Процедура : 2017/2703(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0401/2017

Внесени текстове :

B8-0401/2017

Разисквания :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Гласувания :

PV 14/06/2017 - 8.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0264

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 480kWORD 53k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.511v01-00
 
B8-0401/2017

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Демократична република Конго  (2017/2703(RSP))


Елена Валенсиано, Мария Арена , Сесил Кашету Киенге, Сурая Пост от името на групата S&D

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Демократична република Конго  (2017/2703(RSP))  
B8‑0401/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции, и по-специално резолюциите относно Демократична република Конго (ДРК) от 23 юни 2016 г.(1), 1 декември 2016 г.(2) и 2 февруари 2017 г.(3),

–  като взе предвид изявленията на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията Федерика Могерини и на нейния говорител относно положението в ДРК,

–  като взе предвид резолюцията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС от 15 юни 2016 г. относно положението в предизборния период и в областта на сигурността в ДРК,

–  като взе предвид декларациите на Съвета на ЕС от 12 декември 2016 г. и от 29 май 2017 г. за приемане на санкции срещу лицата, отговорни за насилие и тежки нарушения на правата на човека в ДРК,

–  като взе предвид преразгледаното Споразумение за партньорство от Котону,

–  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от юни 1981 г.,

–  като взе предвид Африканската харта за демокрация, избори и управление,

–  като взе предвид конституцията на Демократична република Конго, приета на 18 февруари 2006 г.,

–  като взе предвид Резолюция 2348(2017), приета от Съвета за сигурност на ООН на неговото 7910-то заседание на 31 март 2017 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че трудната хуманитарна ситуация и положението със сигурността в Демократична република Конго се влошиха още повече в резултат на политическата криза, причинена от неспазването на националната конституция;

Б.  като има предвид, че през август 2016 г. избухнаха въоръжени сблъсъци между конгоанската армия и местни партизански групи в провинция Централен Касаи и се разпространиха в съседните провинции Източен Касаи, Ломами и Санкуру, които породиха хуманитарна криза и доведоха до над 42 масови гробове, разрушаване на домове, училища и здравни заведения, и до вътрешното разселване на повече от 1,3 милиона граждани;

В.  като има предвид, че разкритието за убийството на експертите на ООН през март 2017 г. доведе до призиви за международно разследване;

Г.  като има предвид, че Службата на ООН за координация по хуманитарните въпроси (OCHA) излезе с призив през април 2017 г. за 64,5 милиона щатски долара спешна хуманитарна помощ в областта Касаи; като има предвид, че в резултат на насилието близо 400 000 деца са изложени на риск от остро недохранване в Касаи и околностите;

Д.  като има предвид, че кризата в Касаи се случва в контекста на политическия преход в ДРК след края на конституционния мандат на президента Кабила и ангажираността на конгоанските власти да спазват и прилагат политическото споразумение от 31 декември 2016 г. под егидата на Национална конференция на католическите епископи на Конго (CENCO);

Е.  като има предвид, че има все по-голям брой доклади от гражданското общество, включително от организации за правата на човека, в които се изразява сериозна загриженост поради влошаването на положението в страната по отношение на правата на човека и свободата на изразяване на мнение, на събрания и демонстрации в страната, поради употребата на прекомерна сила срещу мирни демонстранти, журналисти и политически опоненти, и поради основаното на пола насилие, извършвано по-специално от армията и въоръжените групи;

Ж.  като има предвид, че от затвора Макала са избягали хиляди души, а много други са избягали от затворите Казангулу и Калеми;

З.  като има предвид, че положението в страната води до последици за региона; като има предвид, че мирното, прозрачно, гладко и навременно провеждане на следващите президентски и парламентарни избори е от жизненоважно значение за сигурността на региона на Големите африкански езера;

И.  като има предвид, че съгласно възложения на MONUSCO мандат, който беше подновен през април 2017 г., мисията следва да допринася за защитата на цивилните и да подкрепят изпълнението на политическото споразумение от 31 декември 2016 г.;

Й.  като има предвид, че на 12 декември 2016 г. ЕС прие ограничителни мерки срещу седем физически лица в отговор на възпрепятстването на изборния процес и нарушения на правата на човека, и че на 29 май 2017 г. – срещу други девет физически лица, които заемат отговорни длъжности в държавната администрация и в йерархията на командването на силите за сигурност в ДРК;

1.  изразява дълбока загриженост във връзка с влошаването на политическата обстановка, сигурността и хуманитарното положение в ДРК; категорично осъжда всички актове на насилие, упражнявано от всички извършители, и призовава органите на ДРК да гарантират сигурността на населението, при пълно зачитане на правата на човека и основните свободи;

2.  припомня, че правителството на ДРК носи основната отговорност за защитата на цивилното население на своята територия и под своята юрисдикция, включително защитата от престъпления срещу човечеството и военни престъпления;

3.  припомня поетите от ДРК в рамките на Споразумението от Котону ангажименти за зачитане на демокрацията, върховенството на закона и правата на човека, включително свободата на изразяване на мнение, свободата на медиите, доброто управление и прозрачността при заемането на политическа длъжност;

4.  подкрепя създаването на международна комисия за разследване с цел хвърляне на светлина върху насилието в областта Касаи и гарантиране, че извършителите на кланетата са подведени под отговорност за действията си;

5.  изразява дълбоко съжаление във връзка с отлагането на изборите; отново призовава за прозрачни, свободни и честни президентски и парламентарни избори преди края на 2017 г. в съответствие със споразумението от 31 декември 2016 г.; призовава за бързо изпълнение на съдържащите се в споразумението ангажименти, по-специално за изменение и приемане на необходимите закони в парламента на Конго преди края на парламентарната сесия;

6.  отбелязва високото равнище на участие до момента от инициативите за регистриране на гласоподавателите, провеждани от Независимата национална избирателна комисия (ННИК); припомня, че ННИК следва да бъде безпристрастна и приобщаваща институция; призовава за незабавното създаване на национален съвет за мониторинг на споразумението и на изборния процес, в съответствие с политическото споразумение от 2016 г.;

7.  настоятелно призовава международната общност да мобилизира повече средства за преодоляване на хуманитарната криза в провинция Касаи; настоятелно призовава конгоанските органи да осигурят гладкото и своевременно предоставяне на помощ на населението от страна на хуманитарни организации;

8.  отбелязва със загриженост опасността от дестабилизиране на региона; припомня по-специално на ролята на Организацията на обединените нации, на Международната организация на франкофонията (МОФ) и на Африканския съюз в посредничеството за възстановяването на стабилността в страната;

9.  припомня, че е важно да бъдат подведени под отговорност лицата, които нарушават правата на човека и извършват други действия, които подкопават постигането на консенсусно и мирно решение в ДРК; подкрепя използването на целенасочени санкции на ЕС срещу лица, отговорни за тежки нарушения на правата на човека; насърчава върховния представител да участва, в партньорство с ООН, АС и МОФ, в диалог с цел разрешаване на настоящата криза; припомня също така възможността за разширяване на обхвата на ограничителните мерки в случай на по-нататъшно насилие, както е предвидено в Споразумението от Котону;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Африканския съюз, на Съвета на министрите на АКТБ – ЕС, на генералния секретар на ООН, както и на президента, министър-председателя и парламента на Демократична република Конго.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2016)0290.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2016)0479.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2017)0017.

Правна информация