Procedūra : 2017/2703(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0401/2017

Pateikti tekstai :

B8-0401/2017

Debatai :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Balsavimas :

PV 14/06/2017 - 8.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0264

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 405kWORD 50k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.511v01-00
 
B8-0401/2017

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje (2017/2703(RSP))


Elena Valenciano, Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Soraya Post S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje (2017/2703(RSP))  
B8-0401/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas, ypač į 2016 m. birželio 23 d.(1), 2017 m. gruodžio 1 d.(2) ir 2016 m. vasario 2 d.(3) rezoliucijas dėl Kongo Demokratinės Respublikos (KDR),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos Federicos Mogherini ir jos atstovo spaudai pareiškimus dėl padėties KDR,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 15 d. AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos rezoliuciją dėl padėties prieš rinkimus ir saugumo padėties KDR,

–  atsižvelgdamas į ES Tarybos 2016 m. gruodžio 12 d. ir 2017 m. gegužės 29 d. deklaracijas, kuriomis priimtos sankcijos asmenims, vykdžiusiems smurtą ir rimtus žmogaus teisių pažeidimus KDR,

–  atsižvelgdamas į persvarstytą Kotonu partnerystės susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 1981 m. birželio mėn. Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. vasario 18 d. priimtą Kongo Demokratinės Respublikos Konstituciją,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2348 (2017), kurią priėmė JT Saugumo Taryba per savo 7910-ąjį susitikimą, įvykusį 2017 m. kovo 31 d.,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi sudėtinga humanitarinė ir saugumo padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje dar labiau pablogėjo dėl politinės krizės, kuri kilo, nes nebuvo laikomasi šalies konstitucijos;

B.  kadangi 2016 m. rugpjūčio mėn. centrinėje Kasajaus provincijoje tarp Kongo armijos ir vietos karinių grupuočių kilo ginkluotų susirėmimų ir jie išplito kaimyninėse Rytų Kasajaus provincijose – Lomami ir Sankuru, todėl kilo humanitarinė krizė, rasta daugiau nei 42 masinės kapavietės, sugriauti namai, mokyklos ir sveikatos priežiūros įstaigos, o šalies viduje perkelta daugiau kaip 1,3 mln. civilių gyventojų;

C.  kadangi 2017 m. kovo mėn. nustačius, kad buvo nužudyti JT ekspertai, raginama atlikti tarptautinį tyrimą;

D.  kadangi Jungtinių Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (OCHA) 2017 m. balandžio mėn. paskelbė raginimą surinkti 64,5 mln. JAV dolerių neatidėliotinai humanitarinei pagalbai teikti Kasajaus regione; kadangi dėl smurto beveik 400 000 vaikų platesniame Kasajaus regione gresia didelis mitybos nepakankamumas;

E.  kadangi krizė Kasajuje vyksta politiniu pereinamuoju laikotarpiu KDR, pasibaigus prezidento J. Kabilos konstituciniams įgaliojimams ir Kongo valdžios institucijoms įsipareigojus gerbti ir įgyvendinti 2016 m. gruodžio 31 d. politinį susitarimą, remiant Nacionalinei vyskupų konferencijai (CENCO);

F.  kadangi vis daugėja pilietinės visuomenės, be kita ko, žmogaus teisių organizacijų, pareiškimų, kuriuose išreiškiamas didelis susirūpinimas dėl blogėjančios padėties šalyje žmogaus teisių, saviraiškos ir susirinkimų laisvės ir teisės rengti demonstracijas šalyje atžvilgiu ir dėl pernelyg didelės jėgos, naudojamos prieš taikius demonstrantus, žurnalistus ir politinę opoziciją, smurto dėl lyties, ypač vykdomo armijos ir karinių grupuočių;

G.  kadangi tūkstančiai žmonių pabėgo iš Makalos kalėjimo ir daugelis kitų pabėgo iš Kasangulu ir Kalemjė kalėjimų;

H.  kadangi padėtis šalyje turi pasekmių regione; kadangi siekiant saugumo Didžiųjų ežerų regione labai svarbu, kad kiti prezidento ir parlamento rinkimai vyktų taikiai, skaidriai, sklandžiai ir laiku;

I.  kadangi pagal savo įgaliojimus, kurie buvo atnaujinti 2017 m. balandžio mėn., MONUSCO turėtų padėti apsaugoti civilius gyventojus ir turėtų padėti įgyvendinti 2016 m. gruodžio 31 d. politinį susitarimą;

J.  kadangi 2016 m. gruodžio 12 d. ES priėmė ribojamąsias priemones, nukreiptas prieš septynis asmenis, kurie trukdė rinkimų procesui ir įvykdė žmogaus teisių pažeidimų, o 2017 m. gegužės 29 d. dar prieš devynis asmenis, kurie eina atsakingas pareigas valstybės tarnyboje ir KDR saugumo pajėgų vadovavimo grandinėje;

1.  yra labai susirūpinęs dėl blogėjančios politinės, saugumo ir humanitarinės padėties KDR; griežtai smerkia visus visų kaltininkų atliktus smurto veiksmus ir ragina KDR valdžios institucijas užtikrinti gyventojų saugumą visapusiškai gerbiant žmogaus teises ir pagrindines laisves;

2.  primena, kad KDR vyriausybei tenka pirminė atsakomybė apsaugoti civilius gyventojus savo teritorijoje ir atsižvelgiant į savo jurisdikciją, įskaitant apsaugą nuo nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų;

3.  primena KDR pagal Kotonu susitarimą prisiimtus įsipareigojimus laikytis demokratijos, teisinės valstybės ir žmogaus teisių principų, kurie apima saviraiškos ir žiniasklaidos laisvę, gerą valdymą ir politinių pareigų vykdymo skaidrumą;

4.  pritaria tam, kad būtų įsteigta tarptautinė tyrimo komisija, siekiant nušviesti smurto atvejus Kasajaus regione ir užtikrinti, kad šių žudynių kaltininkai būtų patraukti atsakomybėn už savo veiksmus;

5.  labai apgailestauja dėl to, kad rinkimai buvo atidėti; pakartoja savo raginimą vykdyti skaidrius, laisvus ir sąžiningus prezidento ir parlamento rinkimus iki 2017 m. pabaigos laikantis 2016 m. gruodžio 31 d. susitarimo; ragina skubiai įgyvendinti susitarime išdėstytus įsipareigojimus, visų pirma reikiamų teisės aktų dalinį pakeitimą ir priėmimą Kongo parlamente prieš pasibaigiant Parlamento sesijai;

6.  atkreipia dėmesį į ligšiolinius aukštus dalyvavimo rodiklius, gautus iš rinkėjų registracijos iniciatyvų, vykdomų Nepriklausomos nacionalinės rinkimų komisijos (CENI); primena, kad CENI turi būti nešališka ir įtrauki institucija; ragina nedelsiant sukurti nacionalinę tarybą siekiant stebėti susitarimą rinkimų ir procesą, atsižvelgiant į 2016 m. politinį susitarimą;

7.  primygtinai ragina tarptautinę bendruomenę sutelkti daugiau išteklių, kad būtų sprendžiamas humanitarinės krizės Kasajaus provincijoje klausimas; primygtinai ragina Kongo valdžios institucijas užtikrinti, kad humanitarinės organizacijos sklandžiai ir laiku teiktų pagalbą gyventojams;

8.  su susirūpinimu pažymi, kad kyla regiono destabilizavimo pavojus; visų pirma primena Jungtinių Tautų, Tarptautinės Frankofonijos organizacijos ir Afrikos Sąjungos kaip tarpininkių vaidmenį siekiant atkurti stabilumą šalyje;

9.  primena, kaip svarbu patraukti asmenis atsakomybėn už žmogaus teisių pažeidimus ir kitus veiksmus, kuriais trukdoma rasti bendru sutarimu grindžiamą ir taikų sprendimą KDR; pritaria ES tikslinių sankcijų taikymui asmenims, padariusiems rimtus žmogaus teisių pažeidimus; ragina vyriausiąją įgaliotinę, bendradarbiaujant su JT, Afrikos Sąjunga ir Tarptautine Frankofonijos organizacija, pradėti dialogą, kuriuo būtų siekiama įveikti dabartinę krizę; taip pat primena apie galimybę išplėsti ribojamąsias priemones, jei smurtas nesiliautų, kaip numatyta Kotonu susitarime;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Afrikos Sąjungai, AKR ir ES ministrų tarybai, JT Generaliniam Sekretoriui ir Kongo Demokratinės Respublikos prezidentui, ministrui pirmininkui ir parlamentui.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0290.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0479.

(3)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0017.

Teisinis pranešimas