Procedūra : 2017/2703(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0402/2017

Pateikti tekstai :

B8-0402/2017

Debatai :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Balsavimas :

PV 14/06/2017 - 8.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0264

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 422kWORD 52k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0397/2017
7.6.2017
PE605.512v01-00
 
B8-0402/2017

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje (2017/2703(RSP))


Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lorenzo Cesa, Daniel Caspary PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje (2017/2703(RSP))  
B8-0402/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kongo Demokratinės Respublikos (KDR), ypač į 2016 m. kovo 10 d.(1), 2016 m. birželio 23 d.(2), 2016 m. lapkričio 28 d. ir 2017 m. sausio 25 d. rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai atstovo spaudai 2017 m. kovo 29 d. pareiškimą dėl JT ekspertų nužudymo KDR,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 29 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimą (BUSP) 2017/905, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2010/788/BUSP dėl ribojamųjų priemonių KDR(3),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 28 d. Afrikos Sąjungos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos ir Tarptautinės Frankofonijos organizacijos bendrą pranešimą dėl padėties Kasajaus provincijose KDR, ir į jų 2017 m. vasario 16 d. bendrą pranešimą dėl KDR,  

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 10 d. JT generalinio sekretoriaus ataskaitas dėl JT stabilizavimo misijos KDR ir dėl KDR ir regiono taikos, saugumo ir bendradarbiavimo pagrindų susitarimo įgyvendinimo,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 17 d. ir 2017 m. kovo 6 d. Tarybos išvadas dėl KDR,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos (JT ST) pranešimus spaudai dėl jos susirūpinimo dėl 2016 m. gruodžio 31 d. susitarimo įgyvendinimo iššūkių ir į juose pabrėžiamą pastarojo meto smurto Kasajuje tyrimo svarbą,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini ir Komisijos nario, atsakingo už tarptautinį bendradarbiavimą ir vystymąsi, Neveno Mimicos 2017 m. sausio 1 d. pareiškimą dėl pasiekto politinio susitarimo su KDR,

–  atsižvelgdamas į JT ST rezoliucijas dėl KDR, visų pirma į rezoliuciją Nr. 2348 (2017) dėl JT Stabilizavimo misijos KDR (MONUSCO) įgaliojimų atnaujinimo ir į rezoliuciją Nr. 2293 (2016) dėl KDR taikomų sankcijų režimo atnaujinimo ir ekspertų grupės įgaliojimų,

–  atsižvelgdamas į JT ST pirmininko pareiškimą, kuriame palankiai vertinamas 2016 m. gruodžio 31 d. pasirašytas visuotinis ir visa apimantis politinis susitarimas dėl rinkimų tvarkaraščio KDR,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 28 d. JT ekspertų KDR klausimais grupės laikotarpio vidurio pranešimą,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio mėn. Nairobio deklaracijas,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. vasario mėn. Adis Abeboje pasirašytą KDR ir regiono taikos, saugumo ir bendradarbiavimo pagrindų susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 1981 m. birželio mėn. Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. vasario 18 d. Kongo Konstituciją,

–  atsižvelgdamas į Kotonu susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi dėl nuolatinių humanitarinių ir saugumo krizių KDR, kaip manoma, jau mirė apie 5 mln. žmonių;

B.  kadangi padėtis ir toliau blogėja, ypač rytinėje šalies dalyje, kur užsienio ir vietos ginkluotos grupuotės, įskaitant Kongo Demokratinės Respublikos ginkluotąsias pajėgas (FARDC), ir toliau vykdo pavienes civilių gyventojų žudynes (dažnai dėl etninių priežasčių ir visiškai nebaudžiamai), taip pat pažeidinėja žmogaus teises ir tarptautinę teisę, įskaitant tikslinius išpuolius prieš civilius gyventojus, plačiai paplitusį seksualinį smurtą ir smurtą dėl lyties, ginkluotų grupuočių vykdomą sisteminį vaikų verbavimą ir išnaudojimą kariniais tikslais, taip pat neteismines egzekucijas;

C.  kadangi Kasajaus provincijoje nuo 2016 m. rugpjūčio mėn. labai padaugėjo smurto atvejų tarp vyriausybės ir karinių pajėgų; kadangi dėl to šimtai žmonių žuvo, o apie milijoną asmenų buvo priversti palikti namus; kadangi JT ataskaitose užregistruota masiniai žmogaus teisių pažeidinėjimai, įskaitant civilių gyventojų žudynes ir tai, kad rasta apie 40 masinių kapaviečių;

D.  kadangi prezidento J. Kabilos neveiklumas ir šio žiauraus elgesio ignoravimas (teigiama, kad žiauriai elgiasi tiek ginkluotos sukilėlių grupuotės, tiek valstybės karinės pajėgos) kelia itin didelį nerimą;

E.  kadangi moterys ir vaikai nukenčia pirmiausiai; kadangi seksualinis smurtas ir smurtas dėl lyties, dažnai naudojami kaip karo taktika, yra plačiai paplitę;

F.  kadangi 2016 m. gruodžio 19 d. baigėsi prezidento J. Kabilos konstituciniai įgaliojimai; kadangi jis vis atidėliojo rinkimus ir liko valdžioje, taip visoje šalyje didindamas politinę įtampą, neramumus ir smurtą, o dėl to žuvo daugybė žmonių;

G.  kadangi žmogaus teisių grupės nuolat praneša apie šalyje blogėjančią padėtį žmogaus teisių ir saviraiškos bei susirinkimų laisvės srityse, įskaitant neproporcingos jėgos naudojimą prieš taikius demonstrantus ir vis dažnesnius politiniais motyvais grindžiamus teismo procesus;

H.  kadangi 2016 m. gruodžio 31 d. per katalikų vyskupų konferenciją (CENCO) buvo pasiektas išsamus susitarimas dėl pereinamojo proceso, pagal kurį prezidentas J. Kabila gali likti valdžioje, jei iki 2017 m. pabaigos bus surengti rinkimai, o ministras pirmininkas bus išrinktas iš opozicinės koalicijos; kadangi iki šiol nepadaryta jokios pažangos įgyvendinant susitarimą, o vyriausybė pasiūlė šiais metais nerengti rinkimų dėl finansinių sunkumų;

I.  kadangi ir ES, ir JAV įvedė sankcijas KDR; kadangi 2017 m. gegužės mėn. ES išplėtė sankcijas devyniems vyriausybės pareigūnams ir nariams už tai, kad jie prisidėjo prie veiksmų KDR, kurie yra šiurkštus žmogaus teisių pažeidimas;

J.  kadangi humanitarinės pagalbos teikėjai vertina, kad apie 7,3 mln. žmonių (4,4 mln. iš jų yra vaikai) dabar reikalinga pagalba, jie neturi prieigos prie geriamo vandens, sanitarijos, medicinos paslaugų ir švietimo; kadangi maždaug 5,9 mln. žmonių trūksta maisto; kadangi dėl tebesitęsiančios konflikto ir karinių operacijų daug žmonių buvo prievarta perkelti (šalies viduje perkelta apie 2,3 mln. žmonių, o apie 450 000 asmenų pabėgo į kaimynines šalis);

K.  kadangi toliau vykstant konfliktui šie nerimą keliantys skaičiai tikriausiai didės, o padėtis dar labiau pablogės, ypač turint mintyje tai, kad nukentėjusius asmenis sunku pasiekti;

L.  kadangi Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (OCHA) pranešė, kad daugėja pagalbos darbuotojų pagrobimų ir išpuolių prieš pagalbos konvojus ir kad tai privertė humanitarines organizacijas atidėti pagalbos teikimą ir sustabdyti savo veiklą; kadangi visai neseniai Kasajaus provincijoje buvo pagrobti ir nužudyti du JT tyrėjai;

M.  kadangi ES humanitarinė pagalba KDR 2017 m. jau pasiekė 22,7 mln. EUR;

N.  kadangi 2014–2020 m. KDR nacionalinėje orientacinėje programoje, kuriai finansuoti pagal 11-ąjį Europos plėtros fondą (EPF) skirta 620 mln. EUR, pirmenybė teikiama valdymo ir teisinės valstybės principų stiprinimui, be kita ko, teisminių institucijų, policijos ir kariuomenės reformoms;

1.  tebėra labai susirūpinęs dėl dabartinės vis blogėjančios politinės, saugumo ir humanitarinės padėties KDR; griežtai smerkia visus prieš civilius gyventojus vykdomus žmogaus teisių pažeidimus ir išpuolius, kaip antai grobimus, žudymus, kankinimus, prievartavimus ir kitokį seksualinį smurtą; primena vyriausybei jos pareigą užtikrinti žmogaus teises ir apsaugoti civilius gyventojus;

2.  ragina atlikti visapusišką ir skaidrų masinių visoje šalyje, o ypač Kasajaus regione, plačiai paplitusių žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų tyrimą siekiant nustatyti atsakingus asmenis ir patraukti juos baudžiamojon atsakomybėn;

3.  dar kartą ragina sėkmingai ir laiku surengti rinkimus, visapusiškai laikantis Kongo konstitucijos ir Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartijos, ir primygtinai primena Kongo vyriausybės atsakomybę iki šių metų pabaigos užtikrinti skaidriems, patikimiems ir įtraukiems rinkimams palankią aplinką;

4.  palankiai vertina 2016 m. gruodžio mėn. pasiektą politinį susitarimą ir giria CENCO už tarpininkavimo pastangas; vis dėlto reiškia susirūpinimą dėl to, kad nepadaryta pažangos jį įgyvendinant, visų pirma kad nebuvo prezidento ir vyriausybės pastangų; todėl primygtinai ragina visus politinius veikėjus nedelsiant susitarti dėl praktinių pereinamojo laikotarpio aspektų ir pagreitinti pasirengimą rinkimams;

5.  primygtinai reikalauja, kad vyriausybė gerbtų, saugotų ir skatintų savo piliečių žmogaus teises ir pagrindines laisves; primena, kad saviraiškos, susirinkimų ir asociacijų laisvės yra dinamiško politinio ir demokratinio gyvenimo pagrindas ir kad bet koks jėgos naudojimas prieš taikius demonstrantus turėtų būti draudžiamas;

6.  palankiai vertina tai, kad ES įvedė tikslines sankcijas už žmogaus teisių pažeidimus ir demokratinio proceso žlugdymą KDR atsakingiems asmenims, įskaitant draudimus keliauti ir turto įšaldymą, ir ragina prireikus jas pratęsti;

7.  ragina ES delegaciją toliau atidžiai stebėti įvykius KDR ir imtis visų tinkamų veiksmų ir priemonių siekiant paremti žmogaus teisių gynėjus ir demokratinius judėjimus;

8.  primena, kad taika ir saugumas yra būtinos sėkmingų rinkimų ir stabilios politinės aplinkos sąlygos; šiuo atžvilgiu palankiai vertina atnaujintus MONUSCO įgaliojimus ir stipresnes jo galias saugant piliečius ir užtikrinant žmogaus teisių laikymąsi per rinkimus;

9.  pakartoja, kad visapusiškai remia JT Generalinio Sekretoriaus specialiojo atstovo KDR ir KDR veikiančio Jungtinių Tautų jungtinio žmogaus teisių biuro darbą;

10.  pabrėžia, kad padėtis KDR kelia rimtą grėsmę viso Centrinės Afrikos regiono stabilumui; pakartoja remiantis Afrikos Sąjungą (AS), kuri veikia kaip KDR politinio dialogo tarpininkė; atkreipia dėmesį į AS esminį vaidmenį užkertant kelią politinei krizei regione ir ragina aktyviau vykdyti savo įsipareigojimą siekiant užtikrinti visapusišką atitiktį Kongo konstitucijai; ragina AS ir ES užtikrinti, kad nuolat vyktų politinis Didžiųjų ežerų regiono šalių dialogas, užkirsiantis kelią bet kokiam tolesniam destabilizavimui;

11.  apgailestauja, kad padaryta labai nedidelė pažanga įgyvendinant bendrąjį susitarimą, ir ragina visas šalis aktyviai prisidėti prie stabilizavimo pastangų; atsižvelgdamas į tai mano, kad ES parama turėtų ir toliau būti skiriama demokratijos ir valstybės kūrimo procesams, įskaitant saugumo sektoriaus ir valstybės institucijų reformų stiprinimą;

12.  pakartoja savo gilų susirūpinimą dėl nerimą keliančios humanitarinės padėties KDR; ragina ES ir jos valstybes nares toliau padėti KDR gyventojams, kad būtų pagerintos labiausiai pažeidžiamų asmenų grupių gyvenimo sąlygos ir būtų sprendžiamos problemos, susijusios su perkėlimo, aprūpinimo maistu problemų, epidemijų ir gaivalinių nelaimių padariniais;

13.  smerkia visus išpuolius prieš humanitarinės pagalbos personalą ir įstaigas;

14.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, Afrikos Sąjungai, KDR prezidentui, ministrui pirmininkui ir parlamentui, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, JT žmogaus teisių tarybai ir AKR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0085.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0290.

(3)

OL L 1381, 2017 05 29, p. 6.

Teisinis pranešimas