PROJEKT REZOLUCJI
PDF 316kWORD 48k
23.6.2017
PE605.559v01-00
 
B8-0441/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wszczętych przez Komisję przeciw Węgrom, Republice Czeskiej i Polsce w związku z polityką migracyjną tych państw


Marie-Christine Arnautu

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wszczętych przez Komisję przeciw Węgrom, Republice Czeskiej i Polsce w związku z polityką migracyjną tych państw  
B8-0441/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wszczęte przez Komisję w dniu 10 grudnia 2016 r. i potwierdzone w dniu 17 maja 2017 r., przeciw Węgrom w związku z ustawodawstwem tego państwa w dziedzinie azylu,

–  uwzględniając wszczęte przez Komisję w dniu 14 czerwca 2017 r. postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciw Republice Czeskiej, Węgrom i Polsce w związku z niewypełnieniem przez te państwa zobowiązań wynikających z przyjętych przez Radę w 2015 r. decyzji w sprawie relokacji,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że rząd Węgier zamierza utrzymać, pomimo gróźb ze strony Komisji, skuteczną kontrolę swoich granic, które są również granicami zewnętrznymi Unii;

B.  mając na uwadze, że nawet prezydent Republiki Francuskiej uznał, że europejski system ochrony granic nie oprze się kolejnym falom migracji(1);

C.  mając na uwadze, że przywódcy państw europejskich mają obowiązek chronić tożsamość, kulturę i dobrobyt swoich obywateli;

1.  wzywa Komisję do natychmiastowego wstrzymania postępowania przeciwko wspomnianym powyżej państwom członkowskim;

2.  zwraca się do państw członkowskich o wspieranie państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej i o przyjęcie polityk migracyjnych podobnych do polityk prowadzonych przez te państwa.

(1)

Rozmowa z Emmanuelem Macronem w Le Figaro: „Europa to nie supermarket” (wydanie z 21.6.2017 r.).

Informacja prawna