Procedure : 2017/2703(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0402/2017

Indgivne tekster :

B8-0402/2017

Forhandlinger :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Afstemninger :

PV 14/06/2017 - 8.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0264

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 273kWORD 53k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.512v01-00
 
B8-0402/2017

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (2017/2703(RSP))


Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lorenzo Cesa, Daniel Caspary for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (2017/2703(RSP))  
B8‑0402/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Demokratiske Republik Congo (DRC), navnlig beslutningerne af 10. marts 2016(1), 23. juni 2016(2) og 25. januar 2017,

–  der henviser til erklæringen af 29. marts 2017 fra talsmanden for næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) om mordene på FN-eksperter i DRC,

–  der henviser til Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2017/905 af 29. maj 2017 om gennemførelse af afgørelse 2010/788/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo(3),

–  der henviser til det fælles kommuniké af 28. marts 2017 fra Den Afrikanske Union, De Forenede Nationer, Den Europæiske Union og Den Internationale Organisation af Frankofone Lande om situationen i Kasai-provinserne i Den Demokratiske Republik Congo og til deres fælles erklæring af 16. februar 2017 om Den Demokratiske Republik Congo,  

–  der henviser til FN's generalsekretærs rapport af 10. marts 2017 om FN's stabiliseringsmission i Den Demokratiske Republik Congo og gennemførelsen af rammen for fred, sikkerhed og samarbejde for Den Demokratiske Republik Congo og regionen,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 17. oktober 2016 og 6. marts 2017 om DRC,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds pressemeddelelser om sin bekymring over udfordringer i forbindelse med gennemførelsen af aftalen af 31. december 2016 og understreger betydningen af at undersøge de seneste voldshandlinger i Kasai,

–  der henviser til erklæringen af 1. januar 2017 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Federica Mogherini, og kommissæren med ansvar for internationalt samarbejde og udvikling, Neven Mimica, om indgåelse af en politisk aftale i DRC,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om DRC, navnlig resolution 2348 (2017), der forlængede mandatet for FN's stabiliseringsmission i Den Demokratiske Republik Congo (MONUSCO), og 2293 (2016) om fornyelse af sanktionsordningen over for Den Demokratiske Republik Congo og mandatet for Ekspertgruppen,

–  der henviser til erklæringen fra formanden for FN's Sikkerhedsråd, der glædede sig over undertegnelsen den 31. december 2016 af en omfattende og inklusiv politisk aftale om tidsplanen for valget i Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til midtvejsrapporten af 28. december 2016 fra FN's ekspertgruppe vedrørende Den Demokratiske Republik Congo,

–  der henviser til Nairobi-erklæringerne fra december 2013,

–  der henviser til rammeaftalen om fred, sikkerhed og samarbejde for Den Demokratiske Republik Congo og regionen, der blev undertegnet i Addis Ababa i februar 2013,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder fra juni 1981,

–  der henviser til det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse,

–  der henviser til den congolesiske forfatning af 18. februar 2006,

–  der henviser til Cotonouaftalen,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den vedholdende humanitære og sikkerhedsmæssige krise i Den Demokratiske Republik Congo allerede har ført til skønsvist 5 millioner døde;

B.  der henviser til, at situationen fortsat forværres, navnlig i den østlige del af landet, hvor udenlandske og indenlandske væbnede grupper, herunder de væbnede styrker i Den Demokratiske Republik Congo (FARDC) fortsat begår sporadiske massakrer på civile, ofte af etniske årsager og med fuld straffrihed samt krænkelser af menneskerettighederne og folkeretten, herunder målrettede angreb på civile, udbredt seksuel og kønsbaseret vold, systematisk rekruttering og brug af børn til militære formål, og udenretslige henrettelser;

C.  der henviser til, at Kasai-provinsen siden august 2016 har oplevet en stor stigning i vold mellem regeringen og militsstyrkerne; der henviser til, at dette har ført til tab af hundredvis af menneskeliv og har tvunget en million mennesker til at flygte fra deres hjem; der henviser til, at FN-organisationer har dokumenteret omfattende krænkelser af menneskerettighederne, herunder massakrer på civile og eksistensen af 40 massegrave;

D.  der henviser til, at præsident Kabilas passivitet og tavshed om disse grusomheder, som angiveligt er blevet begået af såvel væbnede oprørsgrupper og statslige militære styrker, er yderst bekymrende;

E.  der henviser til, at kvinder og børn fortsat er de primære ofre i konflikten, og at seksuel og kønsbaseret vold som krigstaktik er udbredt;

F.  der henviser til, at den 19. december 2016 markerede afslutningen af præsident Kabilas forfatningsmæssige mandat; der henviser til, at han har udskudt valget og er blevet ved magten, hvilket har forværret de politiske spændinger og uroen og volden i hele landet, og at snesevis af mennesker er blevet dræbt;

G.  der henviser til, at menneskerettighedsgrupper løbende rapporterer om en forværring af situationen med hensyn til menneskerettigheder og ytrings- og forsamlingsfriheden i landet, herunder overdreven magtanvendelse over for fredelige demonstranter og en stigning i antallet af politisk motiverede retssager;

H.  der henviser til, at den 31. december 2016 blev der under ledelse af den katolske episkopale konference (CENCO) nået frem til en inklusiv aftale om en overgang, hvor præsident Joseph Kabila fik mulighed for at forblive ved magten på betingelse af, at valget afholdes inden udgangen af 2017, og der blev udnævnt en premierminister fra oppositionskoalitionen; der henviser til, at der hidtil ikke er gjort fremskridt med hensyn til gennemførelse af aftalen, og regeringen har foreslået, at der ikke afholdes valg i år på grund af økonomiske begrænsninger;

I.  der henviser til, at både EU og USA har indført sanktioner over for Den Demokratiske Republik Congo; der henviser til, at EU i maj 2017 udvidede sine sanktioner til ni tjenestemænd og medlemmer af regeringen for at have bidraget til handlinger, der udgør alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Den Demokratiske Republik Congo;

J.  der henviser til, at humanitære aktører vurderer, at 7,3 millioner mennesker, hvoraf 4,4 millioner er børn, aktuelt har behov for bistand og mangler adgang til drikkevand, sanitet, lægehjælp og uddannelse; der henviser til, at 5,9 mio. mennesker er ramt af fødevareusikkerhed; der henviser til, at den igangværende konflikt og militære operationer har forårsaget store tvangsfordrivelser med omkring 2,3 millioner internt fordrevne og 450 000 mennesker, som er flygtet til nabolandene;

K.  der henviser til, at dette bekymrende tal forventes at stige, og at situationen vil forværres yderligere, hvis konflikten fortsætter, navnlig i betragtning af den begrænsede adgang til de berørte befolkningsgrupper;

L.  der henviser til, at FN's Humanitære Koordinationskontor (OCHA) har berettet om en stigning i antallet af bortførelser af og angreb på nødhjælpsarbejdere og konvojer, hvilket har tvunget humanitære organisationer til at forsinke leveringen af nødhjælp og afbryde deres aktiviteter; der henviser til, at på det seneste er to FN-inspektører blevet bortført og dræbt i Kasai-provinsen;

M.  der henviser til, at EU's humanitære bistand til Den Demokratiske Republik Congo beløber sig til 22,7 mio. EUR i 2017;

N.  der henviser til, at det nationale vejledende program for DRC for 2014-2020, der er finansieret med 620 mio. EUR fra den 11. Europæiske Udviklingsfond, prioriterer en styrkelse af regeringsførelsen og retsstaten, herunder reformer inden for retsvæsenet, politiet og hæren;

1.  er fortsat dybt bekymret over den aktuelle politiske, sikkerhedsmæssige og humanitære situation i Den Demokratiske Republik Congo, som fortsat forværres; fordømmer på det kraftigste alle menneskerettighedskrænkelser og overgreb, der er begået mod civile, såsom dem der vedrører bortførelser, drab, tortur, voldtægt og andre former for seksuel vold; minder regeringen om dens ansvar for at garantere menneskerettighederne og beskytte civilbefolkningen;

2.  opfordrer til en fuldstændig, grundig og gennemsigtig undersøgelse af de massive og udbredte krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret, der finder sted i hele landet og navnlig i Kasai-regionen med henblik på at finde frem til de ansvarlige og drage dem til ansvar;

3.  gentager sin opfordring til en vellykket og rettidig afholdelse af valg i fuld overensstemmelse med den congolesiske forfatning og det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse og insisterer på den congolesiske regerings ansvar for sikre et miljø, der fremmer et gennemsigtigt, troværdigt og inklusivt valg så hurtigt som muligt;

4.  glæder sig over den politiske aftale, der blev indgået i december 2016, og glæder sig over CENCO's mæglingsbestræbelser; udtrykker imidlertid betænkelighed ved de manglende fremskridt i gennemførelsen heraf, navnlig af præsidenten og regeringen; opfordrer derfor indtrængende alle politiske aktører til hurtigt at nå til enighed om praktiske retningslinjer for overgangsperioden og fremskynde valgforberedelserne;

5.  insisterer på, at regeringen har pligt til at respektere, beskytte og fremme sine borgeres menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder; minder om, at ytrings-, forenings- og forsamlingsfrihed er grundlaget for et dynamisk politisk og demokratisk liv, og at enhver anvendelse af magt mod fredelige demonstrationer bør forbydes;

6.  glæder sig over vedtagelsen af EU's målrettede sanktioner mod de ansvarlige for krænkelser af menneskerettighederne og undermineringen af den demokratiske proces i Den Demokratiske Republik Congo, herunder rejseforbud og indefrysning af aktiver, og opfordrer til, at de forlænges, hvis det er nødvendigt;

7.  opfordrer EU's delegation til fortsat nøje at overvåge udviklingen i DRC og til at bruge alle hensigtsmæssige redskaber og instrumenter til at støtte menneskerettighedsforkæmpere og prodemokratiske bevægelser;

8.  minder om, at fred og sikkerhed er forudsætninger for et vellykket valg og et stabilt politisk miljø; glæder sig i denne forbindelse over fornyelsen af MONUSCO's mandat og styrkelsen af dens beføjelser til at beskytte civile og værne om menneskerettighederne i forbindelse med valget;

9.  gentager sin fulde støtte til det arbejde, der udføres af FN's generalsekretærens særlige repræsentant til Den Demokratiske Republik Congo og FN's fælles kontor for menneskerettigheder i Den Demokratiske Republik Congo;

10.  understreger, at situationen i Den Demokratiske Republik Congo udgør en alvorlig trussel mod stabiliteten i den centralafrikanske region som helhed; gentager sin støtte til Den Afrikanske Union som mægler i den politiske dialog i DRC; fremhæver Den Afrikanske Unions afgørende rolle i forebyggelsen af en politisk krise i regionen og opfordrer til, at den intensiverer sit engagement til fordel for fuld overholdelse af den congolesiske forfatning; anmoder Den Afrikanske Union og EU om at sikre permanent politisk dialog mellem landene i De Store Søers Område for at forhindre enhver yderligere destabilisering;

11.  beklager de meget begrænsede fremskridt i gennemførelsen af rammeaftalen og opfordrer alle parter til at bidrage aktivt til stabiliseringsbestræbelserne; mener i denne forbindelse, at EU's støtte bør fokusere yderligere på demokrati og statsopbygning, herunder uddybelse af reformerne i sikkerhedssektoren og offentlige institutioner;

12.  gentager sin dybe bekymring over den alarmerende humanitære situation i DRC; opfordrer EU og dets medlemsstater til at fortsætte deres bistand til befolkningen i Den Demokratiske Republik Congo med henblik på at forbedre levevilkårene for de mest udsatte befolkningsgrupper og håndtere konsekvenserne af fordrivelse, fødevareusikkerhed, epidemier og naturkatastrofer;

13.  fordømmer alle angreb på humanitære personale og faciliteter;

14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Afrikanske Union, præsidenten, premierministeren og parlamentet i Den Demokratiske Republik Congo, FN's generalsekretær, FN's Menneskerettighedsråd og Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0085.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0290.

(3)

EUT L 88 af 29.5 2017, s. 6.

Juridisk meddelelse