonna ja inimõiguste organisatsiooni on nõudnud sõltumatu rahvusvahelise uurimise läbiviimist inimõiguste massilise rikkumise suhtes Kasai ja Lomami provintsides ning väitnud, et nendes kuritegudes on osalenud nii valitsusjõud kui ka relvarühmitused;

H.  arvestades, et rühm mehi laskis 2017. aasta märtsis rahutus Kasai piirkonnas maha kaks vägistamisi, massimõrvu ja loodusvarade ekspluateerimist uurinud ÜRO eksperti Zaida Catalani ja Michael Sharpi; arvestades, et Kongo ametivõimud teatasid 21. mail 2017, et nad on lõputanud kahe eksperdi tapmise uurimise ja kahe kahtlusaluse üle alustatakse peagi kohtuprotsessi; arvestades, et 23. mail 2017 korraldati kohtumine, millel anti ÜRO Julgeolekunõukogule ülevaade nende surmajuhtumite uurimisest; arvestades, et Zaida Catalani arvutis on üle 100 faili, millest osa sisaldab tõendeid selle kohta, et vähemalt üks valitsusametnik võib olla osalenud relvarühmituste vägivallategudes;

I.  arvestades, et Euroopa Liit võttis 12. detsembril 2016 vastu sanktsioonid, millega kehtestati seitsme kongolase suhtes reisikeeld ja külmutati varad, ning vastuseks olukorra halvenemisele riigis laiendas 29. mail 2017 neid sanktsioone veel üheksale kõrgemale julgeolekuametnikule;

J.  arvestades, et Norra pagulasnõukogu osutas 22. mail 2017. aastal riigisisese ümberasumise järelevalvekeskuse (Internal Displacement Monitoring Centre, IDMC) ülemaailmsele aruandele, mille kohaselt on Kongo DVs kõige rohkem konflikti eest põgenenud sisepagulasi, kusjuures 2016. aastal oli 922 000 inimest sunnitud oma kodust lahkuma; arvestades, et 2,2 miljonit inimest on riigisiseselt ümber asunud, üle 550 000 on riigist põgenenud ja hinnanguliselt 7,3 miljonit vajavad humanitaarabi;

K.  arvestades, et UNICEF andis 30. mail 2017 teada, et Põhja-Angolas asuva Dundo linna kahte vastuvõtukeskusesse on tulnud üle 9000 Kongo DVst põgenenud lapse, kes vajavad kiiresti abi, ning koos nendega on Angolasse jõudnud üle 25 000 pagulase, kes on põgenenud vägivalla eest Kongo DV Kasai provintsis; arvestades, et selliste linnade nagu Kananga, Tshikapa, Luebo, Mbuji Mayi, Muene, Ditu ja Luiza toiduga varustamine on muutunud eriti keeruliseks, mistõttu inimesed nälgivad ja ühiskonnakorraldus on häiritud;

L.  arvestades, et lisaks poliitilisele ebastabiilsusele kannatab Kongo majandus vääringu kiire odavnemise ja välisvaluutareservi vähenemise all mineraalide madala hinna tõttu ning inflatsioon on järsult tõusnud 2 protsendilt 2015. aastal 25 protsendile 2016. aastal; arvestades, et ÜRO Arenguprogrammi andmetel kuulub Kongo DV maailma vähim arenenud riikide seas viimase kümne hulka ja on maailma inimarengu indeksi pingereas188 riigi hulgas 176. kohal;

1.  mõistab äärmiselt karmilt hukka Grand Kasai rahvaülestõusu tegeliku juhi Kamwina Nsapu mõrvamise; võtab teadmiseks Kamwina Nsapu põrmu üleandmise, et talle saaks korraldada traditsioonilise juhi väärilised matused vastavalt esivanemate tavadele ja kommetele; nõuab, et Kongo DV valitsus lubaks tuua kodumaale Etienne Tshisekedi põrmu, et ta saaks maetud oma sünnimaale;

2.  tunneb suurt muret Grand Kasai piirkonnas avastatud massihaudade pärast ja vägivalla taaspuhkemise pärast Kongo DV põhja- ja idaosas; mõistab kindlalt hukka igasuguse vägivalla ja inimõiguste rikkumise riigis, sõltumata sellest, kes need toime pani; kutsub Kongo ametivõime aitama viivitamata kaasa sõltumatu rahvusvahelise uurimise alustamisele, võttes arvesse valitsusjõudude osalemist kõnesolevates sündmustes; rõhutab, et seksuaalvägivald ei lõpe enne, kui selle toimepanijad, sealhulgas korraldusi andvad juhid, on kohtu alla antud;

3.  kordab oma kindlat toetust 31. detsembri 2016. aasta poliitilisele kokkuleppele ja nõuab rahumeelsete, usaldusväärsete, vabade, õiglaste ja kaasavate valimiste korraldamist hiljemalt 2017. aasta detsembris, et võimu üleminek toimuks demokraatlikult; kutsub kõiki Kongo erakondi olema positiivsemalt ja konstruktiivsemalt meelestatud ning säilitama poliitilist head tahet, mille tulemusena kirjutati alla kokkuleppele, et nii hoiduda ebakindluse süvenemisest Kongo DVs;

4.  nõuab Kongo DV valitsuselt usalduse suurendamise meetmete täielikku rakendamist; tuletab meelde, et julgeolekuprobleemid ei tohiks takistada heas usus ja aktiivselt ettevalmistuste tegemist valimisteks, mis annavad kordumatu ja parima võimaluse püsiva rahu ja turvalisuse tagamiseks Kongo DVs;

5.  kordab, et on endiselt valmis toetama kokkuleppe elluviimist tihedas koostöös Aafrika Liidu ja piirkondlike mehhanismidega, ning kavatseb kindlalt jätkata Kongo DV olukorra tähelepanelikku jälgimist, eriti selles osas, mis puudutab inimõiguste austamist, kohapealseid julgeolekutingimusi ja jõupingutusi viia läbi usaldusväärsed valimised;

6.  nõuab edasiste kiirete meetmete võtmist, et määrata kindlaks valimiste ajakava ning panna kokku realistlik ja kokkuleppel põhinev eelarve, et valimised saaksid toimuda enne 2017. aasta lõppu; rõhutab sellega seoses sõltumatu valimiskomisjoni vastutust ja keskset rolli usaldusväärse ja demokraatliku valimisprotsessi korraldamises;

7.  väljendab tõsist muret rahvusvahelise humanitaarõiguse raske rikkumise pärast kohalike relvarühmituste poolt, kaasa arvarud lapssõdurite ebaseaduslik värbamine ja kasutamine ning tsiviilisikute tapmine Kongo DV julgeolekujõudude liikmete poolt, mis võivad rahvusvahelise õiguse kohaselt kujutada endast sõjakuritegusid;

8.  mõistab kõige karmimalt hukka kahe Kongos rahu ja turvalisuse edendamise nimel töötanud ÜRO eksperdi tapmise; avaldab sügavat kaastunnet nende perekondadele; nõuab selle raske kuriteo asjaolude täielikku selgitamist ja kutsub Kongo ametivõime tegema järgneva uurimise käigus tihedat koostööd ÜROga; toetab täielikult ÜRO eksperdirühma, kelle liikmed teevad Kongo DVs olulist tööd;

9.  peab tervitatavaks Euroopa Liidu poolt 12. detsembril 2016. aastal vastu võetud sanktsioone seitsme kongolase suhtes ja 29. mail 2017 veel üheksa Kongo ametniku suhtes, millega kehtestati reisikeeld ja varade külmutamine; tunneb heameelt USA otsuse üle kanda president Kabila sõjanõukogu juht kindral François Olenga musta nimekirja (Specially Designated Nationals), mille tulemusena kõik tema USAs asuv vara külmutatakse ja USA kodanikel ei ole võimalik temaga teha finantstehinguid; nõuab kõikide Kongo DVs toime pandud vägivalla- ja kuritegude ning loodusvarade rüüstamise eest kõige kõrgemal riiklikul tasandil vastutavate isikute edasist uurimist ja neile sanktsioonide laiendamist vastavalt ÜRO eksperdirühma läbiviidud uurimisele; rõhutab, et sanktsioonid peavad hõlmama vara külmutamist ja ELi territooriumile sisenemise keeldu;

10.  kordab oma täielikku toetust MONUSCO-le ja ÜRO peasekretäri eriesindajale Kongo Demokraatlikus Vabariigis; peab kahetsusväärseks MONUSCO 17 000 sõdurist koosneva relvajõudude passiivsust, ehkki tegemist on koosseisu ja eelarve poolest kõige suurema ÜRO missiooniga, mis – kui välja arvata 3000-liikmeline sekkumisbrigaad – ei ole taganud elanikele tegelikku kaitset; tunneb heameelt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2348(2017) üle, millega pikendati MONUSCO mandaati 31. märtsini 2018; rõhutab, et kõikide Kongos viibivate ÜRO vägede esialgne ja ka praegune ülesanne on teha kahjutuks relvastatud rühmitused; nõuab kõikide MONUSCO jõudude täielikku sekkumist, et kaitsta elanikke relvarühmituste eest, kaitsta naisi vägistamise ja muu seksuaalse vägivalla eest ning mitte lasta siseriiklike korralduste alusel kehtestada piiranguid;

11.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Aafrika Liidule, Kongo Demokraatliku Vabariigi presidendile, peaministrile ja parlamendile, ÜRO peasekretärile, ÜRO Inimõiguste Nõukogule ning AKV–ELi parlamentaarsele ühisassambleele.

Õigusalane teave