Procedura : 2017/2703(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0400/2017

Teksty złożone :

B8-0400/2017

Debaty :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Głosowanie :

PV 14/06/2017 - 8.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0264

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 335kWORD 52k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.510v01-00
 
B8-0400/2017

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga (2017/2703(RSP))


Charles Tannock, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga (2017/2703(RSP))  
B8-0400/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Demokratycznej Republiki Konga (DRK),

–  uwzględniając oświadczenia delegatury UE w DRK w sprawie sytuacji w dziedzinie praw człowieka w tym kraju,

–  uwzględniając porozumienia polityczne zawarte w DRK w dniu 31 grudnia 2016 r.,

–  uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federiki Mogherini w sprawie braku porozumienia w DRK wydane w dniu 1 stycznia 2017 r.,

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 17 października 2016 r. w sprawie DRK,

–  uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie DRK, w szczególności rezolucję nr 2346 (2017) w sprawie sytuacji w DRK,

–  uwzględniając sprawozdanie sekretarza generalnego ONZ z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie misji stabilizacyjnej Organizacji Narodów Zjednoczonych w DRK (MONUSCO),

–  uwzględniając komunikaty prasowe Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie sytuacji w DRK,

–  uwzględniając sprawozdanie końcowe unijnej misji obserwacji wyborów w DRK,

–  uwzględniając oświadczenie przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 4 stycznia 2017 r.,

–  uwzględniając krajowy program orientacyjny w ramach 11. Europejskiego Funduszu Rozwoju na lata 2014–2020, w którym nadano priorytet wzmacnianiu demokracji, dobrych rządów i praworządności,

–  uwzględniając rezolucje przyjęte przez Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE: z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wyzwań dla demokracji w przyszłości i poszanowania porządku konstytucyjnego w państwach AKP i UE oraz z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przestrzegania praworządności oraz znaczenia bezstronnego i niezawisłego sądownictwa,

–  uwzględniając konstytucję Demokratycznej Republiki Konga,

–  uwzględniając Afrykańską kartę praw człowieka i ludów z czerwca 1981 r.,

–  uwzględniając Afrykańską kartę na rzecz demokracji, wyborów i dobrych rządów,

–  uwzględniając Deklarację Unii Afrykańskiej w sprawie zasad rządzących wyborami demokratycznymi w Afryce z 2002 r.,

–  uwzględniając Międzynarodową kartę praw człowieka ONZ,

–  uwzględniając umowę z Kotonu,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w DRK stale trwają konflikty, mają miejsce akty przemocy między społecznościami oraz starcia między wrogimi bojówkami, a także ataki na pokojowo nastawioną ludność cywilną, instytucje religijne, członków społeczeństwa obywatelskiego i siły pokojowe ONZ;

B.  mając na uwadze, że prezydent Joseph Kabila nie wprowadził w życie kompleksowego i obejmującego wszystkie strony porozumienia politycznego osiągniętego w Kinszasie w dniu 31 grudnia 2016 r., na mocy którego zobowiązał się do przeprowadzenia wolnych wyborów i sprawnego przekazania władzy do końca 2017 r.;

C.  mając na uwadze, że biskupi katoliccy, którzy negocjowali porozumienie z grudnia 2016 r., wycofali się z dalszych negocjacji, powołując się na brak woli politycznej do priorytetowego traktowania interesów narodowych i bezpieczeństwa;

D.  mając na uwadze, że prezydent Kabila twierdzi, iż jego rząd nie stać jest na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów opiewających na kwotę 1,6 mln EUR i wykorzystuje ten argument jako pretekst to nieprzeprowadzania ich;

E.  mając na uwadze, że w regionie Kasai znaleziono 42 masowe groby, przy czym w przynajmniej 30 z nich znajdują się szczątki dzieci zabitych prawdopodobnie przez żołnierzy;

F.  mając na uwadze, że do chwili obecnej w 2017 r. w regionie Kasai zabito przynajmniej 500 osób, w tym 85 funkcjonariuszy policji, 39 żołnierzy i 390 rebeliantów;

G.  mając na uwadze, że od 2013 r. domy opuściło ponad 2,2 mln osób, przy czym połowa z nich tylko w ubiegłym roku;

H.  mając na uwadze, że ponad 400 000 dzieci jest na skraju głodu, a także, że UNICEF i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potrzebują znaczniejszych funduszy, aby poradzić sobie z problemami w DRK;

I.  mając na uwadze, że w DRK szerzy się epidemia cholery i eboli; mając na uwadze, że tylko w bieżącym roku w DRK odnotowano 10 982 przypadków cholery i 349 zgonów z powodu tej choroby, zaś na ebolę leczy się ok. 400 osób;

J.  mając na uwadze, że prezydent Kabila został oskarżony o udział w podejrzanych transakcjach bankowych i podejrzanej sprzedaży praw do wydobycia o wartości ok. 85 mln EUR, które mogły stanowić doskonałą okazję do prania pieniędzy;

K.  mając na uwadze, że w obliczu eskalacji przemocy w DRK Rada Bezpieczeństwa ONZ przedłużyła mandat MONUSCO (w wysokości 1 mld EUR) na kolejny rok, mimo że jest w pełni świadoma, iż MONUSCO jest największą i najkosztowniejszą największą misją ONZ, która angażuje ok. 22 400 żołnierzy i policjantów;

L.  mając na uwadze, że w marcu 2017 r. w centralnej prowincji Kasai porwano i zamordowano dwóch przedstawicieli ONZ prowadzących dochodzenia;

1.  przypomina rządowi DRK, że to na państwie spoczywa główny obowiązek ochrony ludności cywilnej na jego terytorium przed wszelkimi aktami przemocy, w tym zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko ludzkości;

2.  wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu aktów okrucieństwa, naruszeń praw człowieka, rekrutacji dzieci do walk zbrojnych, blokowania pomocy humanitarnej i działań oenzetowskich sił pokojowych oraz wykorzystywania zasobów naturalnych do finansowania osób zaangażowanych w nielegalną i nieludzką działalność;

3.  zachęca rząd DRK, by niezwłocznie wprowadził w życie kompleksowe i obejmujące wszystkie strony porozumienie polityczne, które osiągnięto w Kinszasie w dniu 31 grudnia 2016 r., i wzywa go, by do końca 2017 r. zorganizował pokojowe i zgodne z prawem wybory, a także zapewnił pokojowe przekazanie władzy zgodnie z konstytucją DRK;

4.  przyznaje, że rejestracja wyborców stanowi poważne wyzwanie w DRK, a jednocześnie z zadowoleniem przyjmuje pierwsze doniesienia o postępach w rejestracji przy pomocy MONUSCO; nalega w związku z tym, by prezydent lub jego rząd nie wykorzystywali kwestii rejestracji jako pretekstu do opóźnienia wyborów;

5.  podkreśla znaczenie wolnych, sprawiedliwych i dobrze zorganizowanych wyborów i wzywa rząd DRK i jego partnerów regionalnych do zapewnienia, że zostaną one przeprowadzone w sposób przejrzysty i wiarygodny;

6.  jest zaniepokojony, że nadchodzące wybory są wykorzystywane, by w jeszcze większym stopniu zdestabilizować wschodnią część DRK, co odbywa się częściowo przy udziale podmiotów zewnętrznych, i jeszcze podsycają prowadzone nadal nielegalne wydobycie surowców mineralnych;

7.  z zadowoleniem przyjmuje decyzje Rady z dni 12 grudnia 2016 r. i 29 maja 2017 r. o nałożeniu środków ograniczających na 16 urzędników państwowych w DRK, którzy byli bezpośrednio lub pośrednio zaangażowani w działania zagrażające pokojowi i bezpieczeństwu lub szkodzące procesom demokratycznym w tym kraju;

8.  wzywa UE i jej państwa członkowskie, by rozważyły podjęcie dalszych tego rodzaju działań wobec osób lub organizacji będących w zmowie lub podżegających do eksploatacji zasobów naturalnych w DRK bądź zaangażowanych w planowanie prania pieniędzy i prowadzenie tego procederu z myślą o utrzymaniu rządu Kabili;

9.  wzywa Unię Afrykańską, ONZ i inne organizacje regionalne i międzynarodowe do odbycia rozmów na temat tzw. strategii wyjścia dla prezydenta Kabili;

10.  potępia wszelkie naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego, których dopuściły się siły zbrojne DRK (FARDC), Gwardia Republikańska, kongijska policja krajowa i Krajowa Agencja Wywiadowcza wobec cywili, ugrupowań opozycyjnych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, oraz apeluje do wszystkich stron o powstrzymanie się od prowokacji i przemocy;

11.  domaga się natychmiastowego uwolnienia wszystkich osób przetrzymywanych bezprawnie, w tym dziennikarzy, członków opozycji i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego;

12.  domaga się natychmiastowego i niezależnego dochodzenia w sprawie 42 masowych grobów w regionie Kasai i wzywa do postawienia przed sądem osób odpowiedzialnych za te morderstwa zgodnie z prawem krajowym i międzynarodowym;

13.  potępia porwanie i zabójstwo dwóch wysokich rangą przedstawicieli ONZ w Kasai w marcu 2017 r.;

14.  z zadowoleniem przyjmuje przedłużenie mandatu MONSUCO i podkreśla, że fakt ten ma fundamentalne znaczenie dla ochrony ludności cywilnej przed przemocą ze strony rządu i bojówek;

15.  przypomina rządowi DRK, że jest on stroną statutu rzymskiego oraz że niektóre czyny, nadal popełniane w tym kraju, mogą być zbrodniami wojennymi, zbrodniami przeciwko ludzkości i aktami ludobójstwa;

16.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Unii Afrykańskiej, prezydentom, premierom i parlamentom Demokratycznej Republiki Konga i Gabonu, sekretarzowi generalnemu ONZ, Radzie Praw Człowieka ONZ oraz Wspólnemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu AKP–UE.

Informacja prawna