Förfarande : 2017/2727(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0412/2017

Ingivna texter :

B8-0412/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/06/2017 - 7.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0273

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 164kWORD 49k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0407/2017
12.6.2017
PE605.525v01-00
 
B8-0412/2017

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om den humanitära situationen i Jemen (2017/2727(RSP))


Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om den humanitära situationen i Jemen (2017/2727(RSP))  
B8‑0412/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Jemen,

–  med beaktande av uttalandena av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 8 oktober 2016 om attacken i Jemen och av den 19 oktober 2016 om vapenvilan i Jemen,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 3 april 2017 om Jemen,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om Jemen, särskilt resolutionerna 2266 (2016) av den 24 februari 2016 och 2342 (2017) av den 23 februari 2017,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  De humanitära följderna för civilbefolkningen av de pågående striderna mellan olika milisgrupper, bombanfall och störningar av grundläggande tjänster har nått alarmerande proportioner.

B.  Sedan konflikten började har tusentals människor dödats och skadats. Bland offren finns hundratals kvinnor och barn.

C.  Enligt Världslivsmedelsprogrammet är 18,8 miljoner människor (72 procent av befolkningen) i behov av humanitärt bistånd 2017. Livsmedelsförsörjningen är osäker för 17 miljoner människor, varav 6,8 miljoner lever med en mycket osäker livsmedelsförsörjning. Det finns två miljoner internflyktingar och en miljon återvändande personer.

D.  Det totala beloppet för EU:s humanitära bistånd till Jemen för 2015 och 2016 uppgick till 120 miljoner euro. För 2017 uppgår det anslagna stödbeloppet till 46 miljoner euro.

E.  Att Jemen är stabilt och säkert och har en välfungerande regering är av avgörande betydelse för de internationella insatser som görs för att bekämpa extremism och våld både i regionen och utanför den, och även för freden och stabiliteten inom landet.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över den försämrade humanitära situationen i Jemen, som kännetecknas av utbredd osäker livsmedelsförsörjning, allvarlig undernäring, urskillningslösa angrepp på civila, sjukvårdspersonal och biståndsarbetare samt förstörelse av civil och medicinsk infrastruktur.

2.  Europaparlamentet beklagar djupt den förlust av människoliv som konflikten har vållat och framför sina kondoleanser till offrens anhöriga. Parlamentet bekräftar sitt åtagande att fortsätta att stödja Jemen och det jemenitiska folket.

3.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt den senaste tidens attacker mot civila. Parlamentet understryker att de avsiktliga angreppen mot civila och civil infrastruktur kan likställas med en krigsförbrytelse och att sjukhus och sjukvårdspersonal uttryckligen är skyddade enligt internationell humanitär rätt.

4.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till alla sidor att följa internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning, att skydda civilbefolkningen och att avstå från att direkt angripa civil infrastruktur, särskilt sjukvårdsinrättningar och vattensystem.

5.  Europaparlamentet är bekymrat över levnadsvillkoren för befolkningen i Jemen, den kraftigt minskade tillgången på hälso- och sjukvård i alla offentliga och privata sjukhus, spridningen av endemiska sjukdomar och bristen på hälso- och sjukvårdsinrättningar och på materiel, resurser och personal inom sjukvården. Parlamentet uppmanar alla parter att förbättra hälsoläget på plats och se till att hälso- och sjukvårdspersonal kan få en säker arbetsmiljö.

6.  Europaparlamentet understryker behovet av en samordnad humanitär insats under FN:s ledning. Parlamentet uppmanar alla parter i konflikten att tillåta införsel och leverans av livsmedel, läkemedel, bränsle och annat nödvändigt bistånd som behövs omgående genom FN:s och internationella humanitära kanaler, i enlighet med principerna om opartiskhet, neutralitet och oberoende.

7.  Europaparlamentet betonar att tillgången till alla kusthamnar är av avgörande betydelse. Parlamentet uppmanar parterna i konflikten att säkerställa att hamnen i al-Hudayda fungerar fullt ut och effektivt, och betonar denna hamns betydelse som en livlina för humanitärt bistånd och kommersiell tillträdesport för grundläggande förnödenheter. Parlamentet begär att man åter ska öppna Sanas flygplats för kommersiella flygningar så att läkemedel för trängande behov och varor kan flygas in och jemeniter i behov av medicinsk vård kan flygas ut.

8.  Europaparlamentet välkomnar att EU och dess medlemsstater är beredda att intensifiera det humanitära biståndet till befolkningen i hela landet som reaktion på de ökande behoven och att mobilisera sitt utvecklingsbistånd för att finansiera projekt inom viktiga sektorer. Parlamentet uppmanar det internationella samfundet att fullfölja sina åtaganden gentemot Jemen.

9.  Europaparlamentet oroar sig över konsekvenserna av kriget i Jemen för regionens stabilitet. Parlamentet understryker att alla parter i konflikten måste vidta resoluta åtgärder mot grupper, vars verksamhet utgör ytterligare ett hot mot en förhandlingslösning och medför betydande risker för säkerheten i och utanför regionen.

10.  Europaparlamentet betonar att endast en politisk, inkluderande och framförhandlad lösning på konflikten kan återupprätta freden och bevara Jemens enhet, suveränitet, oberoende och territoriella integritet. Parlamentet uppmanar alla internationella och regionala aktörer att på ett konstruktivt sätt föra en dialog med de jemenitiska parterna för att möjliggöra en nedtrappning av konflikten och en förhandlingslösning.

11.  Europaparlamentet stöder insatserna från FN:s generalsekreterare och FN:s särskilda sändebud för Jemen för att få till stånd ett återupptagande av förhandlingarna. Parlamentet uppmanar alla parter i konflikten att utan förbehåll svara på deras insatser på ett flexibelt och konstruktivt sätt och att omedelbart och fullt ut genomföra alla bestämmelser i de berörda resolutionerna från FN:s säkerhetsråd.

12.  Europaparlamentet uppmanar alla parter i konflikten att snarast enas om ett upphörande av fientligheterna under övervakning av FN, såsom ett första steg mot ett återupptagande av fredssamtalen under FN:s ledning. Parlamentet uppmanar alla parter att visa god vilja och att förutsättningslöst delta i en ny runda FN-ledda fredsförhandlingar så snart som möjligt.

13.  Europaparlamentet stöder i detta sammanhang oberoende utredningar av alla påstådda kränkningar och övergrepp, i syfte att sätta stopp för straffriheten för brott som begåtts av alla parter i konflikten. Parlamentet uppmanar alla parter att samarbeta fullt ut med den nationella undersökningskommissionen samt med det förstärkta kontor i Jemen som ingår i kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, Gulfstaternas samarbetsråds generalsekreterare, Arabförbundets generalsekreterare och Jemens regering.

Rättsligt meddelande