ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 459kWORD 47k
30.6.2017
PE605.576v01-00
 
B8-0452/2017

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно насърчаването на консумацията на риба


Иван Яковчич, Йозо Радош

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно насърчаването на консумацията на риба  
B8‑0452/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че последното проучване на Евробарометър относно изборите на потребителите в ЕС разкри, че консумацията на морски храни отново нараства, като в момента 42% от европейците ядат риба и/или продукти от аквакултури у дома поне веднъж седмично;

Б.  като има предвид, че мнозинството от потребителите са посочили, че биха искали да опитат нови продукти и видове, което показва важността и потенциала на разнообразното снабдяване;

В.  като има предвид, че консумацията на риба понижава драстично вероятността от смърт вследствие на инфаркт, подобрява мозъчното развитие при децата и забавя застаряването на мозъка;

Г.  като има предвид, че рибата осигурява почти 20% от приема на животински протеини на повече от 3 милиарда души;

Д.  като има предвид, че порция риба от 150 гр. може да осигури до 60% от необходимата дневна доза протеини за възрастни;

1.  призовава Комисията и Съвета да мобилизират наличното финансиране и да предприемат информационна кампания за гражданите на ЕС, чиято цел е насърчаването на добавената стойност на консумацията на риба и подчертаването на потенциала за укрепване на вътрешния пазар на ЕС за продуктите от риболов и аквакултури;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

Правна информация