Menettely : 2017/2703(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0400/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0400/2017

Keskustelut :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Äänestykset :

PV 14/06/2017 - 8.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0264

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 259kWORD 52k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.510v01-00
 
B8-0400/2017

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta (2017/2703(RSP))


Charles Tannock, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta (2017/2703(RSP))  
B8‑0400/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kongon demokraattisesta tasavallasta,

–  ottaa huomioon EU:n Kongon demokraattisen tasavallan edustuston julkilausumat maan ihmisoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon Kongon demokraattisessa tasavallassa 31. joulukuuta 2016 tehdyt poliittiset sopimukset,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 1. tammikuuta 2017 antaman julkilausuman siitä, ettei Kongon demokraattisessa tasavallassa ole onnistuttu pääsemään sopimukseen,

–  ottaa huomioon 17. lokakuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät Kongon demokraattisesta tasavallasta,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat Kongon demokraattisesta tasavallasta, erityisesti päätöslauselman 2348 (2017) Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin 10. maaliskuuta 2017 antaman raportin YK:n vakauttamisoperaatiosta Kongon demokraattisessa tasavallassa (MONUSCO),

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 24. helmikuuta 2017 antamat lehdistötiedotteet Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta,

–  ottaa huomioon Kongon demokraattiseen tasavaltaan lähetetyn EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan loppuraportin,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajan 4. tammikuuta 2017 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon 11. Euroopan kehitysrahaston maaohjelman (2014–2020), jossa asetetaan painopisteiksi demokratian, hyvän hallinnon ja oikeusvaltion vahvistaminen,

–  ottaa huomioon AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 18. toukokuuta 2011 antaman päätöslauselman demokratian tulevaisuuden haasteista ja perustuslaillisen järjestyksen noudattamisesta AKT- ja EU-maissa ja sen 27. marraskuuta 2013 antaman päätöslauselman oikeusvaltioperiaatteen sekä puolueettoman ja riippumattoman oikeuslaitoksen roolin kunnioittamisesta,

–  ottaa huomioon Kongon demokraattisen tasavallan perustuslain,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksista ja kansojen oikeuksista kesäkuussa 1981 annetun Afrikan peruskirjan,

–  ottaa huomioon demokratiasta, vaaleista ja hyvästä hallinnosta annetun Afrikan peruskirjan,

–  ottaa huomioon vuonna 2002 annetun Afrikan unionin julistuksen demokraattisia vaaleja Afrikassa koskevista periaatteista,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon Cotonoun sopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Kongon demokraattisessa tasavallassa konfliktit ovat seuranneet toisiaan ja yhteisöjen välinen väkivalta sekä keskenään kilpailevien puolisotilaallisten ryhmittymien väliset yhteenotot ovat jatkuvia, kuten myös iskut rauhanomaista siviiliväestöä, uskonnollisia instituutioita, kansalaisyhteiskunnan jäseniä ja YK:n rauhanturvaajia vastaan;

B.  ottaa huomioon, että presidentti Joseph Kabila ei ole pannut täytäntöön Kinshasassa 31. joulukuuta 2016 aikaansaatua kokonaisvaltaista ja kaikki osapuolet kattavaa poliittista sopimusta, jossa hän sitoutui pitämään vapaat vaalit ja toteuttamaan sujuvan vallanvaihdon vuoden 2017 loppuun mennessä;

C.  ottaa huomioon, että maan katoliset piispat, jotka toimivat välittäjinä neuvoteltaessa joulukuun 2016 sopimuksesta, ovat vetäytyneet uusista neuvotteluista, koska heidän mukaansa ei ole olemassa poliittista tahtoa asettaa kansakunnan etu ja turvallisuus etusijalle;

D.  ottaa huomioon, että presidentti Kabilan mukaan hänen hallituksellaan ei ole varaa vaaleihin, joiden kustannukset olisivat 1,6 miljoonan euron luokkaa, ja hän on käyttänyt tätä perusteena sille, ettei vaaleja ole järjestetty;

E.  ottaa huomioon, että Kasain alueelta on löydetty 42 joukkohautaa, joista ainakin 30:ssä on lapsia, joiden uskotaan joutuneen sotilaiden surmaamiksi;

F.  ottaa huomioon, että Kasain alueella on saanut vuonna 2017 tähän mennessä surmansa ainakin 500 ihmistä, joista 85 on ollut poliiseja, 39 sotilaita ja 390 kapinallisia;

G.  ottaa huomioon, että yli 2,2 miljoonaa ihmistä on paennut kodeistaan vuoden 2013 jälkeen ja puolet heistä yksistään viime vuoden aikana;

H.  ottaa huomioon, että yli 400 000 lasta on nälkäkuoleman partaalla, ja toteaa, että Unicef ja Maailman terveysjärjestö (WHO) tarvitsevat lisää varoja toimiin, joilla pyritään parantamaan tilannetta Kongon demokraattisessa tasavallassa;

I.  ottaa huomioon, että Kongon demokraattisessa tasavallassa on paha kolera- ja ebolaepidemia; toteaa, että maassa on yksistään tänä vuonna havaittu 10 982 koleratapausta ja 349 kolerasta aiheutunutta kuolemaa ja että noin 400 ihmistä saa parhaillaan hoitoa ebolaan;

J.  ottaa huomioon, että presidentti Kabilaa on syytetty sotkeutumisesta epäilyttäviin pankkisiirtoihin ja arveluttaviin kaivosoikeuksien myynteihin, joiden arvo on noin 85 miljoonaa euroa ja jotka saattaisivat tarjota mahdollisuuksia rahanpesuun;

K.  toteaa, että YK:n turvallisuusneuvosto jatkoi miljardin euron arvosta rahoitettavan Kongon demokraattisessa tasavallassa toteutettavan vakauttamisoperaation (MONUSCO) toimeksiantoa vielä yhdellä vuodella väkivallan yhä yltyessä kaikkialla maassa, vaikka se on täysin tietoinen siitä, että MONUSCO on suurin ja kallein YK‑operaatio, jossa on mukana noin 22 400 sotilasta ja poliisia;

L.  ottaa huomioon, että maaliskuussa 2017 kaksi korkea-arvoista YK:n tutkijaa siepattiin ja murhattiin Keski-Kasain maakunnassa;

1.  muistuttaa Kongon demokraattista tasavaltaa siitä, että valtiolla on ensisijainen vastuu suojella sen alueella olevia siviilejä kaikilta väkivallanteoilta, myös sotarikoksilta ja rikoksilta ihmisyyttä vastaan;

2.  toteaa olevansa syvästi huolestunut julmuuksista, ihmisoikeusloukkauksista, lapsisotilaiden värväämisestä, humanitaarisen avun ja YK:n rauhanturvaajien työn estämisestä sekä luonnonvarojen hyödyntämisestä laittomaan ja epäinhimilliseen toimintaan osallistuneiden henkilöiden rahoittamiseksi;

3.  kannustaa Kongon demokraattisen tasavallan hallitusta panemaan Kinshasassa 31. joulukuuta 2016 aikaansaadun kokonaisvaltaisen ja kaikki osapuolet kattavan poliittisen sopimuksen välittömästi täytäntöön ja kehottaa sitä järjestämään rauhanomaiset ja lailliset vaalit sekä huolehtimaan samalla sujuvasta vallanvaihdosta Kongon perustuslain mukaisesti vuoden 2017 loppuun mennessä;

4.  myöntää, että äänestäjien rekisteröinti on mittava haaste Kongon demokraattisessa tasavallassa, mutta panee kuitenkin tyytyväisenä merkille ensimmäiset tiedot, joiden mukaan rekisteröinti on MONUSCOn avustuksella edennyt hyvin; vaatii siksi, että presidentti tai hänen hallituksensa eivät käytä rekisteröintiin liittyviä seikkoja perusteena viivyttää vaaleja;

5.  korostaa, että on tärkeää toimittaa vapaat, rehelliset ja hyvin järjestetyt vaalit, ja kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan hallitusta ja sen alueellisia kumppaneita varmistamaan, että vaalit järjestetään avoimesti ja uskottavasti;

6.  on huolestunut siitä, että tulevien vaalien varjolla maan itäosissa toteutetaan toimia, joilla lisätään epävakautta entisestään, ja toteaa, että niiden taustalla ovat osittain ulkoiset toimijat ja että ne pitävät yllä jatkuvaa laitonta mineraalien louhintaa;

7.  pitää myönteisinä neuvoston 12. joulukuuta 2016 ja 29. toukokuuta 2017 tekemiä päätöksiä, joilla määrätään rajoittavia toimenpiteitä kuudelletoista Kongon demokraattisen tasavallan valtion virkamiehelle, jotka ovat olleet suoraan tai välillisesti osallisina maan rauhaa tai turvallisuutta uhkaavassa tai demokratiaprosesseja haittaavassa toiminnassa;

8.  kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita harkitsemaan lisää tämänkaltaisia toimenpiteitä sellaisia henkilöitä ja/tai järjestöjä vastaan, jotka ovat olleet salaa mukana tai aloitteellisia Kongon demokraattisen tasavallan luonnonvarojen hyödyntämisessä tai rahanpesumekanismien suunnittelussa ja/tai toteuttamisessa Kabilan hallituksen tukemiseksi;

9.  kehottaa Afrikan unionia, YK:ta ja muita alueellisia ja kansainvälisiä järjestöjä käymään neuvotteluja presidentti Kabilan syrjään siirtymistä koskevasta strategiasta;

10.  tuomitsee kaikki oppositioryhmiin, siviiliväestöön ja kansalaisjärjestöihin kohdistuneet kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset, joihin Kongon demokraattisen tasavallan asevoimat (FARDC), tasavaltalaiskaarti, Kongon kansalliset poliisivoimat (PNC) sekä kansallinen tiedustelupalvelu (ANR) ovat syyllistyneet, ja kehottaa kaikkia osapuolia pidättymään provosoinnista ja väkivallasta;

11.  vaatii vapauttamaan välittömästi kaikki toimittajat, opposition jäsenet, kansalaisyhteiskunnan edustajat ja muut henkilöt, jotka on pidätetty laittomasti;

12.  vaatii toteuttamaan välittömästi riippumattoman tutkinnan Kasain alueelta löytyneistä 42 joukkohaudasta ja kehottaa asettamaan kuolemantapauksista vastuussa olevat syytteeseen kansallisen ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti;

13.  tuomitsee Kasaissa maaliskuussa 2017 tapahtuneen kahden korkea-arvoisen YK:n tutkijan sieppauksen ja murhan;

14.  pitää myönteisenä, että MONUSCO-operaation toimeksiantoa jatkettiin, ja korostaa, että sillä on äärimmäisen tärkeä merkitys siviiliväestön suojelemisessa hallituksen ja puolisotilaallisten ryhmittymien harjoittamalta väkivallalta;

15.  muistuttaa Kongon demokraattisen tasavallan hallitusta siitä, että se on Rooman perussäännön osapuoli ja että maassa tapahtuu edelleen tekoja, joista osassa voi olla kyse sotarikoksista, rikoksista ihmisyyttä vastaan ja kansanmurhasta;

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Afrikan unionille, Kongon demokraattisen tasavallan ja Gabonin presidenteille, pääministereille ja parlamenteille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle.

Oikeudellinen huomautus